Giáo dục học đại cương ppt

12 77 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:06

KIỂM TRA BÀI CŨ www.trungtamtinhoc.edu.vn Câu 1: Câu 2: Trong số sau: Hãy thiết lập số có chữ 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, số khác từ chữ số 0, 2008, 2009, 2010 4, 5, thỏa mãn điều kiện Số chia hết cho 2? chia hết cho Số chia hết cho 5? Số chia hết cho 5? www.trungtamtinhoc.edu.vn 2002 2004 Câu Trong số sau: 2005 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 2010 Số chia hết cho 2? Số chia hết cho 5? Số chia hết cho 5? 2010 www.trungtamtinhoc.edu.vn 2006 2008 2010 Câu Hãy thiết lập số có chữ số khác từ chữ số 0, 4, 5, thỏa mãn điều kiện chia hết cho 4580; 4850; 5480; 5840; 8450; 8540 www.trungtamtinhoc.edu.vn   2124 = ? 5124 ⋮ = ? www.trungtamtinhoc.edu.vn DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO www.trungtamtinhoc.edu.vn Mục tiêu học tập • Về tri thức: HS hiểu sở lí luận dấu hiệu chia hết cho 3, cho dựa vào kiến thức học lớp • Về kĩ năng: biết vận dụng chia hết cho 3, cho để nhanh chóng nhận số, tổng hay hiệu chia hết cho 3, cho • Về thái độ: giáo dục tính cẩn thận, làm việc có khoa học www.trungtamtinhoc.edu.vn Tổng kết học Cho Cho Cho Một số, tổng, Chia hiệu hết Cho Cho www.trungtamtinhoc.edu.vn Cho Dấu hiệu chia hết cho 3, cho có khác so với dấu hiệu chia hết cho 2, cho ? www.trungtamtinhoc.edu.vn - Dấu hiệu chia hết cho 2, cho phụ thuộc vào chữ số tận - Dấu hiệu chia hết cho 3, cho phụ thuộc vào tổng chữ số www.trungtamtinhoc.edu.vn Dặn dò • • Học thuộc dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho Làm từ 102 đến 108 trang 41, 42 SGK; 133 đến 136 SBT www.trungtamtinhoc.edu.vn Thank you !!! www.trungtamtinhoc.edu.vn [...]...Dặn dò • • Học thuộc các dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5, cho 3, cho 9 Làm từ bài 102 đến 108 trang 41, 42 SGK; bài 133 đến 136 SBT www.trungtamtinhoc.edu.vn Thank you !!! www.trungtamtinhoc.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục học đại cương ppt, Giáo dục học đại cương ppt, Giáo dục học đại cương ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay