XU THẾ LỚN THỨ 1CHẤT LƯỢNG MỚI CỦA GIÁO DỤC HƯỚNG VÀO “PHÁT TRIỂN NGƯỜI”, “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC”, “HÌNH THÀNH NHỮNG NĂNG LỰC CƠ BẢN MÀ THỜI ĐẠI MỚI ĐÒI HỎI” ppt

44 118 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:06

XU THẾ LỚN THỨ CHẤT LƯỢNG MỚI CỦA GIÁO DỤC HƯỚNG VÀO “PHÁT TRIỂN NGƯỜI”, “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC”, “HÌNH THÀNH NHỮNG NĂNG LỰC CƠ BẢN MÀ THỜI ĐẠI MỚI ĐÒI HỎI” GIÁO DỤC HỌC – PSF3008-8 ・ ST6 (1-3) Giáo viên: Đào Thị Cẩm Nhung NHÓM 3: • Lê Huyền My – 15041699 • La Thị Hoàng Lan – 15041134 • Bùi Thùy Linh – 15043542 • Hoàng Thị Khánh Huyền – 14040336 • Trương Công Hiếu – 13040229 • Bùi Ngọc Hoa - 13041007 NHỮNG YÊU CẦU MỚI VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI, ĐỐI VỚI NHÂN LỰC VÀ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC: 1.1 Những yêu cầu chất lượng người: NHỮNG YÊU CẦU MỚI VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI, ĐỐI VỚI NHÂN LỰC VÀ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC: 1.1 Những yêu cầu chất lượng người: NHỮNG YÊU CẦU MỚI VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI, ĐỐI VỚI NHÂN LỰC VÀ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC: 1.2 Những yêu cầu chất lượng nhân lực: Yêu cầu nhân lực thay đổi NHỮNG YÊU CẦU MỚI VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI, ĐỐI VỚI NHÂN LỰC VÀ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC: 1.2 Những yêu cầu chất lượng nhân lực: NHỮNG YÊU CẦU MỚI VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI, ĐỐI VỚI NHÂN LỰC VÀ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC: 1.2 Những yêu cầu chất lượng nhân lực:  Ở Việt Nam, phát triển khoa học công nghệ coi trọng NHỮNG YÊU CẦU MỚI VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI, ĐỐI VỚI NHÂN LỰC VÀ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC: 1.3 Những yêu cầu chất lượng giáo dục: NHỮNG YÊU CẦU MỚI VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI, ĐỐI VỚI NHÂN LỰC VÀ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC: 1.3 Những yêu cầu chất lượng giáo dục: NHỮNG YÊU CẦU MỚI VỀ CHẤT LƯỢNG ĐỐI VỚI CON NGƯỜI, ĐỐI VỚI NHÂN LỰC VÀ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC: 1.3 Những yêu cầu chất lượng giáo dục: VỀ CHẤT LƯỢNG MỚI CỦA GIÁO DỤC: 2.3 Chất lượng đánh giá chất lượng giáo dục đại học:  Quản lý đảm bảo chất lượng GDĐH Quản lý đảm bảo chất lượng GDĐH Kiểm soát chất lượng Đảm bảo chất lượng Đánh giá chất lượng Quản lý chất lượng tổng thể VỀ CHẤT LƯỢNG MỚI CỦA GIÁO DỤC: 2.3 Chất lượng đánh giá chất lượng giáo dục đại học: 2.3.a Tự đánh giá Quan niệm Đánh giá Đánh giá chất lượng (QAQuality assurance  KẾT LUẬN chất lượng ngầm hiểu chuẩn mực cao (high standard) chất lượng đề cập đến quán thực thi công tác sai sót Chất lượng giáo dục đại học : chất lượng qui trình liên tục cho phép "khách hàng" (tức sinh viên) đánh giá hài lòng họ theo học chất lượng đo lường phản ảnh thành xứng đáng với đầu tư chất lượng hoàn thành mục tiêu đề kế hoạch trường VỀ CHẤT LƯỢNG MỚI CỦA GIÁO DỤC: 2.3 Chất lượng đánh giá chất lượng giáo dục đại học: 2.3.a Quan niệm  KẾT LUẬN: Chất lượng GDĐH quan niệm nhiều chiều,bao hàm tất chức hoạt động mình.Sự tự đánh giá đánh giá cách công khai cần thiết để cải tiến chất lượng.Cần xác định chuẩn chất lượng, thừa nhận bình diện quốc tế VỀ CHẤT LƯỢNG MỚI CỦA GIÁO DỤC: 2.3 Chất lượng đánh giá chất lượng giáo dục đại học: 2.3.b Chất lượng Chất lượng giáo dục đại học Chất lượng nhân Chất lượng chương trình Chất lượng sinh viên Chất lượng cở sở hạ tầng môi trường bên bên Chất lượng quản lý sở Chất lượng nhân Chất lượng chương trình Phương pháp sư phạm vô quan trọng Chất lượng sinh viên Sinh viên tài liệu giáo dục Chất lượng sở hạ tầng môi trường bên bên Chất lượng quản lí sở Kết hợp với môi trường giáo dục VỀ CHẤT LƯỢNG MỚI CỦA GIÁO DỤC: 2.3 Chất lượng đánh giá chất lượng giáo dục đại học: 2.3.c Đánh giá chất lượng giáo dục đại học Phụ thuộc vào quan niệm nhiều chiều chất lượng Phải có đánh giá đánh giá Cần thành lập cấp so sánh quốc gia chuẩn mực so sánh VỀ CHẤT LƯỢNG MỚI CỦA ĐÀO TẠO NGHỀ: 3.1 Thực trạng việc đào tạo nghề Việt Nam: THÀNH TỰU HẠN CHẾ • Hệ thống đào tạo nghề ngày mở rộng phát triển • Chất lượng đào tạo nghề chưa đáp ứng nhu cầu thị trường lao động • Điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo nghề trọng • Vẫn tồn số bất cập sở vật chất đội ngũ đào tạo nghề • Phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn • Chưa có sách thu hút đối tượng học nghề • Đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho đào tạo nghề • Nguồn lực tài cho đào tạo nghề thấp so với giới VỀ CHẤT LƯỢNG MỚI CỦA ĐÀO TẠO NGHỀ: 3.2 Thách thức cho việc đào tạo nghề: Đáp ứng nhu cầu Dung hòa hai mục đích mâu thuẫn Thích nghi với nhu cầu tương lai THÁCH THỨC VỀ CHẤT LƯỢNG MỚI CỦA ĐÀO TẠO NGHỀ: 3.3 Giải pháp đổi phát triển đào tạo nghề: CHÍNH GIẢI PHÁP Đào tạo nghề phải nhấn mạnh KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG Tăng cường GIÁO DỤC PHỔ THÔNG BỔ SUNG Thực GIÁO DỤC LIÊN TỤC, THƯỜNG XUYÊN SUỐT ĐỜI CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE! GIÁO DỤC HỌC – PSF3008-8 ・ ST6 (1-3) NHÓM 14/10/2016
- Xem thêm -

Xem thêm: XU THẾ LỚN THỨ 1CHẤT LƯỢNG MỚI CỦA GIÁO DỤC HƯỚNG VÀO “PHÁT TRIỂN NGƯỜI”, “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC”, “HÌNH THÀNH NHỮNG NĂNG LỰC CƠ BẢN MÀ THỜI ĐẠI MỚI ĐÒI HỎI” ppt, XU THẾ LỚN THỨ 1CHẤT LƯỢNG MỚI CỦA GIÁO DỤC HƯỚNG VÀO “PHÁT TRIỂN NGƯỜI”, “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC”, “HÌNH THÀNH NHỮNG NĂNG LỰC CƠ BẢN MÀ THỜI ĐẠI MỚI ĐÒI HỎI” ppt, XU THẾ LỚN THỨ 1CHẤT LƯỢNG MỚI CỦA GIÁO DỤC HƯỚNG VÀO “PHÁT TRIỂN NGƯỜI”, “PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC”, “HÌNH THÀNH NHỮNG NĂNG LỰC CƠ BẢN MÀ THỜI ĐẠI MỚI ĐÒI HỎI” ppt

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay