đề kiểm tra một tiết hình học 10 chương 1 hay (nâng cao)

2 221 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:05

các câu hỏi được chọn lọc từ tài liệu uy tín, nội dung sát với sách giáo khoa. Có câu hỏi nâng cao giúp các em học sinh trao dồi kiến thức.có phân hóa rõ ràng trình dộ học sinh. Giúp giáo viên có tài liệu cho hoc sinh rèn luyện. Và làm tài liệu quan trọng cho học sinh sau này. TRƯỜNG THPT TÁNH LINH ĐỀ KIỂM TRA Mã đề Môn: HÌNH HỌC 10 137 Thời gian làm bài: 45 phút; (25 câu trắc nghiệm)12/11/2016 * Họ tên: * Lớp:  A      B      ĐIỂM C      D  A B C D       11      12      13      14  10     15 A      B      C      D       16 17 18 19 20 A      B      C      D       21 22 23 24 25 A      B      C      D      Câu 1: Cho lục giác ABCDEF có P trọng tâm tam giác ABC, Q trọng tâm tam giác DEF Tập hợp điểm M cho: uuur uuur uuuur uuuur uuur uuur MA + MB + MC + MD + ME + MF nhận giá trị nhỏ là: A Tập hợp điểm M đường tròn tâm Q bán kính PQ B Tập hợp điểm M đường trung trực đoạn thẳng PQ C Tập hợp điểm M cần tìm đường tròn tâm P bán kính QA D Tập hợp điểm M cần tìm điểm thuộc đoạn PQ kể P Q Câu 2: Cho điểm phân biệt A B; số vectơ xác định từ điểm là: A B C D uuur uuur Câu 3: Cho điểm phân biệt A, B, C.Nếu AB = −3 AC đẳng thức đúng: uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur uuur A BC = AC B BC = −4 AC C BC = −2 AC D BC = AC Câu 4:uuu Cho tam tâm sau r uuu r giác uuur ABC, có trọng uuur uuu r G uuuKết r rluận nàouuu r uuur đúng: uuur uuur uuur uuur A GC = GA + GB B GA + GB + GC = C GA + GB = 2GC D GA = GB = GC Câu 5: Các điểm M(2;3), N(0;-4), P(-2;6) trung điểm cạnh BC, CA, AB tam giác ABC; Tọa độ đỉnh A tam giác là: A (-4;-1) B (1;5) C (-2;-7) D (1;-10) Câu 6: Cho điểm A(-2;-2), B(5;-4) Tọa độ điểm C cho tam giác ABC có trọng tâm G(2;0) là: A (1;-3) B (9;-6) C (3;6) D (2;6) Câu 7: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(1;3), B(13;8) Tọa độ điểm A’ đối xứng với A qua B : A (13;25) B (25;13) C (27;19) D (19;27) uuur uuur Câu 8: Cho hai điểm A(1;0); B(0;-2) Tọa độ điểm D cho AD = −3 AB là: A D(4;6) B D(4;-6) C D(2;6) uur uur uur D uuurD(-4;6) r Câu 9: Cho tam giác ABC Gọi I, J hai điểm xác định IA = IB; JA + JC = ur uuur uuur Hãy chọn kết phân tích IJ theo AB AC ur uuur uuur ur uuur uuur ur uuur uuur ur uuur uuur A IJ = AC + AB B IJ = AC − AB C IJ = AC − AB D IJ = − AC − AB 5 5 Câu 10: Cho hình bình ABCD.Có bao uuu nhiêu uuuhành r r vectơ có điểm đầu điểm cuối đỉnh hình bình hành vectơ AD ( không kể vectơ AD ) A B C D Câu 11: Trong mặt phẳng Oxy, cho A(3;4), B(-1;2), C(0;1) Tọa độ điểm M nằm đường thẳng y = cho: uuur uuur uuuur P = MA − 2MB + 3MC nhỏ là: A (0;2) B ( ;0) C ( ;2) r Câu 12: Cho a số k Kết luận sau đúng? D ( ;2) Trang 1/2 - Mã đề thi 137 r A k a r B k a r C k a r D k a r vectơ ngược hướng với a r vectơ hướng với a r vectơ phương với a vectơ đối r a uuur uuur uuuur r Câu 13: Cho tam giác ABC, tìm điểm M cho, MA − MB + MC = Chọn đáp án đúng: A M đỉnh thứ tư hình bình hành ABMC B M đỉnh thứ tư hình bình hành ABCM C M trọng tâm tam giác ABC D M trung điểm BC r r Câu 14: Cho hai vectơ a b không phương Cặp vectơ hướng với là: r 1r 2r ur r 4r a + b d = − a + b 3 r r 2r r 2r C u = a + b a = − b 3 A c = r 2r ur r r r r r D x = −a − 2b y = −3a − 6b r r r r B h = a + b k = −a − b Câu 15: Cho hai điểm A(2;-1), B(-4;3) tọa độ trung điểm đoạn AB là: A (-1;1) B (3;-2) C (-3;2) D (1;-1) Câu 16: Cho điểm phân biệt A, B, C; AB = AC kết luận vị trí ba điểm Hãy chọn câu trả lời kết luận sau A A B A, B, C thẳng hàng uuulà r trung uuur điểm BC C AB = AC D Các kết luận sai uuur uuur Câu 17: Điều kiện cần đủ để AB = CD chúng: A Cùng hướng B Cùng độ dài C Cùng phương, độ dài D Cùng hướng, độ dài Câu 18: điểm Or bấtuuu kì sau uuurChouuubốn r uuu r A, B, C,uuu r Đẳng uuur thức uuu r uuurlà đúng: uuur uuur uuur uuur A OA = CA − CO B OA = OB − BA C AB = OB + OA D AB = AC + BC Câu 19: bình sai uuurCho uuuhình r uuu r rhành ABCD có tâm O Tìm mệnh uuur đềuuu r uuur uuurmệnh đề sau: A DA + DB + DC = B DA − DB = OD − OC uuur uuur uuur uuur uuur uuur C AB − BC = DB D CO − OB = BA uuur uuur Câu 20: Cho tam giác ABC cạnh a Khi AB + AC bằng: A 2a B a C a D a r r r r Câu 21: Cho a = (5; −4), b = (−1; 2) Tọa độ vectơ 2a + b là: A (11;6) B (9; -6) C (-3;-8) D (4;-2) r r r r Câu 22: Cho a = (−3;0), b = (2; x) hai vectơ a b phương số x là: A -5 B C -1 D Câu 23: Cho A(2;3), B(-1;4), C(1;1) Tọa độ điểm D để ABDC hình bình hành là: A (0;6) B (4;0) C (-2;2) D (1;3) uuur Câu 24: Cho hai điểm A(1;0), B(0;-2) Vectơ đối AB có tọa độ A (1;-2) B (-1;2) C (-1;-2) D (1;2) Câu 25: Cho điểm A(2;0), B(-1;-2), C(5;-7) Tọa độ trọng tâm G tam giác ABC là: A (2;-3) B (2;3) C (3;2) D (-3;2) - HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 137
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra một tiết hình học 10 chương 1 hay (nâng cao), đề kiểm tra một tiết hình học 10 chương 1 hay (nâng cao), đề kiểm tra một tiết hình học 10 chương 1 hay (nâng cao)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay