Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển

11 193 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:04

Question Các nước Thế giới thứ ba nghiên cứu riêng a Các nước có đặc điểm giống có bối cảnh lịch sử tương tự b Các nước có mức độ nghèo khổ đáng báo động c Dân số nước phát triển chiếm đa số giới d Các nước phát triển định tăng trưởng kinh tế nước lại giới Question Thay đổi cấu theo nghĩa mà Malcom Gillis đa a Tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp dịch vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp b Tăng tỷ lệ dân số sống thành thị, giảm tỷ trọng dân số sống nông thôn c Thay đổi cấu tiêu dùng theo hớng giảm tỷ trọng hàng thiết yếu d Đáp án a b e Đáp án a, b c Question Khi nghiên cứu nhân tố kinh tế tác động đến tăng trưởng kinh tế, cần phải a Nghiên cứu nhân tố tác động đến tổng cung nhân tố thúc đẩy GDP b Nghiên cứu yếu tố tác động đến tổng cầu cầu kích thích sản xuất c Đáp án a b d Đáp án a b sai Question Để so sánh mức sống quốc gia, người ta thường so sánh GNI đầu người quy đổi theo a Tỷ giá hối đoái thức b Theo ngang giá sức mua c Cả hai cách a b cho kết d Cả hai cách a b cho kết khác biệt không đáng kể nên áp dụng hai Question Phát triển khái niệm a Không có tiêu đánh giá b Mang tính chuẩn tắc đánh giá dựa vào số tiêu c Được đánh giá qua GNI/người d Nhấn mạnh vào mục tiêu tăng GNI/người Question Tăng trưởng kinh tế a Là điều kiện cần cho phát triển b Thể mức độ phát triển quốc gia c Ảnh hưởng đến tất số phát triển khác d Đáp án a b e Đáp án a, b c Question Nghiên cứu lịch sử làm thuộc địa nước phát triển a Là cần thiết điều có tác động đến tình trạng phát triển tương lai nước phát triển b Không cần thiết vấn đề kinh tế nước phát triển trầm trọng phải ưu tiên giải trước tiên c Không cần thiết ý nghĩa tăng trưởng xóa đói giảm nghèo nước phát triển d Đáp án b c Question Để giải vấn đề nghèo đói nước phát triển, nước cần phải ưu tiên: a Vay nhiều từ nước hệ sau có khả trả nợ tốt b Tăng GNI/người c Giảm mức độ bất bình đẳng phân phối thu nhập nước d Đáp án a b e Đáp án b c Question Theo quan điểm phát triển người, a Thu nhập phương tiện để đạt mục tiêu phát triển b Thu nhập mục tiêu phát triển c Đáp án a b d Không phải đáp án a b Question 10 Phát triển kinh tế a Tăng trưởng kinh tế b Thay đổi cấu theo hướng tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp dich vụ, giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp c Cải thiện số số xã hội d Đáp án a c e Đáp án a, b c Question 11 Đường đồng sản lượng theo quan điểm …… có dạng chữ L a trường phái cổ điển b trường phái tân cổ điển c Keynes d Đáp án a b e Đáp án a, b c Question 12 Sự phát triển kinh tế “theo chiều sâu” theo quan điểm nhà kinh tế Tân cổ điển có nghĩa a gia tăng hàm lượng kỹ thuật cho đơn vị lao động b gia tăng số lượng vốn cho đơn vị lao động c tăng lượng vốn tương ứng với gia tăng lao động d tăng lượng lao động phù hợp với gia tăng vốn Question 13 Sử dụng mô hình Harrod-Domar, ước tính lượng vốn vay cần thiết so với GDP, kinh tế có tỷ lệ tiết kiệm 15% GDP, hệ số gia tăng vốn đầu đặt mục tiêu tăng trưởng 5%/năm a 3% GDP b 20% GDP c 5% GDP d 3,75% GDP Question 14 Mô hình Harrod-Domar cho thấy mối quan hệ a tăng trưởng, tiết kiệm đầu tư b tăng trưởng, tiết kiệm hiệu sử dụng vốn c tăng trưởng, đầu tư lượng vốn gia tăng d tiết kiệm, đầu tư tỷ lệ gia tăng vốn Question 15 Quốc gia A có số ICOR 3,39, quốc gia B có số ICOR 4,2 Quốc gia sử dụng vốn có hiệu (các điều khác giống nhau) ? a Hai quốc gia có hiệu sử dụng vốn nh b Quốc gia A c Quốc gia B d Không quốc gia sử dụng vốn hiệu Question 16 Mọi nước có giới hạn vốn, lao động tài nguyên thiên nhiên nên a Cách để tăng GDP/người giảm dân số b Muốn tăng GDP/người, phải nghiên cứu phát triển công nghệ c Muốn tăng GDP/người, phải thay đổi tỷ lệ kết hợp yếu tố đầu vào d Đáp án a c Question 17 Hai quốc gia A B có tốc độ tăng trưởng 8%/năm Quốc gia A có tỷ lệ tiết kiệm 32%, quốc gia B có tỷ lệ tiết kiệm 30% Quốc gia sử dụng vốn hiệu hơn? a Quốc gia A b Quốc gia B c Không khẳng định quốc gia sử dụng vốn hiệu d Hai quốc gia có hiệu sử dụng vốn Question 18 Theo trường phái cổ điển, kinh tế bế tắc biểu đặc điểm sau: a địa tô mức cao, tiền công mức tối thiểu b lợi nhuận mức gần không, tích luỹ tư gia tăng dân số ngừng lại c địa tô mức cao d Đáp án a b e Đáp án b c Question 19 David Ricardo cho ngành phù hợp với trình độ kỹ thuật định, yếu tố sản xuất …… kết hợp với theo tỷ lệ cố định a lao động, vốn khoa học công nghệ b đất đai, lao động vốn c đất đai, lao động, vốn khoa học công nghệ d đất đai lao động e lao động vốn Question 20 Theo mô hình Tăng trưởng kinh tế Cổ điển, kinh tế cân a mức sản lượng thấp sản lượng tiềm b mức sản lượng cao sản lượng thực tế c mức sản lượng tiềm d mức sản lượng tiềm cân ngắn hạn Question 21 Theo mô hình Rostow, cấu ngành kinh tế giai đoạn “Chuẩn bị cất cánh” a Nông tuý nghiệp b Nông nghiệp – Công nghiệp c Công nghiệp – Dịch vụ – Nông nghiệp d Công nghiệp – Nông nghiệp – Dịch vụ e Dịch vụ – Công nghiệp Question 22 Theo quy luật tiêu dùng Engel, thu nhập gia đình tăng lên đến mức độ định tỷ lệ chi tiêu họ cho lương thực, thực phẩm giảm, tức a hàng hoá thiết yếu có độ co giãn cầu theo thu nhập dương b hàng hoá lâu bền có độ co giãn cầu theo thu nhập âm c hàng hoá thiết yếu có độ co giãn cầu theo thu nhập nhỏ d hàng hoá cao cấp có độ co giãn cầu theo thu nhập âm Question 23 Theo lý giải mô hình A Lewis, trình chuyển dịch cấu diễn a Nhu cầu sản phẩm công nghiệp tăng b Nhu cầu sản phẩm nông nghiệp giảm c Lao động di chuyển từ khu vực nông nghiệp sang công nghiệp d Lao động di chuyển qua lại hai khu vực nông nghiệp công nghiệp Question 24 Theo mô hình hai khu vực A Lewis, mức tiền công khu vực nông nghiệp trả theo a mức sản phẩm biên mức sản phẩm trung bình lao động b mức sản phẩm trung bình lao động tồn lao động dư thừa toàn kinh tế c mức sản phẩm trung bình lao động tồn lao động dư thừa nông nghiệp d mức sản phẩm biên lao động tồn lao động nông nghiệp dư thừa Question 25 Mô hình hai khu vực A Lewisđược xây dựng dựa giả thiết a khu vực nông nghiệp có lợi nhuận biên giảm dần theo qui mô b tượng thất nghiệp khu vực nông nghiệp ngày phổ biến c tính chất thất nghiệp khu vực nông thôn thành thị giống d Đáp án a b Question 26 Mô hình hai khu vực A Lewis nghiên cứu a Sự di chuyển lao động lẫn hai khu vực công nghiệp nông nghiệp b Sự di chuyển lao động từ khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp c ảnh hưởng tích luỹ vốn công nghiệp việc giải lao động dư thừa nông nghiệp d Đáp án a c e Đáp án b c Question 27 Do điều kiện tự nhiên, nhân lực, kinh tế, kỹ thuật văn hoá nước khác nhau, tốc độ chuyển dịch cấu ngành kinh tế nước phát triển khác đặc điểm chung trình chuyển dịch a tăng tỷ trọng GDP lao động ngành công nghiệp nông nghiệp b tăng tỷ trọng ngành công nghiệp có dung lượng lao động cao c tăng tỷ trọng ngành công nghiệp có dung lượng vốn cao d Đáp án a b Question 28 Theo mô hình hai khu vực Arthur Lewis, nhận định sau đúng? a Cả khu vực nông nghiệp khu vực công nghiệp có dư thừa lao động, khu vực công nghiệp tự khắc phục tình trạng lao động dư thừa khả tích luỹ vốn b Khu vực nông nghiệp có lao động dư thừa chuyển sang khu vực công nghiệp khu vực công nghiệp có tỷ trọng vốn cao c Khu vực công nghiệp thu hút lao động dư thừa khu vực nông nghiệp sang khu vực công nghiệp có khả tích luỹ vốn d Khu vực công nghiệp có lao động dư thừa không cần nhiều lao động lượng lao động dư thừa chuyển sang khu vực nông nghiệp Question 29 Theo mô hình A Lewis, đường tổng sản lượng nông nghiệp (tính từ gốc tọa độ) có dạng: a dốc lên nằm ngang b nằm ngang c dốc lên d nằm ngang dốc lên Question 30 Câu nói sau sai? a Theo mô hình A Lewis, bắt đầu tăng trưởng kinh tế, mức độ bất bình đẳng tăng lên người lao động thu hút từ khu vực nông nghiệp nhận mức lương tối thiểu b Mô hình A Lewis dựa vào giả định Ricardo lao động sử dụng với mức độ không hạn chế c Theo mô hình A Lewis, tăng tưrởng kinh tế đạt đến mức độ định, mức độ bất bình đẳng giảm lao động trở nên khan tiền lương cải thiện, đồng thời lợi nhuận nhà tư giảm d Theo mô hình A Lewis, quốc gia phải luôn chấp nhận mức độ bất bình đẳng để thúc đẩy tăng trưởng giai đoạn Question 31 Chỉ số HDI số tổng hợp a Thu nhập bình quân đầu người (GDP/ng), (2) Thay đổi cấu tiêu dùng theo hướng nhiều hàng xa xỉ hơn, (3) Tỷ lệ trẻ em gia đình không suy dinh dưỡng b (1) Thu nhập bình quân đầu người (GDP/ng), (2) Tỷ lệ người lớn biết chữ tỷ lệ nhập học trung bình cấp, (3) Tuổi thọ bình quân tính từ lúc sinh c Thu nhập bình quân đầu người GDP/ng, (2) Tỷ lệ người lớn biết chữ số năm học trung bình, (3) Tuổi thọ bình quân tính từ lúc tuổi d Tuổi thọ bình quân tính từ lúc tuổi, (2) Tỷ lệ chết trẻ sơ sinh (dưới tuổi), (3) Tỷ lệ người lớn biết chữ Question 32 Với tỷ lệ người nghèo định quốc gia, tốc độ xoá đói giảm nghèo phụ thuộc vào: a Hệ số Gini b GDP/ người tốc độ tăng GDP/người c Khoảng cách nghèo d Đáp án a c e Đáp án a, b c Question 33 Cơ sở đánh giá mức độ bất bình đẳng thu nhập quốc gia là: a Khái niệm bình đẳng b Đường 450 đồ thị Lorenz đưa c Đáp án a b d Không ý hai ý a b Question 34 Nhận định sau đúng? a Khái niệm nghèo ngày mở rộng b Tỷ lệ người nghèo chắn giảm có tăng trưởng c Khi thể mức độ nghèo nước phát triển, thước đo nghèo nhấn mạnh chủ yếu khía cạnh thu nhập d đáp án a c e đáp án b c Question 35 Câu nói sau sai a Công khái niệm mang tính chủ quan liên quan đến đạo lý b Bình đẳng khái niệm khách quan c Bình đẳng điều khó đạt thực tế, nhng tiêu chuẩn khách quan để đánh giá mức độ bất bình đẳng d Quan niệm công bình đẳng thay đổi theo thời gian theo quốc gia Question 36 Theo A Lewis, mối quan hệ tăng trưởng bất bình đẳng phân phối thu nhập là: a Tăng trưởng trước, bình đẳng sau b Bình đẳng trước, tăng trưởng sau c Tăng trưởng đôi với bình đẳng d Không thể giải thích Question 37 Hệ số Gini lớn thể hiện: a Mức độ bất bình đẳng cao b Mức độ bất bình đẳng giảm c Chưa khẳng định mức độ bất bình đẳng, tuỳ thuộc vào nước GDP/người d Chưa khẳng định mức độ bất bình đẳng, tuỳ thuộc vào thời điểm Question 38 Nhận định sau đúng? a Từ góc độ phát triển, bình đẳng giới vừa mục tiêu vừa phương tiện b Bình đẳng giới kết tất yếu tăng trưởng c Từ lý thuyết kinh tế, chứng minh bình đẳng giới góp phần vào tăng trưởng kinh tế d đáp a b e đáp án a c Question 39 Theo xếp hạng nước giới, quốc gia A B có thứ hạng GDP 56, quốc gia A có thứ hạng HDI 82 quốc gia B có thứ hạng HDI 107 Câu sau sai? 10 a Cả hai quốc gia A B chưa thành công việc chuyển thành tăng trưởng kinh tế thành phúc lợi dân chúng b Quốc gia A thành công việc chuyển thành tăng trưởng kinh tế thành phúc lợi dân chúng c Quốc gia B thành công quốc gia A việc chuyển thành tăng trưởng kinh tế thành phúc lợi dân chúng d Quốc gia B chưa thành công việc chuyển thành tăng trưởng kinh tế thành phúc lợi dân chúng Question 40 Bình đẳng giới a Vừa mục tiêu phát triển vừa thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế b Sẽ tự đạt tăng trưởng kinh tế đạt tới mức độ định c Là điều quốc gia phải từ bỏ theo đuổi tăng trưởng kinh tế nhanh d Cả a, b c 11 [...]... công trong việc chuyển thành quả của tăng trưởng kinh tế thành phúc lợi của dân chúng Question 40 Bình đẳng giới a Vừa là mục tiêu của phát triển vừa thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế b Sẽ tự đạt được khi tăng trưởng kinh tế đạt tới một mức độ nhất định c Là điều một quốc gia phải từ bỏ khi theo đuổi tăng trưởng kinh tế nhanh d Cả a, b và c đều đúng 11 ...a Cả hai quốc gia A và B đều chưa thành công trong việc chuyển thành quả của tăng trưởng kinh tế thành phúc lợi của dân chúng b Quốc gia A đã thành công trong việc chuyển thành quả của tăng trưởng kinh tế thành phúc lợi của dân chúng c Quốc gia B thành công hơn quốc gia A trong việc chuyển thành quả của tăng trưởng kinh tế thành phúc lợi của dân chúng d Quốc gia B chưa thành
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển, Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển, Đề thi trắc nghiệm môn Kinh tế phát triển

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay