Một số câu hỏi và trả lời trong môn lý luận hành chính nhà nước

24 176 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:03

Câu 1: CM quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệtQuản lý Nhà nước mang những đặc điểm chung của quản lý xã hội nhưng quản lý nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt. Tính chất đặc biệt ấy thể hiện ở sự khác biệt giữa quản lý Nhà nước với các hoạt động quản lý xã hội khác. So với quản lý của các tổ chức khác, thì quản lý nhà nước có những điểm khác biệt như sau:Trước hết, chủ thể quản lý NN là các CBCC và các cơ quan trong bộ máy Nhà nước, cơ quan NN: Lập pháp (Quốc hội và cơ cấu tc của Quốc hội), Hành pháp (Hệ thống các CQ.HCNN – HĐND các cấp), Tư pháp (TAND và cơ cấu tc của TAND, VKSND và cơ cấu tổ chức của VKS). Còn quản lý xã hội chủ thể của nó là các thực thể có lý trí và có tổ chức đảng, đoàn thể, các tổ chức khác v.v... Chủ thể của quản lý XH có nhiều chủ thể tham gia quản lý khác nhau (giám đốc doanh nghiệp, tổ chức chính trị…). Một số câu hỏi trả lời môn lý luận hành nhà nước Câu 1: CM quản lý nhà nước dạng quản lý xã hội đặc biệt Quản lý Nhà nước mang đặc điểm chung quản lý xã hội quản lý nhà nước dạng quản lý xã hội đặc biệt Tính chất đặc biệt thể khác biệt quản lý Nhà nước với hoạt động quản lý xã hội khác So với quản lý tổ chức khác, quản lý nhà nước có điểm khác biệt sau: Trước hết, chủ thể quản lý NN CBCC quan máy Nhà nước, quan NN: Lập pháp (Quốc hội cấu t/c Quốc hội), Hành pháp (Hệ thống CQ.HCNN – HĐND cấp), Tư pháp (TAND cấu t/c TAND, VKSND cấu tổ chức VKS) Còn quản lý xã hội chủ thể thực thể có lý trí có tổ chức đảng, đoàn thể, tổ chức khác v.v Chủ thể quản lý XH có nhiều chủ thể tham gia quản lý khác (giám đốc doanh nghiệp, tổ chức trị…) Thứ hai, đối tượng quản lý quản lý Nhà nước bao gồm toàn nhân dân, cá nhân sống làm việc lãnh thổ quốc gia công dân làm việc bên lãnh thổ quốc gia, phạm vi mang tính toàn diện lĩnh vực Còn đối tượng quản lý quản lý xã hội bao gồm cá nhân, nhóm phạm vi tổ chức Thứ ba, quản lý Nhà nước mang tính quyền lực Nhà nước sử dụng pháp luật làm công cụ chủ yếu để trì trật tự xã hội thúc đẩy xã hội phát triển Quản lý xã hội mang tính quyền lực xã hội sử dụng quy phạm quy chế nội để điều chỉnh quan hệ Thứ tư, QLNN quản lý toàn diện tất lĩnh vực đời sống xã hội: trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao; Thứ năm, mục tiêu quản lý NN phục vụ nhân dân, trì ổn định phát triển toàn XH Từ đặc điểm trên, hiểu quản lý nhà nước dạng quản lý xã hội đặc biệt, mang tính quyền lực NN sử dụng pháp luật sách để điều chỉnh hành vi cá nhân, tổ chức tất mặt đời sống XH CQ máy HCNN thực nhằm phục vụ nhân dân, trì ổn định phát triển XH Câu 2: Trong đặc điểm hành nhà nước đặc điểm thể rõ Việt Nam? Tại sao? Hành nhà nước có đặc điểm sau: • Tính lệ thuộc vào trị • Tính pháp quyền • Tính liên tục, ổn định tương đối, thích ứng • Tính chuyên nghiệp • Tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ • Tính không vụ lợi • Tính nhân đạo Đặc điểm thể rõ Việt Nam Tính lệ thuộc vào trị Giải thích: - HCNN trước hết phục vụ trị, thực nhiệm vụ trị quan quyền lực Nhà nước định HCNN trung tâm thực thi định hệ thống quyền lực trị, hoạt động có ảnh hưởng lớn đến hiệu lực hiệu hệ thống trị Ở nước ta, HCNN mang chất Nhà nước “của nhân dân, nhân dân nhân dân” dựa tảng liên minh công nông tầng lớp trí thức Đảng Cộng sản lãnh đạo HCNN nước ta yếu tố cấu thành hệ thống trị Đảng cộng sản hạt nhân lãnh đạo, đoàn thể nhân dân, tổ chức trị xã hội có vai trò giám sát tham gia hoạt động Nhà nước Trong hoạt động thực thi quyền lực Nhà nước, HCNN yếu tố quan trọng định hiệu hoạt động quản lý Nhà nước hệ thống trị Câu 3: Trong đặc điểm HCNN, đặc điểm phân biệt HCNN với hoạt động quản lý nhà nước khác? Hành nhà nước có đặc điểm sau: • Tính lệ thuộc vào trị • Tính pháp quyền • Tính liên tục, ổn định tương đối, thích ứng • Tính chuyên nghiệp • Tính hệ thống thứ bậc chặt chẽ • Tính không vụ lợi • Tính nhân đạo Trong đặc điểm trên, tính liên tục, ổn định tương đối, thích ứng đặc điễm phân biệt HCNN với hoạt động quản lý nhà nước khác Ví dụ: Đại biểu Quốc hội nước ta phần lớn hoạt động kiêm nhiệm, Quốc hội hoạt động không thường xuyên Mỗi năm Quốc hội tiến hành công việc thuộc chức nhiệm vụ tập trung vào kỳ họp Quốc hội Ngoài thời gian kỳ họp Quốc hội, ngoại trừ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tiếp tục thực nhiệm vụ đại biểu Quốc hội cách chuyên nghiệp, đại biểu hoạt động kiêm nhiệm vừa thực chức đại biểu Quốc hội, vừa thực công việc khác Hiệu hoạt động Quốc hội thể qua hiệu hoạt động kỳ họp Quốc hội, hoạt động Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đại biểu Quốc hội Hoặc hoạt động quan tư pháp, HCNN thực tốt công tác tổ chức thực thi pháp luật, pháp luật đảm bảo không cần đến hoạt động tư pháp- bảo vệ pháp luật Câu 4: Từ mối quan hệ yếu tố cấu thành HCNN rút học kinh nghiệm cho cải cách HCNN Việt Nam ? Các yếu tố cấu thành HCNN gồm : Hệ thống thể chế HCNN ; Hệ thống tổ chức HCNN (BMNN); Nhân ; Nguồn lực vật chất Nền HC quốc gia thống nhất, cấu trúc thực thi pháp luật, đưa pháp luật vào quản lý đời sống –XH Do đó, yếu tố cấu thành HCNN có mối quan hệ gắn bó nhau, không tách rời có ảnh hưởng lẫn Bài học kinh nghiệm cho cải cách HCNN Việt Nam Cải cách phải đồng bộ, cải cách yếu tố quan hệ với yếu tố Ví dụ: cải cách CBCC mà thể chế ( nghị định cách tuyển dụng, đánh giá, tiền lương …) không thay đổi cải cách nhân HCNN Không tập trung vào yếu tố, yếu tố lại mờ nhạt Tuy nhiên, vào hoàn cảnh điều kiện cụ thể mà chọn đâu tư trọng điểm vào yếu tố Cần nâng cao nhận thức, coi trọng công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng chủ trương, đường lối, sách Đảng NN cải cách HC Bảo đảm quán, kiên trì, liên tục triển khai cải cách HC Chính phủ, Bộ, Ngành TW địa phương Nâng cao vai trò CQ chủ trì tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ công tác điều phối chung, tổng hợp, đôn đốc theo dõi việc thực nhiệm vụ cải cách HC Xác định mục tiêu cải cách HC mang tính định lượng với mức độ phù hợp, thiết thực để đảm bảo tính khả thi Coi công tác thí điểm kết số mô hình triển khai cải cách HC Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá trình triển khai thực công tác cải cách HC Tăng cường, phát huy vai trò giám sát MTTQ đoàn thể nhân dân công tác cải cách HC Nâng cao lực đội ngũ công chức làm công tác cải cách HC, bố trí đủ nguồn lưc tài cho cải cách HC Câu 5: Trong yếu tố cấu thành HCNN, yều tố quan trọng Vì sao? Nền HCNN bao gồm yếu tố: máy HCNN, nhân HCNN, thể chế HCNN nguồn lực vật chất Các yếu tố cấu thành hành nhà nước có mối quan hệ gắn bó hữu cơ, tách rời có ảnh hưởng lẫn Một thể chế HCNN tự vận hành xã hội không máy thực thi áp dụng Một cấu tổ chức dù tốt giá trị không nhân viên làm việc đủ lực không khuyến khích đầy đủ để làm việc Những nhân viên có đầy đủ lực, phẩm chất để làm việc máy quan liêu, chồng chéo trì trệ phát huy tối đa tài dễ dẫn đến chán nản.Và hoạt động tiến hành tốt thiếu nguồn lực vật chất cần thiết Như vậy, yếu tố điều kiện cho hoạt động yếu tố lại Các yếu tố nằm mối quan hệ hữu cơ, quan trọng tùy vào thời kỳ, điều kiện hoàn cảnh lịch sử mà có yếu tố trọng Trong yếu tố cấu thành HCNN, giai đoạn ta nên trọng cải cách yếu tố nào? Tại sao? Các yếu tố cấu thành HCNN: + Hệ thống thể chế hành nhà nước bao gồm Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh văn quy phạm tổ chức, hoạt động HCNN; + Hệ thống tổ chức hành nhà nước phải phù hợp với yêu cầu thực quyền Hành pháp; + Nhân máy hành nhà nước đảm bảo số lượng chất lượng để thực tốt chức nhiệm vụ HCNN; + Nguồn lực vật chất bảo đảm yêu cầu thực thi công vụ quan công chức hành Giữa yếu tố cấu thành hành có mối quan hệ hữu tác động lẫn khuôn khổ thể chế Để nâng cao hiệu lực, hiệu HCNN cần phải cải cách đồng yếu tố + Cải cách hành phải tiến hành đồng tổng thể đổi hệ thống trị, đổi phương thức lãnh đạo Đảng, cải cách máy nhà nước nói chung + Cải cách hành phải đáp ứng nhu cầu hoàn thiện nhanh đồng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu hội nhập kinh tế quốc tế; phát huy dân chủ đời sống xã hội: huy động sử dụng có hiệu nguồn lực tham gia người dân vào tiến trình phát triển đất nước + Cải cách hành nói chung, đặc biệt cải cách thủ tục hành phải đảm bảo tạo thuận lợi cho người dân bảo đảm tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức góp phần tích cực chống quan liêu, phòng chống tham nhũng + Thông qua cải cách tiếp tục làm rõ phù hợp chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm quan hành chính, thực phân công, phân cấp rõ phù hợp, phân định rõ trách nhiệm cấp quyền, quyền đô thị quyền nông thôn, tập thể người đứng đầu quan hành + Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất lực đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước + Cải cách phải hướng tới xây dựng hành đại, ứng dụng có hiệu thành tựu phát triển khoa học- công nghệ, công nghệ thông tin Câu 7: Phân tích yếu tố hành ảnh hưởng đến thể chế hành chính? Các yếu tố cấu thành HCNN: + Hệ thống thể chế hành nhà nước bao gồm Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh văn quy phạm tổ chức, hoạt động HCNN; + Hệ thống tổ chức hành nhà nước phải phù hợp với yêu cầu thực quyền Hành pháp; + Nhân máy hành nhà nước đảm bảo số lượng chất lượng để thực tốt chức nhiệm vụ HCNN; + Nguồn lực vật chất bảo đảm yêu cầu thực thi công vụ quan công chức hành Sự ảnh hưởng máy hành đến thể chế: hệ thống thể chế hành dù có hoàn thiện đồng tự vận hành máy, hệ thống quan hành thực thi - Sự ảnh hưởng đội ngũ cán bộ, công chức thể chế hành chính: đội ngũ nhân có vai trò quan trọng việc đảm bảo hiệu lực, hiệu hoạt động công vụ Chỉ thông qua hoạt động cụ thể cán bộ, công chức mà hệ thống thể chế hành đưa vào thực - Sự ảnh hưởng nguồn lực vật chất: cán công chức người thực thi thể chế hành chính, mà hoạt động công vụ họ diễn thiếu nguồn lực vật chất - Câu So sánh quan hành nhà nước thẩm quyền chung quan hành thẩm quyền riêng • Giống: - Đều quan hành nhà nước Đều quản lí phạm vi toàn quốc, không gian lãnh thổ định - Đều sử dụng quyền lực nhà nước để thực hoạt động quản lí - Được thành lập theo Hiến Pháp • Khác Tiêu chí Phạm vi Thẩm quyền chung Quản lí tất mặt đời sống- xã hội Cơ sở thành lập Được thành lập theo Hiến pháp luật Thẩm quyền thành lập Các lãnh đạo chủ yếu thành lập theo chế độ bầu cử bầu cử + bổ nhiệm Phương thức lãnh đạo -Cơ chế tập thể - Kí thay Thẩm quyền riêng Quản lí môt số lĩnh vực đời sốngxã hội Được thành lập theo Hiến pháp Văn luật Cán công chức đươc thành lập theo chế độ bổ nhiệm - Thủ trưởng - Kí trực tiếp Câu 9: So sánh cán bộ, công chức, viên chức Khái niệm Cán bộ: Cán công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuản, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương(sau gọi chung cấp Tỉnh), huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh(sau gọi chung cấp huyện), biên chế hưởng lương theo ngân sách nhà nước(khoản 1,điều 4-luật Cán bộ, Công chức 2008) Khái niệm Công chức: Công chức công dân Việt Nam, tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập ĐCSVN, nhà nước, tổ chức trị- xã hội( sau gọi chung đơn vị nghiệp công lập), biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước; công chức máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật.(khoản 2, điều 4-Luật CBCC-2008) Cán xã, phường, thị trấn(sau gọi chung cấp xã) công dân Viêt Nam, bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kì thường trực HĐND, UBND, bí thư, phó bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức trị- xã hội; công chức cấp xã công dân VN tuyển dụng giữ chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc UBND cấp xã, biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước Khái niệm viên chức: công dân Việt Nam tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc đơn vị nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật( Điều 2- luật Viên chức 2010) SO SÁNH CÁN BỘ VÀ CÔNG CHỨC Giống: - Đều công dân VN Trong biên chế nhà nước - - - Hưởng lương từ ngân sách NN( riêng trường hợp công chức làm việc máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập tiền lương bảo đảm từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật Giữ công vụ, nhiệm vụ thường xuyên Làm việc công sở Được phân định theo cấp hành chính( cán TW, cấp tỉnh, cấp huyện, cán cấp xã; công chức TW, cấp tỉnh, cấp huyện; cán bộ, công chức cấp xã) Nghĩa vụ Đảng, nhà nước, nhân dân; nghĩa vụ thi hành công vụ số nghĩa vụ đặc biệt pháp luật quy định Có quyền bảo đảm điều kiện thi hành công vụ, quyền tiền lương chế độ tiền lương; quyền nghỉ ngơi số quyền khác Khác: Tiêu chí so sánh Cơ sở pháp lí Cơ chế tuyển dụng Thời gian công tác Nơi làm việc Cán Khoản 1, điều luật CBCC Được bầu cử, phê chuản, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ Theo nhiệm kì - ĐCS VN Cơ quan nhà nước Các tổ chức trị- xã hội Công chức Khoàn 2, điều luật CBCC Được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh Công việc thường xuyên theo chuyên môn, nghiệp vụ mang tính lâu dài - ĐCS VN - Cơ quan nhà nước - Các tổ chức trị- xã hội ỡ TW, cấp Tỉnh, cấp huyện - Trong máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập - Trong quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân Lương Chịu trách nhiệm trước Quy định đánh giá Xử lý vi phạm quốc phòng Trong quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp  Phạm vi hoạt động rộng Hưởng lương theo ngân Hưởng lương theo ngân sách nhà nước theo vị trí, sách nhà nước theo ngạch chức danh bậc quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định pháp luật - Đảng - Cơ quan, tổ chức có - Nhà nước thẩm quyền việc - Nhân dân thực nhiệm vụ, - Cơ quan, tổ chức có quyền hạn thẩm quyền việc giao thực nhiệm vụ,  Thể trách quyền hạn nhiệm hành giao công chức  Thể trách nhiệm trị Cán - Cán phải đánh - Đánh giá công chức giá lực lãnh gắn với nhiệm vụ đạo - Trình dộ chuyên - Điều hành môn, nghiệp vụ - Tổ chức thực - Tiến độ kết nhiệm vụ thực nhiệm vụ - Tinh thần trách - Tinh thần trách nhiệm công nhiệm việc tác thực nhiệm vụ - Kết thực - Thái độ phục vụ nhiệm vụ giao nhân dân - Khiển trách - Khiển trách - Cảnh cáo - Cảnh cáo - Cách chức - Hạ bậc lương - Bãi nhiệm - Giáng chức - Cách chức - Buộc việc SO SÁNH CÔNG CHỨC VÀ VIÊN CHỨC Giống: đội ngũ nhân quan Nhà nước;hưởng lương từ ngân sách nhà nước; có quyền lợi nghĩa vụ Khác: Về Chế độ làm việc - Công chức: Được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, biên chế - Viên chức: Không phân thành ngạch mà phân thành hạng viên chức (phân thành 04 hạng khác nhau) làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc Viên chức đơn phương chấm dứt hợp đồng đơn vị nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức theo trường hợp quy định Luật Viên chức Về tuyển dụng - Công chức: Việc tuyển dụng phải yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm tiêu biên chế Về điều kiện tham gia dự tuyển bắt buộc phải từ đủ 18 tuổi trở lên - Viên chức: Việc tuyển dụng phải vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp quỹ tiền lương đơn vị nghiệp công lập Đối với viên chức số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao tuổi dự tuyển thấp theo quy định pháp luật, đồng thời phải có đồng ý văn người đại diện theo pháp luật Về quan, đơn vị nơi công chức, viên chức làm việc - Công chức: Làm việc quan Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức trị - xã hội - Viên chức: Làm việc đơn vị nghiệp công lập Nguồn chi trả lương cho công chức viên chức - Công chức: Hưởng lương từ ngân sách Nhà nước từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập (đối với người máy lãnh đạo, quản lý đơn vị nghiệp công lập) - Viên chức: Làm việc theo chế độ hợp đồng làm việc hưởng lương từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập 5 Các hình thức kỷ luật - Công chức: Vi phạm kỷ luật, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật sau: Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức; cách chức buộc việc - Viên chức: Hình thức kỷ luật bao gồm: Khiển trách, cảnh cáo, cách chức buộc việc (không có hình thức hạ bậc lương, giáng chức) Câu 10: Phân biệt hành công dịch vụ công Hành công hoạt động thực thi quyền hành pháp Nhà nước, tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực pháp luật Nhà nước tới trình xã hội hành vi người thông qua việc quan hành Nhà nước từ trung ương đến địa phương tiến hành nhằm trì phát triển mối quan hệ xã hội trật tự pháp luật, thoả mãn nhu cầu hợp pháp công dân Hành công công xây dựng bảo vệ tổ quốc nhằm đạt mục tiêu quốc gia cách hữu hiệu giai đoạn phát triển Dịch vụ công dịch vụ liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật, không nhằm mục tiêu lợi nhuận, quan nhà nước (hoặc tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền) có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân hình thức loại giấy tờ có giá trị pháp lý lĩnh vực mà quan nhà nước quản lý Đối tượng phục vụ hướng tới hành công người dân có đủ điều kiện định theo quy định pháp luật công dân bình đẳng việc hưởng quyền này; Hánh công thực thông qua đội ngũ công chức người Nhà nước ủy quyền Dịch vụ công giống với hành công chỗ mục đích nhằm phục vụ nhân dân, lợi ích công cộng, nhiên, khác với hành công, dịch vụ công tính chất phục vụ mà mang tính chất dịch vụ, tức “công việc phục vụ trực tiếp cho nhu cầu định số đông, có tổ chức trả công”từ dịch vụ công mang số đặc điểm sau: - Hoạt động dịch vụ công nhà nước tư nhân thực không gắn với quyền lực nhà nước, không thiết phải Nhà nước thực thông qua đội ngũ công chức; - Dịch vụ công thực thông qua quan hệ hợp đồng dân (hợp đồng dịch vụ) người cung cấp người sử dụng dịch vụ; - Do mang tính chất dịch vụ nên chừng mực định hoạt động dịch vụ công hướng tới mục đích lợi nhuận; - Đối tượng phục vụ không bình đẳng hoàn toàn việc hưởng dịch vụ công số trường hợp có người dân có nhu cầu sử dụng, có người nhu cầu sử dụng, có người có điều kiện sử dụng có người không, vậy, người sử dụng phải trả tiền Tầm quan trọng việc phân biệt vấn đề xác định “xã hội hóa” hay không “xã hội hóa” hoạt động nhà nước, tức thực “xã hội hóa” hoạt động có tính chất dịch vụ công, hoạt động công vụ - dịch vụ hành công Nhà nước chuyển giao cho cá nhân, tổ chức khác thực Đồng thời, phân biệt có ý nghĩa làm sở để tiếp tục thực việc tách hoạt động có tính chất nghiệp khỏi hoạt động có tính chất quản lý hành nhà nước túy Cuối cùng, có ý nghĩa hành công công dân có quyền đòi hỏi nhà nước thực có đủ điều kiện pháp luật quy định, dịch vụ công Câu 11: So sánh hoạt động quản lý nhà nước hoạt động cung cấp dịch vụ công? Giống - Đối tượng: tác động lên cá nhân tổ chức - Mục tiêu: ổn định phát triển đất nước - Thực quyền lực nhà nước Khác Hoạt động cung cấp dịch công -Phản ánh mối quan hệ người cung ứng (CQHCNN) khách hàng (công dân) - Là giao dịch cụ thể quan hành nhà nước với công dân (quan hệ trực tiếp) - Phục vụ trục tiếp nhu cầu quyền Hoạt động quản lý nhà nước -Phản ánh mối quan hệ chủ thể quản lý (CQHCNN) đối tượng bị quản lý (công dân) -Vừa có mối quan hệ trực tiếp, vừa có mối quan hệ gián tiếp - Kác hoạt động xuất phát từ yêu cầu quản lý thân máy nhà nghĩa vụ cụ thể tổ chức công dân - Được thu trực tiếp từ khách hàng dạng phí lệ phí nước - Không thu trực tiếp khách hàng mà bù đắp từ ngân sách nhà nước Câu 12:Quyết định quản lý HCNN bất hợp pháp, bất hợp lý Thông tư 33/2012/TT-BNNPTNT:Quy định điều kiện vệ sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm sở kinh doanh thịt phụ phẩm ăn động vật dạng tươi sống dùng làm thực phẩm (Ở văn thấy bất hợp lý chỗ: Điều Chương I quy định: "Thịt phụ phẩm bảo quản nhiệt độ thường bày bán vòng tiếng đồng hồ sau giết mổ" Thịt phụ phẩm bảo quản nhiệt độ - 5oC bày bán vòng 72 kể từ giết mổ Đối với phụ phẩm dày, ruột non ruột già bảo quản nhiệt độ - 5oC bày bán vòng 24 kể từ giết mổ Tuy nhiên, để kiểm tra số thực phẩm bày bán chợ dễ, cần máy móc chuyên nghiệp, dựa vào trực quan mắt thường Đây khó khăn cho lực lượng thú y địa phương kẽ hở chủ kinh doanh lách luật.; Khoản Điều 10 quy định: đảm bảo vệ sinh cá nhân làm việc (đối với người trực tiếp bày bán thực phẩm tươi sống chợ truyền thống): a) Những người có vết thương hở phải băng bó vật liệu chống thấm; b) Không ăn uống, hút thuốc, khạc nhổ pha lọc, bán hàng bốc dỡ thịt phụ phẩm; c) Rửa tay xà phòng trước pha lọc, sau vệ sinh tiếp xúc với vật liệu bị ô nhiễm; d) Người bán hàng không ngồi bàn/quầy bán thịt Những vi phạm cần có chứng, bắt tận tay để xử lý, nên có đủ lực lượng thú y túc trực Nghị định 71/CP xe chủ: Thứ nhất, việc giao CSGT có thẩm quyền xử phạt không đáp ứng yêu cầu bảo đảm "sự phù hợp quy định dự thảo với điều kiện thực hiện" Các nghị định giao CSGT có thẩm quyền xử phạt hành vi không chuyển quyền sở hữu phương tiện giao thông Muốn phạt hàng triệu trường hợp vi phạm giao thông, CSGT phải xác định người chủ đích thực phương tiện chưa chuyển quyền Việc giao CSGT nhiệm vụ "truy tìm" chủ xe thông qua việc giữ người điều khiển vi phạm vừa không với chức lực lượng tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vừa không khả thi Thứ hai, yêu cầu công dân sử dụng phương tiện giao thông phải mang theo giấy tờ chứng minh việc mượn, thuê phương tiện không hợp pháp không phù hợp với tập quán, văn hóa ứng xử người Việt Thứ ba, quyền sở hữu chủ phương tiện giao thông bị điều chỉnh Luật Dân Luật Hành Dưới góc độ dân sự, nghĩa vụ chứng minh thuộc đương kiện pháp lý xuất nghĩa vụ chứng minh có tranh chấp quyền sở hữu Còn góc độ hành chính, xử phạt hành lý không chuyển quyền nghĩa vụ chứng minh thuộc người có thẩm quyền xử phạt Như vậy, việc bắt công dân chứng minh xe mượn hay mua chưa làm thủ tục vào thời điểm họ vi phạm luật giao thông nhằm làm xử phạt vi phạm hành không pháp luật Câu 13) Phân biệt định quản lý hành nhà nước định quan lập pháp, quan tư pháp • Quyết định quản lý hành nhà nước: -Là dạng định pháp luật - Công cụ để chủ thể hành nhà nước quản lý xã hội - Sản phẩm hoạt động quản lý hành nhà nước VD: Nghị số 64/NQ – CP ban hành ngày: 21/12/2010 Về việc đơn giản hóa thủ tục thuộc thẩm quyền giải Ngân hàng Chính sách xã hội • Quyết định quan lập pháp: _Do quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục hình thức định nhằm giải vấn đề quan trọng đời sống xã hội VD: Luật cán công chức, Luật khiếu nại tố cáo • Quyết định quan tư pháp: Do chủ thể có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục tư pháp nhằm giải vấn đề phát sinh hoạt động tư pháp VD: Quyết định bổ nhiệm ông A làm giám đốc sở thành phố k Tiêu chí Chủ thể có thẩm quyền Quyết định hành Quyết định lập pháp Do nhiều chủ thể khác -Chỉ có Quốc quan nhà nước có Hội có thẩm quyền ban hành quyền ban hành Quyết định tư pháp Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cáo, chánh án tòa án ban hành Gồm : + Chính phủ định hành hình thức nghị quyết, + Nghị định thủ tướng phủ, + Các bộ, UBND, quan chuyên môn ủy ban nhân dân, phối hợp quan hành với tổ chức xã hội Hình Có nhiều hình thức tên gọi thức khác : định, nghị quyết, thông tư Trình tự thủ tục -Xây dựng dự thảo ban hành định -Tổ chức thực định HCNN -Đánh giá hiệu lực, Hiệu định HCNN hiến pháp, Luật, Nghị -Ủy ban thường vụ quốc hội ban hành pháp lệnh nghị nhân dân tối cao, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Chỉ có Hiến pháp, Luật, pháp lệnh, nghị Là thủ tục làm hiến pháp làm luật chủ thể sử dụng quyền lập pháp tiến hành Quyết định mở phiên tòa, định xét xử sơ thẩm Xây dựng ban hành theo trình tự thủ tục tố tụng, giải vụ án hình sự, dân sự, hành hình thức ản định tòa án định viện kiểm sát chủ yếu Hiệu luật Những định hành Có giá trị hiệu Có hiệu lực mang pháp lý sửa đổi, hủy bỏ lực pháp lý tính giá trị pháp lý ổn quan tính ổn định cao định Nó máy nhà nước sửa đổi hủy bỏ quan cấp hệ thống Nội dung, Quyết định hành nhà Quyết định Nhằm giải mục đích nước chứa đựng quy tắc vấn đề công việc phát sinh xử Nhằm giải bản, quan hoạt động tư việc phát sinh trọng đời pháp quản lí hành nhà sống xã hội nước Câu 14: Phân biệt QĐ QLHCNN văn hành thông thường Nội dung so sánh Khái niệm Chủ thể ban hành Nội dung Đối tượng điều chỉnh Hiệu lực thi hành Thể thức Quyết định quản lý hành Là định chủ thể hành nhà nước ban hành sở pháp luật để giải vấn đề đặt nhằm thực chức nhiệm vụ chủ thể hành nhà nước Các chủ thể hành nhà nước: quan hành nhà nước, cán bộ, công chức hành nhà nước trao thẩm quyền Lựa chọn cách thức tốt để giải quyểt vấn đề đặc trình thực chức nhiệm vụ hành nhà nước hành vi trình xã hội, xuất vấn đề cần điều chỉnh… Mang tính mệnh lệnh đơn phương đảm bảo thực quyền lực nhà nước Gồm định hành thể dạng văn bản; Quyết định hành nhà nước để giải Văn hành thông thường văn mang tính chất thông tin điều hành nhằm thực thi văn quy phạm pháp luật dùng để giải công việc cụ thể, phản ánh tình hình giao dịch, trao đổi, ghi chép công việc quan Mọi quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, … nội dung mang tính chất thông tin để giải công việc cụ thể, trao đổi, ghi chép công việc Có thể điều chỉnh hông điều chỉnh cá nhân tập thể Có thể cấm đoán hông bắt buộc thực Còn văn hành thông thường phần ghi năm, ví dụ: Quyết định số 01/QĐ-UBND Tính chất Trình tự ban hành việc khẩn cấp, gấp rút; Quyết định hành thể dạng ký hiệu, biển báo, tín hiệu.i Mang tính quyền lực nhà nước, tính đơn phương, mang tính pháp lý tính luật Phải tuân thủ quy định pháp luật nội dung hình thức thủ tục… Tính cưỡng chế thấp hông mang tính cưỡng chế quan, đơn vị, cá nhân ban hành tự soạn thảo phát hành mà không cần tuân theo trình tự, thủ tục luật định Câu 16: Phân tích tình trạng ban hành QĐ QLHCNN bất hợp pháp, bất hợp lý Đề xuất giải pháp I Tình trạng ban hành QĐ QLHCNN bất hợp pháp bất hợp lý Hiện nay, hoạt động xây dựng, ban hành tổ chức thực định hành nhiều hạn chế, bất cập phần kéo lùi hiệu hoạt động quan hành nhà nước -Các văn quy phạm pháp luật cấp thường chép lại quy định cấp nên nhìn chung tính khả thi sau ban hành không cao, đến lúc thực chung chung chưa thực có hiệu Các định cấp nhiều chưa làm rõ nội dung, vấn đề giải quyết, chưa xác định phương thức giải vấn đề từ tạo nhiều kẽ hở pháp luật quản lý dẫn tới sai phạm phát sinh -Nhiều định hành ban hành chưa thẩm quyền, chủ thể, chưa phù hợp với pháp luật, chưa đáp ứng đòi hỏi thực tiễn sống Thậm chí, số định hành ban hành trái với thẩm quyền, có dấu hiệu vi phạm pháp luật -Các định hành ban hành chưa thực đảm bảo tính hợp pháp hợp lý, cụ thể -Một số định chưa thực đảm bảo yêu cầu nội dung hình thức định Nhiều định chưa đảm bảo tính cụ thể, định chưa có phân hóa theo vấn đề, đối tượng áp dụng hay chủ thể ban hành Có định ban hành quy định chung chung gây khó khăn cho việc thực có định lại quy định chi tiết, không phù hợp với hoàn cảnh Quyết định chưa có tính tổng thể Nội dung định thường bó hẹp lĩnh vực, địa phương hay hoàn cảnh cụ thể Việc ban hành định chưa gắn mục tiêu trước mắt với mục tiêu lâu dài; chưa tính đến việc tác động định đến ngành, lĩnh vực khác Hiện nhiều quan hành ban hành định không thuộc phạm vi thẩm quyền xảy phổ biến đặc biệt lĩnh vực xử phạt vi phạm hành Tình trạng định cấp ban hành chưa với định cấp nội dung hình thức Quyết định ban hành chưa phù hợp với lợi ích nhà nước xã hội tồn Việc ban hành quy trình ban hành định hành chưa có tính hệ thống toàn lĩnh vực Đây nguyên nhân khiến cho pháp luật nước ta thiếu tính đồng bộ, tình trạng chồng chéo cấp, ngành xảy II Nguyên nhân tồn việc ban hành, thực định hành bất hợp pháp bất hợp lý Đối với quan nhà nước có thẩm quyền ban hành định hành chính: Các định chưa thật có chất lượng khiến cho công tác quản lý nhà nước nói chung công tác soạn thảo, ban hành thực định hành gặp không khó khăn Hiện nay, đội ngũ cán công chức có trình độ hạn chế, đặc biệt trình độ hiểu biết pháp luật nên gặp nhiều khó khăn việc ban hành, thực định Hệ thống pháp luật nói chung thiếu đồng bộ, lĩnh vực thu phí lệ phí, đất đai, xử phạt vi phạm hành Việc phân định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền trách nhiệm quan quản lý nhà nước cấp trung ương địa phương, ngành chưa rõ, chí, mâu thuẫn, chồng chéo Cơ sở vật chất, phương tiện kinh phí dành cho công tác xây dựng, ban hành thực thi định nhìn chung chưa đáp ứng yêu cầu Ở số quan hành nhà nước cấp địa phương, cán lãnh đạo chưa nhận thức tầm quan trọng công tác xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật, chưa dành quan tâm thích đáng chưa trọng đến việc kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác xây dựng, ban hành thực thi định hành Quyết định hành chưa xây dựng ban hành theo trình tự luật định, đặc biệt khâu thực “tiền kiểm”, tức thẩm định dự thảo định chưa trọng, mà mang tính hình thức Công chức thực công vụ cách hời hợt hậu định không lọt qua cửa thẩm định ban hành Chưa có chế đủ mạnh để yêu cầu chủ thể ban hành định hành trước ban hành phải tập hợp lấy ý kiến người dân, huy động trí tuệ tập thể, phản biện quan, xã hội để tránh định ban hành phải “chết sớm” không thực Các chủ thể ban hành định hành chưa tính đến việc cân bằng, bảo đảm hài hòa lợi ích chủ thể (lợi ích quan quản lý, lợi ích đối tượng thi hành định toàn xã hội) Công tác tổng kết, đánh giá, rà soát hệ thống hóa định hành chưa quan tâm thường xuyên nghiêm túc, nhiều định hành bị xem nhẹ III Giải pháp Hoàn thiện quy định pháp luật định hành Tăng cường biện pháp đảm bảo thực định hành Đảm bảo tính hiệu lực hiệu định hành Tổ chức tập huấn, hội thảo cho cán công chức Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý Nhà nước ban hành, thực định hành Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Câu 17 : Phân tích mối quan hệ lực , hiệu lực , hiệu Năng lực hành nhà nước : khả thực chức quản lí nhà nước phục vụ nhân dân Hiệu lực hành nhà nước : thực , có kết chức quản lí máy hành để đạt mục tiêu đề Hiệu hành nhà nước : kết quản lí đạt máy hành tương quan với mức độ chi phí nguồn lực , mối quan hệ hiệu kinh tế với hiệu xã hội Mối quan hệ lực , hiệu lực , hiệu quả: Giữa lực , hiệu lực , hiệu hành nhà nước có mối quan hệ chặt chẽ Hoạt động quản lí nhà nước trước hết phải đề cao lực , phải đảm bảo hiệu lực Mặt khác, HC có lực hoạt động có hiệu lực hiệu Như vậy, hiệu lực, hiệu quản lý định lực, chất lượng HCNN Để cao hiệu lực, hiệu quản lý hành phải tập trung xây dựng hoàn thiện yếu tố cấu thành lực HCNN Ngược lại, để đánh giá tiến lực HC phải dựa tiêu chí, thước đo cụ thể phản ánh hiệu lực, hiệu quản lý HCNN Câu 18: Tại giám sát quốc hội với hành nhà nước cao nhất? Chứng minh tính giám sát tối cao đó: Giám sát Quốc hội giám sát tối cao vì: Cần biết, máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Quốc hội xác định quan đại biểu cao nhân dân, đồng thời quan quyền lực nhà nước cao Bên cạnh thẩm quyền lập hiến, lập pháp định vấn đề quan trọng đất nước Quốc hội nước ta có thẩm quyền giám sát tối cao toàn hoạt động nhà nước Sự giám sát Quốc hội giám sát cao bởi: Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhà nước nhân dân, nhân dân, nhân dân, tất quyền lực nhà nước thuộc nhân dân Mà Quốc hội nhân dân trực tiếp bầu Quốc hội quan đại biểu cao nhân dân đồng thời quan quyền lực Nhà nước cao Chính phủ Việt Nam quan chấp hành Quốc hội Việt Nam, quan hành Nhà nước cao Việt Nam Chính phủ Việt Nam thành lập kỳ họp thứ Quốc hội khóa có nhiệm kỳ năm Chính phủ bao gồm Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng thủ trưởng quan ngang Bộ - Quốc hội bầu Chủ tịch nước bổ nhiệm Chứng minh tính giám sát tối cao đó: Quốc hội thực quyền giám sát tối cao kỳ họp Quốc hội sở hoạt động giám sát Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đại biểu Quốc hội.Đối với hoạt động chủ thể hành nhà nước, Quốc hội thực quyền giám sát thông qua hoạt động chủ yếu sau: - Tại kỳ họp, Quốc hội nghe thảo luận, đánh giá báo cáo công tác Chính phủ bộ, quan ngang bộ; - Chất vấn, nghe trả lời chất vấn đánh giá việc trả lời chất vấn Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng thành viên Chính phủ - Thông qua hoạt động giám sát Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Hội đồng Quốc hội Trong trường hợp định thành lập Uỷ ban lâm thời để điều tra vấn đề định xem xét báo cáo kết điều tra Uỷ ban; - Hoạt động giám sát việc thi hành pháp luật địa phương đại biểu Quốc hội tỉnh đại biểu Quốc hội; tiếp xúc cử tri để lắng nghe nguyện vọng cử tri phản ánh lên Quốc hội quan nhà nước khác; giám sát việc giải đơn, thư khiếu nại, tố cáo… - Quyền giám sát Quốc hội quản lý hành Nhà nước có phạm vi lớn, thể qua quyền đình chỉ, bãi bỏ định Chính phủ hoạt động cụ thể máy hành Câu 19: Thực tiễn nguyên tắc tổ chức hoạt động HCNN Nguyên tắc Đảng lãnh đạo HCNN - Cách thức: thông qua nghị quyết, văn kiện đảng - Kết quả: + Đảng trì đường lối trị thực thi quyền hành pháp giám sát hoạt động HCNN + Có điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện chủ trương, định hướng kịp thời cho phát triển kinh tế xã hội thời kỳ - Khó khăn hạn chế: + Do nguyên nhân khách quan chủ quan nên nhiều hạn chế trình giám sát, kiểm tra, tra + Do trình độ cán đảng viên chưa cao + Sự thiếu thốn sở cật chất + Công tác hy hoach cán bộ, đảng viên “đóng” + Còn số cán đảng viên chưa thật gương mẫu, sáng, chưa thật đạo đức + Có số nơi đảng làm thay HCNN Do đó: Cần đổi công tác lãnh đạo Đảng Nguyên tắc tập nhân dân làm chủ QLHCNN Cách thức: thông qua họp, hội đàm, tiếp xúc cử tri, đối thoại trực tiếp Thành tựu: quyền làm chủ ngày hoàn thiện cụ thể hóa văn bản, luật hiến pháp VD: Bình Dương có xây dựng mô hình gần dân, sát dân - Hạn chế: + Trong thực tế Việt Nam chưa có trưng cầu dân ý, biểu dân ý + Nhiếu nơi người dân tạo điều kiện tham gia họ khả tham gia + Người dân quan niệm “ tham gia liên quan đến lợi ích trước mắt, trực tiếp” + Người dân thờ ở, chưa nhận thức quyền thân Nguyên tắc tập trung dân chủ Cách thức thực hiện: thông qua trao đổi, tọa đàm, đóng góp ý kiến nội quan hay cấp cấp Thành tựu: sách, chủ trương thống cao, tạo cho cấp có llinh hoạt sáng tạo trình giải công việc, không bị gó bó nhiều nhữn khuôn khổ cứng nhắc nên kết đạt công việc đạt cao Hạn chế: kết hợp bàn bạc nhiều đơn vị hình thức, chưa quan tâm thực mức, thực chất vi phạm quy chế dân chủ cở sở, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ dẫn đến nguy đoàn kết, lạm quyền tham nhũng Nguyên tắc kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ - Thành tựu: + Sự kết hợp triển khai tốt, địa phương có quan chuyên môn thực chức hành nhà nước + Hạn chế chồng chéo trình giải vấn đề nâng cao vai trò HCNN + Đã xây dựng ban hành quy định cụ thể quản lý sngnhf gắn với quản lý lãnh thổ đến địa phương - Hạn chế: + Sự phối hợp chưa chặt chẽ ngành – + Có tượng đùn đẩy trách nhiệm cho + Chưa có thống nhật đồng trình giải quyêt vấn đề + Có tượng “ xé rào” hoạt động ban hành văn quy phạm địa phương trái với quy định + Còn nhiều bất cập vấn đề tra, kiểm tra Nguyên tắc phân định QLNN kinh tế với quản lý sản xuất kinh doanh - Thành tựu: + Ngày có nhiều doanh nghiệp tư nhân hoạt động cung ứng sản phẩm dịch vụ tốt + Nhà nước ôm xô tất việc mà chuyên tâm điều tiết vĩ mô việc hoạc định sách, chủ trương định hướng cho phát triển đất nước + Môi trường kinh doanh doanh nghiệp thuận lợi hơn, cạnh tranh bình đẳng + Nhà nước thực trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cho tư nhân quản lý - Hạn chế: + Vẫn có tình trạng độc quyền phân phối diễn thị trường cung ứng hàng hóa dịch vụ + Có tượng lũng đoạn thị trường kinh tế + Vẫn nhiều tiêu cực trình cạnh tranh Nguyên tắc quản lý xã hội hiến pháp , pháp luật - Thành tựu: + So với trước hệ thống pháp luật tương đối tốt, giải vấn đề xã hội + Hiện đa số quan HCNN thực tốt Hiến pháp ,luật + Cán công chức gương mẫu chấp hành tổ chức thực thi pháp luật tốt - Hạn chế: + Còn nhiều hạn chế công tác tuyển dụng, sử dụng cán công chức: có vi hiến, trái luật + Còn nhiều dự án luật treo, có chồng chéo thẩm quyền cách thức giải vấn đề ngành luật liên quan + Vẫn nhiều định bất hợp lý bất hợp pháp ban hành Nguyên tắc công khai minh bạch - Cách thức: + Công bố quan, tổ chức, đơn vị + Phát hành ấn phẩm + Thông qua phương tiện thông tin đại chúng Thành tựu: so với trước công khai minh bạch cải tiến, phổ biến rộng khắp; phương pháp, biện pháp thông tin ngày nâng cao đại - Hạn chế: + Công khai số nơi mang tính hình thức, cho có lệ + Các hợp công khai chưa hiệu quả, chưa trọng, đề cao ( hay xuất lãnh đạo cấp cao) + Có công khai mang tính chất “ nửa vờ” tức chưa có tra, kiểm tra rõ ràng hính Nhà nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số câu hỏi và trả lời trong môn lý luận hành chính nhà nước, Một số câu hỏi và trả lời trong môn lý luận hành chính nhà nước, Một số câu hỏi và trả lời trong môn lý luận hành chính nhà nước

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay