Tin học_Bài tập thực hành Word 8_Tin học đại cương_FTU

1 909 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:00

Công ty CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc Số: …./UQ/20 GIẤY ỦY QUYỀN Người ủy quyền: Họ tên: Chức vụ: Số CMND .cấp ngày Đơn vị: Địa chỉ: Tài khoản: Người ủy quyền: Họ tên: Chức vụ: Số CMND .cấp ngày Đơn vị: Địa chỉ: Nội dung ủy quyền: Rút tiền mặt từ tài khoản giao dịch Quý Ngân hang Nhận Séc ngân àng phát hành Nộp tiền vào tài khoản Ủy nhiệm chi Nhận sổ phụ giao dịch khác Thời hạn ủy quyền: Từ ngày … tháng … năm 20 Quy định khác Người ủy quyền có trách nhiệm thực công việc phạm vi ủy quyền, không ủy quyền lại cho người khác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trước người ủy quyền hoạt động NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN NGƯỜI ỦY QUYỀN (Ký, ghi rõ họ tên) Ký, ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học_Bài tập thực hành Word 8_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 8_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 8_Tin học đại cương_FTU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay