Tin học_Bài tập thực hành Word 7_Tin học đại cương_FTU

1 928 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 14:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số:…/BGDĐT-ĐTVNN V/v: Học bổng thực tập Ấn Độ năm học 2011 Hà Nội, ngày…tháng…năm 2011 Kính gửi: - Các Bộ/ Cơ quan ngang Bộ; Các Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố; Các Học viện, Trường Đại học Cao đẳng; Các Sở Giáo dục Đào tạo Căn tiêu học bổng Chính phủ Ấn Độ cấp khuôn khổ Chương trình hợp tác kỹ thuật kinh tế (ITEC, Colombo) năm học 2011-2012, Bộ Giáo dục Đào tạo thông báo để quý Cơ quan tuyển chọn, giới thiệu cán tham gia dự tuyển học bổng thực tập sau đại học năm 2011 với số lượng bổ xung 35 suất học bổng Thông tin chi tiết quy định dự tuyển chương trình học bổng xin xem thông báo số 190/TB-BGDĐT ngày 21/04/2011 thông báo số 09/TB-DDTVNN ngày 14/09/2011 gửi kèm theo websites: www.moet.gov.vn www.vied.vn Bộ Giáo dục Đào tạo thông báo để quý Cơ quan biết giới thiệu cán đủ điều kiện tham gia dự tuyển gửi hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước (21 Lê Thánh Tông – Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) trước ngày 31/12/2011 TL BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận CỤC ĐÀO TẠO VỚI NƯỚC NGOÀI Như trên; Bộ trưởng (để báo cáo); Các Vụ, Cục thuộc Bộ GDĐT;  Các websites: www.moet.gov.vn www.vied.vn; Lưu: VT, ĐTVNN
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin học_Bài tập thực hành Word 7_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 7_Tin học đại cương_FTU, Tin học_Bài tập thực hành Word 7_Tin học đại cương_FTU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay