Slide thuyết trình sự đa dạng hóa quốc tế của các doanh nghiệp ở thị trường mới nổi vai trò cấu trúc quyền sở hữu và sự liên kết nhóm ( liên doanh)

17 191 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:58

Bài Tập Nhóm Học phần: QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ Giảng viên hướng dẫn TS PHAN ANH TÚ THÀNH VIÊN NHÓM 1 Thân Thân Minh Minh Sơn Sơn 2 Lưu Lưu Ái Ái Ngọc Ngọc 3 Nguyễn Nguyễn Thị Thị Tuấn Tuấn An An 4 Lưu Lưu Việt Việt Thắng Thắng 5 Võ Võ Như Như Nguyệt Nguyệt 6 Phạm Phạm Thanh Thanh Bằng Bằng Bài nghiên cứu Sự đa dạng hóa quốc tế doanh nghiệp thị trường nổi: Vai trò cấu trúc quyền sở hữu liên kết nhóm ( liên doanh) NỘI DUNG TRÌNH BÀY 1.Mục tiêu Giới thiệu Lý thuyết giả thuyết Phương pháp nghiên cứu 5.Kết 6.Kết luận 1.Mục tiêu Kiểm chứng vai trò cấu trúc quyền sở hữu đa dạng hóa quốc tế suốt trình *chuyển dịch hình thành Kiểm chứng quyền sở hữu nước nước liên kết nhóm kinh *doanh( liên doanh) , làm dịu bớt hệ đa dạng hóa quốc tế 2.GIỚI THIỆU *Nghiên cứu dựa 5000 doanh nghiệp Ấn độ từ 1990-2005 3.lý thuyết giả thuyết H1: Với tỷ lệ sở hữu vốn góp lớn người sở hữu nước nước ngoài, doanh nghiệp mở rộng quốc tế H2: Những ảnh hưởng tiêu cực việc tập trung vào quyền sở hữu quốc tê hóa mạnh người sở hữu doanh nghiệp nước doanh nghiệp nước H3: Mức độ đa dạng hóa quốc tế mối quan hệ dạng hình chữ U với hiệu doanh nghiệp 3.lý thuyết giả thuyết H4: Quyền sở hữu tập trung người sở hữu nước nước có tác động tích cực đến mức độ quốc tế hóa lên doanh nghiệp tăng quyền sở hữu tập trung H5: Liên kết nhóm có tác động tích cực đến mức độ quốc tế hóa, tác động tiêu cực đa dạng hóa quốc tế đến hiệu doanh nghiệp, giảm bớt liên kết nhóm doanh nghiệp so với không xác nhập doanh nghiệp 4.Phương pháp nghiên cứu 4.1 Theo kinh nghiệm 4.2 Thu thập mẫu đo lường ( thống kê mô tả tương quan) -Biến độc lập -Biến giải thích -Biến kiểm soát 4.3 Modeling Procedure (mô hình trình tự) 5 Kết Table presents the descriptive statistics and correlations Forty-four percent of firms in the sample were affiliated with a business group Average ownership by domestic firms and foreign firms was 45.43 and 2.30 %, respectively No firms indicated foreign ownership in excess of 50 % The average ratio of foreign sales to total sales was 0.12; this ratio for foreign assets to total assets was 0.57 The correlations were modest, suggesting no problems with multicollinearity 5.1 Sự đa dạng hóa quốc tế Table we present the results of the random-effects GLS estimation for international diversification Model 1a is based on the data for all years, with foreign sales to total sales (FSTS) as the dependent variable We also conducted subsample analyses, by dividing the sample into three time-based groups: 1991–1995, 1996–2000, and 2001–2005 We report these results in Models 2a, 3a, and 4a,respectively Models 1b, 2b, 3b, and 4b reflect the results for the parallel analyses when we used foreign assets to total assets (FATA) as the dependent variable 5.2 Firm performance (hiệu doanh nghiệp) 5.2 Firm performance (hiệu doanh nghiệp) Table presents the results of the random effects GLS estimation for firm performance Models 1a, 2a, and 3a feature the FSTS ratio to measure international diversification; Models 1b, 2b, and 3b use the FATA ratio We built the models in a hierarchical manner Model included all the controls, main effects, and the linear term of the international diversification variable We introduced the squared term of the international diversification variable in Model 2, followed by the hypothesized interaction terms in Model 6.Kết luận - Doanh nghiệp có xu hướng quốc tế hóa việc gia tăng quyền chủ sở hữu nước nước Tác động tích cực quyền sở hữu tập trung lớn quyền sở hũu nước mặc cho gia tăng tương ứng quyền sở hữu nước - Có mối quan hệ phủ định quốc tế hóa hiệu danh nghiệp, quốc tế hóa mức độ cao hay thấp trái ngược với kỳ vọng tác động tiêu cực mức thấp tác động tích cực mức cao - Sự liên doanh có mối quan hệ rõ ràng quốc tế hóa thành doanh nghiệp, doanh nghiệp có liên doanh chịu tác động tiêu cực doanh nghiệp không liên doanh THE END TRÂN TRỌNG CÁM ƠN ! [...]... 3 6 .Kết luận - Doanh nghiệp có xu hướng quốc tế hóa bằng việc gia tăng quyền chủ sở hữu trong nước và nước ngoài Tác động tích cực của quyền sở hữu tập trung thì lớn quyền sở hũu nước ngoài mặc cho sự gia tăng tương ứng của quyền sở hữu trong nước - Có mối quan hệ phủ định giữa quốc tế hóa và hiệu quả danh nghiệp, quốc tế hóa ở mức độ cao hay thấp trái ngược với kỳ vọng rằng tác động tiêu cực ở mức... nghiệp, quốc tế hóa ở mức độ cao hay thấp trái ngược với kỳ vọng rằng tác động tiêu cực ở mức thấp và tác động tích cực ở mức cao - Sự liên doanh có mối quan hệ rõ ràng giữa quốc tế hóa và thành quả doanh nghiệp, các doanh nghiệp có liên doanh thì chịu ít tác động tiêu cực hơn là các doanh nghiệp không liên doanh THE END TRÂN TRỌNG CÁM ƠN ! ... total assets was 0.57 The correlations were modest, suggesting no problems with multicollinearity 5.1 Sự đa dạng hóa quốc tế Table 2 we present the results of the random-effects GLS estimation for international diversification Model 1a is based on the data for all years, with foreign sales to total sales (FSTS) as the dependent variable We also conducted subsample analyses, by dividing the sample into... 2a, 3a, and 4a,respectively Models 1b, 2b, 3b, and 4b reflect the results for the parallel analyses when we used foreign assets to total assets (FATA) as the dependent variable 5.2 Firm performance (hiệu quả doanh nghiệp) 5.2 Firm performance (hiệu quả doanh nghiệp) Table 3 presents the results of the random effects GLS estimation for firm performance Models 1a, 2a, and 3a feature the FSTS ratio to measure... 5 Kết quả Table 1 presents the descriptive statistics and correlations Forty-four percent of firms in the sample were affiliated with a business group Average ownership by domestic firms and foreign firms was
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuyết trình sự đa dạng hóa quốc tế của các doanh nghiệp ở thị trường mới nổi vai trò cấu trúc quyền sở hữu và sự liên kết nhóm ( liên doanh) , Slide thuyết trình sự đa dạng hóa quốc tế của các doanh nghiệp ở thị trường mới nổi vai trò cấu trúc quyền sở hữu và sự liên kết nhóm ( liên doanh) , Slide thuyết trình sự đa dạng hóa quốc tế của các doanh nghiệp ở thị trường mới nổi vai trò cấu trúc quyền sở hữu và sự liên kết nhóm ( liên doanh) , Phương pháp nghiên cứu, 2 Firm performance (hiệu quả doanh nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay