Slide thuyết trình pháp luật và thanh tra đất đai

134 326 1
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:57

PHÁP LUẬT VÀ THANH TRA ĐẤT ĐAI NỘI DUNG TÀI LIỆU THAM KHẢO  Văn quy phạm pháp Luật Hiến pháp 2013 Luật Đất đai 2013 Luật Thanh tra 2010 Luật Khiếu nại 2011 Luật Tố cáo 2011 Nghị định 86/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra 2010 Nghị định 07/2012/NĐ-CP quy định quan giao thực chức tra chuyên ngành hoạt động tra chuyên ngành Nghị định 49/2014/NĐ-CP giám sát, kiểm tra, tra doanh nghiệp nhà nước việc chấp hành pháp luật tuân thủ định chủ sở hữu Nghị định 33/2015/NĐ-CP Quy định việc thực kết luận tra 10 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đất đai 11 Thông tư 04/2013/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung tra trách nhiệm thực pháp luật khiếu nại 12 Thông tư 05/2013/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung tra trách nhiệm thực pháp luật tố cáo 13 Thông tư 05/2014/TT-TTCP tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác Đoàn tra trình tự, thủ tục tiến hành tra 14 Thông tư 08/2014/TT-TTCP quy định thẩm quyền, nội dung tra trách nhiệm thực pháp luật tra 15 Thông tư 05/2015/TT-TTCP quy định giám sát hoạt động Đoàn tra Tài liệu khác CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ THANH TRA VÀ THANH TRA ĐẤT ĐAI 1.1 Khái quát sơ lược tra 1.2 Hệ thống hoạt động tra nhà nước 1.1 Khái quát sơ lược tra 1.1.1 Giới thiệu chung công tác tra, kiểm tra 1.1.1.1 Các khái niệm kiểm tra, tra, giám sát a Kiểm tra a Kiểm tra Theo Từ điển Tiếng Việt “kiểm tra xem xét tình hình thực tế để đánh giá, nhận xét” Là thuộc tính vốn có chủ thể Là yêu cầu phát triển d Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai  Chủ tịch UBND cấp xã: - Phạt cảnh cáo; - Phạt tiền đến 5.000.000 đồng; - Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm - Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Chủ tịch UNBD cấp huyện: - Phạt cảnh cáo; - Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; - Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề có thời hạn đình hoạt động có thời hạn; - Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm - Áp dụng biện pháp khắc phục hậu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: - Phạt cảnh cáo; - Phạt tiền đến 500.000.000 đồng; - Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề có thời hạn đình hoạt động có thời hạn; - Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; - Áp dụng biện pháp khắc phục hậu Thẩm quyền tra chuyên ngành đất đai  Thanh tra viên, người giao thực nhiệm vụ tra chuyên ngành thi hành công vụ có quyền: - Phạt cảnh cáo; - Phạt tiền đến 500.000 đồng; - Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm - Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả:  Chánh Thanh tra Sở, Trưởng đoàn tra chuyên ngành Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai, Giám đốc Sở, Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường định tra thành lập Đoàn tra có quyền: - Phạt cảnh cáo; -Phạt tiền đến 50.000.000 đồng; - Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề có thời hạn đình hoạt động có thời hạn; -Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm -Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Trưởng đoàn tra chuyên ngành cấp Bộ có quyền: -Phạt cảnh cáo; -Phạt tiền đến 250.000.000 đồng; -Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề có thời hạn đình hoạt động có thời hạn; -Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm -Áp dụng biện pháp khắc phục hậu Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên Môi trường, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý đất đai có quyền: -Phạt cảnh cáo; -Phạt tiền đến 500.000.000 đồng; -Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng hành nghề có thời hạn đình hoạt động có thời hạn; -Tịch thu tang vật, phương tiện VPHC -Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: e Thủ tục xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai -Lập biên -Ra Quyết định xử phạt vi phạm -Khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện định xử phạt Truy cứu trách nhiệm hình - Được quy định luật hình - Hình phạt nghiêm khắc - Trình tự thủ tục chặt chẽ • Điều 228 Tội vi phạm quy định sử dụng đất đai • Người lấn chiếm đất, chuyển quyền sử dụng đất sử dụng đất trái với quy định pháp luật quản lý sử dụng đất đai, bị xử phạt vi phạm hành hành vi bị kết án tội này, chưa xóa án tích mà vi phạm, bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm • Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: • a) Có tổ chức; • b) Phạm tội 02 lần trở lên; • c) Tái phạm nguy hiểm • Người phạm tội bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng Điều 228 Bộ luật hình (tt) Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: a) Có tổ chức; b) Đất trồng lúa có diện tích từ 30.000 mét vuông (m2) đến 70.000 mét vuông (m2); đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích từ 50.000 mét vuông (m2) đến 100.000 mét vuông (m2); đất nông nghiệp khác đất phi nông nghiệp có diện tích từ 40.000 mét vuông (m2) đến 80.000 mét vuông (m2); c) Đất có giá trị quyền dụng đất quy thành tiền từ 2.000.000.000 đồng đến 7.000.000.000 đồng đất nông nghiệp từ 5.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng đất phi nông nghiệp; d) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội Điều 228 Bộ luật hình (tt) Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm: a) Đất trồng lúa có diện tích 70.000 mét vuông (m2) trở lên; đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích 100.000 mét vuông (m2) trở lên; đất nông nghiệp khác đất phi nông nghiệp có diện tích 80.000 mét vuông (m2) trở lên; b) Đất có giá trị quyền sử dụng đất quy thành tiền 7.000.000.000 đồng trở lên đất nông nghiệp 15.000.000.000 đồng trở lên đất phi nông nghiệp Người phạm tội bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề làm công việc định từ 01 năm đến 05 năm Điều 229 Tội vi phạm quy định quản lý đất đai Người lợi dụng lạm dụng chức vụ, quyền hạn giao đất, thu hồi, cho thuê, cho phép chuyển quyền sử dụng, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trái quy định pháp luật thuộc trường hợp sau đây, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: a) Đất trồng lúa có diện tích từ 5.000 mét vuông (m2) đến 30.000 mét vuông (m2); đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất có diện tích từ 10.000 mét vuông (m2) đến 50.000 mét vuông (m2); đất nông nghiệp khác đất phi nông nghiệp có diện tích từ 10.000 mét vuông (m2) đến 40.000 mét vuông (m2); b) Đất có giá trị quyền dụng đất quy thành tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đất nông nghiệp từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng đất phi nông nghiệp; c) Đã bị xử lý kỷ luật hành vi mà vi phạm Điều 230 Tội vi phạm quy định bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Nhà nước thu hồi đất Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn thực hành vi sau đây, gây thiệt hại tài sản từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng 100.000.000 đồng bị xử lý kỷ luật hành vi mà vi phạm, bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: a) Vi phạm quy định pháp luật bồi thường đất, hỗ trợ tái định cư; b) Vi phạm quy định pháp luật bồi thường tài sản, sản xuất kinh doanh Phạm tội thuộc trường hợp sau đây, bị phạt tù từ 03 năm đến 12 năm: a) Vì vụ lợi động cá nhân khác; b) Có tổ chức; c) Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; d) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đ) Gây thiệt hại từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm Người phạm tội bị cấm đảm nhiệm chức vụ làm công việc định từ 01 năm đến 05 năm tịch thu phần toàn tài sản Bồi thường thiệt hại - Có hành vi trái luật Có lỗi Có thiệt hại Mối quan hệ nhân hành vi có lỗi trái luật với thiệt hại thực tế xảy
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuyết trình pháp luật và thanh tra đất đai , Slide thuyết trình pháp luật và thanh tra đất đai , Slide thuyết trình pháp luật và thanh tra đất đai , CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THANH TRA VÀ THANH TRA ĐẤT ĐAI, Phân biệt hoạt động các Thanh tra và Giám sát, Khái niệm thanh tra đất đai, 2 Nhiệm vụ và quyền hạn của thanh tra đất đai, 3 Nội dung thanh tra đất đai, Trình tự tiến hành, Thanh tra công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Về giao đất, cho thuê đất, Câu hỏi kiểm tra, Thanh tra, kiểm tra về công tác thống kê, kiểm kê đất đai, Gửi kết luận giải quyết tố cáo, 2 Chứng cứ pháp lý, 4 Hòa giải tranh chấp đất đai, 5 Giải quyết tranh chấp đất đai, Tranh chấp đất đai liên quan đến quyền sử dụng đất, Bài 4. Xử lý vi phạm pháp luật đất đai, Xử lý kỷ luật, Các hành vi vi phạm cụ thể, b. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, Thẩm quyền của thanh tra chuyên ngành đất đai, Truy cứu trách nhiệm hình sự, Điều 228 Bộ luật hình sự (tt)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay