Slide thuyết trình môn tư tưởng hồ chí minh

29 257 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:56

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ KHOA CƠ BẢN-LUẬT KINH TẾ 10C BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC Mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc a.Tính chất nhiệm vụ cách mạng thuộc địa * Tính chất cách mạng thuộc địa - Sự phân hóa giai cấp nước thuộc địa phương Đông không giống nước tư phương Tây - Mâu thuẫn thuộc địa không giống nước phương Tây - Mâu thuẫn chủ yếu nước PT mâu thuẫn giai cấp vô sản giai cấp tư sản - Mâu thuẫn chủ yếu xã hội phương Đông mâu thuẫn dân tộc bị áp với chủ nghĩa thực dân - Tính chất đấu tranh cách mạng PĐ PT khác mâu thuẫn chủ yếu khác - Các nước thuộc địa  đấu tranh giải phong dân tộc (Các nước tư chủ nghĩa  đấu tranh giai cấp) - Đối tượng cách mạng thuộc địa chủ nghĩa thực dân tay sai phản động - Cách mạng thuộc địa trước hết phải “ Lật đổ ách thông trị đến quốc “ chưa phải cách mạng xóa bỏ tư hữu - Yêu cầu cấp thiết nhân dân nước thuộc địa độc lập tự Chống đế quốc giành độc lập cho dân tộc Nhiệm vụ cách mạng giải phóng dân tộc Chống phong kiến, đưa lại ruộng đất cho nông dân, dân chủ cho nhân dân lao động b Mục tiêu cách mạng giải phóng dân tộc Giải phóng dân tộc, giành độc lập cho dân tộc thiết lập quyền nhân dân tạo tiền đề cho giải phóng giai cấp cuối giải phóng người Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải theo đường cách mạng vô sản a Rút học từ thất bại đường cứu nước trước Các đấu tranh giành độc lập cuối kỷ XIX diễn theo hệ tư tưởng phong kiến thất bại chưa có đường lối phương pháp cách mạng đắn - Các đấu tranh giành độc lập đầu kỷ XX: Con đường bạo động Phan Bội Châu chẳng khác “đuổi hổ cửa trước, rước beo cửa sau”; Con đường Phan Chu Trinh chẳng khác “xin giặc rủ lòng thương”; Con đường Hoàng Hoa Thám thực tế hơn, mang nặng cốt cách phong kiến - Con đường Nguyễn Thái Học theo hệ tư tưởng tư sản, chứng tỏ giai cấp tư sản Việt Nam không đảm đương sứ mệnh dân tộc Khâm phục tinh thần cách mạng cha ông, Người không tán thành đường cách mạng họ Người xuất ngoại, đến nhiều quốc gia giới để tìm đường cứu nước b Cách mạng tư sản không triệt để Qua nghiên cứu cách mạng Mỹ năm 1776 cách mạng Pháp năm 1789 Hồ Chí Minh CM không triệt để, từ đó, Người khẳng định CM VN theo khuynh hướng dân chủ Tư sản c Con đường giải phóng dân tộc - Đến với CN Mác- Lênin lựa chọn khuynh hướng trị vô sản Người khẳng định “ muốn cứu nước giải phóng dân tộc, đường khác đường cách mạng vô sản” - Cách mạng vô sản theo quan điểm HCM có nội dung sau + Tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc bước “ tới xã hội cộng sản” + Lượng lượng lãnh đạo cách mạng giai cáp công nhân đọi tiền phong ĐCS + Lượng lượng cách mạng khối đoàn kết toàn dân nồng cốt liên minh công nông, lao động trí óc + Sự nghiệp Việt Nam phận khăng khít cách mạng giới nên phải đoàn kết quốc tế Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc bao gồm toàn dân tộc a) Cách mạng nghiệp dân chúng bị áp Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc "là việc chung dân chúng việc hai người” Người phân tích: "dân tộc cách mệnh chưa phân giai cấp, nghĩa sĩ, nông, công, thương trí chống lại cường quyền" Trong lực lượng đó, công nông "là gốc cách mệnh", "là người chủ cách mệnh"; "còn học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ bị tư áp bức, song không cực khổ công nông; hạng bầu bạn cách mệnh công nông thôi" Hồ Chí Minh đánh giá cao vai trò nhân dân khởi nghĩa vũ trang Người coi sức mạnh vĩ đại lực sáng tạo vô tận quần chúng then chốt bảo đảm thắng lợi Trong tác phẩm Đường Kách mệnh, Người phê phán việc lấy ám sát cá nhân bạo động non làm phương thức hành động Người khẳng định: "Dân khí mạnh quân lính nào, súng ống không chống lại" b Lực lượng CM giải phóng dân tộc • Lực lượng cách mạng giải phóng dân tộc toàn dân tộc - Trong Cương lĩnh trị Đảng Người xác định: lực lượng cách mạng bao gồm dân tộc (nội dung Cương lĩnh tham khảo sgk lịch sử 12) + Nguồn động lực cách mạng liên minh công nông Trong giai cấp công nhân giai cấp lãnh đạo + Ngoài có bạn đồng minh cách mạng: tầng lớp tiểu tư sản trí thức Người trọng quan tâm + Ngoài lực lượng trên, người N nước người nước sinh sống VN cúng HCM chủ trương đòan kết nghiệp giải phóng dân tộc Cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động, sang tạo có khả dành thắng lợi trước cách mạng vô sản quốc a Cách mạng giải phóng dân tộc cần tiến hành chủ động sáng tạo Các dân tộc thuộc địa cần dựa vào sức mình, chủ động đấu tranh giành độc lập: “Đem sức ta mà giải phóng cho ta” Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa có khả giành thắng lợi trước cách mạng quốc thuộc địa khâu yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa Cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa cách mạng vô sản quốc có mối quan hệ chặt chẽ tác động qua lại lẫn đấu tranh chống kẻ thù chung chủ nghĩa đế quốc Bản án chế độ thực dân Pháp Ý nghĩa: Có giá trị lý luận thực tiễn to lớn, góp phần bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin Luận điểm thể độc lập, tự chủ, sang tạo tư lý luận Hồ Chí Minh Là sở tảng, kim nam cho Đảng ta trình tổ chức, lãnh đạo nhân dân đứng lên làm cách mạng để tự giải phóng khỏi ách áp bóc lột Cách mạng giải phóng dân tộc phải tiến hành đường cách mạng bạo lực a Tính tất yếu bạo lực cách mạng + Cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành quyền bảo vệ quyền + Đánh giá chất phản động bọn đế quốc tay sai, Hồ Chí Minh rõ: “ Trong đấu tranh gian khổ chống kẻ thù giai cấp dân tộc, cần dùng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng, giành lấy chính quyền bảo vệ quyền” + Bạo lực tư tưởng Hồ Chí Minh bạo lực quần chúng, sức mạnh tổng hợp quần chúng + Hình thức bạo lực cách mạng bao gồm đấu tranh trị đấu tranh vũ trang + Hai yếu tố trị quân + Hai lực lượng lực lượng trị quần chúng lực lượng vũ trang nhân dân + Trong chiến tranh cách mạng lực lượng vũ trang giữ vị trí định việc tiêu diệt sinh lực địch Nhưng đấu tranh trị yếu tố kết thúc chiến tranh cách toàn diện vầ phục tùng trị b Tư tưởng bạo lực cách mạng gắn bó hữu với tư tưởng nhân đạo hòa bình - Đối với Hồ Chí Minh việc tiến hành chiến tranh giải pháp bắt buộc cuối Khi tiến hành tiến tranh tìm cách vãn hồi hòa bình để máu người Pháp Việt ngừng chảy Những dòng máu quý Chúng mong đợi Chính phủ nhân dân Pháp cử mang lại hòa bình Nếu không bắt buộc phải chiến đấu đến để giải phóng hoàn toàn đất nước” c Hình thái bạo lực cách mạng - Xuất phát từ tương quan lực lượng lấy nhỏ đánh lớn, lấy địch nhiều, Hồ Chí Minh chủ trương tiến hành khởi nghĩa toàn dân chiến tranh nhân dân KẾT LUẬN Tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc có luận điểm sáng tạo, đặc sắc có giá trị lý luận thực tiễn lớn Làm phong phú học thuyết Mác-Lênin cách mạng thuộc địa - Về lý luận cách mạng giải phóng dân tộc: Năm 1924, Người phát thấy chủ nghĩa Mác xây dựng triết lý định lịch sử châu Âu, mà châu Âu “chưa phải toàn thể nhân loại”, đặt nhiệm vụ: “xem xét lại chủ nghĩa Mác sở lịch sử nó, củng cố dân tộc học phương Đông” - Lý luận cách mạng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh làm phong phú thêm CNMLN cách mạng thuộc địa: Người xây dựng nên lý luận cách mạng giải phóng dân tộc truyền bá vào Việt Nam Hồ Chí Minh rõ, yêu cầu khách quan cách mạng thuộc địa chống chủ nghĩa tư hay chủ nghĩa đế quốc nói chung mà chống chủ nghĩa thực dân tay sai Cho nên điều cần kíp phải tiến hành cách mạng giải phóng, giành độc lập tự cho dân tộc Về động lực cách mạng giải phóng dân tộc, Hồ Chí Minh khẳng định, chủ nghĩa dân tộc chân động lực to lớn kêu gọi phát động chủ nghĩa dân tộc nhân danh Quốc tế cộng sản - Phương pháp tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh độc đáo sáng tạo, thấm nhuần tính nhân văn Soi đường thắng lợi cho cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam Thắng lợi cách mạng tháng Tám 1945 30 năm chiến tranh cách mạng Việt Nam (1945 - 1975) chứng minh tinh thần độc lập, tự chủ, tính khoa học, tính cách mạng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh đường giải phóng dân tộc Việt Nam, soi đường cho dân tộc Việt Nam tiến lên nhân loại, biến kỷ XX thành kỷ giải trừ chủ nghĩa thực dân toàn giới Trong công đổi nay, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc, phải biết khơi dậy sức mạnh chủ nghĩa yêu nước tinh thần dân tộc, nguồn động lực mạnh mẽ để xây dựng bảo vệ Tổ Quốc; nhận thức giải vấn đề dân tộc lập trường giai cấp công nhân; chăm lo xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, giải tốt mối quan hệ dân tộc anh em cộng đồng dân tộc Việt Nam HẾT CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý THEO DÕI!
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide thuyết trình môn tư tưởng hồ chí minh , Slide thuyết trình môn tư tưởng hồ chí minh , Slide thuyết trình môn tư tưởng hồ chí minh , II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay