Slide môi trường văn hóa

41 64 0
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:50

CHƯƠNG 2.1: MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA Khái niệm Các yếu tố văn hóa Văn hóa thái độ Văn hóa quản trò chiến lược 1 KHÁI NIỆM  Khái niệm – Văn hóa kiến thức cần thiết mà người sử dụng để diễn giải kinh nghiệm thể sắc thái xã hội  Đặc điểm  Được học hỏi  Được chia xẻ  Thừa hưởng  Biểu tượng  Khuôn mẫu  Tính điều chỉnh KHÁI NIỆM (tt)  Quan niệm sai lầm – Chủ nghóa vò chủng – cách thực công ty ưu việt người khác (hành vi cứng rắn, thái độ bề trên, )  Sử dụng chiến lược nước giống nước  Không thay đổi sản phẩm theo yêu cầu thò trường riêng biệt  Mang lợi nhuận nước mà không tái đầu tư thò trường nước  Sử dụng nhà quản trò giỏi nước thiếu kinh nghiệm nước ⇒ Có thể tránh hiểu văn hóa nước sở KHÁI NIỆM (tt) Hiểu biết tác động văn hóa đến hành vi người KHÁI NIỆM (tt)  Khuynh hướng Văn hóa tường minh (low context culture) – thông điệp chữ rõ ràng Văn hóa ẩn tàng (high context culture) – thông điệp thông tin, hiểu biết thông qua ngữ cảnh KHÁI NIỆM (tt) Yếu tố Văn hóa ẩn tàng Luật sư Văn hóa tường minh Không quan trọng Rất quan trọng Lời nói Lời cam kết Không đáng tin Trách nhiệm Cấp gánh vác Đẩy xuống cấp Thời gian Chính thời gian Thời gian tiền công việc bạc Thương Dài dòng, chủ yếu Tiến hành nhanh lượng quan hệ chóng Nước đại Nhật, Trung Đông Mỹ, Bắc u diện KHÁI NIỆM (tt)  Văn Hóa ảnh hưởng  Cảm giác, tâm lý  Suy nghó, hành động  Thái độ ý thức quản lý  Quan hệ Chính phủ doanh nghiệp CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA 2.1 Ngôn ngữ (Language) 2.2 Tôn giáo (Religion) 2.3 Giá trò thái độ (Value and Attitudes) 2.4 Thói quen cách ứng xử (Customs and Manner) 2.5 Văn hóa vật chất (Material Culture) 2.6 Thẩm mỹ (Aesthetics) 2.7 Giáo dục (Education) 2.1 NGÔN NGỮ (LANGUAGE) Phương tiện để truyền thông tin ý tưởng  Hiểu biết ngôn ngữ, giúp  Hiểu tình  Tiếp cận dân đòa phương  Nhận biết sắc thái, nhận mạnh ý nghóa  Hiểu văn hóa tốt  Hiểu biết thành ngữ, cách nói xã giao hàng ngày  Dòch thuật thông suốt Các loại ngôn ngữ: > Ngôn ngữ thông thường > Ngôn ngữ chung > Ngôn ngữ cử 2.2 TÔN GIÁO (RELIGION)  Hệ thống tín ngưỡng nghi thức - Tinh thần  Thiên Chúa, Tin Lành, Do Thái, Hồi Giáo, n Độ, Phật Giáo Khổng Tử, Shinto giáo  nh hưởng  Cách sống, niềm tin, giá trò thái độ  Cách cư xử  Thói quen làm việc  Chính trò kinh doanh 10 SỰ CỨNG RẮN (MASCULINITY) (tt) Sự cứng rắn Xã hội Sự phát triển kinh tế, Sự thành đạt Vật chất, thừa nhận, thăng tiến, thử thách Hướng nghề nghiệp thành đạt p lực công việc cao, kiểm soát chặt chẽ Lợi nhuận, tiến thách thức Giáo dục Môi trường làm việc Kinh doanh Nước đại diện Nhật, c, Venezuela, Mexico Sự mềm mỏng Đảm bảo công ăn việc làm Sự hợp tác người môi trường sinh sống Hướng nghề nghiệp phù hợp, yêu thích Thân thiện, hợp tác, công nhân tự Đảm bảo công việc Norway, Sweden, Denmark, Netherlands 27 SỰ KẾT HP NHỮNG KHÍA CẠNH NÀY  khía cạnh ảnh hưởng đến văn hóa chung xã hội dẫn đến môi trường thống  Chủ nghóa cá nhân & cách biệt quyền lực – Kỹ thuật giàu có nguyên nhân làm văn hóa thay đổi giống nước có môi trường kinh tế / kỹ thuật tương tự  Sự lẩn tránh rủi ro &ø tính cứng rắn – nước có tôn giáo, lòch sử, ngôn ngữ phát triển kinh tế tương tự dẫn đến văn hóa tương tự 28 3.2 CÁC KHUYNH HƯỚNG THÁI ĐỘ  Tám nhóm nước  Nghiên cứu dựa xem xét  Tầm quan trọng mục tiêu công việc  Sự hạn chế nhu cầu, thỏa mãn, hài lòng công việc  Sự thay đổi tổ chức quản lý  Vai trò công việc hòa đồng 29 3.2 CÁC KHUYNH HƯỚNG THÁI ĐỘ (tt) Tám nhóm nước Near eastern Nordic Arab Gemaric Far eastern Anglo Latin France Latin European 30 3.2 CÁC KHUYNH HƯỚNG THÁI ĐỘ (tt) Nordic Finland, Sweeden, Norway, Denmark Germanic Germany, Austria, Switzerland Anglo USA, Autralia, UK, Canada, Ireland Latin European Latin France, Belgium, Italy, Portugal, Spain Far Eastern Philippine, Singapore, Taiwan, Vietnam, Malaysia, Hongkong, Thailand Kuwait, Oman, Saudi Arabia Arab Near Eastern Independent Argentina, Venezuela, Mexico, Chile, Peru, Colombia Iran, Turkey, Greece Brazil, Japan, India, Israel 31 VĂN HÓA & QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC Yếu tố văn hóa ảnh hưởng MNC  Thái độ làm việc (Work Attitudes)  Sự ham muốn thành đạt (Acheivement Motivation)  Thời gian ⇒ Đào tạo văn hóa 32 THÁI ĐỘ LÀM VIỆC (WORK ATTITUDES) Thái độ làm việc – quan trọng, ảnh hưởng số lượng chất lượng công việc đầu  Chăm  Tận tụy tổ chức 33 THÁI ĐỘ LÀM VIỆC (WORK ATTITUDES) (tt)  Mục tiêu công việc điều cá nhân mong đợi công việc  Cơ hội để hiểu biết  Mối liên hệ cá nhân  Cơ hội thăng tiến  Thời gian làm việc thuận lợi  Sự sinh động  Công việc thú vò  Sự đảm bảo công việc  Sự phù hợp người việc  Lương  Điều kiện làm việc  Sự tự cá nhân 34 THÁI ĐỘ LÀM VIỆC (WORK ATTITUDES) (tt) Khía cạnh diễn cảm công việc (thú vò, tự cá nhân, thăng tiến) Kích thích quan tâm công việc 35 SỰ HAM MUỐN THÀNH ĐẠT (ACHEIVEMENT MOTIVATION)  Cách hướng đến thành đạt người nước giới?  Yêu cầu thành đạt đòi hỏi phải có hiểu biết, đònh văn hóa thống trò 36 SỰ HAM MUỐN THÀNH ĐẠT (ACHEIVEMENT MOTIVATION) (tt)  Những tiêu chuẩn mục tiêu công việc nhà quản trò China, Hongkong, Taiwan, Singapore Thực đóng góp Liên kết với đồng Sự tự cá nhân Huấn luyện Thách thức Mối liên hệ công việc với nhà quản trò Thu nhập Sự đảm bảo Sự nhận biết 10 Quyền lợi 11 Điều kiện vật chất thuận lợi 12 Thăng tiến 13 Thời gian cho hoạt động khác 37 SỰ HAM MUỐN THÀNH ĐẠT (ACHEIVEMENT MOTIVATION) (tt)  Khuyến khích thành đạt cao – Hongkong, Taiwan Singapore Đánh giá cao  Sự tự cá nhân  Sự thách thức  Sự thăng tiến  Thu nhập  Khuyến khích thành đạt trung bình – China  Sự bảo vệ  Sự tiện ích  Điều kiện làm việc  Thời gian cho hoạt động khác ⇒ Tuy nhiên, China có cách nhìn gần giống với nước khác 38 THỜI GIAN  Thời gian cách sử dụng thời gian ⇒ hoạt động MNC  vài nước châu u – coi trọng  Châu Phi, Nam Mỹ, châu Á – chấp nhận trễ  Nhật – sử dụng thời gian để thực ý tưởng thành công việc cụ thể, tầm hoạt động rộng kế hoạch không mong đợi sinh lợi nhanh chóng từ việc đầu tư  Phương Tây – đònh thực nhanh 39 ĐÀO TẠO VĂN HÓA chương trình huấn luyện  Khái quát môi trường – khí hậu, đòa lý, trường học, nhà cửa  Khuynh hướng văn hóa – tình văn hóa hệ thống giá trò nước  Hấp thụ văn hóa – ý niệm, thái độ, thói quen, giá trò, cảm xúc văn hóa khác  Luyện ngôn ngữ – cách nói chuyện, điện thoại,…  Luyện nhạy cảm – nhận thức cách họ hoạt động hiệu người khác  Kinh nghiệm – trải qua cảm xúc việc sống làm việc nước 40 THẢO LUẬN TÌNH HUỐNG 41
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide môi trường văn hóa , Slide môi trường văn hóa , Slide môi trường văn hóa , CHƯƠNG 2.1: MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA, CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA, VĂN HÓA & THÁI ĐỘ (Culture & Attitudes), SỰ KẾT HP NHỮNG KHÍA CẠNH NÀY, VĂN HÓA & QUẢN TRỊ CHIẾN LƯC, SỰ HAM MUỐN THÀNH ĐẠT (ACHEIVEMENT MOTIVATION) (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay