Slide môi trường chính trị, luật pháp

46 118 2
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:50

CHƯƠNG 1.2.2 MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ – LUẬT PHÁP Môi trường trò Môi trường luật pháp 1 MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ Khái niệm: Hệ thống trò tập hợp tổ chức thức tạo nên phủ Gồm: Các đảng phái trò, nhóm vận động hành lang, đoàn thể, quan lập pháp, hành pháp Hệ thống pháp luật hệ thống diễn giải thực thi luật pháp Gồm tổ chức, luật lệ thủ tục nhằm đảm bảo trật tự giải mâu thuẫn hoạt động thương mại, bảo vệ tài sản nghóa vụ thuế MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ (tt)  Hệ thống trò     Chính phủ Các đảng phái Cơ quan lập pháp Cơ quan hành pháp  Các đoàn thể  Các liên minh thương mại   Hệ thống pháp luật  Luật lệ, qui đònh nhằm đảm bảo trật tự giải tranh chấp thương mại, bảo vệ tài sản, thực hệ thống thuế, Các mô hình hệ thống trò  Chế độ chuyên chế  + Nhà nước nắm quyền điều tiết hầu hết khía cạnh xã hội Ví dụ: Đức (1933 -1945) Tây ban Nha (1939 – 1975) Trung Quốc ( Thời mao trạch Đông) Trung Đông, Châu Phi Các mô hình hệ thống trò  Chế độ xã hội chủ nghóa - Vốn giàu có sử dụng phương tiên sản xuất, nguồn lợi nhuận - Các quốc gia điển hình: Đông u, Braxin, n Độ  Chế độ dân chủ - Chế độ trò hầu tiên tiến - Có hai đặc trưng: + Quyền sở hữu tư nhân: khả sở hữu tài sản làm giàu tích lũy tư nhân + Quyền lực có giới hạn phủ:  Chính phủ thực số chức thiết yếu, phục vụ cho lợi ích chung nhân dân: bảo vệ quốc phòng, trì luật pháp  Quy luật thò trường chi phối hoạt động kinh tế  Nãy sinh bất công  Bao gồm số yếu tố xã hội chủ nghóa Sự ảnh hưởng hệ thống trò đến hệ thống kinh tế  Nền kinh tế huy (command economy)  Chính phủ người đònh vấn đề  Tài sản thuộc phủ  Điển hình: Trung Quốc, n độ, Nga, vài nước Trung Á, Đông u Trung Đông  Nền kinh tế thò trường (market economy)  Phân bổ nguồn lực dựa sản lượng, sức tiêu thụ, đầu tư, tiết kiệm, dựa vào cung cầu  Có quan hệ mật thiết với chế độ dân chủ  Nhiệm vụ phủ: thiết lập hệ thống pháp lý, điều chỉnh chênh lệch mà kinh tế thò trường tạo  Nền kinh tế hỗn hợp ( mixed economy)  Thể đặc trưng hai kinh tế  Kết hợp tác động phủ chế thò trường Các hệ thống luật pháp  Cung cấp khung pháp chế, gồm quy đònh quy tắc thò, cho phép hạn chế mối quan hệ cụ thể người tổ chức, đưa hình pháp cho hành vi vi phạm quy đònh quy tắc MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP Hệ thống pháp luật  Thường luật (tiền lệ pháp), Luật Anh Mỹ hay gọi luật án lệ  Việc xét xử dựa thực tiễn qua tiền lệ pháp lý  Luật án lệ cởi mở, linh hoạt dựa hoàn cảnh riêng cá nhân, doanh nghiệp 10 II Hội nhập kinh tế Khái niệm: Hội nhập kinh tế việc thiết lập luật lệ ngun tắc vượt phạm vi quốc gia để cải thiện thương mại hợp tác nước Tác động  Hình thành kích thích thương mại diễn thành viên nhóm hội nhập kinh tế  Hình thành hội chun mơn hóa nước nhóm  Đổi hướng thương mại Những mức độ hội nhập kinh tế:  Khu vực thương mại tự (Free Trade Area)  Liên minh thuế quan (Customs Union)  Thị trường chung (Common Market)  Liên minh kinh tế (Economic Union)  Liên minh trị (Political Union) Khu vực thương mại tự  Bãi bỏ thuế quan hạn ngạch nước thành viên  Các nước thành viên tự định sách thương mại nước khơng phải thành viên  EFTA (The European Free Trade Area) NAFTA (The North American Free Trade Agreement) AFTA (Asean Free Trade Area) Liên minh thuế quan  Bãi bỏ thuế quan nước thành viên  Thực sách thương mại chung nước khơng phải thành viên Thị trường chung  Khơng có hàng rào thương mại quốc gia  sách thương mại chung nước bên ngồi  Bãi bỏ hạn chế dịch chuyển yếu tố sản xuất thành viên Liên minh kinh tế  Khơng có hàng rào thương mại quốc gia  sách thương mại chung nước bên ngồi  Bãi bỏ hạn chế dịch chuyển yếu tố sản xuất thành viên  Hợp sách tiền tệ tài  Có đồng tiền chung Liên minh trị  Tất sách kinh tế giống hệt  phủ đơn Một số khối kinh tế  EU (European Union)  ANCOM (Andean Pact, Andean Common Market): Bolivia, Columbia, Ecuador, Peru, Venezuela  EFTA (European Free Trade Association): Iceland, Liechtenstein, Na Uy, Thụy Sĩ  AFTA (Asean Free Trade Area)  NAFTA (North American Free Trade Agreement) 41 42 43 44 45 46
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide môi trường chính trị, luật pháp , Slide môi trường chính trị, luật pháp , Slide môi trường chính trị, luật pháp , MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ, MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ (tt), MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP, Các loại rủi ro quốc gia, Những mức độ hội nhập kinh tế:, Một số khối kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay