Slide khung logic cho giám sát đánh giá

14 84 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:49

Chương 5.2 KHUNG LÔGÍC CHO GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ (LOGFRAME) Các khái niệm 1.1 Giám sát - Là chức quản lý mang tính liên tục - Cung cấp thông tin cho nhà quản lý bên liên quan TiẾN ĐỘ thực kế hoạch việc không đạt kết dự định - Theo dõi bám theo hoạt động thực tế so với kế hoạch - Đề xuất biện pháp khắc phục 1.2 Đánh giá - Là hoạt động thời gian cụ thể , nhằm xem xét mức độ hiệu quả, thành công thiếu sót kế hoạch thực ĐÃ HOÀN THÀNH - Đánh giá nhằm mục đích xác định mức độ phù hợp, giá trị thiết kế, hiệu suất, hiệu quả, tác động tính bền vững - Việc đánh giá thực cách có chọn lọc 1.3 Mối quan hệ giám sát & đánh giá Giám sát Đánh giá - Liên tục - Định kỳ - Tập trung vào đầu vào, hoạt động, đầu ra, trình thực hiện, phù hợp kết - Tập trung vào MỐI QUAN HỆ đầu vào đầu ra, kết chi phí, trình sử dụng để đạt kết quả, phù hợp tổng thể, tác động tính bền vững - Trả lời câu hỏi: hoạt động thực kết đạt - Giải thích để đạt kết Góp phần xây dựng lý thuyết mô hình cho thay đổi - Thông báo cho nhà quản lý vấn đề gặp phải đưa biện pháp khắc phục - Cung cấp cho nhà quản lý lựa chọn chiến lược sách - Tự đánh giá nhà quản - Đánh giá nội chuyên gia bên lý, giám sát viên, bên liên quan nhà tài trợ 1.4 Các bước đánh giá - Bước : Xác định tiêu chuẩn Theo khung lôgic tiêu chuẩn xác định CHỈ SỐ - Bước : Điều tra việc thực - Bước : Tổng hợp kết - Bước : Xây dựng khuyến nghị - Bước : Kiến nghị & học kinh nghiệm Đánh giá kế hoạch phát triển HTCT - Đánh giá kế hoạch hoạt động định kỳ - Quá trình từ đầu vào, hoạt động, kết quả, mục tiêu tác động Đầu vào Hoạt động Kết Mục tiêu Lập kế hoạch phát triển hệ thống canh tác Giám sát & đánh giá Tác động (Nhu cầu) 2.1 Khung lôgic - Khung lôgic bảng với cột & hàng - Dùng để giám sát thực kế hoạch - Dùng để đánh giá kế hoạch Các mục tiêu Mục tiêu chung MT cụ thể MT cụ thể Các kết Kết Kết Các hoạt đông Hoạt động Hoạt động Các tiêu minh chứng (chỉ số đánh giá) Nguồn số liệu, phương pháp Giả định Khung lôgíc cho giám sát & đánh giá kế hoạch Các mục tiêu Các tiêu Nguồn số liệu, minh chứng (chỉ phương pháp số đánh giá) Giả định Mục tiêu chung Các tiêu minh chứng cho mục tiêu thành công Nguồn số liệu, phương pháp đánh giá mục tiêu Giả thiết để đạt mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể Các tiêu minh chứng cho kết đạt Nguồn số liệu, Giả thiết để đạt phương pháp kết đánh giá kết đầu Các tiêu minh chứng cho hoạt động thực Nguồn số liệu, phương pháp đánh giá hoạt động MT cụ thể MT cụ thể Các kết Kết Kết Các hoạt đông Hoạt động Hoạt động Điều kiện tiên đề thực hoạt động 2.2 Giải thích khung lôgic * Chỉ tiêu minh chứng : - Được dùng để xác định mức độ hoàn thành (dự đoán thực tế) mục tiêu, đầu vào, đầu Chỉ tiêu minh chứng mang tính định lượng, nên vừa đo lường được, vừa xác nhận mang tính định tính xác nhận * Nguồn số liệu : - Chỉ tiêu minh chứng thu thập từ nguồn - Thí dụ : báo cáo thực hiện, số liệu thống kê, biên bản, kiểm tra thực tế, quy định, hợp đồng, kết giải ngân, chứng từ * Giả định : - Là yếu tố BÊN NGOÀI kiện, điều kiện định ảnh hưởng đến tiến độ thành công kế hoạch Giả định phần lớn hoàn toàn nằm kiểm soát Dựa vào giả định quản lý rủi ro mà kế hoạch phải giải Thí dụ : Mục tiêu cụ Chỉ tiêu minh chứng thể Nguồn số liệu Giả định Giảm tỷ lệ hộ nghèo xã - Báo cáo điều tra hộ nghèo định kỳ hàng năm - Báo cáo điều tra kinh tế hộ Chuẩn nghèo không thay đổi Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 11% tháng 12/2014 xuống 7% vào cuối năm 20015 * Mục tiêu chung : - Là đính cuối mà kế hoạch phát triển hệ thống canh tác cần đạt * Mục tiêu cụ thể : - Là đính cụ thể mà kế hoạch cần đạt, nơi dừng lại rể mục tiêu * Kết (đầu ra) : - Kết đạt sau hoàn thành xong hoạt động * Hoạt động : - Là nhiệm vụ cụ thể thực để đạt đầu theo yêu cầu Hoạt động thực dựa vào đầu vào (như nguồn vốn, hỗ trợ kỹ thuật, nguồn lực khác) huy động để tạo đầu cụ thể * Đầu vào : - Bao gồm nguồn lực tài chính, nhân lực, nguyên vật liệu cần thiết để tạo đầu dự kiến thông qua việc thực hoạt động theo kế hoạch * Tiêu chí : - Bao gồm nguồn lực tài chính, nhân lực, nguyên vật liệu cần thiết để tạo đầu dự kiến thông qua việc thực hoạt động theo kế hoạch - CÂY MỤC TIÊU THỰC HÀNH NHÓM : Các nhóm hoàn thành khung logis (tham khảo mẫu) Các mục tiêu Mục tiêu chung MT cụ thể MT cụ thể Các kết Kết Kết Các hoạt đông Hoạt động Hoạt động Các tiêu minh chứng (chỉ số đánh giá) Nguồn số liệu, phương pháp Giả định [...]... thông qua việc thực hiện các hoạt động theo kế hoạch - CÂY MỤC TIÊU THỰC HÀNH NHÓM : 1 Các nhóm hoàn thành khung logis (tham khảo mẫu) Các mục tiêu Mục tiêu chung MT cụ thể 1 MT cụ thể 2 Các kết quả Kết quả 1 Kết quả 2 Các hoạt đông Hoạt động 1 Hoạt động 2 Các chỉ tiêu minh chứng (chỉ số đánh giá) Nguồn số liệu, phương pháp Giả định
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide khung logic cho giám sát đánh giá , Slide khung logic cho giám sát đánh giá , Slide khung logic cho giám sát đánh giá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay