Slide giải pháp kỹ thuật của hệ thống canh tác

15 51 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:49

CHƯƠNG 5: GiẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG CANH TÁC Nội dung - Khái niệm - Phương pháp xác định giải pháp, hoạt động, kết đầu & đầu vào ThS Lê Trường Giang • • • • • 5.1 Các khái niệm ĐẦU VÀO: Những nguồn lực (kinh phí, nhân lực, vật tu thiết bị) dùng vào kế hoạch HOẠT ĐỘNG: Các công việc cần làm để sử dụng đầu vào chuyển đầu vào thành KẾT QUẢ (Đầu ra) KẾT QUẢ: Các sản phẩm hay dịch vụ thu nhờ thực hay nhóm HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ MỤC TIÊU: Các tác động KẾT QUẢ mang lại, góp phần giải khó khăn hay đáp ứng nhu cầu cộng đồng TÁC ĐỘNG: Các ảnh hưởng đạt Các mục tiêu dự án ThS Lê Trường Giang 5.2 Giải pháp - GiẢI PHÁP MỘT CÁCH LÀM, cách giải khó khăn để đạt mục tiêu cụ thể - MỘT MỤC TIÊU thường có NHIỀU GiẢI PHÁP - CHỌN GiẢI PHÁP KHẢ THI có nhiều GiẢI PHÁP - Giải pháp khả thi giải pháp giúp đạt mục tiêu có đủ nhân lực để thực -Giải pháp thường viết bắt đầu ĐỘNG TỪ, câu dạng CHỦ ĐỘNG Thí dụ : Xác định giải pháp để đạt mục tiêu “Năng suất nông nghiệp cao” Mục tiêu cụ thể Giải pháp Năng suất nông nghiệp cao Phát triển khuyến nông dựa vào cộng đồng ThS Lê Trường Giang * Các bước thực  Bước 1: Xác định đâu MỤC TIÊU CỤ THỂ cần đạt KH? Với mục tiêu cụ thể, TRẢ LỜI CÂU HỎI: Bằng CÁCH NÀO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU CỤ THỂ NÀY?  Bước 2: Xác định GiẢI PHÁP Thường tồn cách làm để đạt mục tiêu cụ thể Mỗi cách làm nêu rõ hoạt động, chí phí cần thiết  Bước 3: Lựa chọn GiẢI PHÁP khả thi cách cho điểm xếp hạng theo tiêu chí (thường chọn giải pháp có điểm cao để thực hiện) ThS Lê Trường Giang * Nguyên tắc lựa chọn giải pháp - Có góp phần ĐẠT ĐƯỢC MỤC TIÊU CỤ THỂ không? - Xã có ĐỦ NGUỒN LỰC (Kinh phí, nhân lực, thời gian) để thực không? - Mức độ sử dụng nguồn lực địa phương - Người NGHÈO có lợi tham gia không? - Có khả thi mặt KỸ THUẬT & KINH TẾ không? ThS Lê Trường Giang 5.3 Hoạt động - Giải pháp chọn có HOẠT ĐỘNG tương ứng Các hoạt động góp phần đạt mục tiêu cụ thể - MỘT giải pháp có NHIỀU hoạt động - Lựa chọn hoạt động khả thi để thực - Hoạt động thường viết bắt đầu ĐỘNG TỪ, câu dạng CHỦ ĐỘNG Thí dụ : Mục tiêu cụ thể Giải pháp Hoạt động Năng suất nông nghiệp cao Phát triển khuyến nông dựa vào cộng đồng - Tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm - Tập huấn kỹ thuật nuôi cá rô đồng ThS Lê Trường Giang 5.4 Kết (Đầu ra) - Là thu sau hoàn thành xong hoạt động cụ thể - Kết viết theo nguyên tắc SMART - Một hoạt động cho kết - Dùng BỊ ĐỘNG để viết kết Thí dụ : Hoạt động Kết Tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm Đến tháng 12/2016 , lớp tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm ĐƯỢC tổ chức ThS Lê Trường Giang * Chỉ tiêu kết - Kết bao gồm: Tên kết tiêu kết - Tên kết : Mô tả tình hình tương lai hoạt động thực Thí dụ : Lớp tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm - Chỉ tiêu kết : tiêu định lượng hay định tính thể đạt hoạt động thành công ThS Lê Trường Giang * Nguyên tắc viết tiêu kết Nguyên tắc SMART : - Cụ thể (Specific) : Cần đạt điều gì? - Đo (Measurable) : Bao nhiêu? Như nào? - Đạt (Attainable) : Có đạt không? - Thực tế (Realistic) : đâu? nào? Ai? - Gắn với thời gian (Time) : Khi đạt điều đó? ThS Lê Trường Giang Thí dụ : Hoạt động Kết Tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm Đến tháng 12/2016 , lớp tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm ĐƯỢC tổ chức ThS Lê Trường Giang 10 5.5 Đầu vào (kinh phí) - Đầu vào nguồn lực: Kinh phí, nhân lực, vật tư thiết bị - Đầu vào kế hoạch kinh phí - Cần có cán am hiểu để tính toán kinh phí thực hoạt động Thí dụ : Hoạt động Kết Kinh phí Tập huấn kỹ Đến tháng 12/2016 , 90 triệu thuật trồng nấm lớp tập huấn kỹ thuật rơm trồng nấm rơm ĐƯỢC tổ chức ThS Lê Trường Giang 11 5.6 Kế hoạch thực - Cần phải xác định rõ lịch trình thực & tổ chức thực - Lịch trình thực thể rõ THỜI GIAN hoạt động bắt đầu kết thúc - Tổ chức thực cần thể rõ AI LÀ NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM nhiệm thực phối hợp với ai? Thí dụ : Hoạt động Kết Kinh phí Thời gian Chịu trách thực nhiệm Tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm Đến tháng 90 triệu Quý 12/2016 , lớp tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm ThS Lê Trường Giang ĐƯỢC tổ chức Lê Công Bằng 12 5.7 Công cụ lựa chọn vấn đề (Giải pháp & Hoạt động) Bảng cho điểm xếp hạng - Bảng cho điểm xếp hạng dùng điểm xếp hạng nhu cầu, giải pháp, hoạt động theo tiêu chí - Trước tiến hành xếp hạng cần lựa chọn CÁC TIÊU CHÍ cho việc chấm điểm giải pháp Thí dụ: Bảng cho điểm xếp hạng hoạt động mục Cáctiêu tiêu chí “có nước để người dân bị bệnh truyền nhiễm” Giải pháp Bền vững nước Mức độ phù hợp kinh phí Môi trường Sử dụng Số hộ Tổng chất nguồn lực hưởng lợi số lượng địa phương từ công nước trình Cấp nước tập trung (nước mặt qua xử lý) 10 10 10 10 10 50 Cung cấp nước ngầm tập trung 7 34 Cấp nước nhỏ lẻ (bể chứa, lu hứng nước) 8 36 ThS Lê Trường Giang 13 Thực hành nhóm Xác định MỤC TIÊU CỤ THỂ, GiẢI PHÁP, HOẠT ĐỘNG Lập bảng Mục tiêu cụ thể, Giải pháp, Hoạt động Xác định KẾT QỦA, ĐẦU VÀO, KẾ HOẠCH & LẬP BẢNG (hoạt động, kết quả, đầu vào & kế hoạch thực • Nhóm : Cây ăn trái • Nhóm : Lúa vụ • NHóm : Lúa cá (Hậu) • Nhóm : Lúa vụ (NV Phát) • Nhóm : Lúa Màu (THĐăng) ThS Lê Trường Giang • Nhóm : Tôm quảng canh (Tôm sú) NH Anh 14 Bảng : Mục tiêu, giải pháp & Hoạt động Mục tiêu cụ thể Giải pháp Hoạt động Năng suất nông nghiệp cao Phát triển khuyến nông dựa vào cộng đồng - Tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm - Tập huấn kỹ thuật nuôi cá rô đồng Bảng: Hoạt động, kết quả, đầu vào (kinh phí) & kế hoạch thực (thời gian thực & chịu trách nhiệm) Hoạt động Kết Kinh phí Thời gian Chịu trách thực nhiệm Tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm Đến tháng 90 triệu Quý 12/2016 , lớp tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm ThS Lê Trường Giang ĐƯỢC tổ chức Lê Công Bằng 15 [...]... quả Kinh phí Thời gian Chịu trách thực hiện nhiệm Tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm Đến tháng 90 triệu Quý 2 12/2016 , 3 lớp tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm ThS Lê Trường Giang ĐƯỢC tổ chức Lê Công Bằng 12 5.7 Công cụ lựa chọn vấn đề (Giải pháp & Hoạt động) Bảng cho điểm xếp hạng - Bảng cho điểm xếp hạng dùng để cho điểm xếp hạng các nhu cầu, giải pháp, hoạt động theo các tiêu chí - Trước khi tiến hành... pháp & Hoạt động Mục tiêu cụ thể Giải pháp Hoạt động Năng suất nông nghiệp cao Phát triển khuyến nông dựa vào cộng đồng - Tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm - Tập huấn kỹ thuật nuôi cá rô đồng Bảng: Hoạt động, kết quả, đầu vào (kinh phí) & kế hoạch thực hiện (thời gian thực hiện & chịu trách nhiệm) Hoạt động Kết quả Kinh phí Thời gian Chịu trách thực nhiệm hiện Tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm Đến tháng 90... TIÊU CỤ THỂ, GiẢI PHÁP, HOẠT ĐỘNG 2 Lập bảng Mục tiêu cụ thể, Giải pháp, Hoạt động 3 Xác định KẾT QỦA, ĐẦU VÀO, KẾ HOẠCH & LẬP BẢNG (hoạt động, kết quả, đầu vào & kế hoạch thực hiện • Nhóm 1 : Cây ăn trái • Nhóm 2 : Lúa 3 vụ • NHóm 3 : Lúa cá (Hậu) • Nhóm 4 : Lúa 2 vụ (NV Phát) • Nhóm 5 : Lúa Màu (THĐăng) ThS Lê Trường Giang • Nhóm 6 : Tôm quảng canh (Tôm sú) NH Anh 14 Bảng : Mục tiêu, giải pháp & Hoạt... vào (kinh phí) - Đầu vào là những nguồn lực: Kinh phí, nhân lực, vật tư thiết bị - Đầu vào của kế hoạch chính là kinh phí - Cần có những cán bộ am hiểu để tính toán kinh phí thực hiện các hoạt động Thí dụ : Hoạt động Kết quả Kinh phí Tập huấn kỹ Đến tháng 12/2016 , 3 90 triệu thuật trồng nấm lớp tập huấn kỹ thuật rơm trồng nấm rơm ĐƯỢC tổ chức ThS Lê Trường Giang 11 5.6 Kế hoạch thực hiện - Cần phải... các nhu cầu, giải pháp, hoạt động theo các tiêu chí - Trước khi tiến hành xếp hạng cần lựa chọn CÁC TIÊU CHÍ cho việc chấm điểm các giải pháp Thí dụ: Bảng cho điểm xếp hạng các hoạt động của mục Cáctiêu tiêu chí “có nước sạch để người dân ít bị bệnh truyền nhiễm” Giải pháp có thể Bền vững về nước sạch Mức độ phù hợp về kinh phí Môi trường Sử dụng Số hộ được Tổng và chất nguồn lực hưởng lợi số lượng... hoạch thực hiện (thời gian thực hiện & chịu trách nhiệm) Hoạt động Kết quả Kinh phí Thời gian Chịu trách thực nhiệm hiện Tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm Đến tháng 90 triệu Quý 2 12/2016 , 3 lớp tập huấn kỹ thuật trồng nấm rơm ThS Lê Trường Giang ĐƯỢC tổ chức Lê Công Bằng 15
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide giải pháp kỹ thuật của hệ thống canh tác , Slide giải pháp kỹ thuật của hệ thống canh tác , Slide giải pháp kỹ thuật của hệ thống canh tác , CHƯƠNG 5: GiẢI PHÁP KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG CANH TÁC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay