Slide đưa ra sản xuất

14 58 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:49

Chương ĐƯA RA SẢN XUẤT Nội dung: 1) Xây dựng thử nghiệm nhiều điểm 2) Xây dựng điểm trình diễn HTCT có triển vọng Thử nghiệm nhiều điểm Xây dựng điểm trình diễn Sản xuất đại trà Xây dựng nhiều điểm thử nghiệm (Multilocation testing) - Thử nghiệm nhiều điểm nhằm đánh giá lại lần cuối tính khả thi HTCT cải tiến - Thử nghiệm tiến hành nhiều điểm vùng nghiên cứu - Các bước thực - Lập kế hoạch - Chọn lựa địa điểm thí nghiệm - Chọn nông dân hợp tác - Chọn ruộng thử nghiệm - Thu thập số liệu (nông học, môi trường, kinh tế xã hội) - Phân tích số liệu (thích nghi & kinh tế) Lập kế hoạch - Lập kế hoạch thực thử nghiệm nhiều điểm với tiêu chuẩn sau: - Hiệu kinh tế HTCT cao HTCT cũ 30% - Thời gian sinh trưởng giống trồng vật nuôi HTCT phải ngắn - Kỹ thuật phải phù hợp lao động, tiền vốn, nguồn lực thị trường - Phù hợp nguyện vọng sở thích người dân - Thu thập số liệu (nông học, môi trường, kinh tế xã hội) - Kết hợp với quyền địa phương để lập kế hoạch Chọn lựa điểm thử nghiệm - Điểm thử nghiệm phải có đặc tính sau: - Tiêu biểu cho điều kiện địa phương - Vị trí thuận lợi dễ dàng tham quan học tập - Có khả thực dễ dàng biện pháp kỹ thuật - Thuận lợi việc theo dõi chăm sóc Chọn nông dân tham gia - Một số tiêu chuẩn để lựa chọn nông dân tham gia thử nghiệm - Nông dân thực HTCT - Sẳn sàng hợp tác & thích thú kỹ thuật - Phải đại diện - Có khả truyền đạt kỹ thuật cho nông dân khác Chọn ruộng thí nghiệm - Lưu ý chọn ruộng thử nghiệm: - Kích thược diện tích ruộng thí nghiệm - Ruộng thí nghiêm thực HTCT nghiên cứu - Đại diện điều kiện tư nhiên Thu thập số liệu - Số liệu thu thập điểm thử nghiệm bao gồm: - Môi trường tự nhiên: đất, nước, địa hình, khí hậu - Điều kiện kinh tế xã hội nông hộ: số lao động nông hộ, tuổi thành viên nông hộ, nguồn sức kéo nông hộ - Số liệu nông học: suất tiêu nông học khác - Các nguồn tài nguyên cần thiết cho thử nghiệm Phân tích kết Số liệu thu thập điểm thử nghiệm phân tích mặt sau: -Phân tích thích nghi điều kiện sinh học: suất trồng, tính kháng sâu bệnh v.vv) - PT thích nghi tự nhiên: phù hợp đất nước, khí hậu - PT khía cạnh kinh tế: hiệu kinh tế, phù hợp với nguồn lực & thị trường tiêu thụ - PT thích nghi xã hôi: nhu cầu lao động, mức độ ô nhiễm thấp, phù hợp với tập quán & trình độ canh tác người dân 2 Xây dựng điểm trình diễn (demonstration plot) - Trình diễn kỹ thuật tổ chức sản xuất điều kiện thực tế, với biện pháp kỹ thuật cần phổ biến rộng rãi, qua cộng tác với nông dân tiên tiến địa phương 2.1 Nguyên tắc thực - HTCT mang lại lợi ích cho người dân, phù hợp với địa phương - Trình diễn mang tính sản xuất, có tính toán hiệu kinh tế & nông dân tiên tiến thực - Trình diễn nhằm cho nhiều người biết, hiểu rõ nhận thấy lợi ích kỹ thuật Xây dựng điểm trình diễn (demonstration plot) 2.2 Các bước thực - Xây dựng kế hoạch Chọn địa điểm Chọn cộng tác viên Triển khai thực Theo dõi kết Tổ chức tập huấn, hội thảo tham quan Nhóm đây! Bảng đánh giá báo cáo kế hoạch phát triển HTCT ST T Tiêu chuẩn Nội dung kế hoạch PT HTCT Nội dung báo cáo (Powerpoint file) Trình bày báo cáo Rất tốt (5) Tốt (4) Trung bình (3) Kém (2) Rất (1) Kết Bảng đánh giá báo cáo kế hoạch phát triển HTCT STT Tiêu chuẩn Nội dung kế hoạch PT HTCT Nội dung báo cáo (Powerpoint file) Trình bày báo cáo N1 N2 N3 N4 N5 THỰC HÀNH NHÓM : Các nhóm viết hoàn thành kế hoạch phát triển hệ thống canh tác (nhóm chọn) theo dàn sau : Giới thiệu Mục tiêu Giải pháp, hoạt động, kết Kinh phí, tổ chức thực Giám sát đánh giá Phụ lục Mỗi nhóm soạn báo cáo (M Powerpoint) để báo cáo vào thứ tư tuần sau (?/07/2016), theo thứ tự sau:1,2,3,4 &5 [...]...2 Xây dựng điểm trình diễn (demonstration plot) 2.2 Các bước thực hiện - Xây dựng kế hoạch Chọn địa điểm Chọn cộng tác viên Triển khai thực hiện Theo dõi kết quả Tổ chức tập huấn, hội thảo và tham quan Nhóm nào về nhất đây! Bảng đánh giá
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide đưa ra sản xuất , Slide đưa ra sản xuất , Slide đưa ra sản xuất , Xây dựng nhiều điểm thử nghiệm (Multilocation testing), Chọn ruộng thí nghiệm, Xây dựng điểm trình diễn (demonstration plot)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay