Giáo duc đại cương 1 ppt

49 185 1
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:36

CÁC NỘI DUNG ĐÃ HỌC???      GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI; CHỨC NĂNG CỦA GIÁO DỤC; CÁC CON ĐƯỜNG GIÁO DỤC; ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU CỦA GIÁO DỤC HỌC; NHIỆM VỤ CỦA GIÁO DỤC HỌC VẤN ĐỀ ĐẶT RA GIÁO DỤC HỌC LÀ GÌ? PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU GIÁO DỤC HỌC? NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA GIÁO DỤC HỌC GIÁO DỤC (QUAN TRỌNG NHẤT): BẢN CHẤT (TRUYỀN ĐẠT&TIẾP THU) VỀ HOẠT ĐỘNG (TÁC ĐỘNG ĐẾN Đ.T) VỀ PHẠM VI (NHIỀU CẤP ĐỘ) GIÁO DƯỠNG: CUNG CẤP KT KHOA HỌC HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC KỸ NĂNG THỰC HÀNH SÁNG TẠO CHO NGƯỜI HỌC BỒI DƯỠNG HỌC VẤN CHO NGƯỜI HỌC DẠY HỌC: LÀ BỘ PHẬN CỦA QUÁ TRÌNH SƯ PHẠM; THỰC HIỆN THEO MỘT PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC ĐẶC BIỆT; LÀ CON ĐƯỜNG CƠ BẢN ĐỂ THỰC HIỆN MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC XÃ HỘI PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU NHÓM CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT: * THU THẬP CÁC THÔNG TIN LÝ LUẬN, CÁC LÝ THUYẾT GIÁO DỤC, CÁC NGUỒN TÀI LIỆU, (VĂN KIỆN, THÔNG TƯ, SÁCH CHUYÊN KHẢO ) -PHÂN TÍCH, TỔNG HỢP, PHÂN LOẠI, HỆ THỐNG HÓA… •ĐỀ XUẤT HOẶC CHỨNG MINH GIẢ THUYẾT * XÂY DỰNG CÁC MÔ HÌNH GIẢ ĐỊNH NHÓM CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN GIÁO DỤC: * QUAN SÁT TRỰC TIẾP ĐỐI TƯỢNG GIÁO DỤC; * ĐIỀU TRA TOÀN DIỆN VÀ HỆ THỐNG…; * NGHIÊ CỨU SẢN PHẨM CỦA HOẠT ĐỘNG; * THỰC NGHIỆM GIÁO DỤC; *PHÂN TÍCH & TỔNG KẾT KINH NGHIỆM GIÁO DỤC; * PHƯƠNG PHÁP CHUYÊN GIA NHÓM PHƯƠNG PHÁP TOÁN HỌC: * SỬ DỤNG CÁC LÝ THUYẾT TOÁN HỌC ĐỂ XÂY DỰNG CÁC LÝ THUYẾT GIÁO DỤC * DÙNG TOÁN THỐNG KÊ ĐỂ XỬ LÝ CÁC TÀI LIỆU THU THẤP ĐƯỢC TỪ CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC NHAU BÀI TẬP CHỨNG MINH: DẠY HỌC LÀ BỘ PHẬN CỦA QUÁ TRÌNH SƯ PHẠM; THỰC HIỆN THEO MỘT PHƯƠNG PHÁP KHOA HỌC ĐẶC BIỆT; LÀ CON ĐƯỜNG CƠ BẢN ĐỂ THỰC HIỆN MỤC ĐÍCH GIÁO DỤC XÃ HỘI? TẠI SAO NÓI: GIÁO DƯỠNG LÀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC,KỸ NĂNG THỰC HÀNH SÁNG TẠO, BỒI DƯỠNG HỌC VẤN… CHO NGƯỜI HỌC?  CHƯƠNG 3: GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI MỘT SỐ KHÁI NIỆM CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÌNHTHÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO - Thái Duy Tuyên : Những vấn đề chung GDH, GDH Nxb ĐHSP, 2003 - Phạm Viết Vượng: Giáo dục học, học Nxb ĐHQG HN, 2000 - Hà Thị Đức: Giáo dục học đại cương, cương Nxb GD 2006 - Nguyễn Văn Lê : Giáo dục học đại cương, cương NxbGD, 2000 - Nguyễn Thanh Bình: Lý luận GDH Việt Nam, Nam Nxb ĐHSP, 2005 -Đặng Quốc Bảo: GD Việt Nam hướng tới tương lai – vấn đề giải pháp, pháp Nxb trị quốc gia 2004 - Lưu Xuân Mới: Phương pháp luận NCKH, NCKH Nxb ĐHSP, 2003 - Tạp chí khoa học giáo dục Tạp chí giáo dục CHƯƠNG 3: GIÁO DỤC VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NHÂN CÁCH CON NGƯỜI CÁ THỂ CON CÁ NHÂN NGƯỜI NHÂN CÁCH NHÂN CÁCH: LÀ BỘ MẶT TÂM LÝ ĐẶC TRƯNG CỦA MỖI CÁ NHÂN, VỚI TỔ HỢP NHỮNG PHẨM CHẤT PHÙ HỢP VỚI NHỮNG GIÁ TRỊ CHUẨN MỰC XÃ HỘI, ĐƯỢC XÃ HỘI THỪA NHẬN Phương hướng thực MĐGD      Từng bước nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục; Thực nghiêm túc, có chất lượng nhiệm vụ giáo dục phổ thông; Thường xuyên cải tiến ND, CT, PP đảm bảo KH, đáp ứng yêu cầu thời kỳ CNH-HĐH đất nước xu toàn cầu hóa hội nhập Đảm bảo cân đối việc trang bị tri thức với hình thành kỹ thái độ hợp lý GD & ĐT cấp học, bậc học - PHƯƠNG HƯỚNG…   Tổ chức cho HS tham gia vào nhiều hoạt động thực tiễn (ngoài học lớp) hoạt động XH, lao động,… Thu hút tầng lớp, tổ chức XH gia đình HS có ý thức tham gia vào công tác GD theo điều kiện sở trường III HỆ THÔNG GIÁO DỤC  Hệ thống giáo dục quốc dân (HTGDQD) a Khái niệm HTGDQD b Đặc điểm HTGDQD c Nguyên tắc xây dựng HTGDQD  Hệ thống GDQD Việt Nam II Hệ thống giáo dục quốc dân (HTGDQD a Khái niệm HTGDQD: Là toàn quan chuyên trách việc GD & học tập cho thiếu niên CD nước - hệ thống nhà trường, hệ thống quan GD nhà trường (nhà văn hóa, câu lạc bộ, thư viện, rạp nhát,…) - Nhà trường đơn vị cấu trúc HTGDQD; nơi trinhg GD diễn cách khoa học, chặt chẽ đội ngũ chuyên trách đảm nhận b Đặc điểm HTGDQD: phản ánh chế độ trị - XH; trình độ phát triển KT, KHKT, sách VH, TT… quốc gia c NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HT.GDQG - Đảm bảo thể vị trí, vai trò GD ghi Hiến pháp “GD & ĐT quốc sách hàng đầu” - Đảm bảo việc thực mục đích, mục tiêu GD nhằm “nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực , bồi dưỡng nhân tài” - Thể giáo dục Việt Nam giáo dục XHCN có tính ND, DT , KH, HĐ lấy chủ nghĩa Mác – Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh làm tảng; thực theo nguyên lý “học đôi với hành, GD kết hợp với LĐSX, GD nhà trường kết hợp với GD gia đình GD xã hội” c NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG HT.GDQG - Đảm bảo việc “phát triển GD phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - XH, tiến khoa học – công nghệ, củng cố an ninh, quốc phòng; bảo đảm cân đối về cấu trình độ, cấu ngành nghề, cấu vùng miền; mở rộng quy mô sở đảm bảo chất lượng hiệu quả; kết hợp đào tạo sử dụng” - Đảm bảo công – dân chủ GD - Ngôn ngữ dùng nhà trường Tiếng Việt - Đảm bảo thực tốt công tác phổ cập giáo dục - Đảm bảo tổ chức có trách nhiệm tham gia công tác giáo dục - Đảm bảo thống quản lý HTGDQD III HỆ THỐNG GD QUỐC DÂN VIỆT NAM Điều 4, chương 1- Luật Giáo dục 2005 quy định hệ thống giáo dục: Hệ thống giáo dục quốc dân gồm giáo dục quy giáo dục thường xuyên Các cấp học trình độ đào tạo hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: a) Giáo dục mầm non có nhà trẻ mẫu giáo; b) Giáo dục phổ thông có tiểu học, trung học sở, trung học phổ thông; c) Giáo dục nghề nghiệp có trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề; d) Giáo dục đại học sau đại học (sau gọi chung giáo dục đại học) đào tạo trình độ cao đẳng, trình độ đại học, trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ CÁC MỤC TIÊU GIÁO DỤC Nâng cao dân trí Đào tạo nhân lực Bồi dưỡng nhân tài Con người phát triển toàn diện phát triển toàn diện người NHIỆM VỤ GIÁO DỤC Trí tuệ Đạo đức Thể chất Thẩm mỹ Lao động Hướng nghiệp NHIỆM VỤ GIÁO DỤC TRÍ TUỆ THÁI ĐỘ TRi THỨC, KỸ NĂNG TRÍ TUỆ   GIÁO DỤC TRÍ TUỆ Tổ chức, điều khiển học sinh lĩnh hội hệ thống tri thức khoa học bản, đại, phù hợp với thực tiễn, đồng thời rèn luyện cho họ hệ thống kĩ năng, kĩ xảo tương ứng  Tổ chức, điều khiển học sinh phát triển lực nhận thức, lực hành động  Hình thành giới quan khoa học, phẩm chất đạo đức nói riêng phát triển nhân cách nói chung cho học sinh HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC        Khái niệm HĐGD Các HĐGD tổ chức trường học Dạy học Lao động Hướng nghiệp Chính trị-Xã hội-Nhân đạo Văn hóa-Văn nghệ-TDTT Ngoại khóa-Câu lạc Tham quan-Du lịch BÀI TẬP Nêu ưu điểm hạn chế việc thực nhiệm vụ giáo dục trường PT Từ rút kết luật sư phạm cần thiết? Nêu ưu điểm hạn chế việc thực nội dung nguyên lý giáo dục trường PT Đề xuất giải pháp cần thiết? 3/ Những ưu điểm hạn chế việc thực mục tiêu giáo dục bậc đại học Việt Nam Từ đề xuất biện pháp cần thiết?
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo duc đại cương 1 ppt, Giáo duc đại cương 1 ppt, Giáo duc đại cương 1 ppt, TÀI LIỆU THAM KHẢO, Giáo dục: là yếu tố cực kỳ quan trọng! Giữ vai trò chủ đạo đối với sự phát triển nhân cách?, HOẠT ĐỘNG VÀ GIAO TIẾP, Chương 3: MỤC ĐÍCH, NGUYÊN LÝ & HỆ THỐNG GD VIỆT NAM, III. HỆ THÔNG GIÁO DỤC, III. HỆ THỐNG GD QUỐC DÂN VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay