chuong 5 tam ly hoc giao duc dao duc ppt

21 300 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:36

CHƯƠNG V:TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Vai trò việc giáo dục đạo đức cho học sinh  Giáo dục đạo đức cho HS giáo dục cho em gì?  Các nhân tố tham gia vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh  CHƯƠNG V:TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC Khái niệm đạo đức hành vi đạo đức  Cấu trúc tâm lý hành vi đạo đức  Nhân cách chủ thể hành vi đạo đức  Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh  Khái niệm đạo đức hành vi đạo đức   1.1 Khái niệm đạo đức 1.2 Khái niệm hành vi đạo đức 1.1 Khái niệm đạo đức  Đạo đức hệ thống chuẩn mực biểu thái độ đánh giá quan hệ lợi ích thân với lợi ích người khác, xã hội (Chuẩn mực đạo đức yêu cầu người tự đưa cho quan hệ với người khác với xã hội) 1.2 Hành vi đạo đức   1.2.1 Hành vi đạo đức gì? 1.2.2 Tiêu chuẩn đánh giá hành vi đạo đức 1.2.1 Hành vi đạo đức gì? Hành vi đạo đức hành động tự giác thúc đẩy động có ý nghĩa mặt đạo đức 1.2.2 tiêu chuẩn đánh giá hành vi đạo đức Tính tự nguyện tự giác hành vi  Tính có ích hành vi  Tính không vụ lợi hành vi  Cấu trúc tâm lý hành vi đạo đức    2.1 Tri thức niềm tin đạo đức 2.2 Động tình cảm đạo đức 2.3 Ý chí thói quen đạo đức  Theo anh( chị) giáo dục đạo đức cho học sinh phải giáo dục cho em gì? Tri thức đạo đức Định nghĩa: Là hiểu biết người chuẩn mực đạo đức quy định hành vi họ mối quan hệ với người khác với xã hội  Vai trò: Là điều kiện tiên để có hành vi đạo đức  Sự hình thành: Tri thức đạo đức có dựa trình tư sâu sắc, độc lập cá nhân tiếp xúc với chuẩn mực đạo đức  Niềm tin đạo đức Định nghĩa: Là tin tưởng sâu sắc, vững vào tính nghĩa, tính chân lý chuẩn mực đạo đức  Vai trò: Là yếu tố định, sở để làm bộc lộ phẩm chất ý chí đạo đức  Sự hình thành: - Trải nghiệm - Ám thị => Các nhân tố tham gia giáo dục đạo đức cho HS phải tác động theo hướng  Động đạo đức Động đạo đức phải động bên  Vai trò: thúc đẩy người tiến hành hành vi đạo đức cách tự nguyện  Sự hình thành: Hình thành từ nhu cầu đạo đức Khi nhu cầu đạo đức gặp đối tượng → biến thành động thúc đẩy người hành động đạo đức =>Cần tổ chức hoạt động để trẻ có điều kiện biến nhu cầu đạo đức thành động đạo đức  Tình cảm đạo đức Định nghĩa: thái độ rung cảm người hành vi người khác  Vai trò: tạo lực hút nhân cách, khơi dậy nhu cầu đạo đức  Các loại: Tích cực, tiêu cực  Sự hình thành: Được hình thành giáo dục  Ý chí đạo đức   Ý chí đạo đức: Là ý chí người hướng vào hành động đạo đức Ý chí đạo đức gồm: Thiện chí: Ý chí người hướng vào việc thiện → tạo giá trị đạo đức (liên quan tới nhận thức xúc cảm) Nghị lực: Năng lực phục tùng ý thức đạo đức nguời ( phẩm chất ý chí) Hình thành: Do giáo dục Thói quen đạo đức Thói quen đạo đức hành vi đạo đức ổn định người, trở thành nhu cầu họ  Muốn đạt hiệu cao hành vi đạo đức phải trở thành thói quen đạo đức  Muốn có thói quen đạo đức ngwoif lons phải thường xuyên tổ chức hoạt động, tạo hoàn cảnh để em thực hành vi đạo đức  Các nhân tố tham gia vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh     4.1 4.2 4.3 4.4 Gia đình Nhà trường Xã hội Tự tu dưỡng 4.1 Gia đình  Gia đình có lợi riêng việc giáo dục đạo đức cho trẻ Muốn giáo dục đạo đức cho con, cha mẹ phải: - Xác định rõ mục đích, nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho - Ý thức đạo đức thân họ định phần lớn đạo đức họ - Tạo cho “Hàng rào miễn dịch” với tác động xấu - Biết xây dựng sử dụng uy quyền cách đắn 4.2 Nhà trường Cung cấp tri thức đạo đức thông qua môn đạo đức học môn học khác  Hình thành tình cảm đạo đức, niềm tin đạo đức cho học sinh thông qua câu chuyện học, thông qua gương người tốt, việc tốt  Hình thành niềm tin, thói quen đạo đức cho học sinh thông qua việc tổ chức hoạt động  4.2 Nhà trường  Muốn tập nhà trường trở thành môi trường giáo dục đạo đức tốt: + Tập thể nhà giáo dục phải gương mẫu + Xây dựng tập thể học sinh đoàn kết, vững mạnh + Hướng dư luận tập thể tác động cách đắn 4.3 Xã hội Những người xung quanh trẻ tiếp xúc  Tác động phương tiện tông tin đại chúng  Tác động người “ công chúng”  4.4 Tự tu dưỡng Càng lớn yếu tố quan trọng  Công việc người thầy giáo giúp học sinh tự tu dưỡng: + Giúp học sinh nắm mục đích, phương pháp cách thức tổ chức tự tu dưỡng + Giúp học sinh lập kế hoạch tự tu dưỡng + Làm cho học sinh hiểu tự tu dưỡng phải diễn hoạt động thực tiễn có kết + Giúp học sinh biết tự kiểm tra, đánh giá thường xuyên 
- Xem thêm -

Xem thêm: chuong 5 tam ly hoc giao duc dao duc ppt, chuong 5 tam ly hoc giao duc dao duc ppt, chuong 5 tam ly hoc giao duc dao duc ppt, CHƯƠNG V:TÂM LÝ HỌC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, Khái niệm đạo đức và hành vi đạo đức, Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức, Thói quen đạo đức, Các nhân tố tham gia vào việc giáo dục đạo đức cho học sinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay