Môn đánh giá chất lương giáo dục ppt

15 57 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 13:36

Đánh giá chất lượng giáo dục Đại học Việt Nam ThS Nguyễn Duy Mộng Hà P KT&ĐBCL Nhóm 1: CLGD ĐH VN thấp • CL đầu ra: thấp (Kiến thức, kỹ năng, PP tư duy, ngoại ngữ, tin học: yếu) • Đầu vào: Tuyển sinh (điểm thấp, ạt…), kinh phí GDĐH (thấp), đội ngũ GV (bất cập chuyên môn), CSVC + thư viện (nghèo nàn tư liệu, SV chưa có quen đọc sách…) • Quá trình đào tạo : PPĐT lạc hậu (GV thuyết trình, SV đọc chép), kiểm tra-ĐG học tập (không thực tiễn, kiểm tra khả ghi nhớ)… Câu hỏi cho nhóm 1: • • • Làm để nâng cao CL trình GDDH? Thời gian ( tăng thực hành , giảm lý thuyết) sỹ số ( tối đa 50 SV/ lớp) Tăng cường trợ giảng, PPGD tich cuc, da dang Kiểm tra, đánh giá (GV,SV) Nâng cao CL ngoại ngữ, tin học cách nào? Tăng thực hành, kiểm tra đánh giá thuong xuyen CSVC : phòng máy Nâng cao CLGV ( tự ý thức + tập huấn) Thực tế, số trừơng CSVC, GV tốt đầu chưa đạt yêu cầu: lỗi ai, trường hay SV? - SV thiếu chủ động - NT thiếu giám sát CL - CL SV đầu vào thấp Nhóm 2: Thiếu hệ thống số chuẩn mực chất lượng • Kiểm soát CL đầu vào chưa chặt chẽ (chuẩn mực tuyển sinh, nhiều ngành: vừa thừa vừa thiếu) • Thiếu sở pháp lý, đánh giá dựa vào kinh nghiệm • Thiếu tiêu chí, số : đội ngũ GV, CSVC, thư viện, tư liệu, sách • Thiếu hệ thống thông tin quản lý ( thông tin từ người CSV, người sử dụng LĐ) • Thiếu hình thức quản lý phi tập trung (mặc dù có phần tự chủ) Câu hỏi nhóm • Khi cho tự chủ tuyển sinh đầu vào ảnh hưởng đến đầu nao? - Đầu đa dạng (có chất lượng hay không tùy thuộc vào trách nhiệm trường, trình đào tạo, chế theo dõi CL trường.) • GV thỉnh giảng nhiều trường Dân lập lương nhân cao trường CL, ảnh hưởng tới CL GV trường Công lập? - Chạy sô giảm chất lượng, thiếu thời gian đầu tư • Làm để nâng cao chất lượng đầu vào? - Trường: nghiên cứu nhu cầu TTLĐ, quảng bá ngành nghề, tuyển sinh đầu vào cân đối vơi lực đào tạo - Bộ: chế tài (điểm sàn, quy định cụ thể CL) 3 Bộ máy, chế chưa phù hợp Bộ giáo dục đào tạo • Soạn thảo sách, quy chế, chế, khung pháp lý • Hướng dẫn thực • Củng cố, bổ sung quy chế • Bồi dưỡng, sử dụng cán QL cấp nhà nước Bất cập nay: Bộ chưa tập trung vào chức Trường ĐH + Tự chủ, tự QL, tự định QL (dự theo khung pháp lý Bộ) + tự chịu trách nhiệm QL + công khai chất lượng +Tổ chức hoạt động +Đổi phương thức hoạt động + Góp ý, bổ sung quy chế, sách, …cho Bộ + Bồi dưỡng, sử dụng cán QL cấp trường Bất cập nay: Trường chưa biết tự quản lý hiệu - Chuyển hướng theo xu hội nhập (nghiên cứu- hội nhập) - Chưa có bước cụ thể để khắc phục - Đảm bảo chất lượng, áp dụng QLCL Câu hỏi nhom • • Trường tổ chức hoạt động phù hợp nào? Tuyển sinh, D-H, tốt nghiệp, điều kiện CSVC GV,thu hút nguồn lực, liên kết hợp tác, NCKH… Quá trình bồi dưỡng, sử dụng cb cấp trường nào? - Bộ: quy mô lớn, tư KH, tầm nhìn rộng - Trường, quy mô nhỏ, tư thực tiễn,… • Những định, văn bề QLCL GD? - Trang web Bộ Nhóm quan điểm • hình thức quản lí chất lượng: kiểm soát, bảo đảm quản lí CL tổng thể • Cơ chế tập trung=> tăng quyền tự chủ (CL ĐT không kiểm soát được) • Đi theo ĐBCL+ TQM ( Phải có chứng chất lượng) • Đảm bảo CL: bên (tự đánh giá) đánh giá Câu hỏi dành nhóm • 1) Nếu không tự ĐG làm để biết CL? • 2) từ tập trung sang tự chủ : khó khăn, thuận lợi – giải pháp? Nhóm QLCL bên • Xây dựng kế hoạch chiến lược: tầm nhìn- sứ mệnh, mục tiêu dài hạn- ngắn hạn, chiến lược hành động • Hệ thống số thực hiện: số đơn giản ( mục tiêu tuyến sinh, số lượng GV, HS, trang thiết bị, CSVC) ; số liên quan( tỷ lệ SV/GV, Kinh phí/ SV) • Chuẩn mực chất lượng: chuẩn cho giai đoạn, chuẩn riêng sở • Hệ thống quy trình chế quản lý: tư liệu hóa pháp lý hóa, nâng cao chất lượng đánh giá, thực thưởng phạt • Hệ thống TTQL: cấp trường cấp hệ thống; lưu trữ xử lý TT Câu hỏi dành cho nhóm Nhóm 1: tư liệu hóa pháp lý hóa(cụ thể)? Nhóm 4: chuẩn mực nào, đặt ra, mức độ nào? Nhóm 6: tự ĐG • Muc tieu: -nhằm chuẩn bị cho đánh giá - Doi moi DT, NCKH, dich vu • Cong cu: tiến hành theo số thực • Quá trình : thiết kế - tổ chức nhân - đánh giá – xây dựng báo cáo, kết luận – kiến nghị • Điều kiện - ủng hộ lãnh đạo -có đội ngũ chuyên gia am hiểu đánh giá - tài dồi Nhom 6: DGN • Bộ xây dựng trung tâm DBCL (KDCL/DGCL) với mục đích : tổ chức đánh giá hỗ trợ kĩ thuật • Trách nhiệm tt ĐBCL : giúp Bộ tăng cường hệ thống ĐBCL, chuẩn bị chuyên môn cho Bộ định ( đánh giá ) • Nhiệm vụ tt ĐBCL : - tổ chức đoàn thẩm định -xem xét báo cáo - giúp đỡ CS GD ĐH - phối hợp quan nghề đánh giá chương trình đào tạo -phối hợp xây dựng số thực - bồi dưỡng cán cho cs GD ĐH quản lý Câu hỏi • TDG có liên quan DGN không liên qun nào? • Việc TDG lần • TDG DGN có khó khăn thuân lợi [...]... -nhằm chuẩn bị cho đánh giá ngoài - Doi moi DT, NCKH, dich vu • Cong cu: được tiến hành theo các chỉ số thực hiện • Quá trình : thiết kế - tổ chức nhân sự - đánh giá – xây dựng báo cáo, kết luận – kiến nghị • Điều kiện - sự ủng hộ của lãnh đạo -có đội ngũ chuyên gia am hiểu về đánh giá - tài chính dồi dào Nhom 6: DGN • Bộ xây dựng trung tâm DBCL (KDCL/DGCL) với mục đích : tổ chức đánh giá và hỗ trợ kĩ... : tổ chức đánh giá và hỗ trợ kĩ thuật • Trách nhiệm của tt ĐBCL : giúp Bộ tăng cường hệ thống ĐBCL, chuẩn bị về chuyên môn cho Bộ ra quyết định ( đánh giá ngoài ) • Nhiệm vụ của tt ĐBCL : - tổ chức các đoàn thẩm định -xem xét báo cáo - giúp đỡ CS GD ĐH - phối hợp cơ quan nghề đánh giá chương trình đào tạo -phối hợp xây dựng chỉ số thực hiện - bồi dưỡng cán bộ cho cs GD ĐH về quản lý Câu hỏi 1 • TDG... giản ( mục tiêu tuyến sinh, số lượng GV, HS, trang thiết bị, CSVC) ; chỉ số liên quan( tỷ lệ SV/GV, Kinh phí/ SV) • Chuẩn mực chất lượng: chuẩn cho từng giai đoạn, chuẩn riêng của cơ sở • Hệ thống quy trình cơ chế quản lý: tư liệu hóa và pháp lý hóa, nâng cao chất lượng đánh giá, thực hiện thưởng phạt • Hệ thống TTQL: cấp trường và cấp hệ thống; lưu trữ và xử lý TT Câu hỏi dành cho nhóm 5 Nhóm 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: Môn đánh giá chất lương giáo dục ppt, Môn đánh giá chất lương giáo dục ppt, Môn đánh giá chất lương giáo dục ppt, - Chuyển hướng theo xu thế hội nhập (nghiên cứu- hội nhập) - Chưa có bước đi cụ thể để khắc phục. - Đảm bảo chất lượng, áp dụng QLCL

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay