thuyết minh bể nước ngầm

21 326 4
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 12:41

Đồ án tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Phần kết cấu 3.1 bể nước công trình 3.1.1 Cấu tạo bể nước ngầm Thể tích yêu cầu: Công trình chung cư 12 tầng có tổng công 96 hộ, trung bình hộ có người Bể nước ngầm thiết kế đáp, ứng nhu cầu dùng nước cho toàn công trình dung tích hồ chứa nước Dung tích Qsh Lượng nước dùng l/người/ngà cho SH y V điều hòa hồ 300 96 384 115,2 V điều hòa hồ Wđh 57,6 V chữa cháy W3cc 27 Tổng thể tích hồ 199,8 Vậy ta lấy kích thước bể nước ngầm thiết kế 8m*8m*3,5 m 3.1.2 cấu tạo bể nước ngầm Bể nước đặt ngầm bên ngoài, nên chọn mặt bể có cao trình +0.0m so với bề mặt đất hoàn thiện Đáy bể có cao trình -3.5 m Chiều cao mực nước Là 3m 8000 4000 3650 4000 mặt cắt bể nước ngầm SVTH: Trương Tiến Dũng Lớp: XD K35B Trang 13 Đồ án tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 4000 4000 4000 4000 Phần kết cấu mặt bể nước ngầm 3.2 Cơ sở tính toán cốt thép 3.2.1.Tính cốt thép dọc: αm = M ≤ αR R b bh 02 ξ = − − 2α m ⇒ As = ξR b bh (cm ) Rs - Trong γb =1, phải thỏa αm ≤ αR , As tính toán chọn lại với loại thép ∅6,8,10 mm có bước a70-200 mm - Ngoài phải chọn thép theo cấu tạo thỏa TCXDVN 356:2005 - Kiểm tra hàm lượng cốt thép phải thõa µ ≥ =µmin= 0,05% tính toán lại - Hàm lượng cốt thép hợp lý: 0.3% ≤ µ≤ 0.9% (đối với bản) 3.2.2 Cốt thép đai - Bê tông đủ khả chịu cắt, không cần tính cốt thép đai, bố trí cốt đai theo cấu tạo Khoảng cách cấu tạo cốt đai sau: + đoạn dầm gần gối tựa ( SVTH: Trương Tiến Dũng L nhịp dầm) Lớp: XD K35B Trang 14 Đồ án tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Phần kết cấu  h    u ≤   = u ct chiều cao dầm h ≤ 450mm 150mm   h    u ≤   = u ct chiều cao dầm h ≥ 450mm 500mm  + đoạn lại dầm  3h    u ≤   = u ct chiều cao dầm h ≥ 300mm 500mm  3.2.3 vật liệu sử dụng - bê tông: Dùng bê tông thương phẩm mác 300 (B25) có thông số sau: + Rb = 14,5Mpa = 14,5x103kN/m2; Rbt = 1,05Mpa = 1,05x103kN/m2 + Eb = 27x103Mpa = 27x106kN/m2 -cốt thép: + Thép CI (∅≤8mm) có: Rs =225Mpa =225x103kN/m2; Eb =21x104Mpa = 21x107kN/m2 + Thép CI (∅≥10mm) có: Rs =280Mpa =280x103kN/m2; Eb =21x104Mpa = 21x107kN/m2 -lớp bảo vệ: theo tiêu chuẩn 4453, cáu kiện sàn h≥100mm, chọn a=20mm 3.3 tính toán 4000 4000 a kích thước cấu tạo nắp bể: +Chọn chiều dày sơ nắp: hb = 4000 3.3.1 tính toán nắp bể L1 350 = = 100mm m 35 +Chọn tiếp diện dầm nắp: 4000 chọn hb=100mm DN1:bxh = 20x50cm DN2:bxh = 20x50cm SVTH: Trương Tiến Dũng Lớp: XD K35B Trang 15 Đồ án tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Phần kết cấu Hình Kích thước ô nắp b tính toán cốt thép nắp -tải trọng: +tĩnh tải cấu tạo nắp STT δi Lớp vật liệu γtc γ (m) (kN/m3) Lớp vữa lót dày 2cm 0,02 18 Lớp vữa chống thấm tạo dốc 0,03 18 Sàn BTCT dày 10cm 0,10 25 Lớp vữa trát dày 1,5cm 0,015 18 Cộng 0,19 +Hoạt tải (kN/m2) 0,36 0,54 2,5 0,27 3,67 gtt n (kN/m2) 0,432 0,648 2,75 0,324 4,154 1,2 1,2 1,1 1,2 Ta có ptc=0,75kN/m2 =>ptt =0,75.1,3 =975kN/m2 Tổng tải trọng: qnap =gtt+ptt=4,154+0,975=5,129kN/m2 -moomen nhịp gối: + sơ đồ tính kết nội lực: Ta có kích thước L1.L2=4x4 + xét tỉ số: + ta có: L1 = thuộc loại kê bốn cạnh, làm việc hai phương L2 h d 300 h 400 = = 2,5 3 vừa liên kết h b 120 h b 120 ngàm liên kết khớp Nên thuộc loại kê bốn cạnh, thuộc loại ô số sàn Theo sách sàn sườn BT toàn khối GS.TS nguyễn đình cống Theo phương cạnh ngắn l1: MI = - β1 q.l1 l Theo phương cạnh dài l2: MII = - β q.l1 l mII mII Các sàn làm việc theo dãi: mi SVTH: Trương Tiến Dũng m1 m2 Lớp: XD K35B mII mi m1 l1 l2 Mô men dương lớn nhịp: mi m2 Trang 16 mi mII Đồ án tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Phần kết cấu q1 = g +0,5p q2 = 0,5p Theo phương cạnh ngắn l1: M i1 = (α1.q1 + α 01.q ).l1.l Theo phương cạnh dài l2: M i = (α q1 + α 02 q ).l1.l sơ đồ tính nội lực Tra theo sách sàn sườn BT toàn khối, ta có kết bảng sau: Chọn lớp bảo vệ a=1,5cm Bảng tính thép cho nắp bể nước L1 L2 G p Hệ số mômen αm ξ mômen Nhịp Nhịp Gối (m) (m) (kN/m2) (kN/m2) 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,154 4,154 4,154 0,975 0,975 α1= 0,0365 0,0269 α2= α2 = 0,0365 0,0269 0,975 β1= 4,0 4,0 4,154 0,975 β2= Chọn thép (Cm2) (%) 0,022 0,022 1,21 1,42 φ 6a200 0,17 2,282 0,025 0,026 1,30 1,42 φ 6a200 0,18 -5,129 0,04 0,050 2,75 2,87 φ 8a175 0,34 0,050 2,75 2,87 φ 8a175 0,34 -5,129 0,0625 0,04 Thép cấu tạo chọn φ 6a200 3.3.2 tính toán dầm nắp Sơ đồ truyền tải lên dầm nắp sau: SVTH: Trương Tiến Dũng μchọn 2,282 0,0625 Gối Chọn ASC (kN.m/m) α1= ASTT Lớp: XD K35B Trang 17 Đồ án tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Phần kết cấu Sơ đồ truyền tải từ nắp lên dầm nắp a) Tải trọng Dầm nắp: sàn truyền vào dạng tải phân bố hình thang hình tam giác DN: q nap l1 = 5,129x = 10, 258(k N / m) Tải trọng phân bố tác dụng lên dầm có dạng hình tam giác k=5/8=0,625 DN1: q nap1 = k.q nap l1 + g bt = 0, 625.10, 258.2 +1,1.0, 2.0,5.25 = 15,573(kN/ m) DD2: q nap2 = k.q nap l1 + g bt = 0, 625.10, 258 +1,1.0, 2.0, 5.25 = 9,161(kN/ m) Sơ đồ tính: +đối với dầm DN2 dầm nắp dầm đơn giản, hai đầu ngàm, có lực tập trung nhịp P=15,573.8/2=62,292(kN/m) hình vẽ +đối với dầm DN1 dầm nắp dầm đơn giản, liên kết khớp hai đầu hình vẽ SVTH: Trương Tiến Dũng Lớp: XD K35B Trang 18 Đồ án tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Phần kết cấu 8000 Sơ đồ tính toán dầm nắp b) mommen tính thép momen: Sau tra bảng ta có, giá trị momen lực cắt max sau: Giá trị tính toán mommen dầm đáy dầm nắp Nội lực DN1 DN2 Lnhịp (m) 8 Lực cắt Qmax (kN) q.l/2=62,292 (q.l+p)/2=67,90 mmax (mnhip) (kN.m) q.l2/8=124,80 q.l2/24+ p.l/8=86,867 q.l2/12+ p.l/8=111,333 mmin (mgối) (kN.m) Tính toán bố trí thép cho hệ dầm: Tính thép dầm nắp: Bê tông B25 có: R b = 14, 5(MPa),; αR = 0, 429 Dùng thép AII (φ>10), R s = 280(MPa), ξ R = 0, 623 Tính cốt thép: M R b bh o A schon αm = µ= ξ = − − × α m ; As = ξ R b bh o2 ; Rs ; bh o ; Rb 14,5  = 0, 623x = 3, 23% µ max = ξ R R 280  s µ = 0,1%  Chọn lớp bảo vệ cho dầm a=6cm thép cho dầm nắp Phần tử DN1 max Monen (kN.m) h0 (cm) 124,80 44 SVTH: Trương Tiến Dũng αm ξ As c Chọn A s (cm2) thép (cm2) 0,222 0,254 11,58 3φ22 11,4 Lớp: XD K35B µ µ < µ ; (%) µ < µ max 1,23 Thỏa Trang 19 Đồ án tốt nghiệp DN2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 0 0 max 86,867 44 0,155 0,169 Min 111,333 44 0,198 0,223 10,16 3φ22 7,7 Phần kết cấu 2φ16 2φ18 1φ20 8,23 0,94 Thỏa 11,4 1,23 Thỏa lớp bảo vệ cho dầm a=6cm.(bố trí thép lớp bảo vệ nhỏ cho dầm a=25+φ/2=36mm) Tính cốt đai: Dầm nắp:DN1, DN2 Điều kiện không cần tính toán: Qgối=67,90(kN).< Q bo Q bo = 0,5.ϕ b4 (1 + ϕn ).R bt b.h o = 0,5.1,5.1, 05x10 −3.200.470 = 74, 025 (kN) Không cần phải tính toán cốt đai, bố trí cốt đai theo cấu tạo 300mm => Sct = 150mm h dp / Sct≤ S ≤ Smax ϕb4 ( + ϕn ) R bt bh o2 1,5.0,105.20.47 = = ≈ 102cm Q 67,90 Ta chọn ∅6a150 + điều kiện cường độ tiếp diện nghiêng theo úng suất nén bố trí cốt đai: Q < 0,3ϕω1ϕb1R b bh o ϕω1 = + 5.α.µ ω = + E s n.a sw 2,1.104 2.0, 283 = + = 1,029 < 1,3 E b b.s 2,7.103 20.15 ϕb1 = − β.R b = − 0,01.14,5 = 0,855 Qbt= 0,3ϕω1ϕb1R b bh o = 0,3.1,029.0,855.1, 45.20.47 = 359,748 (kN)>67,90(kN) Vậy dầm đủ khả chịu ứng suất nén +tính khả chịu cắt tiết diện nghiêng Qbsw M b = ϕb2 (1 + ϕf + ϕn )R bt b.h 02 = 2(1 + 0).1,05.200.4702 = 92778000N.mm q sw = R sw A sw 175.57 = = 66,5N / mm s 150 SVTH: Trương Tiến Dũng Lớp: XD K35B Trang 20 Đồ án tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN C* = Phần kết cấu Mb 92778000 = 1181,17mm > 2h o = 940mm q sw 66,5 Lấy C = C* = 1181mm;C0 = 2h o = 940mm Qb = M b 92778000 = = 78559N C 1181 Q b = ϕ b3 (1 + ϕf + ϕn ).R bt b.h o = 0,6.1,05x.200.470 = 59220N (kN) Lấy Qb=78559N Qsw = qsw C0 = 66,5.940 = 62510N Q bsw = 78559 + 62510 = 141069N Khả chịu cắt dầm: Q=min(Qbsw;Qbt)=141,069kN>67,90kN Vậy ta bố trí ∅6a150 cho suốt chiều dài dầm Tính cốt treo Tại vị trí dầm phụ kê lên dầm cần bố trí cốt treo để gia cố thêm cho dầm chính, lực từ dầm phụ truyền lên dầm là: P1 = 62,292kN Diện tích cốt treo: A sw ≥ A sw  h  P1 1 − s ÷ h0  P ≥  = R sw R sw 62292 = 356mm 175 Dùng cốt đai φ6, hai nhánh, có asw=57mm2 Số lượng cốt treo n= A sw 357 = ≈ a sw 57 Đặt bên bốn đai đoạn hs =400mm, hình 400 400 500 400 200 Hình 14: vùng đặt cốt treo 3.3.3 tính toán thành SVTH: Trương Tiến Dũng Lớp: XD K35B Trang 21 Đồ án tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Phần kết cấu a đất *) Điều kiện địa chất công trình: Theo báo cáo kết khảo sát địa chất công trình giai đoạn phục vụ thiết kế vẽ thi công Khu đất xây dựng tương đối phẳng, khảo sát phương pháp khoan, SPT Từ xuống gồm lớp đất có chiều dày thay đổi mặt Lớp 1: Cát hạt trung có chiều dày trung bình 2,5m Lớp 2: Á cát có chiều dày trung bình 4,5m Lớp 3: Á sét có chiều dày trung bình 5,5m Lớp 4: Sét chặt có chiều dày chưa kết thúc phạm vi hố khoan sâu 40m Mực nước ngầm gặp độ sâu trung bình 6,0 m kể từ mặt đất thiên nhiên bảng tiêu lý lớp đất Tên Li W Wnh γtn γh STT 3 lớp đất (m) KN/m KN/m % % Cát hạt trung Á cát Á sét Sét 5,5 19,5 25 18 - 4,5 3,5 ∞ 19,2 19,0 18,9 26 26,5 26,7 19 18 22 25 24 34 M Ctc E N30 MPaKPa MPa Wd % ϕ - 35 38 40 0,04 18 25 14,5 21 20 22 12 15 21 25 27 18 27 30 0,09 0,04 0,07 tc *) Đánh giá đất Lớp 1: cát hạt trung, chiều dày 5,5 m -Tỷ trọng: ∆= γ h 25 = = 2,5 γ n 10 -Hệ số rỗng tự nhiên eo = ∆.γ n (1 + 0,01W%) 2,5.10(1 + 0,01.18) −1 = − = 0,513 γ tn 19,5 -Trọng lượng riêng đẩy nổi: E = 0,513 ⇒ L1 3,5 nên ta xem vách phương để tính Cắt dải 1m tính cấu kiện chịu uốn có sơ đồ sau: Mmax Ptt MA Sơ đồ tính thành có nước -Tải trọng giá trị nội lực: p tt = γ n h n n = 1000.3,5.1,3 = 4550daN / m = 45,5kN / m MA = − M max p.l 45,5.3,52 =− = 37,16kN / m 15 15 p.l 45,5.3,52 = = = 16,59kN / m 33,6 33,6 Tính cốt thép: αm = M R b bh o A schon A = ξ µ = ξ = − − × αm ; s R b bh o2 ; Rs ; bh o ; Rb 14,5  = 0, 623x = 3, 23% µ max = ξ R Rs 280  µ = 0,1%  Chọn lớp báo vệ cho dầm a=3cm Tính thép cho bể nước Monen Giá trị h0 SVTH: Trương Tiến Dũng αm ξ As Lớp: XD K35B Chọn A sc µ µ < µ ; Trang 25 Đồ án tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN (cm2) (kN.m) (cm) thép Phần kết cấu (cm2) (%) µ < µ max Gối 37,16 17 0,089 0,093 8,19 φ14a150 10,26 0,60 Thỏa Nhịp 16,59 17 0,040 0,040 3,56 φ10a200 Thỏa 3,93 0,23 *) trường hợp bể nước có đất đắp xung quanh -Sơ đồ tính: sơ đồ tính nội lực: Bỏ qua trọng lượng thân kết cấu, xét tỉ số cạnh dài cạnh ngắn α= L2 = = 2, 29 > ⇒ L1 3,5 nên ta xem vách phương để tính Cắt dải 1m tính cấu kiện chịu uốn có sơ đồ sau: Mmax Ptt MA Sơ đồ tính thành có nước đất đắp -Tải trọng giá trị nội lực: • Áp lực đất: -áp lực đất phân bố hình tam giác lớn đáy bể Ta nhận thấy bể nước ngầm lớp đất cát hạt trung có tiêu lý sau: γ ' = 25kN / m3 ϕ = 35o SVTH: Trương Tiến Dũng Lớp: XD K35B Trang 26 Đồ án tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Phần kết cấu ϕ 35  tt 2 2 Suy : p = γ '.d.h.n p tan  45 − ÷ = 25.4.3,5.1,1.tan  45 − ÷ = 28, 27 2    (kN/m) p.l 28, 27.3,52 MA = − =− = 29,09kN / m 15 15 M max = p.l 45,5.3,52 = = 10,31kN / m 33,6 33,6 Tính cốt thép: M R b bh o A schon αm = µ= ξ = − − × α m ; As = ξ R b bh o2 ; Rs ; bh o ; Rb 14,5  = 0, 623x = 3, 23% µ max = ξ R Rs 280  µ = 0,1%  Chọn lớp báo vệ cho dầm a=3cm Tính thép cho bể nước Monen Giá trị h0 αm (kN.m) (cm) ξ As Chọn A sc µ µ < µ ; (cm2) thép (cm2) (%) µ < µ max Gối 29,09 17 0,069 0,072 6,34 φ12a150 7,54 0,44 Thỏa Nhịp 10,31 17 0,025 0,025 2,14 φ8a200 0,15 Thỏa 2,51 *) trường hợp bể có nước có đất đắp xung quanh Riêng trường hợp áp lực đất áp lực nước ngược chiều nên không nguy hiểm hai trường hợp trên, nên ta chọn trường hợp có áp lực nước để bố trí thép cho thành bể + cốt thép dọc: lớp φ14a150 + cốt thép cấu tạo chọn φ8a200 3.3.4 tính toán cột SVTH: Trương Tiến Dũng Lớp: XD K35B Trang 27 Đồ án tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Phần kết cấu dầm tính toán dầm đơn giản, liên kêt khớp hai đầu nên giá trị momen gối để thuận tiện cho việc tính toán tay, ta tính cột chịu nén tâm a Tính thép: Tại trọng chân cột biên pc = qnap+pc+pd=5,129.4.4+1,1(0,3.0,3.3,5.25+0,5.0,2.12.25)=123,727(kN) Sao cho: N ≤ N gh = ϕ(A b R b + A st R sc ) (1) Do cột ngắn l=0,6(m) nên: λ = lo 3500 = = 40,51 > 14 rmin 0, 288.300 ϕ = 1,028 − 0, 288x10−4.λ − 0,0016.λ ϕ = 1,028 − 0, 288x10−4.40,512 − 0,0016.40,51 = 0,916 N 123,727 − A b R b − 14,5x103.0,3.0,3 0,916 Từ (1) suy ra: A = ϕ = = −4,178x10−3 (cm ) st R sc 280x103 Vậy ta chọn 4∅16 có A st = 8,04(cm ) µ= A ct 8,64 = = 2,54(%) < 3(%) b.h 20.17 b Bố trí cốt đai Ta bố trí cốt đai cho cột theo điều kiện sau: φct ≥ max(5mm, 1/4φ max ) a ct ≤ min(a , k.φmin chiuluc ) Do hệ số μt[...]... bể nước Monen Giá trị h0 αm (kN.m) (cm) ξ As Chọn A sc µ µ min < µ ; (cm2) thép (cm2) (%) µ < µ max Gối 29,09 17 0,069 0,072 6,34 φ12a150 7,54 0,44 Thỏa Nhịp 10,31 17 0,025 0,025 2,14 φ8a200 0,15 Thỏa 2,51 *) trường hợp bể có nước và có đất đắp xung quanh Riêng trường hợp này vì áp lực đất và áp lực nước ngược chiều nên không nguy hiểm bằng hai trường hợp trên, nên ta sẽ chọn trường hợp có áp lực nước. .. thành 47,902 Nước bể+ sàn đáy STT Lớp vật liệu 1 2 3 Lớp gạch men Lớp vữa lót dày 2cm Sàn BTCT dày 30cm δi (m) 0,01 0,02 0,30 Cộng γ γtc (kN/m3) 18 18 25 (kN/m2) 0,18 0,36 7,5 n 1,2 1,2 1,1 gtt (kN/m2) 0,22 0,432 8,25 8,902 b Tính thép SVTH: Trương Tiến Dũng Lớp: XD K35B Trang 31 Đồ án tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Phần kết cấu Nội lực Mmax bản đáy bể nước nội lực Mmin bản đáy bể nước Tính cốt... xem vách như bản 1 phương để tính Cắt dải bản 1m tính như cấu kiện chịu uốn có sơ đồ như sau: Mmax Ptt MA Sơ đồ tính bản thành có nước và đất đắp -Tải trọng và giá trị nội lực: • Áp lực đất: -áp lực đất phân bố hình tam giác và lớn nhất ở đáy bể Ta nhận thấy dưới bể nước ngầm là lớp đất cát hạt trung có các chỉ tiêu cơ lý như sau: γ ' = 25kN / m3 ϕ = 35o SVTH: Trương Tiến Dũng Lớp: XD K35B Trang 26... báo vệ cho dầm a=3cm Tính thép cho bể nước Monen Giá trị h0 SVTH: Trương Tiến Dũng αm ξ As Lớp: XD K35B Chọn A sc µ µ min < µ ; Trang 25 Đồ án tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN (cm2) (kN.m) (cm) thép Phần kết cấu (cm2) (%) µ < µ max Gối 37,16 17 0,089 0,093 8,19 φ14a150 10,26 0,60 Thỏa Nhịp 16,59 17 0,040 0,040 3,56 φ10a200 Thỏa 3,93 0,23 *) trường hợp bể không có nước và có đất đắp xung quanh -Sơ đồ... MPa-1 → Đất có biến dạng lún ít -Mođun biến dạng: E = 30 MPa>5MPa ⇒ Lớp 4 là lớp sét dẻo cứng có khả năng chịu tải lớn b) tính toán: Chọn chiều dày bản thành là hthành =20cm để thiết kế *) Trường hợp bể đầy nước và chưa có đất đắp xung quanh - sơ đồ tính nội lực: SVTH: Trương Tiến Dũng Lớp: XD K35B Trang 24 Đồ án tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Phần kết cấu Bỏ qua trọng lượng bản thân kết cấu, xét... min(500mm,15.φmin chiuluc ) = 240mm Chọn cốt đai ∅6a200 bố trí cho toàn cột 3.3.5 tính toán bản đáy +tĩnh tải bản thành là trọng lượng bản thân của thành, nó được tính để phục vụ cho việc tính toán dầm đáy bể nước Cấu tạo bản thành như sau: SVTH: Trương Tiến Dũng Lớp: XD K35B Trang 28 Đồ án tốt nghiệp TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN Phần kết cấu cấu tạo bản thành STT δi Lớp vật liệu γ γtc (m) (kN/m3) (kN/m2) 1 Lớp... tải trọng của bản thành tác dụng toàn bộ lên dầm móng bè n 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 gtt (kN/m2) 0,22 0,432 5,5 0,432 0,22 6,804 Nên tải trong của bản thành là qbt=6,804.3,0=20,412(kN/m) Áp lục nước tác dụng xuống đáy bể: q tc n = γ n h = 10.3 = 30(kN / m 2 ) Tại trọng tại chân cột biên pcn = qnap+pc+pd+pnc=123,727+pnc =123,727+pnc (kN) pnc= pn Sxp (kN) Tổng tải trọng tác dụng xuống móng: ∑N tc = p c + p... = p c + p n + p bth = (4.123,727 + 20, 412.4.8) / 1,15 + 30.8.8 = 2918,341( kN ) a Tính bề dày móng bè pxt =pcn +pnc(kN) pcxt = 0,75.Rbt.Sxp =0,75 1,05x103.Sxp( kN) Với bc=0,3(m) tính chiều dày móng bể nước ho (m) Sxp(m2) pcxt (kN) 0,20 0,16 126,0 0,25 0,2125 167,344 Chọn bản móng không có sườn: hb=300(mm) Trường hợp Cột biên pxt (kN) 128,527 130,102 b Tính toán bố trí cốt thép + Sử lý số liệu tính... có nước -Tải trọng và giá trị nội lực: p tt = γ n h n n = 1000.3,5.1,3 = 4550daN / m = 45,5kN / m MA = − M max p.l 2 45,5.3,52 =− = 37,16kN / m 15 15 p.l 2 45,5.3,52 = = = 16,59kN / m 33,6 33,6 Tính cốt thép: αm = M R b bh o A schon A = ξ µ = ξ = 1 − 1 − 2 × αm ; s R b bh o2 ; Rs ; bh o ; Rb 14,5  = 0, 623x = 3, 23% µ max = ξ R Rs 280  µ = 0,1%  min Chọn lớp báo vệ cho dầm a=3cm Tính thép cho bể. .. móng αm = M R b bh o A schon A = ξ µ= ξ = 1 − 1 − 2 × αm ; s R b bh o2 ; Rs ; bh o ; Rb 14,5  = 0, 623x = 3, 23% µ max = ξ R Rs 280  µ = 0,1%  min Chọn lớp báo vệ cho sàn a=4,5cm Tính thép cho đáy bể nước Monen max Giá trị h0 (kN.m) (cm) αm ξ As Chọn A sc µ µ min < µ ; (cm2) thép (cm2) (%) µ < µ max 75,419 25,5 0,080 0,083 10,96 φ12a100 11,31 0,44 Thỏa + cốt thép dọcvà thép ngang: φ12a100 cho cốt
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết minh bể nước ngầm, thuyết minh bể nước ngầm, thuyết minh bể nước ngầm, b. Tính toán bố trí cốt thép.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay