7 thoi quen de thanh dat

481 317 1
  • Loading ...
1/481 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 12:10

nhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hocnhan dinh van hoc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 ww w fa c0 Ho i Da hi nT uO ie iL Ta s/ up ro /g om c ok bo ce www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 fa Cơng Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn sách ce bo ok c om tiếng Việt cơng ty First News - Trí Việt với tài trợ độc quyền cơng ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Tác phẩm khơng chuyển dạng sang hình thức hay sử dụng cho mục đích thương mại www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho iD Th On eu i iL Ta s/ up ro /g Phiên ebook thực theo quyền xuất phát hành ấn www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 THE HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE: fa Powerful Lessons in Personal Change by Stephen R Covey ce bo Copyright © 2004 by FranklinCovey Company FranklinCovey and the FC logo and trademarks are trademarks of FranklinCovey Co and their use is by permission ok c Vietnamese Edition © 2007 by First News - Tri Viet Published by arrangement with FranklinCovey Co., USA All rights reserved om up ro /g s/ THE HABITS OF HIGHLY EFFECTIVE PEOPLE THỐI QUEN ÀÏÍ THÂNH ÀẨT i iL Ta Cưng ty First News - Trđ Viïåt giûä bẫn quìn xët bẫn vâ phất hânh êën bẫn tiïëng Viïåt trïn toân thïë giúái theo húåp àưìng chuín giao bẫn quìn vúái FranklinCovey Co., Hoa K iD Th On eu Bêët cûá sûå chếp, trđch dêỵn nâo khưng àûúåc sûå àưìng ca First News vâ FranklinCovey àïìu lâ bêët húåp phấp vâ vi phẩm Låt Xët bẫn Viïåt Nam, Låt Bẫn quìn Qëc tïë vâ Cưng ûúác Bẫo hưå Bẫn quìn Súã hûäu Trđ tụå Berne CƯNG TY VÙN HOA Á SAN Á G TAO Å TRĐ VIÏT Å - FIRST NEWS www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho 11HNguỵn Thõ Minh Khai, Qån 1, TP Hưì Chđ Minh Tel: (84.8) 822 7979 - 822 7980 - 823 3859 - 823 3860 Fax: (84.8) 822 4560; Email: triviet@firstnews.com.vn Website: www.firstnews.com.vn www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 fa ce bo ok c om On eu i iL Ta s/ up ro /g Biïn dõch: V TIÏËN PHC Ban Biïn Dõch First News Hiïåu àđnh: Tưí Húåp Giấo Dc PACE NHÂ XËT BẪN TRỄ www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho iD Th FIRST NEWS www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 fa ce bo ok c om Ho iD Th On eu i iL Ta s/ up ro /g www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 fa LÚÂI GIÚÁI THIÏÅU ce bo H ok êìu nhû ài bêët k qëc gia nâo trïn thïë giúái bẩn cng dïỵ dâng nhêån tấc phêím nưíi tiïëng Thối quen àïí thânh àẩt (The Habits of Highly Effective People) ca tấc giẫ Stephen R Covey ln àûúåc mổi ngûúâi àốn àổc vâ àấnh giấ rêët cao nhû mưåt cêím nang rên luån àïí ài àïën thânh cưng .c om /g www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho iD Th On eu i iL Ta s/ up ro Thêåt vêåy, tûâ lêìn xët bẫn àêìu tiïn, Thối quen àïí thânh àẩt àậ trúã thânh mưåt nhûäng cën sấch cố giấ trõ vâ nưíi tiïëng nhêët thïë giúái vïì thïí loẩi self-help - tûå rên luån bẫn thên àïí thânh cưng cåc sưëng Vúái 20 triïåu bẫn phất hânh, àûúåc dõch hún 40 thûá tiïëng trïn khùỉp thïë giúái, tấc phêím àậ cố sûác lan tỗa vư cng rưång lúán, khưng chó lơnh vûåc rên luån, phất triïín tđnh cấch ngûúâi mâ côn àûúåc bònh chổn lâ mưåt 10 cën sấch vïì quẫn trõ cố giấ trõ nhêët tûâ trûúác àïën Tiïën sơ Stephen R Covey lâ mưåt bêåc thêìy thïë giúái vïì rên luån tđnh cấch, khẫ nùng lậnh àẩo vâ cấc vêën àïì têm l cåc sưëng Ưng côn lâ mưåt nhâ giấo dc tâi nùng, mưåt chun gia tû vêën vïì quẫn l ngûúâi, Stephen R Covey àậ cưëng hiïën trổn àúâi mònh àïí giẫng dẩy phûúng phấp sưëng vâ quẫn trõ lêëy ngun tùỉc lâm trổng têm àïí cố àûúåc cåc sưëng hẩnh phc vâ sûå nghiïåp thânh àẩt www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 THỐI QUEN ÀÏÍ THÂNH ÀẨT fa ce bo Con ngûúâi ln khao khất thânh cưng, nhûng nïëu khưng nhêån thûác àûúåc bẫn chêët ca thânh cưng mâ cûá m quấng theo àíi thò thêåt vư nghơa Stephen R Covey àậ nhêån vâ phên tđch mưåt cấch cûåc k sêu sùỉc cưåi ngìn ca thânh cưng, gip cho hâng chc triïåu ngûúâi trïn thïë giúái xêy dûång àûúåc cåc sưëng m mận tûâ nïìn tẫng tđnh cấch ca chđnh mưỵi ngûúâi ok c om Tđnh cấch ca chng ta vïì cú bẫn bùỉt ngìn tûâ nhûäng thối quen Àố lâ mưåt chỵi phẫn ûáng dêy chuìn bùỉt àêìu tûâ suy nghơ, dêỵn àïën hânh àưång, tẩo nïn thối quen, àõnh hònh tđnh cấch - vâ cëi cng - tẩo nïn sưë phêån Trong dêy chuìn àố, thối quen lâ ëu tưë quan trổng vò chng tưìn tẩi phẩm tr vư thûác, mang tđnh bïìn vûäng Chng tấc àưång vâo àúâi sưëng sinh hoẩt hâng ngây vâ ẫnh hûúãng mẩnh mệ àïën cấ tđnh, àưìng thúâi hònh thânh, xấc àõnh nùng lûåc, tđnh cấch vâ bẫn lơnh mưỵi ngûúâi Nhûng thối quen khưng thïí hònh thânh mưåt cấch nhanh chống, tûác thúâi mâ liïn quan mêåt thiïët àïën quấ trònh rên luån Vò vêåy, thối quen cố mưåt sûác mẩnh vâ ẫnh hûúãng rêët lúán; nïëu chng ta biïët cấch vêån dng àng sệ àem lẩi nhûäng hiïåu quẫ àùåc biïåt àưëi vúái sûå cẫi thiïån tđnh cấch vâ phất triïín nùng lûåc mưỵi ngûúâi www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho iD Th On eu i iL Ta s/ up ro /g Thối quen àïí thânh àẩt lâ cën sấch cố giấ trõ thûåc tiïỵn lúán lao, mang lẩi cho chng ta nhûäng kiïën thûác cú bẫn vïì cấch cû xûã àng àùỉn, phûúng phấp www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 7 THỐI QUEN ÀÏÍ THÂNH ÀẨT fa ce bo lâm viïåc hiïåu quẫ, àưìng thúâi gip chng ta ch àưång nùỉm vûäng vâ xûã l tònh hëng mưåt cấch cố cú súã khoa hổc Cën sấch cng àûa nhûäng quy tùỉc ûáng xûã tuåt vúâi, ph húåp vúái chên l cåc sưëng nïn tẩo àûúåc hiïåu quẫ vïì mùåt têm l, dêỵn àïën thânh cưng cưng viïåc vâ cấc mưëi quan hïå giûäa ngûúâi Bùçng viïåc phên tđch cấc quy låt chi phưëi mưåt cấch rêët thûåc tïë, Thối quen àïí thânh àẩt sệ khúi dêåy nhûäng nùng lûåc tiïìm êín bẩn, chó àûúâng thûåc tïë vâ vûäng bïìn àïí bẩn àẩt túái thânh cưng ok c om /g i iL Ta s/ up ro Mổi thânh cưng cåc sưëng cố thïí nối gêìn nhû ln àûúåc bùỉt ngìn hóåc đt nhiïìu àïìu cố liïn quan àïën thối quen quan trổng nây Tẩo dûång àûúåc thối quen côn lâ phûúng cấch gip bẩn cố thïí giẫi quët mưåt cấch hiïåu quẫ nhêët mổi vûúáng mùỉc cưng viïåc, cåc sưëng gia àònh, giao tiïëp xậ hưåi àưìng thúâi nhêån àûúåc sûå qu trổng vâ thiïån cẫm ca nhûäng ngûúâi xung quanh www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho iD Th On eu Vúái Thối quen àïí thânh àẩt cng nhûäng tấc phêím nưíi tiïëng khấc nhû First Things First (Ûu tiïn cho àiïìu quan trổng nhêët), Principle Centered Leadership (Lậnh àẩo lêëy ngun tùỉc lâm trổng têm), Habits of Highly Effective Family (7 Thối quen ca gia àònh hẩnh phc), Living the Habits (Sưëng theo thối quen), The 8th Habit – from Effectiveness to Greatness (Thối quen thûá – Tûâ thânh àẩt àïën vơ àẩi)… àậ tẩo nïn mưåt tïn tíi Stephen R Covey cố www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 THỐI QUEN ÀÏÍ THÂNH ÀẨT fa ce mưåt khưng hai nhûäng tấc giẫ àûúng àẩi viïët vïì cåc sưëng vâ àậ àûúåc tẩp chđ Time cưng nhêån lâ mưåt 25 ngûúâi M cố ẫnh hûúãng nhêët thïë giúái 20 nùm trúã lẩi àêy bo First News vâ Trûúâng Doanh Nhên & Giấm Àưëc PACE trổng giúái thiïåu àïën bẩn àổc Viïåt Nam tấc phêím Thối quen àïí thânh àẩt ca Tiïën sơ Stephen R Covey Hy vổng cën sấch cố giấ trõ to lúán nây sệ gip cấc bẩn thay àưíi cåc àúâi mònh theo hûúáng tđch cûåc, nhùçm àẩt àûúåc thânh cưng cåc sưëng ok c om /g ro Chc cấc bẩn thânh cưng! - First News Ho iD Th On eu i iL Ta s/ up www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 fa LÚÂI TẤC GIẪ ce bo ok c om Cåc sưëng ngây câng phûác tẩp, thùèng vâ khùỉc nghiïåt ngûúâi chuín tûâ thúâi àẩi cưng nghiïåp sang thúâi àẩi cưng nghïå thưng tin cng vúái cấc hïå quẫ ca nố Nïìn kinh tïë tri thûác àúâi, kêm theo àố lâ hâng loẩt cấc vêën àïì múái lâm ẫnh hûúãng mẩnh mệ àïën àúâi sưëng xậ hưåi, àem àïën cho ngûúâi nhûäng ûáng dng tđch cûåc cng nhû tẩo thïm mưåt sưë khố khùn vâ thấch thûác Nhûäng khố khùn vâ thấch thûác êëy khưng chó khấc vïì lûúång mâ côn khấc vïì chêët i iL Ta s/ up ro /g www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho iD Th On eu Nhûäng àưíi thay sêu sùỉc ca xậ hưåi vâ cấc biïën àưång trïn thûúng trûúâng toân cêìu thúâi àẩi k thåt sưë àậ khiïën nhiïìu ngûúâi nghi ngúâ tđnh ph húåp ca nhûäng ngun tùỉc, nhûäng thối quen àûúåc àûa cën sấch nây Theo tưi, cåc sưëng câng cố nhiïìu biïën àưång, nhûäng thấch thûác chng ta gùåp phẫi câng lúán thò Thối Quen câng cố giấ trõ àưëi vúái têët cẫ mổi ngûúâi Vò cấc khố khùn, thấch thûác ln tưìn tẩi vâ ngây câng phưí biïën nïn cấc giẫi phấp àûa àïìu dûåa trïn nhûäng ngun tùỉc mang tđnh quy låt, hiïín nhiïn, bêët biïën, vâ phất triïín dâi lõch sûã Tưi khưng phẫi lâ ngûúâi sấng tẩo cấc ngun tùỉc àố mâ chó lâ ngûúâi nhêån vâ sùỉp xïëp chng lẩi theo mưåt trêåt tûå húåp l www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 466 THỐI QUEN ÀÏÍ THÂNH ÀẨT nhûng viïåc tuín dng vâ lûåa chổn côn quan trổng hún fa Hỗi: Nïëu àûúåc lâm lẩi lêìn nûäa, ưng cố lâm khấc ài vúái tû cấch lâ ngûúâi cha? ce bo Vúái tû cấch lâ mưåt ngûúâi cha, tưi sệ dânh nhiïìu thúâi gian hún àïí xêy dûång nhûäng thỗa thån cng thùỉng nhể nhâng, thoẫi mấi vúái tûâng àûáa ca mònh úã cấc giai àoẩn khấc cåc àúâi chng Do cưng viïåc kinh doanh vâ thûúâng xun ài cưng tấc, tưi thûúâng chiïìu chång mònh vâ chổn giẫi phấp thua/thùỉng quấ nhiïìu, thay vò dânh thúâi gian vâ cưng sûác xêy dûång mưëi quan hïå thưng qua sûå thỗa thån cng thùỉng thûúâng xun hún ok c om /g ro Hỗi: Cưng nghïå múái sệ lâm thay àưíi viïåc kinh doanh nhû thïë nâo tûúng lai? Hỗi: Ưng cố ngẩc nhiïn hay sûãng sưët trûúác tđnh phưí biïën ca Thối quen (úã cấc nûúác khấc nhau/cấc nïìn vùn hốa khấc nhau/tíi tấc vâ giúái tđnh khấc nhau)? Vûâa cố vûâa khưng Cố búãi vò tưi khưng ngúâ lâ nố trúã thânh hiïån tûúång trïn thïë giúái vâ cố rêët đt tûâ ngûä mang tđnh www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho iD Th On eu i iL Ta s/ up Tưi àưìng vúái tun bưë ca Stan Davis rùçng “Khi cú súã hẩ têìng thay àưíi, mổi thûá sệ rung chuín”, vâ tưi nghơ cú súã hẩ têìng k thåt lâ trung têm ca mổi thûá Nố sệ lâm tùng tưëc àưå ca mổi xu thïë, cẫ tưët lêỵn xêëu Tưi cho rùçng vò l nây mâ ëu tưë ngûúâi trúã nïn câng quan trổng hún Cưng nghïå cao mâ khưng cố ngìn nhên lûåc tûúng xûáng sệ chùèng mang lẩi kïët quẫ gò, vâ cưng nghïå câng cố ẫnh hûúãng bao nhiïu, thò ëu tưë ngûúâi - úã viïåc kiïím soất cưng nghïå àố, câng quan trổng bêëy nhiïu, àùåc biïåt viïåc phất triïín sûå cam kïët vïì mùåt vùn hốa àưëi vúái cấc tiïu chín sûã dng cưng nghïå àố www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 467 THỐI QUEN ÀÏÍ THÂNH ÀẨT fa ce chêët thìn M Vâ khưng, búãi vò cën sấch àậ qua thûã thấch hún 25 nùm qua, kïët quẫ trûúác hïët ca nố àûúåc dûåa trïn cấc ngun tùỉc khưng phẫi tưi phất minh vâ cng khưng phẫi cưng lao ca tưi bo Hỗi: Ưng sệ giẫng dẩy Thối quen cho cấc em nhỗ nhû thïë nâo? ok Tưi nghơ rùçng tưi sệ tn theo ba quy tùỉc cú bẫn ca Albert Schweitzer viïåc dẩy dưỵ trễ con: Thûá nhêët lâm gûúng; thûá hai lâm gûúng; thûá ba lâm gûúng Nhûng tưi sệ khưng ài xa àïën mûác àố Tưi mën nối rùçng, thûá nhêët lâ lâm gûúng; thûá hai, xêy dûång mưëi quan hïå cố sûå quan têm vâ khuën khđch; vâ thûá ba, dẩy mưåt sưë tûúãng cú bẫn trïn cú súã cấc thối quen theo ngưn ngûä ca trễ em – gip chng cố àûúåc sûå hiïíu biïët cú bẫn vâ tûâ vûång ca Thối quen, chó dêỵn chng cấch lâm thïë nâo àïí cố àûúåc nhûäng sûå trẫi nghiïåm ca chđnh mònh thưng qua cấc ngun tùỉc; àïí chng xấc àõnh nhûäng ngun tùỉc vâ thối quen c thïí nâo àang àûúåc thïí hiïån cåc sưëng ca chng .c om i iL Ta s/ up ro /g On eu Hỗi: Sïëp tưi (vúå/chưìng, cấi, bẩn bê v.v.) thûåc sûå cêìn cố Thối quen? Theo ưng, tưi phẫi lâm thïë nâo àïí hổ àổc cën sấch nây? www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho iD Th Ngûúâi ta khưng cêìn quan têm bẩn biïët nhûäng gò cho àïën hổ biïët bẩn quan têm àïën hổ Hậy xêy dûång mưëi quan hïå tin cêåy vâ cúãi múã dûåa trïn cú súã mưåt biïíu hiïån ca tđnh cấch àấng tin cêåy vâ sau àố chia sễ vúái hổ rùçng Thối quen àậ gip bẩn nhû thïë nâo Àún giẫn lâ bẩn cho hổ thêëy Thối quen qua hânh àưång ca bẩn Àïën lc thđch húåp, bẩn cố thïí múâi hổ tham gia vâo mưåt chûúng trònh hën luån hay gûãi tùång cën sấch lâm quâ hay phưí biïën cho hổ mưåt sưë tûúãng cú bẫn hoân cẫnh cho phếp www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 468 THỐI QUEN ÀÏÍ THÂNH ÀẨT fa Hỗi: Ưng cố thïí nối cht đt vïì kinh nghiïåm bẫn thên vâ àiïìu gò lâm ưng viïët cën sấch nây? ce bo Mổi ngûúâi ngêìm hiïíu rùçng tưi sệ nưëi nghiïåp cha tưi lâ sệ tham gia vâo hoẩt àưång kinh doanh ca gia àònh Tuy nhiïn, tưi lẩi thêëy mònh thđch dẩy hổc vâ hën luån cấc nhâ quẫn l hún lâ lâm kinh doanh Tưi trúã nïn quan têm sêu sùỉc vâ têåp trung vâo khđa cẩnh ngûúâi ca tưí chûác tưi lâm viïåc tẩi Khoa Kinh doanh Àẩi hổc Harvard Sau àố, tưi dẩy cấc mưn kinh doanh, tû vêën, cưë vêën vâ hën luån nhiïìu nùm tẩi trûúâng Brigham Young University, tưi ch àïën viïåc xêy dûång cấc Chûúng trònh phất triïín nhên sûå liïn kïët giûäa lậnh àẩo vâ quẫn l dûåa vâo têåp húåp cấc ngun tùỉc cố tìn tûå vâ cên bùçng Nhûäng àiïìu nây cëi cng dêỵn àïën Thối quen vâ ấp dng vâo tưí chûác nố phất triïín trúã thânh khấi niïåm lậnh àẩo lêëy ngun tùỉc lâm trổng têm Tưi quët àõnh rúâi khỗi trûúâng àẩi hổc vâ têåp trung thúâi gian vâo viïåc hën luån cấc nhâ quẫn l tûâ nhiïìu tưí chûác khấc Sau mưåt nùm thûåc hiïån theo chûúng trònh àâo tẩo àậ àûúåc chín bõ k thò xët hiïån cú hưåi kinh doanh cho phếp chng tưi àûa chûúng trònh nây khùỉp thïë giúái ok c om i iL Ta s/ up ro /g On eu Hỗi: Ưng nghơ vïì viïåc cố ngûúâi cho rùçng hổ biïët cưng thûác àđch thûåc ca thânh cưng? www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho iD Th Tưi mën nối hai àiïìu Thûá nhêët, nïëu àiïìu hổ nối àûúåc dûåa trïn cấc ngun tùỉc hay cấc quy låt tûå nhiïn, thò tưi mën hổc hỗi hổ vâ khen ngúåi hổ Thûá hai, tưi mën nối cố thïí chng ta àang dng nhûäng tûâ ngûä khấc àïí diïỵn tẫ cấc ngun tùỉc cú bẫn hay quy låt tûå nhiïn giưëng www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 fa Vïì tấc giẫ STEPHEN R COVEY ce bo ok c om s/ up ro /g Tiïën sơ Covey lâ tấc giẫ ca nhiïìu cën sấch, bao gưìm cën sấch bấn chẩy nhêët thïë giúái “7 Thối Quen Àïí Thânh Àẩt” - tấc phêím àûúåc tưn vinh lâ cố ẫnh hûúãng nhêët ca thïë www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho iD Th On eu i iL Ta Stephen R Covey lâ mưåt chun gia àûúåc kđnh trổng trïn thïë giúái vïì l thuët lậnh àẩo, vêën àïì gia àònh, mưåt nhâ giấo, nhâ tû vêën vïì quẫn l vâ lâ mưåt tấc giẫ àậ cưëng hiïën cẫ àúâi mònh àïí giẫng dẩy phûúng phấp sưëng vâ lậnh àẩo lêëy ngun tùỉc lâm trổng têm, nhùçm xêy dûång cåc sưëng gia àònh vâ tưí chûác thânh àẩt Ưng tưët nghiïåp thẩc sơ quẫn trõ kinh doanh Àẩi hổc Harvard vâ tiïën sơ Àẩi hổc Brigham Young - núi ưng lâm giấo sû mưn hânh vi hổc ca tưí chûác vâ quẫn trõ kinh doanh, àưìng thúâi lâ giấm àưëc quan hïå cưng chng ca trûúâng vâ trúå l hiïåu trûúãng Ngoâi ra, ưng côn nhêån àûúåc bùçng tiïën sơ danh dûå ca cấc trûúâng àẩi hổc danh tiïëng khấc www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 470 THỐI QUEN ÀÏÍ THÂNH ÀẨT fa ce bo k 20 vâ lâ mưåt 10 cën sấch vïì quẫn trõ cố ẫnh hûúãng nhêët tûâ trûúác àïën vúái 15 triïåu bẫn bùçng 38 thûá tiïëng àậ àûúåc bấn trïn thïë giúái Nhûäng cën sấch nưíi tiïëng khấc ca ưng bao gưìm: Thối quen thûá tấm; Ûu tiïn cho cấi quan trổng nhêët; Lậnh àẩo lêëy ngun tùỉc lâm trổng têm vâ Thối quen ca nhûäng gia àònh thânh àẩt ok Ưng cố ngûúâi vâ 43 ngûúâi chấu Ưng àûúåc trao Giẫi thûúãng Ngûúâi Cha Àấng Kđnh ca nûúác M - giẫi thûúãng mâ ưng cho rùçng cố nghơa nhêët cåc àúâi mònh Cấc giẫi thûúãng khấc ca ưng bao gưìm Thomas More College Medallion vïì sûå cưëng hiïën cho nhên loẩi, Diïỵn Giẫ Xët Sùỉc Nhêët, Giẫi thûúãng Cưng dên ca Hôa Bònh, Giẫi thûúãng Qëc tïë Nhâ Doanh nghiïåp ca nùm 1994 vâ Giẫi thûúãng Doanh nhên Qëc gia vò Nhûäng Thânh tûåu Trổn àúâi ca Hoa K Tiïën sơ Covey àûúåc tẩp chđ Time cưng nhêån lâ mưåt 25 ngûúâi M cố ẫnh hûúãng nhêët thïë k 20 .c om s/ up ro /g FranklinCovey (tïn niïm ët trïn thõ trûúâng chûáng khoấn New York(*) lâ FC) lâ cưng ty hâng àêìu trïn thïë giúái vïì àâo tẩo, nêng cao hiïåu quẫ lâm viïåc, cấc cưng c nêng cao nùng sët lao àưång vâ cấc dûå ấn àấnh giấ cho cấc tưí chûác, têåp thïí vâ cấ nhên Khấch hâng ca FranklinCovey (*) NYSE - New York Stock Exchange www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho iD Th On eu i iL Ta Tiïën sơ Covey lâ sấng lêåp viïn vâ lâ Phố ch tõch Cưng ty FranklinCovey, mưåt cưng ty cung cêëp dõch v hâng àêìu trïn thïë giúái cố vùn phông tẩi 123 nûúác Hổ chia sễ têìm nhòn, tđnh k låt vâ nhiïåt tònh ca Tiïën sơ Covey àïí cố ngìn cẫm hûáng, nêng cao, vâ cung cêëp phûúng tiïån cho cấc cấ nhên vâ tưí chûác cố nhu cêìu trïn toân thïë giúái àïí thay àưíi vâ trûúãng thânh trïn àûúâng cưng danh vâ sûå nghiïåp www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 471 THỐI QUEN ÀÏÍ THÂNH ÀẨT fa ce bo chiïëm 90% cấc cưng ty danh sấch Fortune 100, hún 75% Fortune 500, hâng ngân cấc doanh nghiïåp nhỗ vâ vûâa, cng nhû nhiïìu tưí chûác ca chđnh ph vâ cấc tưí chûác giấo dc Cấc tưí chûác vâ cấ nhên tiïëp cêån vúái cấc sẫn phêím ca FranklinCovey vâ dõch v thưng qua cấc lúáp hën luån ca cưng ty, qua cấc nhên viïn cung cêëp dõch v cố giêëy phếp, tû vêën trûåc tiïëp mưåt àưëi mưåt, cấc cåc hưåi thẫo chun àïì, cấc catalogue, cng vúái hún 140 cûãa hâng bấn lễ vâ qua trang web www.franklincovey.com ok c om FranklinCovey cố hún 2.000 cưång tấc viïn cung cêëp cấc dõch v chun nghiïåp, cấc sẫn phêím vâ tû liïåu bùçng 28 ngưn ngûä, tẩi 39 vùn phông vâ úã 95 nûúác trïn thïë giúái Ho iD Th On eu i iL Ta s/ up ro /g www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 fa GIẤ TRÕ CA “7 THỐI QUEN ÀÏÍ THÂNH ÀẨT” ce bo ok c “7 Thối quen lâ nhûäng chiïëc chòa khốa àïí thânh cưng mổi hoân cẫnh Àêy lâ mưåt quín sấch rêët cố giấ trõ.” om - Adward Anh Brennanm Ch tõch kiïm CEO Sears, Roebuck & Co /g ro “Tưi àổc thối quen àïí thânh àẩt vâ thu àûúåc rêët nhiïìu lúåi đch… Àêy lâ cën sấch sêu sùỉc nhêët vâ mang tđnh khai sấng nhêët mâ tưi tûâng àổc.” up - Norman Vincent Peale, tấc giẫ The Power of Positive Thinking - Dun’s Business Month i iL Ta s/ “Khi Stephen Covey cêët tiïëng nối, mổi cêëp lậnh àẩo àïìu lùỉng nghe.” iD Th On eu “Tưi chûa tûâng biïët mưåt ngûúâi thêìy nâo hay cưë vêën tinh thêìn nâo lơnh vûåc nêng cao thânh tđch cấ nhên cố thïí khúi ngìn cho nhiïìu phẫn ûáng tđch cûåc nhû thïë… Quín sấch nây thïí hiïån mưåt triïët l sưëng àểp àệ ca Stephen Covey Tưi nghơ bêët cûá àổc nố cng sệ nhanh chống hiïíu àûúåc tấc dng mẩnh mệ mâ tưi vâ nhiïìu ngûúâi khấc àậ tûâng th àùỉc.” - John Pepper, Ch tõch Têåp àoân Procter & Gamble - Brian Tracy, tấc giẫ Psychology of Achievement www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho “Stephen Covey lâ mưåt Socrates ca M, ngûúâi dêỵn dùỉt chng ta ài tòm nhûäng sûå vơnh cûãu - cấc giấ trõ, gia àònh, cấc mưëi quan hïå vâ giao tiïëp xậ hưåi.” www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 fa ce bo “Sấch ca Stephen R Covey khuën khđch chng ta xêy dûång sûác mẩnh, niïìm tin vâ mang lẩi ngìn cẫm hûáng Nưåi dung vâ phûúng phấp trònh bây nhûäng bđ quët nây tẩo thânh mưåt nïìn tẫng vûäng chùỉc cho sûå giao tiïëp hiïåu quẫ Lâ mưåt nhâ giấo dc, tưi tin rùçng quín sấch nây chùỉc chùỉn sệ giânh àûúåc mưåt chưỵ àûáng trang trổng trïn kïå sấch ca mổi gia àònh.” ok - William Rolfe Kerr, y viïn Hưåi àưìng Giấo dc Àẩi hổc bang Utah, M c “Trong quín thối quen àïí thânh àẩt, Covey mang àïën cho chng ta mưåt cú hưåi, chûá khưng phẫi mưåt chó dêỵn Cú hưåi àố lâ khấm phấ chđnh mònh vâ ẫnh hûúãng ca bẫn thên àưëi vúái ngûúâi khấc cng nhû thûåc hânh àiïìu àố bùçng cấch vêån dng nhûäng tûúãng sêu sùỉc ca ưng Àêy lâ mưåt quín sấch tuåt vúâi cố thïí lâm thay àưíi cåc sưëng ca bẩn.” om up ro /g - Tom Peters, tấc giẫ In Search of Excellence i iL Ta s/ “Chiïën thùỉng lâ mưåt thối quen Thêët bẩi cng thïë Hai mûúi lùm nùm kinh nghiïåm, suy tûúãng vâ nghiïn cûáu àậ thuët phc Covey rùçng thối quen tẩo sûå khấc biïåt hẩnh phc, sûác khỗe, thânh cưng tûâ nhûäng ngûúâi thêët bẩi hay nhûäng ngûúâi phẫi hy sinh nghơa cåc sưëng vâ hẩnh phc ca mònh vò sûå thânh cưng hiïíu theo nghơa hểp.” - Ron Zemke, àưìng tấc giẫ The Service Edge vâ cën Service America On eu - Tiïën sơ Ken Blanchard, tấc giẫ quín The One-Minute Manager www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho iD Th “Stephen R Covey lâ mưåt ngûúâi tuåt diïåu Ưng viïët mưåt cấch sêu sùỉc vâ àêìy quan têm àïën ngûúâi Sûå cên bùçng ca mưåt thû viïån sưëng vïì thânh cưng sệ àûúåc nhêån têåp sấch nây Nhûäng bđ quët Covey àïì cêåp thối quen àïí thânh àẩt àậ thûåc sûå mang àïën cho tưi mưåt sûå khấc biïåt cåc sưëng.” www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 MC LC fa ce bo Lúâi giúái thiïåu Lúâi tấc giẫ CẤNH CÛÃA CA SÛÅ THAY ÀƯÍI 15 17 17 17 18 19 20 20 21 22 22 c 13 /g ok CHÛÚNG MƯÅT NHÛÄNG KHẤI NIÏåM TƯÍNG QUAN om Àêu lâ giẫi phấp? MƯ THÛÁC VÂ NGUN TÙỈC 25 27 29 33 38 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho Bùỉt àêìu tûâ bïn Àẩo àûác nhên cấch vâ Àẩo àûác tđnh cấch Chđnh ëu vâ thûá ëu 23 iD Th Chng ta cố thïí k vổng àiïìu gò? On eu i iL Ta s/ up ro Nhûäng thấch thûác ca k ngun múái Súå hậi vâ Tûå ti Ûúác mën vâ Tham vổng súã hûäu Trưën trấnh trấch nhiïåm Tuåt vổng Mêët cên bùçng cåc sưëng Tđnh võ k Niïìm khao khất àûúåc lùỉng nghe Xung àưåt vâ khấc biïåt Bïë tùỉc ca bẫn thên www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 fa ce bo 40 48 52 53 58 65 68 ok Ẫnh hûúãng ca mư thûác Thay àưíi mư thûác Nhêån thûác vâ tđnh cấch Lêëy ngun tùỉc lâm trung têm Ngun tùỉc thay àưíi vâ phất triïín Nhòn nhêån vêën àïì Nêng cao trònh àưå tû c Tưíng quan vïì “7 thối quen” “Thối quen” lâ gò? Tđnh liïn tc ca quấ trònh trûúãng thânh Àõnh nghơa vïì tđnh hiïåu quẫ Ba loẩi tâi sẫn Ngun tùỉc PC tưí chûác om 73 75 77 83 84 89 s/ up ro /g 95 Thối quen thûá nhêët: LN CH ÀƯÅNG 97 i iL Ta CHÛÚNG HAI THÂNH TĐCH CẤ NHÊN 99 101 103 106 111 113 116 120 125 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho iD Th On eu Cấc ngun tùỉc vïì têìm nhòn cấ nhên Lùng kđnh xậ hưåi Giûäa nhên tưë kđch thđch vâ phẫn ûáng lâ gò? Àõnh nghơa “tđnh ch àưång” Nùỉm thïë ch àưång Ch àưång hânh àưång hay bõ àưång àưëi phố? Lùỉng nghe chđnh mònh Vông trôn Quan têm vâ Vông trôn Ẫnh hûúãng Kiïím soất trûåc tiïëp, kiïím soất giấn tiïëp vâ ngoâi têìm kiïím soất www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 fa ce bo 126 130 132 134 136 Múã rưång Vông trôn Ẫnh hûúãng 10 “Cố” vâ “Lâ” 11 Phđa bïn ca thêët bẩi 12 Cam kïët vâ giûä lúâi 13 Tđnh ch àưång: cåc trùỉc nghiïåm 30 ngây ok Thối quen thûá hai: BÙỈT ÀÊÌU TÛÂ MC TIÏU ÀẬ ÀÛÚÅC XẤC ÀÕNH c 139 om Cấc ngun tùỉc lậnh àẩo bẫn thên “Bùỉt àêìu tûâ mc tiïu àậ àûúåc xấc àõnh” cố nghơa lâ gò? Mổi sûå vêåt àïìu àûúåc sấng tẩo hai lêìn Dûå kiïën hay mùåc nhiïn Lậnh àẩo vâ quẫn l – hai sûå sấng tẩo Trúã thânh ngûúâi sấng tẩo àêìu tiïn ca chđnh mònh Tun ngưn sûá mïånh cấ nhên Trung têm ca Vông trôn Ẫnh hûúãng Cấc trổng têm cåc sưëng Nhêån diïån trổng têm ca bẩn 10 Trổng têm hûúáng vïì ngun tùỉc 11 Thiïët lêåp vâ vêån dng bẫn tun ngưn sûá mïånh cấ nhên 12 Vêån dng tû úã têìm cao múái 13 Hai phûúng phấp khai thấc tiïìm nùng ca bấn cêìu nậo phẫi 14 Nhêån diïån vai trô vâ mc tiïu 15 Tun ngưn sûá mïånh gia àònh 16 Tun ngưn sûá mïånh tưí chûác 141 189 191 193 200 204 206 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho iD Th On eu i iL Ta s/ up ro /g 142 145 147 148 151 156 160 163 175 180 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 fa Thối quen thûá ba: ÛU TIÏN CHO ÀIÏÌU QUAN TRỔNG NHÊËT 215 ce Cấc ngun tùỉc quẫn l bẫn thên Sûác mẩnh ca chđ àưåc lêåp Bưën thïë hïå quẫn trõ thúâi gian Gốc Phêìn tû thûá hai Àiïìu kiïån cêìn cố àïí nối “khưng” Tưí chûác vâ thûåc hiïån Phêìn tû thûá hai Cưng c dng cho Phêìn tû thûá hai Trúã thânh ngûúâi tûå quẫn Phêìn tû thûá hai Thûåc hiïån lõch cưng tấc ca bẩn Ûu àiïím vûúåt trưåi ca thïë hïå quẫn trõ thúâi gian thûá tû 10 Giao phố cưng viïåc: Gia tùng P vâ PC 11 Giao phố mïånh lïånh 12 Giao phố y quìn 13 Mư thûác vïì Phêìn tû thûá hai bo 217 219 222 224 232 236 239 242 250 ok c om ro /g CHÛÚNG BA THÂNH TĐCH TÊÅP THÏÍ 271 276 279 292 296 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho Nhûäng mư thûác ca sûå tûúng thåc Tâi khoẫn tònh cẫm Sấu khoẫn k gûãi ch ëu Nhûäng quy låt ca tònh u vâ cåc sưëng Vêën àïì ca P lâ cú hưåi ca PC 269 iD Th On eu i iL Ta s/ up 252 253 255 257 265 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Thối quen thûá tû: TÛ DUY CNG THÙỈNG fa 299 301 ce Cấc ngun tùỉc lậnh àẩo Sấu mư thûác ca mưëi quan hïå tûúng tấc giûäa ngûúâi Nùm phûúng diïån ca tû cng thùỉng Cấc hïå thưëng hưỵ trúå Cấc quấ trònh bo 303 318 336 340 ok c Thối quen thûá nùm: LÙỈNG NGHE VÂ THÊËU HIÏÍU 345 om 347 349 351 357 359 373 378 Thối quen thûá sấu: ÀƯÌNG TÊM HIÏÅP LÛÅC 383 Cấc ngun tùỉc húåp tấc sấng tẩo Sûå giao tiïëp àưìng têm hiïåp lûåc Àưìng têm hiïåp lûåc nhốm Àưìng têm hiïåp lûåc kinh doanh Àưìng têm hiïåp lûåc vâ vêën àïì giao tiïëp Tòm kiïëm mưåt phûúng ấn thûá ba Àưìng têm hiïåp lûåc tiïu cûåc Coi trổng sûå khấc biïåt Phên tđch trûúâng lûåc Bẫn chêët ca tûå nhiïn lâ àưìng têm hiïåp lûåc 385 387 389 391 393 395 399 403 406 411 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho iD Th On eu i iL Ta s/ up ro /g Cấc ngun tùỉc giao tiïëp trïn cú súã thêëu hiïíu lêỵn Tđnh cấch vâ giao tiïëp Lùỉng nghe vâ thêëu hiïíu “Chêín bïånh” trûúác “kï toa” Bưën kiïíu phẫn ûáng phẫn xẩ Hiïíu vâ nhêån thûác Tiïëp cêån tûâng bûúác mưåt www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 fa ce 415 Thối quen thûá bẫy: RÊN GIÛÄA BẪN THÊN 417 Cấc ngun tùỉc tûå àưíi múái húåp l Bưën khđa cẩnh ca tûå àưíi múái Ẫnh hûúãng ca bẩn àưëi vúái ngûúâi khấc Cên bùçng àưíi múái Àưìng têm hiïåp lûåc àưíi múái Sûå phất triïín theo àûúâng xóỉn ưëc 419 420 435 437 439 441 bo CHÛÚNG BƯËN ÀƯÍI MÚÁI ok c om Thay lúâi kïët MƯÅT CËN SẤCH CỐ THÏÍ THAY ÀƯÍI CÅC ÀÚÂI BẨN 455 Vïì tấc giẫ STEPHEN R COVEY GIẤ TRÕ CA “7 THỐI QUEN ÀÏÍ THÂNH ÀẨT” 469 472 s/ up ro 445 448 450 453 i iL Ta /g Trúã lẩi ngun tùỉc “bùỉt àêìu tûâ bïn trong” Cåc sưëng liïn thïë hïå Con ngûúâi giao thúâi Mưåt ghi ch ca tấc giẫ Ho iD Th On eu www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 fa ce bo ok c om i iL Ta s/ up ro /g Chõu trấch nhiïåm xët bẫn: Tiïën sơ QUẤCH THU NGUÅT Thânh Nam First News Thanh Bònh First News – Trđ Viïåt NHÂ XËT BẪN TRỄ In lêìn thûá Sưë lûúång 2.000 cën, khưí 14 x 20,5 cm tẩi Cưng ty Vùn Hốa Phûúng Nam (160/13 Àưåi Cung, Q.11, TP HCM) Giêëy ÀKKHXB sưë 33-2007/CXB/676-203/Tre - QÀXB sưë 698B/QÀ-Tre cêëp ngây 18/10/2007 In xong vâ nưåp lûu chiïíu qu IV/2007 www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho 161 L Chđnh Thùỉng - Qån 3, TP Hưì Chđ Minh ÀT: 9316211 - Fax: 8437450 iD Th : : : : On eu Biïn têåp Trònh bây Sûãa bẫn in Thûåc hiïån [...]... Nưåi, 1998 (**) 04/ 07/ 177 6: ngây thânh lêåp Húåp chng qëc Hoa K, gưìm 13 bang àêìu tiïn www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho ai iD Th Bïn cẩnh viïåc nghiïn cûáu vïì nhêån thûác, tưi côn bõ cën ht vâo mưåt cưng trònh nghiïn cûáu chun sêu cấc tâi liïåu vïì thânh cưng kïí tûâ nùm 177 6(**) àïën nay Tưi àậ àổc vâ râ soất www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 34 7 THỐI QUEN ÀÏÍ THÂNH ÀẨT... trûúãng thânh hún vâ hổ sệ hưỵ trúå bẩn hïët lông àïí àûa 7 Thối quen hôa nhêåp vâo cåc sưëng ca bẩn www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 7 25 THỐI QUEN ÀÏÍ THÂNH ÀẨT fa Chng ta cố thïí k vổng àiïìu gò? ce bo Nïëu bẩn quët àõnh múã “cấnh cûãa ca sûå thay àưíi” àïí thûåc sûå hiïíu vâ sưëng theo cấc ngun tùỉc àûúåc trònh bây trong 7 Thối quen thò tưi cố thïí n têm bẫo àẫm vúái bẩn rùçng nhiïìu... àïìu àõnh hûúáng cåc sưëng theo mc àđch phc v con ngûúâi Àố lâ àiïìu lâm chng tưi rêët àưỵi vui mûâng Sưëng theo 7 Thối quen lâ mưåt cåc àêëu tranh khưng ngûâng búãi vò khi bẩn câng tiïën bưå thò bẫn chêët ca cấc thấch www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho ai iD Th Cën sấch 7 Thối quen àïí thânh àẩt chùỉc chùỉn sệ mang àïën cho bẩn mưåt hânh trònh hổc hỗi l th Hậy ấp dng ngay vâ chia sễ vúái... dâng hún vâ sùén sâng hún àưëi vúái sûå thay àưíi, búãi vò cố cấi gò àố - nùçm sêu www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 26 7 THỐI QUEN ÀÏÍ THÂNH ÀẨT bïn trong bẩn - vïì cú bẫn khưng hïì àưíi thay fa ce bo Khi tûå mònh àốn nhêån 3 thối quen tiïëp theo - cấc thối quen vïì thânh tđch têåp thïí, bẩn sệ khấm phấ vâ giẫi phống cẫ mën lêỵn ngìn lûåc àïí hân gùỉn vâ xêy dûång lẩi cấc mưëi quan hïå... úã cëi mưỵi phêìn àïìu cố nhûäng gúåi ấp dng àïí bẩn cố thïí nghiïn cûáu vâ têåp trung vâo tûâng thối quen c thïí ca riïng mònh www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 24 7 THỐI QUEN ÀÏÍ THÂNH ÀẨT fa Khi àậ hiïíu sêu vâ vêån dng tưët, bẩn cố thïí quay trúã lẩi cấc ngun tùỉc trong tûâng thối quen àïí nghiïn cûáu sêu hún vïì kiïën thûác, k nùng vâ khất vổng ca bẫn thên ce bo Thûá hai, tưi mën gúåi... thên (self-actualization - nhu cêìu àêìu tiïn ca “Hïå thưëng cêëp àưå nhu cêìu” nưíi tiïëng ca ưng) Ưng gổi nố lâ bẫn ngậ siïu viïåt (self-transcendence) Àiïìu nây cng àng vúái tưi Cho àïën nay, tấc àưång lúán nhêët vâ m mận nhêët ca cấc ngun tùỉc trong 7 Thối quen àûúåc thïí hiïån qua cåc sưëng ca con chấu tưi chđnh lâ niïìm hẩnh phc lúán nhêët ca tưi ok c om up ro /g i iL Ta s/ Chùèng hẩn, àûáa chấu... khưng hânh thò khưng phẫi lâ thûåc hổc, biïët mâ khưng lâm thò khưng thêåt sûå lâ biïët www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 12 7 THỐI QUEN ÀÏÍ THÂNH ÀẨT fa ce thûác bẩn gùåp phẫi cng thay àưíi Mưỵi ngây, tưi àïìu sưëng, lâm viïåc vâ àêëu tranh dûåa trïn cấc thối quen àậ àûúåc àïì cêåp trong cën sấch nây Vò thïë, tưi sệ ln cố mùåt trong cåc hânh trònh ca cấc bẩn bo - Stephen R Covey ok c om Ho... www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 7 35 THỐI QUEN ÀÏÍ THÂNH ÀẨT fa ce bo cưng ch ëu lâ do nhên cấch, hònh ẫnh xậ hưåi, thấi àưå vâ hânh vi, cấc k nùng vâ bđ quët gip quấ trònh giao tiïëp giûäa con ngûúâi vúái nhau àûúåc thưng sët hún Quan àiïím nây gưìm hai xu hûúáng: mưåt lâ cấc quy tùỉc ûáng xûã cấ nhên vâ xậ hưåi, hai lâ thấi àưå sưëng tđch cûåc (PMA – Positive Mental Attitude) Mưåt vâi nưåi dung ca triïët... tưët hún vâ hy sinh nhiïìu hún” Chđnh lưëi suy nghơ nây àậ lêëy ài sûå cên bùçng trong cåc sưëng vâ sûå thanh thẫn trong mưỵi têm hưìn Chó nhûäng ai cố mưåt thûác rộ râng vïì khất vổng vâ quët têm theo àíi nố bùçng têët cẫ sûác lûåc, têm huët múái cố thïí tûå tẩo ra cho mònh mưåt cåc sưëng cên bùçng, thanh thẫn om VÕ K Trong nïìn vùn hốa chng ta, nïëu mën àẩt àûúåc mưåt àiïìu gò àố thò bẩn phẫi “ài tòm... mưåt trô chúi, mưåt cåc chẩy àua, mưåt cåc cẩnh tranh, vâ bẩn www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 Ho ai iD Th On eu i iL Ta s/ up ro /g TĐNH www.facebook.com/groups/TaiLieuOnThiDaiHoc01 7 21 THỐI QUEN ÀÏÍ THÂNH ÀẨT fa ce bo phẫi thùỉng trong cấc cåc àổ sûác àố Nhûäng ngûúâi bẩn cng lúáp, cấc àưìng nghiïåp, thêåm chđ cẫ nhûäng thânh viïn trong gia àònh àïìu cố thïí trúã thânh àưëi th ca nhau
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 thoi quen de thanh dat, 7 thoi quen de thanh dat, 7 thoi quen de thanh dat

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay