VAI TRÒ của đại đoàn kết dân tộc TRONG sự NGHIỆP CÁCH MẠNG

15 244 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 11:53

NỘI DUNG VAI TRÒ CỦA ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC TRONG SỰ NGHIỆP CÁCH MẠNG Đạiđoàn đoàn dân tộc tiêu,nhiệm vấn đề ý đầu nghĩa chiến Đại kết kết dân tộc mục vụ có hàng Đảng, dân tộc lược, định thành công cách mạng Trong Lời kết thúc buổi mắt Đảng Lao động Việt Nam ngày 3-3-1951,Hồ Chí Minh thay mặt Đảng tuyên bố trước toàn thể dân tộc: "Mục đích Đảng Lao động Việt Nam gồm chữ là: Cách mạng nghiệp to lớn,đầy khó khăn, gian khổ,muốn thành công Trong tư tưởng Hồ Chí Minh,yêu nước - nhân nghĩa- đoàn kết sức mạnh, mạch nguồn thắng lợi thành công đến nơi,phải tập hợp tất lực lượng tập Cách mạng muốn thành công có đường lối chưa đủ, mà sở đường lối đúng, Đảng phải cụ thể hóa thành mục tiêu, nhiệm vụ phương pháp cách mạng phù hợp với hợp,xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc bền vững giai đoạn lịch sử để lôi kéo ,tập hợp quần chúng, tạo thực lực cho cách mạng Đại đoàn kết dân tộc vấn đề có ý nghĩa chiến lược, bản, quán lâu dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng " Đoàn kết làm sức mạnh Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng thành công khối đại đoàn kết dân tộc,đưa cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi to lớn Đó khối đại đoàn kết dân tộc ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC LÀ ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN Hồ Chí Minh định hướng cho việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân suốt tiến trình cách mạng Việt Nam,từ cách mạng giải phóng dân tộc tới cách mạng dân chủ nhân dân từ cách mạng dân chủ nhân dân tới cách mạng xã hội chủ nghĩa 04 HÌNH THỨC TỔ CHỨC CỦA KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC LÀ MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT [...]... NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ XÂY DỰNG VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẶT TRẬN DÂN TỘC THỐNG NHẤT
- Xem thêm -

Xem thêm: VAI TRÒ của đại đoàn kết dân tộc TRONG sự NGHIỆP CÁCH MẠNG, VAI TRÒ của đại đoàn kết dân tộc TRONG sự NGHIỆP CÁCH MẠNG, VAI TRÒ của đại đoàn kết dân tộc TRONG sự NGHIỆP CÁCH MẠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay