Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.

14 244 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 11:41

Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH *** Lĩnh vực Văn thư, Lưu trữ Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào: Vị trí việc làm Văn thư, Lưu trữ tất quan, đơn vị Luật Lưu trữ năm 2011 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ công tác văn thư Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 Chính phủ công tác văn thư Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 Chính phủ Quản lý sử dụng dấu Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ quan Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 Bộ Nội vụ Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến hoạt động quan, tổ chức Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 Bộ Nội vụ Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành hoạt động.của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Quyết định số 181/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 Thủ tướng Chính phủ Danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật tối mật Tỉnh ủy, HĐND, UBND quan, tổ chức liên quan thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 10 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật Lưu trữ: Chương II: Quản lý tài liệu lưu trữ điện tử DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH *** Lĩnh vực Khoa học Công nghệ Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào: - Vị trí việc làm chuyên môn Sở Khoa học Công nghệ; - Vị trí việc làm Quản lý khoa học thuộc Phòng Kinh tế-Hạ tầng cấp huyện Luật Khoa học Công nghệ năm 2013 Luật Đo lường năm 2011 Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật khoa học công nghệ Nghị số 46/NQ-CP ngày 29 tháng năm 2013 Chính phủ ban hành chương trình hành động thực Nghị số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) phát triển khoa học công nghệ phục vụ nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 Chính phủ Quy định đầu tư chế tài hoạt động khoa học công nghệ Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 Bộ Khoa học Công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn khoa học công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện Thông tư Liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng năm 2015 Liên Bộ Tài Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán toán kinh phí nhiệm vụ khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH *** Lĩnh vực Kế toán Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào: Vị trí việc làm Kế toán tất quan, đơn vị Luật Kế toán năm 2003 Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008 Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Kế toán lĩnh vực kế toán Nhà nước Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 Chính phủ Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập Thông tư số 164/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011 Bộ Tài Quy định quản lý thu, chi tiền mặt qua hệ thống kho bạc Nhà nước Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 Bộ Tài - Bộ Nội vụ Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 Bộ Nội vụ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH *** Lĩnh vực Tài Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào: - Vị trí việc làm chuyên môn Sở Tài - Vị trí việc làm quản lý tài ngân sách thuộc Phòng Tài – Kế hoạch cấp huyện Luật Ngân sách nhà nước năm 2002 Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/205 Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 Chính phủ Sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/205 Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm biên chế kinh phí quản lý hành quan nhà nước Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 Chính phủ Quy định chế tự chủ đơn vị nghiệp công lập Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài Quy định quản lý, toán đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Thông tư số 108/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 06 năm 2016 Bộ Tài sửa đổi, bổ sung số Điều Thông tư số 08/2016/TT-BTC Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 Bộ Tài Quy định toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 Bộ Tài – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Tài thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng Tài chính-Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 Chính phủ quy định quan giao thực chức tra chuyên ngành hoạt động tra chuyên ngành 10 Nghị định số 82/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2012 Chính phủ tổ chức hoạt động tra ngành Tài 11 Thông tư số 195/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 Bộ Tài hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư 12 Thông tư số 210/2010/TT-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2010 Bộ Tài quy định việc toán vốn đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm 13 Thông tư số 05/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2014 Bộ Tài quy định quản lý, sử dụng khoản thu từ hoạt động quản lý dự án chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước vàvốn trái phiếu Chính phủ 14 Thông tư số 19/2013/TT-BTC ngày 20 tháng năm 2013 Bộ Tài hướng dẫn thực số quy định tổ chức hoạt động tra ngànhTài DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH *** Lĩnh vực Công Thương Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào: - Vị trí việc làm chuyên môn thuộc Sở Công Thương - Vị trí việc làm quản lý công nghiệp, thương mại thuộc Phòng Kinh tế-Hạ tầng cấp huyện Phòng Kinh tế thị xã, thành phố Luật Thương mại năm 2005 Luật Cạnh tranh năm 2004 Luật hoá chất 2007 Luật sử dụng lượng tiết kiệm hiệu năm 2010 Luật Điện lực 2004 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 Chính phủ thương mại điện tử Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 Chính phủ phát triển công nghiệp hỗ trợ 52/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2015 Bộ Công Thương quy định chi tiết hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới thương nhân Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc quản lý hoạt động thương mại biên giới với nước có chung biên giới Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại Văn phòng đại diện, Chi nhánh thương nhân nước Việt Nam 10 Thông tư Liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 Bộ Công thương – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức quan chuyên môn công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH *** Lĩnh vực quản lý thị trường Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào: Vị trí việc làm Quản lý thị trường Luật Thương mại năm 2005 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 Luật An toàn thực phẩm năm 2010 Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016 Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 Chính phủ tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn Quản lý thị trường; Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 Chính phủ Sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 Chính phủ tổ chức, nhiệm vụ quyền hạn Quản lý thị trường Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh kinh doanh có điều kiện Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng năm 2006 Chính phủ nhãn hàng hoá Thông tư 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 Bộ Công thương Quy định hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm hành Quản lý thị trường Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 Bộ Công thương Quy định hoạt động công vụ công chức Quản lý thị trường 10 Thông tư liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015 Bộ Công Thương Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Quản lý thị trường địa phương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH *** Lĩnh vực Lao động, Thương binh Xã hội Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào - Vị trí việc làm chuyên môn thuộc Sở LĐ, TB XH - Vị trí việc làm chuyên môn thuộc Phòng LĐ,TB&XH cấp huyện Bộ Luật Lao động năm 2012 Luật Việc làm năm 2013 Pháp Lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13 sử đổi bổ sung số điều điều Pháp Lệnh ưu đãi người có công với cách mạng Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 Chính phủ Quy định sách trợ giúp xã hội đối tượng bảo trợ xã hội Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 Chính phủ Quy định chi tiết số điều Luật Giáo dục nghề nghiệp Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2015 Bộ Lao động, Thương binh Xã hội Hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo người có công với cách mạng họ Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 Bộ Lao động, Thương binh Xã hội Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo hiểm xã hội tự nguyện Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02/10/2015 Bộ Lao động, Thương binh Xã hội – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Lao động, Thương binh Xã hội thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng Lao động, Thương binh Xã hội thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nghị địnhsố 07/2012/NĐ- CPngày 09/02/2012 Chính phủ Quy định quan giao thực chức tra chuyên ngành hoạt động tra chuyên ngành 10 Nghị địnhsố 39/2013/NĐ- CP ngày24/4/2013của Chínhp hủ tổ chức hoạt động Thanh tra ngành Lao động- Thương binh Xã hội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH *** Lĩnh vực Nội vụ Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào: - Vị trí việc làm chuyên môn thuộc Sở Nội vụ - Vị trí việc làm chuyên môn thuộc Phòng Nội vụ cấp huyện Luật Cán bộ, công chức Luật Viên chức Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 Chính phủ quy định người công chức Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 Chính phủ tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 Chính phủ tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/03/2010 Chính phủ đào tạo, bồi dưỡng công chức Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng năm 2012 Chính phủ quy định thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị nghiệp công lập Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 Bộ Nội vụ hướng dẫn thực chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn cán bộ, công chức, viên chức người lao động DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH *** Lĩnh vực Thể dục thể thao Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào: - Vị trí việc làm chuyên ngành Thể dục thể thao thuộc Sở VH, TT DL - Vị trí việc làm chuyên ngành Thể dục thể thao thuộc Phòng VH-TT cấp huyện Luật Thể dục thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Quốc hội Nước cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Thể dục Thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 Thông tư 05/TT- UBTDTT ngày 20 tháng năm 2007 Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia Hướng dẫn thực số quy định Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thể dục, thể thao Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH *** 10 Lĩnh vực Du lịch Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào: - Vị trí việc làm chuyên ngành Du lịch thuộc Sở VH, TT Du lịch - Vị trí việc làm chuyên ngành Du lịch thuộc Phòng VH-TT cấp huyện Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng năm 2005 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Du lịch Nghị định 180/2013/NĐ–CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 việc sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Du lịch Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch quảng cáo Quyết định số 217/QĐ-TCDL ngày 15/6/2009 Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch việc ban hành hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia phân loại, xếp hạng sở lưu trú du lịch Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH *** 11 Lĩnh vực Y tế Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào: - Vị trí việc làm chuyên môn thuộc Sở Y tế, chi cục trực thuộc Sở Y tế - Vị trí việc làm chuyên môn thuộc Phòng Y tế cấp huyện Luật Khám chữa bệnh năm 2009 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007 Luật Dược năm 2016 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt hành lĩnh vực y tế Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2012 quy định chi tiết thi hành số điều Luật An toàn vệ sinh thực phẩm Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng hành nghề người hành nghề cấp giấy phép hoạt động sở khám bệnh, chữa bệnh Thông tư số 41/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 Bộ Y tế sửa đổi bổ sung số điều Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 Bộ Trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng hành nghề người hành nghề cấp giấy phép hoạt động sở khám bệnh, chữa bệnh Thông tư số 12/2014/TT-BYT ngày 20 tháng 03 năm 2014 Bộ Y tế hướng dẫn việc quản lý sử dụng Vacxin tiêm chủng Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 Bộ Y tế quy định quy tắc ứng xử công chức, viên chức, người lao động làm việc sở y tế 10 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Phòng Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố 11 Thông tư số 05/2008/ TT-BYT ngày 14tháng năm 2008 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức máy dân số- kế hoạch hóa gia đình địa phương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH *** 12 Lĩnh vực Văn phòng Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí - Hành tổng hợp thuộc VP HĐND&UBND cấp huyện Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Luật quyền địa phương Luật Lưu trữ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng năm 2016 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết số điều biện pháp thi hành Luật ban hành văn quy phạm pháp luật Nghị định số 37/2014/NĐ-CP 05 tháng 05 năm 2014 Chính phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng năm 2014 Chính phủ quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH *** 13 Lĩnh vực Ngoại vụ Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ Công ước Viên Bộ Ngoại giao ngày 18 tháng năm 1961 quan hệ ngoại giao Công ước Viên Bộ Ngoại giao ngày 24 tháng năm 1963 quan hệ lãnh Nghị định số 140/2004/NĐ-CP ngày 25 tháng năm 2004 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật Biên giới quốc gia Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 Chính phủ quy định quản lý cửa biên giới đất liền Luật nhập cảnh, xuất cảnh, cảnh, cư trú người nước Việt Nam năm 2014 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2007 Chính phủ quy định xuất cảnh, nhập cảnh công dân Việt Nam Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 136/2007/NĐ-CP 7.Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 Thủ tướng Chính phủ việc ban hành Quy chế cấp quản lý thẻ lại doanh nhân APEC Quyết định số 54/2015/QĐ-TTg ngày 29 tháng 10 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Quy chế việc cấp quản lý thẻ lại doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 Thủ tướng Chính phủ việc tổ chức quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế Việt Nam Thông tư số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28 tháng năm 2015 Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương [...]... liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH *** 11 Lĩnh vực Y tế Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào: - Vị trí việc làm chuyên môn thuộc Sở Y tế, các chi... dân cấp huyện, thị xã, thành phố 11 Thông tư số 05/2008/ TT-BYT ngày 14tháng 5 năm 2008 về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số- kế hoạch hóa gia đình ở địa phương DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH *** 12 Lĩnh vực Văn phòng Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí - Hành chính tổng hợp thuộc VP HĐND&UBND cấp huyện 1 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp.. .DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH *** 10 Lĩnh vực Du lịch Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào: - Vị trí việc làm chuyên ngành Du lịch thuộc Sở VH, TT và Du lịch - Vị trí việc làm chuyên ngành Du lịch thuộc Phòng VH-TT cấp huyện 1 Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 2 Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi. .. pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 5 Nghị định số 37/2014/NĐ-CP 05 tháng 05 năm 2014 Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 6 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; DANH MỤC TÀI LIỆU... chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH *** 13 Lĩnh vực Ngoại vụ Áp dụng thí sinh đăng ký dự tuyển vào vị trí chuyên môn thuộc Sở Ngoại vụ 1 Công ước Viên của Bộ Ngoại giao ngày 18 tháng 4 năm 1961 về quan hệ ngoại giao 2 Công ước Viên của Bộ Ngoại giao ngày 24 tháng 4 năm 1963 về quan hệ lãnh sự 3 Nghị định số 140/2004/NĐ-CP... tiêm chủng 9 Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế quy định quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế 10 Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Y tế thuộc Uỷ ban... 45/2006/QĐ-TTg 8 Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam 9 Thông tư số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28 tháng 6 năm 2015 Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ... 2016 4 Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế 5 Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm 6 Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt... liền 5 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014 6 Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17 tháng 08 năm 2007 của Chính phủ quy định về xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2007/NĐ-CP 7.Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm... điều của Luật Du lịch 3 Nghị định 180/2013/NĐ–CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch 4 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức., Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức., Thi tuyển công chức danh mục tài liệu nghiệp vụ công chức.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay