Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.

56 245 0
  • Loading ...
1/56 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 11:41

Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước. Chuyên đề CÔNG VỤ, CÔNG CHỨC CÔNG VỤ 1.1 Những vấn đề chung công vụ 1.1.1 Khái niệm Công vụ thuật ngữ xem xét đánh giá từ nhiều góc độ khác Do đó, công vụ hiểu theo phạm vi rộng hẹp khác Theo cách hiểu chung nhất, công vụ việc công Các việc thực lợi ích chung, lợi ích cộng đồng, lợi ích xã hội, lợi ích nhà nước Trong đó, phạm vi hẹp hơn, công vụ giới hạn hoạt động nhà nước Đây cách quan niệm công vụ nhiều nước giới Theo cách hiểu này, công vụ gắn liền với người làm việc cho Nhà nước công việc Nhà nước người thực Chính vậy, nhiều nước hai khái niệm công vụ công chức gắn liền chặt chẽ với Hẹp nữa, số nước coi công vụ giới hạn phạm vi hoạt động quan hành pháp mà không tính đến hoạt động lập pháp tư pháp (xét xử công tố) máy nhà nước Dưới số cách hiểu công vụ: - Công vụ hoạt động quan quyền lực nhà nước - Công vụ hệ thống bao gồm tất hoạt động người lao động mang tính dân quan nhà nước bổ nhiệm dựa lực, dựa vào liên kết trị 1.Theo cách hiểu này, công vụ không bao gồm hoạt động mang tính quân - Công vụ theo từ điển Oxford, hiểu toàn quan Chính phủ không kể lực lượng quân đội công vụ sử dụng để nhóm người làm việc quan nhà nước (dân sự) - Công vụ hoạt động đem lại quyền lợi chung cho người Điều thấy: công vụ (thuật ngữ) gần với khái niệm dịch vụ công, khu vực công, hành công - Công vụ loại lao động (hoạt động) đặc biệt thực chức quản lý nhà nước, thi hành luật pháp sử dụng hiệu nguồn lực công (công sản, ngân sách) nhằm đáp ứng mục tiêu Nhà nước (chính trị) đề giai đoạn Xem chi tiết “ World Book - 1998” phát triển Tuy nhiên, công vụ thường hiểu theo nghĩa hoạt động cụ thể cấu - Công vụ gắn liền trực tiếp với người công chức Công vụ bao gồm toàn người Nhà nước cộng đồng lãnh thổ bổ nhiệm vào công việc thường xuyên công sở hay thực thể công, xếp vào ngạch hành Trong số tài liệu, thuật ngữ công vụ hiểu theo số cách sau: - Công vụ hoạt động Nhà nước nhằm thực ý chí nhân dân - Công vụ quy chế, nguyên tắc hoạt động quan Nhà nước nhằm thực chức quản lý xã hội theo mục tiêu vạch - Công vụ hoạt động thực đường lối, chủ trương sách Đảng Nhà nước - Công vụ loại lao động mang tính quyền lực, pháp lý thực thi đội ngũ công chức nhằm thực sách Nhà nước - Căn vào hoạt động hệ thống quan Nhà nước, hiểu công vụ "hoạt động thực thi nhiệm vụ quan Nhà nước người Nhà nước thực hiện" Cách hiểu thuật ngữ công vụ với nghĩa rộng từ công vụ Tuy nhiên, tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể quốc gia tình hình cụ thể, cách hiểu khác quy mô, nội dung nhóm công việc Một số lĩnh vực sau thường không xem xét công vụ: - Hoạt động lực lượng vũ trang việc bảo vệ đất nước chống xâm lược; - Hoạt động quan lập pháp Đó đại biểu dân cử hoạt động theo nhiệm kỳ - Hoạt động đối tác tham gia với Nhà nước Đó liên kết Nhà nước với tổ chức trị, trị - xã hội; với khu vực tư nhân Trong số trường hợp cụ thể, hoạt động Nhà nước thực hiện, tham gia nhiều lực lượng khác (Ví dụ, phòng chống thiên tai) coi hoạt động mang tính công vụ Công vụ hiểu theo cách khác Đó nhiệm vụ khu vực công; nhiệm vụ trách nhiệm Nhà nước.Trước nhiều nhiệm vụ, trách nhiệm công Nhà nước đảm nhận, thực việc cung cấp loại dịch vụ công Trong xu hướng chung, loại nhiệm vụ, trách nhiệm Nhà nước dần chuyển phần sang cho khu vực khác Do đó, công vụ hiểu theo nghĩa hẹp công việc công Nhà nước phải đảm nhận thực có trách nhiệm thực (cung cấp tài chính, sách, ) Còn công việc trước Nhà nước làm chuyển cho khu vực khác, không thuộc phạm trù công vụ Chế độ công vụ, công chức chế độ trị- pháp lý chịu chi phối nhiều yếu tố trị, vượt khỏi quan niệm khoa học thông thường Do vậy, quốc gia khác nhau, khỏi niệm công vụ tiếp cận theo cận theo nhiều cách khác Như vậy, thuật ngữ công vụ có tính tương đối, không mang tính tuyệt đối Với nhiều nước, nói đến công vụ nói đến hoạt động phục vụ nhà nước, công vụ thuộc nhà nước, hoạt động tổ chức trị hay trị xã hội việc riêng tổ chức đó, không nằm phạm trù công vụ Ở nước ta, hoạt động cán bộ, công chức, viên chức máy Nhà nước, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội nhiều tổ chức xã hội khác thực thực chất hoạt động phục vụ lợi ích công Điều bắt nguồn từ chất nhà nước dân, dân, dân mục tiêu chung hệ thống trị Hoạt động mang tính chuyên nghiệp, thường xuyên bảo đảm ngân sách nhà nước, hay phần từ ngân sách nhà nước Vì vậy, nói hoạt động "công vụ" với nghĩa đầy đủ từ “công vụ” theo cách hiểu Việt Nam theo quy định pháp luật Việt Nam Với cách quan niệm Việt Nam cần phải phân biệt “ công vụ” nói chung “công vụ nhà nước” nói riêng Khái niệm "công vụ" rộng khái niệm "công vụ nhà nước" Trong pháp luật hành nước ta định nghĩa thức thống "công vụ" Tuy nhiên, số văn pháp luật công vụ, công chức, khái niệm công vụ thường hiểu theo nghĩa “công vụ nhà nước” Mặc dù nhận thức có nhiều quan niệm khác công vụ, nhìn cách tổng thể hiểu, hoạt động cán bộ, công chức hoạt động công vụ Đây nghĩa đầy đủ từ 'công vụ", với nghĩa "công vụ " phục vụ nhà nước- phục vụ nhân dân Tóm lại, công vụ loại hoạt động mang tính quyền lực - pháp lý thực thi đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước người khác nhà nước trao quyền nhằm thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước trình quản lý toàn diện mặt hoạt động đời sống xã hội Công vụ phục vụ nhà nước, phục vụ nhân dân, gắn với quyền lực nhà nước 1.1.2 Đặc trưng công vụ Đặc trưng số hoạt động thường xác định dựa nhiều tiêu chí Hệ thống tiêu chí phản ánh: mục tiêu hoạt động; nguồn lực cần cho hoạt động (bao gồm quyền lực, nguồn tài chính, vật chất); phương thức tiến hành hoạt động Công vụ loại hoạt động đặc biệt, có nét đặc trưng riêng thể sau: - Về mục tiêu hoạt động công vụ Mục tiêu hoạt động kinh tế doanh nghiệp lợi nhuận; họ sử dụng quyền lực kinh tế mình, nguồn tài chính, vật chất để tiến hành hoạt động kinh doanh theo nhiều cách thức khác nhau, nhằm đến mục tiêu Kể doanh nghiệp hoạt động công ích nhà nước thành lập nhằm lợi nhuận sử dụng hiệu nguồn lực giao Khác với kinh doanh, công vụ phục vụ nhân dân; đáp ứng đòi hỏi đáng nhân dân, tổ chức Mục tiêu công vụ xuất phát từ chất nhân dân nhà nước ta, hoạt động công vụ có mục tiêu tổng quát bao trùm công vụ công vụ đề nhằm phục vụ nhân dân, lợi ích nhân dân Với chất nhà nước ta nhà nước nhân dân, nhân dân nhân dân nên công vụ nhà nước mục đích tự thân nó, mục tiêu công vụ phải dân, phục vụ cho lợi ích nhân dân Mục tiêu bao quát chi phối hoạt động công vụ cán bộ, công chức máy nhà nước, chi phối toàn công vụ nhà nước Trong hoạt động công vụ, quan quản lý nhà nước thực chức nhiệm vụ nhằm đạt đuợc mục tiêu Hoạt động công vụ có mục tiêu chung thực công việc quản lý nhà nước hệ thống quan nhà nước nhằm đạt mục tiêu nhà nước đề Mục tiêu cụ thể hoá thành nhóm mục tiêu sau: + Mục tiêu theo ngành, lĩnh vực + Mục tiêu theo lãnh thổ + Mục tiêu loại tổ chức, quan - Về quyền lực quyền hạn thực thi công vụ Trong hoạt động công vụ, quan nhà nước sử dụng quyền lực nhà nước Đây loại quyền lực đặc biệt nhằm thực hoạt đông quản lý nhà nước quan nhà nước Đây dấu hiệu quan trọng để phân biệt hoạt động công vụ với hoạt động khác Quyền lực nhà nước có số đặc trưng sau: - Quyền lực nhà nước khó lượng hóa, quy định sở pháp luật; - Quyền lực nhà nước trao cho tổ chức mang tính pháp lý; - Quyền lực nhà nước trao cho tổ chức quy định định thành lập; - Quyền lực nhà nước trao cho cá nhân định cụ thể Khi muốn thay đổi, bổ sung rút bớt quyền lực đòi hỏi phải có định thay cho định có Quyền hạn hiểu quyền lực pháp lý nhà nước trao cho tổ chức cá nhân để thực thi công vụ Quyền hạn gắn liền với nhiệm vụ trao Nói cách khác, quyền hạn gắn liền với công việc đảm nhận không gắn liền với người Trong hoạt động quan nhà nước, quyền hạn yếu tố cần thiết để thực nhiệm vụ, quyền hạn trao phải tương xứng với nhiệm vụ Nếu nhiệm vụ giao không kèm theo đầy đủ quyền hạn có nhiệm vụ không thực mục tiêu chung quan nhà nước không đạt được; ngược lại có nhiều quyền hạn mà việc phải làm sinh lạm dụng - Về nguồn lực để thực thi công vụ Hoạt động công vụ bảo đảm ngân sách nhà nước Một đặc trưng nhà nước thừa nhận chung nhà nước đặt thuế tiến hành thu thuế để nuôi dưỡng mày nhà nước, bảo đảm phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh, quốc phòng, toàn kinh phí cho máy nhà nước hoạt động, tiền lương cán bộ, công chức lấy từ ngân sách nhà nước Công vụ cán bộ, công chức người làm cho nhà nước thực Ngoài ra, hoạt động công vụ thực cá nhân nhà nước trao quyền Trong xu tham gia nhân dân vào hoạt động quản lý nhà nước ngày quan tâm khuyến khích hoạt động công vụ thực thi người cán bộ, công chức ngày gia tăng - Về quy trình thực thi công vụ Do công vụ dạng hoạt động đặc biệt, khác với hoạt động thong thường khác nên quy trình thực thi công vụ có số đặc trưng sau đây: - Tính pháp lý: Hoạt động công vụ quan nhà nước thực chất hoạt động thực chức năng, nhiệm vụ nhà nước giao thông qua văn pháp luật Chính vậy, trình thực hoạt động công vụ mang tính pháp lý cao - Tuân thủ theo quy định Cách thức thực thi công việc mang tính cứng nhắc, quy định thành quy tắc, thủ tục Trong trình thực thi công vụ, cán bộ, công chức phải tuân thủ chặt chẽ quy tắc thủ tục - Công khai Hoạt động công vụ cần phải công khai - Bình đẳng Hoạt động công vụ phải đảm bảo người cung cấp dịch vụ thông qua công vụ bình đẳng - Có tham gia chủ thể có liên quan Hoạt động công vụ không thực thi quan nhà nước mà có tham gia nhân dân, chủ thể khác Nhà nước trao quyền Đặc biệt, xu hướng xã hội hóa số dịch vụ công Nhà nước đảm nhận trước làm cho vai trò chủ thể khác trình thực thi công vụ ngày gia tăng Có thể tóm tắt đặc trưng công vụ qua sơ đồ sau: Mục tiêu Phục vụ nhà nước Phục vụ nhân dân, Không có mục đích riêng mình, Xã hội hoá cao phục vụ nhiều người Duy trì an ninh, an toàn trật tự xã hội Tăng trưởng phát triển Không lợi nhuận Nguồn lực Quyền lực nhà nước trao cho, có tính pháp lý Sử dụng nguồn ngân sách nhà nước hay quỹ công để hoạt động Do cán bộ, công chức người làm cho nhà nước thực Cách thức thực Hướng đến mục tiêu Hệ thống thứ bậc; Phân công, phân cấp Thủ tục quy định trước Công khai 1.1.3 Các điều kiện để đảm bảo công vụ thực thi Hệ thống pháp luật quy định hoạt động quan thực thi công vụ (cơ quan thực thi quyền hành pháp, quyền quản lý nhà nước) Hệ thống bao gồm Hiến pháp, đạo luật văn quy phạm pháp luật khác quan quyền lực nhà nước có thẩm quyền ban hành Hệ thống quy tắc, luật lệ quy chế quy định cách thức tiến hành hoạt động công vụ quan hành nhà nước Chính phủ quan hành nhà nước có thẩm quyền ban hành, tạo thành hệ thống thủ tục hành chính, quy tắc quy định điều kiện tiến hành công vụ Các thủ tục hành rõ ràng, đơn giản thuận tiện tạo điều kiện cho công vụ thực hiên đạt kết hiệu Công chức, với tư cách chủ thể thực tiến hành công vụ cụ thể Đây hạt nhân công vụ yếu tố bảo đảm cho công vụ hiệu lực, hiệu Cần phải ý xây dựng đội ngũ công chức có đủ lực phẩm chất đáp ứng yêu cầu tạo sở quan trọng để triển khai thực hoạt động công vụ có hiệu Công sở nơi tổ chức tiến hành công vụ Công sở cần phải bảo đảm điều kiện cần thiết để nhân dân tiếp cận với công vụ thuận tiện tiến hành công vụ Hiện nay, điều kiện vật chất cần thiết để tiến hành công vụ theo xu đại (bên cạnh công chức đại) cần quan tâm Có thể mô tả yếu tố cấu thành công vụ nhà nước sơ đồ đây: Hệ thống luật nhà nước quy định hoạt động công vụ công chức Công sở điều kiện Công vụ nhà nước Công chức với hệ thống chức nghiệp hay việc làm quyền hạn Hệ thống văn pháp quy quy định cách thức tiến hành công vụ 1.2 Các nguyên tắc hoạt động công vụ Các nguyên tắc công vụ tư tuởng, quan điểm chi phối toàn hoạt động công vụ nhà nước, hoạt động công vụ cán bộ, công chức nhà nước Đây tư tưởng, quan điểm có tính chất tảng phản ánh chất công vụ, định định đướng công vụ quốc gia Nền công vụ có thực mang tính phục vụ nhân dân hay không tuỳ thuộc vào việc tôn trọng, thực nguyên tắc công vụ Các nguyên tắc công vụ bao gồm: - Nguyên tắc tuân thủ pháp luật (hiến pháp, luật văn quy phạm pháp luật khác, quy định chung,v.v.) - Đúng quyền hạn trao - Chịu trách nhiệm với công vụ thực - Thống trình thực thi công vụ cấp, ngành, lãnh thổ; - Nguyên tắc công khai - Nguyên tắc minh bạch Ngoài nguyên tắc chung mà công vụ quốc gia thường đề cập tới Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đưa nhóm nguyên tắc thực thi công vụ cần tuân thủ2/: - Tuân thủ Hiến pháp pháp luật; - Bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp tổ chức, công dân; - Công khai, minh bạch, thẩm quyền có kiểm tra, giám sát; - Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt hiệu quả; - Bảo đảm thứ bậc hành phối hợp chặt chẽ 1.3 Các xu hướng cải cách công vụ Cải cách công vụ vấn đề quan tâm hàng đầu nhiều nước giới giai đoạn nhằm xây dựng công vụ hiệu với đội ngũ công chức có đủ lực thích ứng nhanh với thay đổi môi trường nước quốc tế 1.3.1 Quy mô công vụ thu hẹp lại Các quan nhà nước tập trung vào công vụ cốt lõi, quan trọng Xã hội hoá hoạt động cung cấp dịch vụ vốn coi công vụ giáo dục, y tế, môi trường Điều Luật cán bộ, công chức (2008) 1.3.2 Nhấn mạnh đến hiệu hoạt động công vụ Những đòi hỏi thời đại dẫn đến công vụ phải thay đổi chức quản lý, sử dụng nguồn lực tính toán đến hiệu Hiệu coi tiêu chí đánh giá thực thi công vụ tổ chức cá nhân công chức Nhấn mạnh vào trách nhiệm cá nhân thực thi công vụ Gắn việc trả lương với kết làm việc cá nhân 1.3.3 Hoàn thiện thể chế nhà nước thể chế hành nhà nước - Hoàn thiện văn pháp luật, tạo sở cho hoạt động công vụ đạt hiệu - Tổ chức máy nhân theo hướng gọn nhẹ, linh hoạt Đặc biệt cải cách thể chế công vụ tập trung vào vấn đề phân quyền quản lý công chức theo hướng: - Phân quyền cho bộ, quan tổ chức cấp quản lý công chức Cơ quan nhân trung ương tập trung vào vấn đề mang tính chiến lược - Đơn giản hóa quy tắc, thủ tục - Các sách quản lý công chức mang tính linh hoạt Ví dụ sách tiền lương định quan quản lý nhân trung ương, Bộ, quan ngang linh hoạt việc trả lương - Cơ quan nhân Trung ương chịu trách nhiệm vấn đề như: + Bổ nhiệm, lương, phân loại vị trí công vụ cao cấp; + Quản lý công chức cao cấp; + Đảm bảo hội bình đẳng việc làm, an toàn sức khỏe; + Các quy định, quy tắc, thủ tục liên quan đến kỷ luật công chức giảm biên chế CÔNG CHỨC 2.1 Những vấn đề chung công chức 2.1.1 Khái niệm công chức Khái niệm công chức thường hiểu khác quốc gia Việc xác định công chức thường yếu tố sau định: - Hệ thống thể chế trị - Hệ thống thể chế hành - Tính truyền thống - Sự phát triển kinh tế - xã hội - Các yếu tố văn hoá Tuy nhiên, nhiều quốc gia, dấu hiệu chung công chức nước thường là: - Là công dân nước - Được tuyển dụng qua thi tuyển - Được bổ nhiệm vào ngạch vị trí công việc - Được hưởng lương từ ngân sách nhà nước Phạm vi công chức rộng hẹp Ví dụ có nước coi công chức người làm việc máy nhà nước (bao gồm quan quản lý nhà nước, đơn vị nghiệp hay lực lượng vũ trang, công an) Trong có nước lại giới hạn người làm việc quan quản lý nhà nước hay hẹp quan quản lý hành nhà nước Trong số tài liệu tham khảo, thuật ngữ công chức hiểu theo nhiều cách khác Một số cách tiếp cận phổ biến là: Công chức người làm việc thường xuyên máy hành nhà nước Quan niệm nhằm để phân biệt người làm cho Nhà nước tổ chức, quan khác Nhà nước tính thường xuyên công vụ Tuy nhiên, không đề cập đến điều kiện tạo cho họ người làm thường xuyên Công chức người làm việc máy nhà nước Cách tiếp cận mở rộng đối tượng làm việc cho Nhà nước không quan thực thi quyền hành pháp mà quan quyền lực khác lập pháp, tư pháp Đồng thời bao gồm người lực lượng vũ trang, công an Cách tiếp cận không hạn chế người làm việc thường xuyên, bầu cử người làm công khác Công chức người đại diện cho Nhà nước để thực thi quyền hành pháp Cách tiếp cận hạn chế nhóm người làm việc cho Nhà nước máy hành pháp gắn liền với quyền lực hành pháp Điều có nghĩa người thực thi nhiệm vụ (tác nghiệp) loại công vụ mang tính dịch vụ không thuộc công chức Hay nói khác đi, công chức người có quyền đưa định quản lý hành nhà nước triển khai thực hịên định Từ sơ đồ hình vẽ, quốc gia chia thành nhiều vùng lãnh thổ với nhiều cấp độ khác Số lượng cấp không giống nước Và cấp có nhiều loại khác 3.3 Các mô hình tổ chức máy hành nhà nước địa phương Cách thức tổ chức máy hành nhà nước địa phương (chính quyền địa phương) không giống quốc gia Đồng thời tùy theo giai đoạn phát triển mà có cách thức thiết lập máy hành nhà nước địa phương khác Nước Pháp nước có cách thức tổ chức máy quản lý hành nhà nước địa phương có tính đa dạng Về truyền thống, nước Pháp có cách tổ chức máy hành nhà nước mang tính tập quyền Tuy nhiên, từ sau 1982, mô hình phân quyền thực thông qua việc cộng đồng lãnh thổ bầu hội đồng địa phương cấp tỉnh; sau đến 1986, cấp vùng Hiện tạm chia mô hình tổ chức máy hành nhà nước địa phương số dạng sau đây: - Bộ máy hành nhà nước địa phương theo mô hình tập trung: Theo mô hình này, phân biệt máy hành nhà nước trung ương máy hành nhà nước địa phương Các phận phủ trung ương (hành nhà nước) đặt địa phương theo hình thức tản quyền Ví dụ, nước Pháp trước 1982, tỉnh chịu quản lý trực tiếp tỉnh trưởng phủ bổ nhiệm với máy quản lý hành nhà nước mang tính tản quyền Mô hình hành tản quyền (tập trung) thực mang tính tổng thể cho lĩnh vực hoạt động quản lý Nhưng phủ trung ương tập trung số lĩnh vực thực mô hình tản quyền xuống địa phương Khái niệm ngành dọc Việt Nam kiểu mô hình hành tập trung tản quyền địa phương Kho bạc nhà nước chi nhánh tỉnh, huyện phận kho bạc nhà nước địa phương - Mô hình phân cấp quản lý: Nghĩa vùng lãnh thổ với địa giới hành xác định thực chủ thể quản lý vấn đề địa bàn lãnh thổ theo pháp luật quy định Bộ máy hành nhà nước địa phương (với nghĩa triển khai thực thi pháp luật) thực thông qua Hội đồng Đây chủ thể đóng vai trò định cho việc triển khai tổ chức thực pháp luật địa bàn lãnh thổ mang đặc trưng địa phương lại theo khuôn khổ pháp luật quy định Đó kết hợp quy định chung cách thức xác định ưu tiên; phương pháp thực địa bàn lãnh thổ Hội đồng quan quản lý tối cao hành nhà nước địa phương Để giúp việc cho Hội đồng, cần có cấu tổ chức hệ thống quan chuyên môn; chuyên viên thực thi công việc hàng ngày Đó quan chấp hành Hội đồng với cấu tổ chức thành nhiều phòng, ban Cũng Hội đồng chia nhỏ thành tiểu ban tiểu an Hội đồng có máy giúp việc, thực thi hoạt động quản lý hàng ngay.Tuỳ theo quốc gia, hội đồng bầu theo nhiệm kỳ khác - Mô hình hỗn hợp: Đây mô hình mang tính kết hợp tản quyền (ở cấp độ khác nhau) phân cấp Nước Pháp vừa mang tính tập trung, vừa mang tính phân cấp Nếu vùng lãnh thổ nước Pháp chia thành nhiều cấp, có cấp: vùng, tỉnh xã theo mô hình phân cấp, có Hội đồng Còn cách cấp khác thực theo mô hình tản quyền Hình thức có dấu hiệu hình thành Việt Nam, thực cải cách hành cách bỏ Hội đồng nhân dân cấp huyện Thay vào quyền địa phương cấp huyện có Hội đồng, đặt vào quan quản lý hành nhà nước mang tính tản quyền Tỉnh Và đó, người đứng đầu quan quản lý hành nhà nước cấp bổ nhiệm Mô hình hỗn hợp hình thành sở triển khai tổ chức thực pháp luật địa bàn lãnh thổ chịu đạo trực tiếp Hội đồng người dân địa phương bầu thông qua việc thực thi nghị Hội đồng Đồng thời thực thi văn quản lý hành nhà nước cấp Mô hình hỗn hợp vừa có Hội đồng, vừa có ủy ban hành nhà nước đặt địa phương TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CỦA CHXHCN VIỆT NAM Hành nhà nước Việt Nam chia thành hai nhóm: - Bộ máy hành nhà nước trung ương; - Bộ máy nhà nước địa phương Cách thức thành lập quan quản lý hành nhà nước Việt Nam mô tả sau: - Quốc hội Hội đồng Nhân dân cấp đóng vai trò định việc thành lập quan hành nhà nước Việt Nam - Chính phủ cấu tổ chức phủ Quốc hội định thông qua kỳ họp thứ nhiệm kỳ - Ủy ban Nhân dân cấp Hội đồng Nhân dân cấp định cấu tổ chức Ủy ban Nhân dân theo luật định quy định pháp luật Do mối quan hệ mang tính hệ thống, việc thành lập máy hành nhà nước địa phương đòi hỏi phải phê chuẩn cấp thứ bậc hành Bộ máy hành nhà nước Việt Nam tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc Chính phủ quan hành nhà nước cao Ủy ban nhân dân cấp quan hành nhà nước địa phương 4.1 Tổ chức máy hành nhà nước trung ương Việt Nam Bộ máy hành nhà nước trung ương Việt Nam quy định Luật Tổ chức phủ đó, nguyên tắc chung, Chính phủ thay cho máy hành nhà nước trung ương Từ thành lập nhà nước Việt Nam đến nay, Việt Nam có nhiều luật tổ chức phủ với tên gọi khác Có lúc gọi Luật tổ chức Hội đồng phủ; có lúc gọi luật tổ chức Hội đồng trưởng; từ 1992 lại có Luật tổ chức phủ 11 Dù cách gọi văn pháp luật máy hành nhà nước trung ương (thực thi quyền hành pháp) Tổ chức máy hành nhà nước trung ương Việt Nam qua thời kỳ bao gồm hai nhóm yếu tố: - Chính phủ; - Cơ cấu phủ Chính phủ hiểu tập thể số cá nhân bao gồm: người dứng đầu phủ; cấp phó người đứng đầu trưởng, thủ trưởng quan ngang Ủy ban nhà nước Tuỳ theo giai đoạn, người có tên gọi khác nhau12 Cơ cấu phủ nhằm số lượng bộ, quan ngang tên gọi khác Trừ Luật tổ chức Hội đồng phủ 1960, quy định cụ thể số lượng 24 quan ngang bộ13 Các luật khác không quy định số lượng bộ, quan ngang 11 Năm 1960, có Luật Hội đồng phủ; Năm 1981 có Hội đồng trưởng (tương ứng với Hiện pháp 1980); từ sau 1992 lại này, có tổ chức phủ (1992 2001) 12 Đọc Luật tổ chức phủ để biết rõ thêm quy định thành viên phủ 13 Điều Luật tổ chức Hội đồng phủ quy định danh mục 24 bộ, quan ngang Quyền định số lượng bộ, tên gọi bộ; thành lập mới, giải thể quan ngang thuộc Quốc hội thông qua nghị kỳ hợp thứ khóa Quốc hội Trước có Hiến pháp 1992 sửa đổi (2001), thời gian Quốc hội không họp, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội định vấn đề đời, giải thể bộ, quan ngang Nhưng từ sau 2001, quyền giao cho Quốc hội Với cách định trên, số lượng bộ, quan ngang tính cố định tùy thuộc vào giai đoạn cụ thể mà Quốc hội định tên gọi số lượng bộ, quan ngang Nguyên tắc chung để phân chia Việt Nam là: vừa kết hợp mang tính đa ngành, đa lĩnh vực; vừa tuân thủ nguyên tắc chuyên môn sâu theo lĩnh vực Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp 1992 1992 sửa đổi Luật tổ chức phủ 200114 Theo Hiến pháp 1992, điều 109, Chính phủ nhà nước Việt nam là: "cơ quan chấp hành Quốc hội, quan Hành Nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam" Chính phủ Quốc hội bầu theo đề nghị Chủ tịch nước kỳ họp thứ khoá Quốc hội, đồng thời giao cho Thủ tướng đề nghị danh sách trưởng thành viên khác Chính phủ để Quốc hội phê chuẩn Quy định pháp lý vừa xác định vai trò trách nhiệm tập thể Chính phủ trước Quốc hội; vừa xác định vai trò cá nhân Thủ tướng người lãnh đạo toàn công việc Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội Mặt khác xác định vai trò trách nhiệm trưởng tập thể Chính phủ vai trò cá nhân trưởng lĩnh vực phụ trách Trong điều kiện cụ thể Việt nam, Chính phủ thiết chế trị hành nhà nước, nắm quyền hành pháp, với chức năng: thống việc quản lý thực nhiệm vụ trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, quốc phòng, an ninh đối ngoại Nhà nước; lập quy để thực luật quyền lập pháp định ra; quản lý công việc hàng ngày Nhà nước; tổ chức máy Hành Nhà nước quản lý nhân máy đó; chức tham gia trình lập pháp Nhiệm vụ, quyền hạn Chính phủ Chính phủ lãnh đạo hoạt động quyền địa phương phương diện: 14 Thông tin dựa vào hai văn có giá trị hành Tuy nhiên, xu hướng cải cách , văn pháp luật cập nhật cần bổ sung có văn pháp luật Một mặt, Chính phủ với tư cách quan chấp hành cao quan quyền lực Nhà nước cao thực quyền lập quy việc ban hành văn pháp quy luật (nghị quyết, nghi định, định) để thực hiên đạo luật, pháp lệnh nghị Quốc hội Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có tính chất bắt buộc thi hành phạm vi nước Các bộ, địa phương có nghĩa vụ thực văn pháp quy Hội đồng Nhân dân cấp vào tình hình cụ thể địa phương để nghị biên pháp thực cấc định Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội Chính phủ đề nghị cho Uỷ ban Nhân dân cấp thực Mặt khác, Chính phủ với tư cách quan hành Nhà nước cao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam, cấp cao toàn hệ thống hành Nhà nước, từ Trung ương đến Uỷ ban Nhân dân cấp, quan, công sở hành chính, nghiệp nước15/ Chính phủ gồm có: - Thủ tướng Chính phủ; - Các Phó Thủ tướng; - Các Bộ trưởng Thủ trưởng quan ngang Số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Thủ trưởng quan ngang Quốc hội định Kỳ họp thứ Quốc hội khóa XIII định số lượng thành viên phủ 27 người: thủ tướng; phó thủ tướng 22 trưởng Cơ cấu Chính phủ gồm có: - Các bộ; - Các quan ngang Quốc hội định thành lập bãi bỏ quan ngang theo đề nghị Thủ tướng Chính phủ (hiện theo Nghị Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, cấu tổ chức phủ bao gồm 22 bộ, quan ngang bộ- xem sơ đồ dưới) Hoạt động Chính phủ tiến hành theo ba hình thức: - Các phiên họp Chính phủ (hoạt động tập thể Chính phủ) Luật Tổ chức phủ (2001) quy định cụ thể cách thức tiến hành kỳ họp hàng tháng phủ Trong trường hợp cần thiết vấn đề có liên quan, phủ Chủ tịch nước, chủ tịch Hội đồng dân tộc; chủ tịch Mặt trận 15 Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể phủ, Thủ tướng phủ đọc Hiến pháp Luật tổ chức phủ Tổ quốc Việt Nam; chánh án án Nhân dân tối cao,Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tham dự họp phủ 16 - Sự đạo, điều hành Thủ tướng phó Thủ tướng người giúp Thủ tướng theo phân công Thủ tướng Khi thủ tướng vắng mặt Phó thủ tướng Thủ tướng uỷ nhiệm thay mặt Thủ tướng lãnh đạo công tác Chính phủ - Sự hoạt động trưởng với tư cách thành viên tham gia vào công việc chung Chính phủ với tư cách người đứng đầu hay quan ngang Cơ cấu máy Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016 sơ đồ sau: Nhiệm vụ, quyền hạn Thủ tướng Chính phủ Thủ tướng Chính phủ người đứng đầu Chính phủ lãnh đạo công tác Chính phủ, thành viên Chính phủ, thủ trưởng quan thuộc Chính phủ, chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp Hiến pháp 1992 Luật tổ chức Chính phủ, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn Thủ tướng phủ Cùng với thay đổi Hiến pháp, Luật tổ chức phủ, nhiệm vụ quyền hạn thay đổi theo17 Bộ quan ngang 16 17 Xem điều 38-40 Luật Tổ chức Chính phủ 2001 Điều 20 Luật Tổ chức phủ năm 2001 Bộ quan ngang yếu tố cấu thành cấu tổ chức Chính phủ Khái niệm thường tồn hai nhóm: quan ngang bộ, tên gọi chung gọi để cấu tổ chức Chính phủ Bộ, quan ngang quan Chính phủ thực chức quản lý Nhà nước ngành lĩnh vực công tác phạm vi nước Phân loại chia nhóm bộ: quản lý lĩnh vực quản lý Nhà nước ngành Bộ quản lý lĩnh vực (bộ chức bản): Đó quan hành nhà nước Trung ương, thực quản lý Nhà nước theo lĩnh vực lớn như: kế hoạch, tài chính, ngân hàng, khoa học, công nghệ, lao động, giá, nội vụ, ngoại giao, tổ chức công vụ Bộ quản lý ngành (bộ chuyên ngành kinh tế - kỹ thuật, nghiệp): quan hành Nhà nước Trung ương có trách nhiệm quản lý ngành kinh tế - kỹ thuật, văn hoá, xã hội, ngành tập hợp lại thành nhóm liên ngành Đó có trách nhiệm đạo toàn diện quan, đơn vị hành Nhà nước nghiệp; thực chức quản lý hành nhà nước lĩnh vực cụ thể phụ trách Số lượng, quy mô tuỳ thuộc vào phát triển kinh tế - xã hội; tình hình trị; sắc tộc Nhiệm vụ, quyền hạn Bộ trưởng Được quy định Hiến pháp Luật Tổ chức phủ Ví dụ: điều 116 Hiến pháp 1992 sửa đổi quy định: Bộ trưởng thành viên khác Chính phủ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước lĩnh vực, ngành phụ trách phạm vi nước, bảo đảm quyền tự chủ hoạt động sản xuất, kinh doanh sở theo quy định pháp luật Căn vào Hiến pháp, luật nghị Quốc hội, pháp lệnh, nghị Uỷ ban thường vụ Quốc hội, lệnh, định Chủ tịch nước, văn Chính phủ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, thành viên khác Chính phủ định, thị, thông tư kiểm tra việc thi hành văn tất ngành, địa phương sở.” Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 quy định nhiệm vụ, quyền hạn chi tiết dựa quy định Hiến pháp Bộ, quan ngang quan Chính phủ, thực chức quản lý nhà nước ngành lĩnh vực công tác phạm vi nước; quản lý nhà nước dịch vụ công thuộc ngành, lĩnh vực; thực đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước doanh nghiệp có vốn nhà nước theo quy định pháp luật18 Quan hệ trưởng với Chính phủ Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng thành viên Chính phủ vừa người thủ trưởng Bộ trưởng chịu trách nhiệm giải vấn đề thuộc quyền hạn, trách nhiệm thẩm quyền chịu lãnh đạo Thủ tướng Chính phủ Quan hệ với Quốc hội Bộ trưởng chịu trách nhiệm không trước Thủ tướng Chính phủ mà trước Quốc hội lĩnh vực, ngành phụ trách; phải trình bày vấn đề trả lời chất vấn Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Uỷ ban Quốc hội đại biểu Quốc hội Quan hệ với trưởng khác: Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang hướng dẫn kiểm tra bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ thực nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang có quyền kiến nghị với Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang đình việc thi hành bãi bỏ quy định quan ban hành trái với văn pháp luật Nhà nước bộ, quan ngang ngành, lĩnh vực bộ, quan ngang phụ trách; người nhận kiến nghị không trí trình lên Thủ tướng định Quan hệ với Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân cấp Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang có quyền kiến nghị với Thủ tướng đình việc thi hành nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với văn pháp luật Nhà nước bộ, quan ngang ngành, lĩnh vực bộ, quan ngang phụ trách Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang đạo, hướng dẫn, kiểm tra ủy ban nhân dân cấp thực nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang có quyền đình việc thi hành, đề nghị Thủ tướng bãi bỏ quy định ủy ban nhân dân Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trái với văn bộ, quan ngang ngành, lĩnh vực bộ, quan ngang phụ trách chịu trách nhiệm định đình đó; ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không trí với định đình việc thi hành phải chấp hành, có quyền kiến nghị với Thủ tướng 19 18 Điều 22 Luật Tổ chức phủ năm 2001 Điều 25-27 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2001 Nghị định 36/2012, quy định cụ thể trách nhiệm Bộ trưởng với Quốc hội; phủ; với Bộ khác với quyền địa phương 19 Cơ cấu tổ chức Bộ Tổ chức quan gồm có phận cấu thành sau: - Các quan giúp trưởng thực chức quản lý Nhà nước vụ, Tổng cục, cục phận tra, văn phòng - Các tổ chức nghiệp trực thuộc như: vụ tổng hợp, chuyên môn làm nhiệm vụ nghiên cứu vấn đề bản, chiến lược, sách ngành hay lĩnh vực; tổ chức nghiệp nghiên cứu khoa học kỹ thuật giáo dục - Các tổ chức kinh doanh Những tổ chức doanh nghiệp nhà nước trực thuộc không nằm cấu quản lý hành nhà nước Nhưng đơn vị chủ quản Cơ cấu tổ chức máy nguyên tắc mô tả sơ đồ sau: Quyết định yếu tố nằm ô nêu phân cấp phủ; thủ tướng phủ với trưởng Tùy theo giai đoạn, cấu tổ chức máy bộ, quan ngang phủ quy định Nghị định20 4.2 Tổ chức máy hành nhà nước địa phương 20 Nghị định 36/2012-NĐ-CHÍNH PHỦ phân chia cấu tổ chức máy thành nhóm: nhóm tổ chức giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước nhóm đơn vị nghiệp quy định nghị định Tổ chức máy hành nhà nước địa phương Việt Nam quy định Hiến pháp cụ thể hóa văn pháp luật khác Theo Hiến pháp 1992 1992 sửa đổi, phân chia địa giới hành Việt Nam quy định thành cấp: - Nước chia thành tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; - Tỉnh chia thành huyện, thành phố thuộc tỉnh thị xã; thành phố trực thuộc trung ương chia thành quận, huyện thị xã; - Huyện chia thành xã, thị trấn; thành phố thuộc tỉnh, thị xã chia thành phường xã; quận chia thành phường Việc thành lập Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân đơn vị hành luật định21 Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân quy định cụ thể nội dung Hiến pháp quy định22 Uỷ ban nhân dân - Cơ quan hành nhà nước địa phương có hai tư cách: Một là, quan chấp hành Hội đồng nhân dân; chịu trách nhiệm thi hành nghị Hội đồng nhân dân báo cáo công việc trước Hội đồng nhân dân cấp Uỷ ban nhân dân cấp Hội đồng nhân dân có quyền bãi miễn thành viên Uỷ ban nhân dân, giám sát hoạt động bãi bỏ định không thích đáng Uỷ ban nhân dân cấp Uỷ ban nhân dân chịu giám sát Hội đồng nhân dân đôn đốc Thường trực Hội đồng nhân dân Hai là, quan hành nhà nước địa phương (Uỷ ban nhân dân) chịu trách nhiệm không chấp hành nghị Hội đồng nhân dân cấp mà định quan quyền cấp trên, thi hành luật thống nước Uỷ ban nhân dân cấp chịu lãnh đạo thống Chính phủ quan hành cao Để tăng cường tính hệ thống thứ bậc máy hành nhà nước từ trung ương xuống địa phương, thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu cử, miễm nhiệm, điều động, cách chức Chủ tịch, phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Hiến pháp 1992, điều 114) Nhiệm vụ, quyền hạn Uỷ ban nhân dân Nhiệm vụ, quyền hạn chung Uỷ ban nhân dân quy định Hiến pháp Luật Tổ chức hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân Qua Hiến 21 22 Điều 118 Hiến pháp 1992 Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân (2003) pháp Luật tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân (hành chính) thống chung là: nhiệm vụ quyền hạn Ủy ban nhân dân chấp hành hành nhà nước địa phương23 Cơ cấu tổ chức Uỷ ban nhân dân Cũng giống phủ, cấu tổ chức Ủy ban nhân dân chia thành nhóm: - Các thành viên Ủy ban nhân dân; - Các quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân Các thành viên Ủy ban Nhân dân: Chủ tịch, phó chủ tịch uỷ viên Uỷ ban nhân dân Chủ tịch phải đại biểu Hội đồng nhân dân Các thành viên khác không thiết đại biểu Hội đồng nhân dân Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp bầu phải chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp trực tiếp phê chuẩn Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Số lượng thành viên Ủy ban nhân dân pháp luật quy định24 Các quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân Khác với quan quản lý nhà nước mang tính chuyên ngành quan ngang bộ, quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân đóng vai trò “tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân” thực chức quản lý nhà nước theo ngành đại bàn lãnh thổ Mỗi cấp hành nhà nước địa phương (cấp tỉnh; cấp huyện cấp xã) có cấu tổ chức máy hành nhà nước quy định văn pháp luật Cấp tỉnh huyện có quan chuyên môn phủ quy định nghị định; Cấp xã không tổ chức quan chuyên môn mà trực tiếp tham mưu giúp việc cho Ủy ban Nhân dân công chức cấp xã25 Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Khác với thủ tướng phủ người đứng đầu phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân văn pháp luật quy định “người lãnh đạo điều hành 23 Xem chi tiết quy định hiến pháp (chương Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân) luật tổ chức Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân – cụ thể Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân 2003.Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2004 Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch cấu thành viên Uỷ ban nhân dân cấp Tham khảo thêm nghị định (dự thảo) thành viên Ủy ban Nhân dân cấp 24 Xem chi tiết Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân 2003; Nghị định 112/2012 25 Tham khảo chi tiết nhóm nghị định: 171 172 năm 2004 ; 13 14/2008 quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh huyện; Nghị định 12/2010; Nghị định 114/2003 nghị định 112/2011 công chức cấp xã công việc Uỷ ban nhân dân” Các văn pháp luật không thay đổi nhiều vai trò nhiệm vụ, quyền hạn Chủ tịch Ủy ban nhân dân 26 CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ MÁY HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC 5.1 Sự cần thiết cải cách tổ chức máy hành nhà nước Bộ máy hành nhà nước nêu bao gồm hệ thống quan hành nhà nước tạo nên Hoạt động máy trực tiếp thông qua quan hành nhà nước Hiệu lực, hiệu hoạt động quản lý nhà nước nói chung triển khai tổ chức thực pháp luật đưa pháp luật vào đời sống phụ thuộc lớn vào lực quan hành nhà nước máy hành nhà nước Mỗi tổ chức, máy hành nhà nước phải xác định thật rõ ràng cụ thể chức năng, nhiệm vụ quyền hạn yếu tố cấu thành nên máy hành nhà nước Tuy nhiên, hoạt động quản lý hành nhà nước quan hành nhà nước nhiều vấn đề thách thức Cải cách tổ chức máy hành nhà nước đòi hỏi tất yếu từ nguyên nhân mang tính khách quan lẫn chủ quan 5.1.1 Về khách quan Thứ nhất, cấu tổ chức chưa hợp lý, chưa xác định phân biệt rõ lãnh đạo Đảng vai trò, chức quản lý Nhà nước, mối quan hệ phân công, hợp tác quan thực chức lập pháp, hành pháp, tư pháp có chỗ chưa hợp lý, rành mạch Thứ hai, quyền lập quy hoạt động lập quy hệ thống hành pháp chưa thực mạnh mẽ, hệ thống pháp luật vừa thiếu vừa không đồng bộ, không hoàn chỉnh, vừa có mặt lạc hậu không đáp ứng kịp yêu cầu cấu kinh tế chế thị trường, yêu cầu trị, xã hội, văn hoá giai đoạn mới, giai đoạn củng cố hoàn thiện dân chủ XHCN Thứ ba, thể chế hành máy quản lý Nhà nước không phân định rõ kết hợp biện chứng quản lý Nhà nước quản lý kinh doanh Thứ tư, cấu tổ chức máy hành bộc lộ nhiều nhược điểm, máy tổ chức cồng kềnh, nhiều tầng nấc trung gian, nhiều đầu mối rườm rà, vừa tập trung quan liêu, vừa phân tán, không quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ Thứ năm, đội ngũ công chức Nhà nước vừa đông, thừa người yếu kém, vừa thiếu cán có lực cao, có phẩm chất đạo đức, kỷ luật, bệnh quan liêu, tham nhũng số không cán công chức trầm trọng 26 Xem chi tiết Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân Chương Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thứ sáu, thể chế hành mặt, không quy định thức, chặt chẽ, mặt khác, lại sa vào hệ thống thủ tục rườm rà, phức tạp, công việc hành mang nặng tính chất bàn giấy, chậm trễ, hiệu lực hiệu Thứ bảy, nghiệp vụ kỹ thuật hành thủ công, lạc hậu, sử dụng kỹ thuật đại, hệ thống thông tin cũ, chưa bắt kịp phát triển xã hội đòi hỏi Nhà nước đại 5.1.2 Về chủ quan Việc tồn tại, hạn chế vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm hệ thống hành có nguyên nhân trực tiếp tổ chức, máy cồng kềnh, nhiều đầu mối tạo nên xác định phân công chức năng, nhiệm vụ cho ngành, cấp chồng lấn, trùng chéo nội dung công việc nhau, triển khai tổ chức thực nhiệm vụ thực tế Đã lại thiếu quan hệ phối hợp chặt chẽ để tự bàn bạc giải vấn đề liên quan Bộ, ngành với quyền địa phương; Gắn liền với nguyên nhân thiếu sở khoa học, chưa sát tình hình thực tế việc phân giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nước cho Bộ, ngành quyền địa phương Cách qui định chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm cho quan nhiều chủ quan, áp đặt qui định chung chung ảnh hưởng nhiều đến hiệu lực hiệu thực chức năng, nhiệm vụ giao 5.2 Cải cách tổ chức máy hành nhà nước Chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước Việt Nam Trên tinh thần Nghị Đảng, nhà nước ban hành hai chương trình tổng thể cải cách hành Cả hai chương trình nhấn mạnh đến cải cách tổ chức máy hành nhà nước Các vấn đề chủ yếu tập trung là: - Cơ cấu tổ chức máy hành nhà nước trung ương; - Cơ cấu tổ chức máy hành nhà nước địa phương; - Cơ cấu tổ chức quan thuộc máy hành nhà nước (Bộ, quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân); - Mối quan hệ quan hành nhà nước cấp cấp (phân cấp quản lý hành nhà nước quan hệ)27 Điều đặc biệt quan trọng từ định hướng tổ chức lại quyền địa phương 27 Xem chi tiết định 136/2001 Nghị 30C/2012 nội dung chương trình tổng thể cải cách hành Trên tinh thần Nghị Hội nghị trung ương lần thứ (Khóa X), cải cách cấu tổ chức máy hành nhà nước tập trung nghiên cứu thực tổ chức lại quyền địa phương cấp: Đối với quyền nông thôn: Không tổ chức hội đồng nhân dân huyện; huyện có uỷ ban nhân dân với tính chất đại diện quan quyền cấp tỉnh để giải nhiệm vụ hành công việc liên quan đến quyền lợi nghĩa vụ người dân theo quy định pháp luật Uỷ ban nhân dân huyện tập trung đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp thực chủ trương, sách, nghị quyết, kế hoạch cấp Cơ chế giám sát tổ chức, hoạt động uỷ ban nhân dân huyện thực thông qua hoạt động giám sát đại biểu đoàn đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể giám sát trực tiếp nhân dân Kiện toàn cấp uỷ huyện để đáp ứng tốt yêu cầu lãnh đạo toàn diện lãnh đạo hoạt động uỷ ban nhân dân huyện Đối với quyền đô thị: Tổ chức quyền đô thị phải bảo đảm tính thống liên thông địa bàn quy hoạch đô thị, kết cấu hạ tầng (như điện, đường, cấp thoát nước, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường) đời sống dân cư Xác định cấp dân cư đô thị có hội đồng nhân dân: hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương, hội đồng nhân dân thành phố thuộc tỉnh, hội đồng nhân dân thị xã; không tổ chức hội đồng nhân dân quận phường Tại quận, phường có uỷ ban nhân dân đại diện quan hành cấp địa bàn để thực nhiệm vụ theo quy định pháp luật phân cấp quyền cấp Ở huyện, quận, phường không tổ chức hội đồng nhân dân có quan hành uỷ ban nhân dân để quản lý thực nhiệm vụ theo quy định pháp luật phân cấp quyền cấp Uỷ ban nhân dân huyện, quận, phường bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch uỷ viên uỷ ban nhân dân cấp bổ nhiệm, miễn nhiệm sở xem xét nhân cấp uỷ huyện, quận, phường giới thiệu cấp có thẩm quyền quản lý cán đồng ý Để cải cách máy hành nhà nước tinh thần Nghị trung ương lần thứ (Khóa X) đòi hỏi phải trước bước sửa đổi văn pháp luật có liên quan
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước., Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước., Tài liệu ôn thi công chức phần nghiệp vụ công chức và tổ chức bộ máy nhà nước.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay