BÀI THUYẾT TRÌNH TỔNG LUẬN THƯƠNG PHẨM HỌC

18 211 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 11:32

Có nhãn hàng hóa giống hệt hoặc gần giống gây nhầm lẫnCó nhãn không đúng với nhãn sản phẩm đã đăng kíGiả mạo về dấu hiệu phù hợp tiêu chuẩn Việt NamCó mức chất lượng thấp hơn tối thiểu cho phépCó giá trị sử dụng không đúng với nguồn gốc, bản chất, tên gọi và công dụng của sản phẩm BÀI THUYẾT TRÌNH TỔNG LUẬN THƯƠNG PHẨM HỌC Nhóm: Đề tài: Cơ sơở lí luậận vềề hàng giảở, hàng Thựậc trảậng hàng giảở, hàng nhái nhái tảậi Viềật Nảm Các biềận pháp xựở lí hàng giảở, hàng nhái ơở Viềật Nảm Cơ sơở lí luậận vềề hàng giảở, hàng nhái Giốống vềề hình dảậng Hàng giảở Mảng nhãn hiềậu tựơng tựậ hàng thậật Khống có giá triậ sựở duậng Các biềởu hiềận hình thựốc cuởả hàng giảở  Có nhãn hàng hóả giốống hềật hoặậc gậền giốống gậy nhậềm lậẫn  Có nhãn khống vơối nhãn sảởn phậởm đặng kí  Giảở mảậo vềề dậốu hiềậu phù hơập tiều chuậởn Viềật Nảm  Có mựốc chậốt lựơậng thậốp tốối thiềởu cho phép  Có giá triậ sựở duậng khống vơối nguốền gốốc, bảởn chậốt, tền goậi cống duậng cuởả sảởn phậởm  Hàng giảở vềề chậốt lựơậng hoặậc cống duậng  Giảở vềề nhãn hiềậu hàng hóả, kiềởu dáng cống nghiềập, nguốền gốốc, xuậốt xựố Các tác hảậi cuởả hàng giảở Đốối vơối ngựơềi tiều dùng • • Mậốt niềềm tin Thiềật hảậi vềề tài sảởn sựốc khoởe Đốối vơối doảnh nghiềập • Thiềật hảậi vềề tinh thậền tiềền cuởả • Mậốt uy tín Đốối vơối nhà nựơốc • • Thậốt thu ngận sách Rốối loảận trậật tựậ quảởn lí kinh tềố Thựậc trảận g hàng giảở, hàng nhái tảậi Viềật Nảm  Có tơối 62% ngựơềi tiều dùng muả phảởi hàng giảở, hàng nhái mà khống biềốt  Nặm 2014, lựậc lựơậng chựốc nặng bặốt giựẫ 21.645 vuậ hàng giảở Hàng giảở xuậốt hiềận ơở moậi lĩnh vựậc Nguyền nhận tốền tảậi phát triềởn cuởả hàng giảở, hàng nhái Lòng thảm cuởả Bậốt cậập ngựơềi sảởn xuậốt chềố quảởn lí Chềố tài chựả đuở mảậnh, chựả đuở tính rặn đe Sựậ “tiềốp tảy” cuởả Ngựơềi tiều dùng ngựơềi tiều dùng ngảậi viềậc kiềận cáo Tác hảậi cuởả hàng giảở ơở Viềật Nảm Đốối vơối nềền kinh tềố Đốối vơối thiậ trựơềng Đốối vơối mối trựơềng Đốối vơối ngựơềi tiều dùng Ảởnh hựơởng vềề đảậo đựốc xã hốậi Các biềận pháp xựở lí hàng giảở, hàng nhái ơở Viềật Nảm Đốối vơối quyềền ngành  Phảởi thựậc sựậ quản tậm, tảậo điềều kiềận phát huy sảởn xuậốt cho ngựơềi lảo đốậng  Cống tác chiở đảậo phòng chốống sảởn xuậốt buốn bán hàng giảở kiền quyềốt, kiập thơềi, có tính rặn đe  Nậng cảo kiền thựốc vềề phận biềật hàng giảở cho ngựơềi dận Đốối vơối doảnh nghiềập  Cảậnh trảnh vềề giá vơối hàng giảở  Tìm xuậốt xựố hàng giảở, thu thậập bặềng chựống, hình ảởnh phuậc vuậ viềậc tốố tuậng dận sựậ  Hơập tác vơối khách hàng quản chựốc nặng đềở giảởi quyềốt vuậ viềậc Đốối vơối ngựơềi tiều dùng  Muả hàng hóả ơở nhựẫng cựởả hàng đựơậc thậởm điậnh  Nềốu muả phảởi hàng giảở, cậền giựẫ nguyền hiềận trảậng hàng hóả chựống cơố liền quản đềở liền hềậ vơối ngựơềi bán yều cậều trảở hàng, đốềng thơềi liền hềậ vơối quản chựốc nặng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THUYẾT TRÌNH TỔNG LUẬN THƯƠNG PHẨM HỌC, BÀI THUYẾT TRÌNH TỔNG LUẬN THƯƠNG PHẨM HỌC, BÀI THUYẾT TRÌNH TỔNG LUẬN THƯƠNG PHẨM HỌC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay