Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm

12 674 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 11:27

Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm Nội dung bản của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Vấn đề học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đảng xã hội có trình lịch sử liên tục, lâu dài Tại Lễ truy điệu Người, Điếu văn Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng chí Lê Duẩn đọc, khẳng định “suốt đời học tập đạo đức, tác phong Người, bồi dưỡng phẩm chất cách mạng, không sợ gian khổ, không sợ hy sinh, rèn luyện thành chiến sĩ trung thành với Đảng, với dân, xứng đáng đồng chí, học trò Hồ Chủ tịch”; năm sau đó, hiệu “Sống, chiến đấu, lao động học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại” với yêu cầu học tập làm theo gương Bác toàn Đảng, toàn dân nêu cao thực Ngày 27-3-2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX ban hành Chỉ thị số 23CT/TW “Đẩy mạnh nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng Hồ Chí Minh giai đoạn mới”, có xác định mục đích: “Tạo phong trào rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo gương Bác Hồ vĩ đại, đẩy lùi suy thoái đạo đức, lối sống” Năm 2005, Bộ Chính trị khóa IX định làm điểm việc tổ chức Cuộc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Trên sở kết việc làm điểm, ngày 7-11-2006, Bộ Chính trị khóa X ban hành Chỉ thị 06CT/TW tổ chức Cuộc vận động “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Đại hội Đảng lần thứ XI yêu cầu đưa việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài cán bộ, đảng viên, chi bộ, tổ chức đảng tầng lớp nhân dân Thực Nghị Đại hội XI, ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 03CT/TW “Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” Sau năm thực hiện, Chỉ thị số 03-CT/TW đạt kết bước đầu, góp phần quan trọng vào việc thực thắng lợi Nghị Đại hội XI Đảng Nghị Trung ương khoá XI “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng nay”, có đóng góp đáng khích lệ vào phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, thực nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống trị Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt được, việc học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh có hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác không tổ chức đảng, quan, địa phương, đơn vị phận cán bộ, đảng viên Đại hội XII Đảng tiếp tục khẳng định “đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi công việc thường xuyên tổ chức Đảng, cấp quyền, tổ chức trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ” Mục đích, yêu cầu việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xác định cao hơn, phạm vi rộng so với Chỉ thị 06-CT/TW Chỉ thị 03-CT/TW Trong đó, nhấn mạnh, chống suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, tư tưởng trị biểu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ; góp phần xây dựng Đảng sạch, vững mạnh trị, tư tưởng, tổ chức đạo đức Lần Văn kiện Đại hội XII Đảng khẳng định xây dựng Đảng sạch, vững mạnh không trị, tư tưởng, tổ chức, mà nhấn mạnh xây dựng Đảng đạo đức Đây lần “phong cách Hồ Chí Minh” nhấn mạnh thức văn kiện Đại hội Đảng Ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị khóa XII ban hành Chỉ thị 05 “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với trọng tâm học tập làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về: dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đôi với làm , với mục tiêu tạo động lực việc đổi phong cách, tác phong công tác đội ngũ cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp, ngành Những nội dung chủ yếu tư tưởng Hồ Chí Minh Theo Nghị Đại hội IX, hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh gồm nội dung chủ yếu sau: tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người; tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; tư tưởng sức mạnh nhân dân, khối đại đoàn kết dân tộc; tư tưởng quyền làm chủ nhân dân, xây dựng Nhà nước thật dân, dân, dân; tư tưởng quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; tư tưởng phát triển kinh tế văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; tư tưởng đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; tư tưởng chăm lo bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau; tư tưởng xây dựng Đảng sạch, vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa người lãnh đạo, vừa người đầy tớ thật trung thành nhân dân Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh thể rõ nét qua nội dung chủ yếu sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng đường giải phóng phát triển dân tộc Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng kim nam cho hành động cách mạng Việt Nam; sản phẩm dân tộc thời đại, trường tồn, bất diệt, tài sản vô giá dân tộc ta Tư tưởng Người không tiếp thu, kế thừa giá trị, tinh hoa văn hóa loài người, chủ yếu chủ nghĩa Mác - Lênin, mà giải đáp nhiều vấn đề thời đại, nghiệp cách mạng Việt Nam giới Trong suốt chặng đường nửa kỷ, tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành cờ dẫn dắt cách mạng nước ta từ thắng lợi đến thắng lợi khác Trong bối cảnh giới ngày nay, tư tưởng Hồ Chí Minh giúp nhận thức vấn đề lớn có liên quan đến việc bảo vệ độc lập dân tộc, phát triển xã hội bảo đảm quyền người; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội lợi ích người Tư tưởng Hồ Chí Minh tảng vững để Đảng ta vạch đường lối cách mạng đắn, sợi đỏ dẫn đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta, thực có hiệu nhiệm vụ thời kỳ cách mạng Thứ hai, tư tưởng Hồ Chí Minh tài sản tinh thần vô giá dân tộc Việt Nam Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh chỗ trung thành với nguyên lý phổ biến chủ nghĩa Mác – Lênin vận dụng nguyên lý vào điều kiện cụ thể nước ta, đề xuất vấn đề thực tiễn đặt giải cách linh hoạt, khoa học, hiệu quả, theo nguyên tắc "lý luận cứng nhắc, đầy tính chất sáng tạo; lý luận luôn cần bổ sung kết luận rút từ thực tiễn sinh động"(1) Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh chỗ kiểm nghiệm thực tiễn Ngày nay, tư tưởng đó, bao gồm hệ thống quan điểm lý luận, tư tưởng chiến lược, sách lược cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, cách mạng xã hội chủ nghĩa nước ta, cải biến cách mạng giới, đạo đức, phong cách, phương pháp Hồ Chí Minh, việc thực hóa tư tưởng đời sống xã hội vừa phản ánh quy luật khách quan nghiệp đấu tranh giải phóng thời đại cách mạng vô sản, vừa phản ánh mối quan hệ khăng khít mục tiêu giải phóng dân tộc với mục tiêu giải phóng giai cấp giải phóng người Tư tưởng Hồ Chí Minh mãi sống với chúng ta, thấm sâu vào quần chúng nhân dân, kiểm nghiệm qua thực tiễn cách mạng, ngày tỏa sáng, chiếm lĩnh trái tim, khối óc hàng triệu, hàng triệu người Tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển giới Thứ nhất, tư tưởng Hồ Chí Minh phản ánh khát vọng thời đại C Mác khái quát: "Mỗi thời đại xã hội cần có người vĩ đại"(2) Ngay thập niên 1920, với trình hình thành tư tưởng mình, Hồ Chí Minh có cống hiến xuất sắc lý luận cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa ánh sáng chủ nghĩa Mác – Lênin Đó là: giành độc lập dân tộc để tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội Người có nhận thức sâu sắc độc đáo mối quan hệ chặt chẽ vấn đề dân tộc vấn đề giai cấp cách mạng giải phóng dân tộc theo đường cách mạng vô sản Đồng thời, Người rõ tầm quan trọng đặc biệt độc lập dân tộc tiến trình lên chủ nghĩa xã hội, tính tự thân vận động công đấu tranh giải phóng nhân dân nước thuộc địa phụ thuộc, mối quan hệ cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa với cách mạng vô sản quốc khả cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa nổ thắng lợi trước cách mạng vô sản quốc Từ nghiên cứu lý luận, áp dụng vào điều kiện cụ thể, Hồ Chí Minh hình thành hệ thống luận điểm xác đắn vấn đề dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin Việc xác định đắn vấn đề cách mạng Việt Nam tư tưởng Hồ Chí Minh, có vấn đề chủ nghĩa xã hội xây dựng chủ nghĩa xã hội, hòa bình, hợp tác, hữu nghị dân tộc có giá trị to lớn mặt lý luận trở thành thực giải nhiều vấn đề quốc tế ngày Thứ hai, tìm giải pháp đấu tranh giải phóng loài người Đóng góp lớn Hồ Chí Minh thời đại từ việc xác định đường cứu nước đắn cho dân tộc mình, đường cách mạng, hướng phương pháp "đại đoàn kết", "đại hòa hợp" để thức tỉnh hàng trăm triệu người bị áp nước thuộc địa phụ thuộc Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh giới thể chỗ, từ sớm, Người nhận thức đúngsự biến chuyển thời đại, đặt cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa vào phạm trù cách mạng vô sản hoạt động không mệt mỏi cho phong trào cách mạng giới Người kiên bảo vệ phát triển quan điểm V.I Lênin khả to lớn vai trò chiến lược cách mạng giải phóng dân tộc thuộc địa cách mạng vô sản; khẳng định học chung dân tộc Người nhấn mạnh, thời đại đế quốc chủ nghĩa, nước thuộc địa nhỏ, với lãnh đạo giai cấp vô sản đảng nó, dựa vào quần chúng nhân dân rộng rãi trước hết nông dân đoàn kết tầng lớp nhân dân yêu nước mặt trận thống nhất, với đồng tình ủng hộ phong trào cách mạng giới, trước hết phe xã hội chủ nghĩa hùng mạnh, nhân dân nước định thắng lợi Những tư tưởng Hồ Chí Minh đã, mãi chân lý sáng ngời, góp phần vào kiến tạo phát triển nhân loại Thứ ba, tư tưởng Hồ Chí Minh cổ vũ dân tộc đấu tranh mục tiêu cao Tư tưởng đời hoạt động cách mạng phong phú Người gương sáng cổ vũ dân tộc giới tham gia đấu tranh độc lập dân tộc, hòa bình tiến xã hội Năm 1987, Khóa họp Đại hội đồng UNESCO kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh công nhận Người anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất Những nội dung chủ yếu đạo đức Hồ Chí Minh Về vị trí đạo đức đời sống xã hội người Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định đạo đức gốc người cách mạng, muốn làm cách mạng phải lấy đạo đức làm gốc Người viết: "Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành xã hội nghiệp vẻ vang, nhiệm vụ nặng nề, đấu tranh phức tạp, lâu dài, gian khổ Sức có mạnh gánh nặng xa Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm tảng, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang"(3) Hồ Chí Minh coi đạo đức nguồn nuôi dưỡng phát triển người, gốc cây, nguồn sông, suối Người viết: "Cũng sông có nguồn có nước, nguồn sông cạn Cây phải có gốc, gốc héo Người cách mạng phải có đạo đức, đạo đức dù tài giỏi không lãnh đạo nhân dân" (4) Hồ Chí Minh quan niệm, đạo đức cách mạng chỗ dựa giúp cho người vững vàng thử thách Theo Người, có đạo đức cách mạng gặp khó khăn, gian khổ, thất bại, không sợ sệt, rụt rè, lùi bước gặp thuận lợi thành công giữ vững tinh thần gian khổ, chất phác, khiêm tốn, "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ", lo hoàn thành nhiệm vụ cho tốt không kèn cựa mặt hưởng thụ; không công thần, không quan liêu, không kiêu ngạo, không hủ hóa Đối với Đảng, đội tiên phong giai cấp công nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải xây dựng Đảng ta thật sạch, Đảng phải "là đạo đức, văn minh", "Đảng ta Đảng cầm quyền Mỗi đảng viên cán phải thật thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật cần kiệm liêm chính, chí công vô tư Phải giữ gìn Đảng ta thật sạch, phải xứng đáng người lãnh đạo, người đày tớ thật trung thành nhân dân" (5) Về phẩm chất đạo đức người Việt Nam, quan điểm đạo đức Hồ Chí Minh bao quát mối quan hệ người xã hội, bao gồm: Một là, với đất nước, dân tộc phải "Trung với nước, hiếu với dân" Trung, hiếu phẩm chất đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam phương Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa phát triển điều kiện Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trung với nước, hiếu với dân điều chủ chốt đạo đức cách mạng Trung với nước trung thành vô hạn với nghiệp dựng nước giữ nước, đấu tranh giành độc lập dân tộc làm cho đất nước "sánh vai với cường quốc năm châu" Nước dân, dân chủ đất nước, "trung với nước" trung với dân, trung thành với lợi ích nhân dân, "bao nhiêu quyền hạn dân"; "bao nhiêu lợi ích dân" Hiếu với dân Đảng, Chính phủ, cán nhà nước phải "đầy tớ trung thành dân"; phải "tận trung với nước, tận hiếu với dân" Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trung với nước, hiếu với dân phải gắn bó với dân, gần dân, dựa vào dân, lấy dân làm gốc Phải nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, quan tâm cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, làm cho dân hiểu rõ trách nhiệm quyền lợi người làm chủ đất nước Hai là, với người phải "Yêu thương người, sống có nghĩa, có tình" Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, yêu thương người xuất phát từ truyền thống nhân nghĩa dân tộc, kết hợp với chủ nghĩa nhân văn nhân loại, chủ nghĩa nhân đạo cộng sản Yêu thương người thể mối quan hệ cá nhân với cá nhân quan hệ xã hội, phẩm chất đạo đức cao đẹp Yêu thương người phải quan tâm đến người lao động bình thường, chiếm số đông xã hội Yêu thương người phải làm việc để người, mục tiêu "ai có cơm ăn, áo mặc, học hành"; dám hy sinh, dám dấn thân để đấu tranh giải phóng người Yêu thương người phải tin vào người Với chặt chẽ, nghiêm khắc; với người độ lượng, rộng rãi, nâng người lên, kể với người lầm đường, lạc lối, mắc sai lầm, khuyết điểm Yêu thương người giúp cho người ngày tiến bộ, sống cao đẹp Yêu thương người phải thực tự phê bình, phê bình chân thành, giúp sửa chữa khuyết điểm Ba là, với phải thực "Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư" Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh mối quan hệ "với tự mình" Hồ Chí Minh quan niệm cần, kiệm, liêm, bốn đức tính cần có người, mang lẽ tự nhiên, trời có bốn mùa, đất có bốn phương Người giải thích cặn kẽ, cụ thể nội dung khái niệm Cần lao động cần cù, siêng năng; lao động có kế hoạch, sáng tạo, có suất cao; lao động với tinh thần tự lực cánh sinh, không lười biếng, không ỷ lại, không dựa dẫm Phải thấy rõ "lao động nghĩa vụ thiêng liêng, nguồn sống, nguồn hạnh phúc chúng ta" Kiệm tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm giờ, tiết kiệm tiền dân, nước, thân mình, tiết kiệm từ to đến nhỏ; "không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi, không phô trương, hình thức " Liêm "luôn tôn trọng giữ gìn công dân", "không xâm phạm đồng xu, hạt thóc Nhà nước, nhân dân"; "không tham địa vị, không tham tiền tài, không tham sung sướng, không tham tâng bốc " Chính không tà, thẳng thắn, đắn Đối với không tự cao, tự đại; người không nịnh trên, khinh dưới, không dối trá, lừa lọc, giữ thái độ chân thành, khiêm tốn, đoàn kết Đối với việc để việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà Được giao nhiệm vụ làm cho kỳ được, "việc thiện dù nhỏ làm; việc ác dù nhỏ tránh" Chí công vô tư "khi làm việc đừng nghĩ đến trước, hưởng thụ nên sau", "lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ" Cần, kiệm, liêm, có quan hệ chặt chẽ với với chí công vô tư Cần, kiệm, liêm, dẫn đến chí công vô tư Ngược lại, chí công vô tư, lòng nước, dân, Đảng định thực cần, kiệm, liêm, Bốn là, mở rộng quan hệ yêu thương người toàn nhân loại, người cách mạng phải có "tinh thần quốc tế sáng" Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tình đoàn kết quốc tế sáng mở rộng quan hệ đạo đức người với người với toàn nhân loại Người không "người Việt Nam nhất" cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khẳng định, mà "nhà văn hóa lớn giới", "chiến sĩ lỗi lạc phong trào cộng sản quốc tế" Đoàn kết quốc tế sáng theo Hồ Chí Minh trước hết đoàn kết với nhân dân lao động nước mục tiêu chung: đấu tranh giải phóng người khỏi ách áp bức, bóc lột Đó tình đoàn kết quốc tế người vô sản toàn giới mục tiêu chung, "bốn phương vô sản anh em"; đoàn kết với dân tộc hòa bình, công lý tiến xã hội Đoàn kết quốc tế gắn liền với chủ nghĩa yêu nước Chủ nghĩa yêu nước chân dẫn đến chủ nghĩa quốc tế sáng Về nguyên tắc xây dựng thực hành đạo đức, theo Hồ Chí Minh, thể ba điểm sau: Một là, nói đôi với làm, phải nêu gương đạo đức Đối với người, lời nói phải đôi với việc làm Nói đôi với làm trước hết nêu gương tốt Sự nêu gương hệ trước với hệ sau, lãnh đạo với nhân viên, đảng viên phải nêu gương trước quần chúng Người nói: "Trước mặt quần chúng, ta viết lên trán chữ "cộng sản" mà ta họ yêu mến Quần chúng quý mến người có tư cách, đạo đức Muốn hướng dẫn nhân dân, phải làm mực thước cho người ta bắt chước"(6) Hai là, xây đôi với chống Cùng với việc xây dựng đạo đức mới, bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp, thiết phải chống biểu đạo đức sai trái, xấu xa, không phù hợp với chuẩn mực đạo đức Xây đôi với chống, muốn xây phải chống, chống nhằm mục đích xây Xây dựng đạo đức trước hết phải tác động vào nhận thức, đẩy mạnh việc giáo dục, từ gia đình đến nhà trường, tập thể toàn xã hội Những phẩm chất đạo đức chung phải cụ thể hóa, sát hợp với tầng lớp, đối tượng Trong viết mình, Hồ Chí Minh nêu cụ thể phẩm chất đạo đức giai cấp, tầng lớp, lứa tuổi nhóm xã hội Trong giáo dục, vấn đề quan trọng phải khơi dậy ý thức đạo đức lành mạnh người, để người nhận thức tự giác thực Trong đấu tranh chống lại tiêu cực, lạc hậu phải phát sớm, phải ý phòng ngừa, ngăn chặn Để xây chống cần phát huy vai trò dư luận xã hội, tạo phong trào quần chúng rộng rãi, biểu dương tốt, phê phán xấu Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm để biểu dương người tốt, việc tốt Người phát động thi đua "ba xây, ba chống", viết sách "người tốt, việc tốt" để tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống Ba là, phải tu dưỡng đạo đức suốt đời Theo Hồ Chí Minh, đạo đức cách mạng phải qua đấu tranh, rèn luyện bền bỉ thành Người viết: "Đạo đức cách mạng trời sa xuống Nó đấu tranh, rèn luyện bền bỉ ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong" (7) nhấn mạnh "Một dân tộc, đảng người, ngày hôm qua vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không định hôm ngày mai người yêu mến ca ngợi, lòng không sáng nữa, sa vào chủ nghĩa cá nhân"(8) Trong rèn luyện đạo đức, Hồ Chí Minh coi tự rèn luyện có vai trò quan trọng Người khẳng định, người có chỗ hay, chỗ dở, chỗ xấu, chỗ tốt, có thiện, có ác Vấn đề dám nhìn thẳng vào người mình, không tự lừa dối, huyễn hoặc, thấy rõ hay, tốt, thiện để phát huy thấy rõ dở, xấu, ác để khắc phục Tu dưỡng đạo đức phải thực hoạt động thực tiễn, mối quan hệ mình, đời tư sinh hoạt cộng đồng Những nội dung chủ yếu phong cách Hồ Chí Minh Từ Đại hội V (1981) trở trước, Đảng ta thường dùng khái niệm “tác phong” để nói “tác phong Hồ Chủ tịch” Hai chữ “tác phong” có hàm nghĩa hẹp, nói lên mặt “phong cách làm việc, phong cách công tác”, hiểu công tác, phong cách người biểu nhiều lĩnh vực hoạt động khác Từ Đại hội VI (1986), hai chữ “tác phong” thay khái niệm “phong cách” cụm từ “tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để nói đặc trưng đa dạng, phong phú khác hoạt động Người Nói phong cách Hồ Chí Minh nói đến đặc trưng giá trị, mang đậm dấu ấn Hồ Chí Minh, gắn liền với nhân cách trí tuệ lỗi lạc, đạo đức sáng Hồ Chí Minh, với tư cách vĩ nhân, nhà văn hóa kiệt xuất Đó phong cách vừa dân tộc vừa đại, vừa khoa học vừa cách mạng, vừa cao vừa thiết thực Phong cách Hồ Chí Minh thể lĩnh vực sống hoạt động Người, tạo thành chỉnh thể quán, có giá trị khoa học, đạo đức thẩm mỹ, bao gồm số nội dung là: phong cách tư duy, phong cách làm việc, phong cách lãnh đạo, phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử phong cách sinh hoạt Về phong cách tư Một là, phong cách tư khoa học, cách mạng đại Xuất phát từ lòng yêu nước mục đích tìm đường cứu nước, trình hoạt động Hồ Chí Minh hình thành phong cách tư khoa học, cách mạng đại Không tiếp thu cách thụ động, không dừng lại vật, tượng bề ngoài, Nguyễn Ái Quốc có thói quen sâu phân tích, so sánh, chắt lọc, lựa chọn, tổng hợp, rút phán đoán, tới kết luận mới, đề luận điểm mới, kế thừa, vừa phát triển sáng tạo để tiếp tục vượt lên phía trước Nhờ đó, Nguyễn Ái Quốc bắt kịp nhịp sống phát triển thời đại, hình thành tư đắn, khoa học cách mạng, để lựa chọn đường cho dân tộc dự kiến bước phát triển lịch sử Hai là, phong tư độc lập, tự chủ, sáng tạo Đó phong cách tư không giáo điều, rập khuôn, không vay mượn nguyên xi người khác, tránh lối cũ, đường mòn, tự tìm tòi, suy nghĩ, truy đến tận chất vật, tượng để tìm chân lý, phù hợp với nhu cầu điều kiện thực tiễn Ba là, phong cách tư hài hòa, uyển chuyển, có lý có tình Thể rõ phong cách tư Hồ Chí Minh biết xuất phát từ chung, nhân loại, từ chân lý phổ biến, “lẽ phải không chối cãi được” để nhận thức lý giải vấn đề thực tiễn Để đàm phán, thuyết phục đối phương tới đồng thuận, Người thường lập luận sở nguyên tắc tính đồng nguyên lý Người viết: Quyền độc lập, tự nước vậy, xương máu nghĩa sĩ đoàn kết toàn quốc dân mà xây dựng nên Về phong cách làm việc Trong tác phẩm lối “Sửa đổi lối làm việc” Hồ Chí Minh phê phán nặng lề lối làm việc đủng đỉnh, chậm chạp, tự do, tùy tiện, đại khái, vụ, theo đường mòn, điệu sáo, lười suy nghĩ, ngại đổi mới, thích phô trương, hoành tráng hình thức, nghèo nàn, sơ sài nội dung sản xuất nhỏ… Người nêu gương cho phong cách công tác mới: lấy lợi ích hiệu thiết thực làm chuẩn mực cao để đánh giá tác phong cán chất lượng công việc Phong cách làm việc Hồ Chí Minh thể điểm sau: Một là, phong cách làm việc khoa học Hồ Chí Minh yêu cầu làm việc phải điều tra, nghiên cứu, thu thập thông tin, số liệu, để nắm thực chất tình hình, “Đảng có hiểu rõ tình hình, đặt sách đúng”(9) Hai là, phong cách làm việc có kế hoạch Hồ Chí Minh đòi hỏi làm việc phải có chương trình, kế hoạch, từ lớn đến nhỏ, từ dài hạn, trung hạn đến ngắn hạn, từ tháng, tuần đến ngày, việc Vì làm việc có kế hoạch, dù bận trăm công, nghìn việc Đảng Nhà nước, Người lúc ung dung, tự tại, có thời học tập, đọc sách, xem văn nghệ, xuống địa phương, thăm danh lam, thắng cảnh,… Người dạy, việc đặt kế hoạch “không nên tham lam, phải thiết thực, vừa sức, từ thấp đến cao”, “chớ làm kế hoạch đẹp mắt, to tát, kể hàng triệu, không thực được” Ba là, phong cách làm việc Hồ Chí Minh quý thời gian quý thời gian người khác nhiêu Người thường không để phải đợi mình, chủ động đến trước Năm 1953, Việt Bắc, Người vượt qua mưa gió để đến thăm lớp chỉnh huấn anh chị em trí thức theo lịch hẹn Người chủ động đến thăm đoàn cán Hà Nội dịp tết năm 1956, đoàn chuẩn bị lên Phủ Chủ tịch chúc tết Bác gặp mưa, lúng túng chưa xử lý Bốn là, phong cách đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận lối cũ, đường mòn Đó phong cách không cố chấp, bảo thủ, đổi Người nói: “Tư tưởng bảo thủ sợi dây cột chân, cột tay người ta… Muốn tiến phải có tinh thần mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm” Cuộc đời Người gương tuyệt vời đổi mới, có sức động viên, khích lệ, gởi mở đổi mới, sáng tạo cho Về phong cách lãnh đạo Một là, tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách Phong cách dân chủ Hồ Chí Minh biểu từ việc lớn việc nhỏ Từ soạn thảo “Tuyên ngôn độc lập” đến viết báo,… Người tham khảo ý kiến Bộ Chính trị, hay người xung quanh Người tuân thủ chặt chẽ quy trình định Mọi vấn đề kinh tế, trị, quân sự, ngoại giao, khoa học-kỹ thuật,…Người dựa vào đội ngũ trí thức, chuyên gia máy Đảng Nhà nước, yêu cầu chuẩn bị kỹ, trao đổi rộng, cho chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước phải cân nhắc, lựa chọn thận trọng, để sau ban hành, phải thay đổi, bổ sung Hai là, đường lối quần chúng,“lắng nghe ý kiến đảng viên, nhân dân, người “không quan trọng” Người yêu cầu thực người lãnh đạo phải tôn trọng nguyên tắc dân chủ, từ dân chủ Đảng đến dân chủ quan đại biểu dân, thực đường lối quần chúng Người xuống sở, để lắng nghe ý kiến cấp quần chúng, để huấn thị cấp Theo Người, phải biết động viên, khuyến khích “khiến cho cán gan nói, gan đề ý kiến”, tức phải làm chocấp không sợ nói thật cấp không sợ nghe thật Ba là, phải tổ chức việc kiểm tra, kiểm soát cho tốt Theo Hồ Chí Minh, sau nghị ban hành, phải tổ chức tốt để nghị vào sống; điều gắn liền với công việc kiểm tra, kiểm soát Muốn tốt, “phải tận nơi, xem tận chỗ” Sở dĩ thật bị bưng bít kiểm tra, kiểm soát ngành, cấp, không nghiêm túc, chưa chặt chẽ, tệ quan liêu “nồng” Trong thực tiễn, Hồ Chí Minh gương sáng tác phong kiểm tra sâu sát Theo tài liệu thống kê Bảo tàng Hồ Chí Minh, tính vòng 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội Miền Bắc (1955-1965), không quản tuổi cao, công việc bề bộn, Người thực 700 lượt thăm địa phương, công trường, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị đội,…từ miền núi đến hải đảo, để thăm hỏi chiến sĩ đồng bào, để xem xét tình hình, kiểm tra công việc Tính năm, có 60 lượt Người xuống sở, tháng có khoảng lần lãnh tụ gặp gỡ quần chúng Ngoài ra, ngày Người đọc báo, đọc thư nhân dân gửi lên, thấy có ý kiến hay, cần tiếp thu, việc gấp cần giải quyết, Người dùng bút đỏ đóng khung lại, chuyển tới quan có trách nhiệm, yêu cầu nghiên cứu giải Bốn là, phong cách nêu gương, Hồ Chí Minh cho rằng: “Nói chung dân tộc phương Đông giàu tình cảm, họ, gương sống có giá trị trăm diễn văn tuyên truyền” Người đòi hỏi, cán bộ, đảng viên phải làm kiểu mẫu công tác lối sống, lúc, nơi, nói phải đôi với làm để quần chúng noi theo Nói đôi với làm nội dung đạo đức truyền thống dân tộc Kế thừa truyền thống đạo đức dân tộc, Hồ Chí Minh nêu thành nội dung tư cách người cách mạng Nói đôi với làm đối lập với nói mà không làm người hứa suông, “nói đàng làm nẻo” kẻ hội Về phong cách diễn đạt Một là, cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực Mục đích nói viết Hồ Chí Minh cốt làm cho lý luận trở nên gần gũi, dễ hiểu với tất người Với quan điểm cách mạng nghiệp hàng chục triệu người lao động, để họ hiểu được, dám vùng lên đấu tranh giải phóng Hồ Chí Minh hay dùng cách nói, cách viết giản dị, cụ thể, thiết thực Hai là, diễn đạt ngắn gọn, cô đọng, hàm súc, sáng sinh động, có lượng thông tin cao Bác Hồ thường viết ngắn, có ngắn: “Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị”, chữ mà khái quát ba giai đoạn đầy biến động đất nước Nhiều câu đúc kết lại châm ngôn: “Nước lấy dân làm gốc”, “Không có quý độc lập, tự do”, “Vì lợi ích mười năm phải trồng cây/ Vì lợi ích trăm năm phải trồng người”, v.v Chính vậy, tư tưởng lớn Người trở nên dễ thuộc, dễ nhớ, nhanh chóng vào quần chúng, hướng dẫn họ hành động Đó điều ước muốn nhà tư tưởng, nhà lý luận chân mà đạt tới Ba là, sinh động, gần gũi với cách nghĩ quần chúng, gắn với hình ảnh, ví von, so sánh cụ thể Khi nói, viết Bác Hồ thường kết hợp với kể chuyện, đan xen câu thơ, câu ca dao có vần điệu, làm cho nói hay viết trở nên sinh động, gần gũi với lối cảm, lối nghĩ quần chúng Người dùng hình ảnh “con đỉa hai vòi” để nói chất chủ nghĩa đế quốc; ví “lý luận tên, thực hành đích” để bắn; “có kinh nghiệm mà lý luận mắt sáng, mắt mờ”; người đọc nhiều lý luận mà đem thực hành, vận dụng “cái hòm đựng sách”, v.v Bốn là, phong cách diễn đạt luôn biến hóa, quán mà đa dạng Trên sở thống mục đích nói viết, phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh thể phong phú, phù hợp với nội dung trình bày Đó đanh thép với số liệu rõ ràng tố cáo; sôi tranh luận; thiết tha kêu gọi; ân cần giảng giải; sáng sủa thuyết phục,… Phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh giữ nguyên tính khoa học đại đặc biệt có hiệu cao Đó học quý giá tất người, người trực tiếp làm công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục lý luận cho đại chúng, để thực lời dạy Bác Hồ: “Mỗi tư tưởng, câu nói, chữ viết, phải tỏ rõ tư tuởng lòng ước ao quần chúng” Về phong cách ứng xử Một là, khiêm tốn, nhã nhặn, lịch thiệp Trong tiếp xúc, Người thường khiêm tốn, không đặt cao người khác, mà trái lại, hòa nhã, quan tâm chu đáo đến người chung quanh Hai là, chân tình, nồng hậu, tự nhiên Khi gặp gỡ người, với cử thân mật, lời hỏi thăm chân tình, hay câu nói đùa, Người tạo bầu không khí thân mật, thoải mái, thân thiết gia đình Sự ân cần, nồng hậu, xóa bỏ nghi thức, thẳng đến trái tim người tình cảm chân thực, tự nhiên, nét bật phong cách ứng xử nhà văn hóa lớn thời đại Ba là, linh hoạt, chủ động, biến hóa Ứng xử văn hóa Hồ Chí Minh đạt tới kết hợp hài hòa tình cảm nồng hậu với lý trí sáng suốt, linh hoạt, uyển chuyển, sẵn sàng lớn mà châm chước nhỏ Bốn là, vui vẻ, hòa nhã, xóa nhòa khoảng cách Trong văn hóa giao tiếp, ứng xử với người, Hồ Chí Minh, xuất với thái độ vui vẻ với hóm hỉnh, khiếu hài hước, xóa khoảng cách, nghi thức trịnh trọng không cần thiết, tạo không khí chan hòa, gần gũi lãnh tụ với quần chúng, người bạn Điều lý giải sao, Bác Hồ xuất đâu rộn lên niềm vui tiếng cười hồ hởi không dứt Về phong cách sinh hoạt Một là, phong cách sống cần kiệm, liêm Cả lời nói việc làm Hồ Chí Minh luôn tự thực cần kiệm, liêm Sinh vùng quê nghèo, đất nước nghèo, làm cách mạng tư cách người lao động, phải tự thân vận động để sống hoạt động, Hồ Chí Minh sớm hình thành cho lối sống, cách sống khác, mực cần cù, giản dị, tiết kiệm Hai là, phong cách sống hài hòa, nhuần nhuyễn văn hóa Đông – Tây Đó phong cách sống vừa thấm nhuần văn hóa Nho-Phật-Lão, vừa chịu ảnh hưởng sâu đậm văn hóa Âu-Mỹ giữ vững, yêu quý tự hào văn hóa Việt Nam Ba là, tôn trọng quy luật tự nhiên, gắn bó với thiên nhiên Trong sinh hoạt đời thường, Hồ Chí Minh theo triết lý “tôn tự nhiên” Lão tử Những người sống bên Bác cho biết: chưa thấy Bác phàn nàn thời tiết, mưa không bực, nắng không than, dung mạo lúc vui vẻ, trán không nhăn, mày không nhíu, mát mẻ mùa thu, ấm áp mùa xuân, thuận theo tự nhiên mà sống Trong thời gian tới, thực Nghị Đại hội XII, đặc biệt yêu cầu xây dựng Đảng sạch, vững mạnh trị, tư tưởng, tổ chức đạo đức, việc đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm vụ quan trọng, cần thiết, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Người thực trở thành tảng tinh thần vững đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững bảo vệ vững Tổ quốc mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh/
- Xem thêm -

Xem thêm: Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm, Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm, Nội dung cơ bản của học tập và làm theo tư tưởng đạo đức hcm

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay