Thi nâng ngạch chuyên viên môn tin học

24 164 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 11:13

Trắc nghiệm phần: MS WINDOWS Bạn chọn câu trả lời cho mình: Câu a b c d Trong Windows để tạo thư mục (Folder) ta thực hiện: Click phải chuột  New  Folder Click phải chuột  New  Shortcut Trong Windows Explorer, chọn File  New  Folder Câu a c Câu Chức RAM là: a b Câu Bộ nhớ đọc c Bộ xử lý trung tâm d GB (Gigabyte) = MB (Megabyte)? a Câu 1024 MB b 1000 MB c MB d Khi ta mở ổ đĩa C Để liệt kê biểu tượng dạng chi tiết ta chọn: a b Câu Windows/Detail c View/List View/Detail d View/Small Icon Để bật đồng hồ hệ thống TaskBar ta chọn: a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu 10 a b Bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên Chứa thông tin cấu hình 16MB Kích phải chuột lên TaskBar/Properties/Show Clock Kích phải chuột lên hình Show Clock My Computer/Control Panel/ Date/Time Start/Settings/Control Panel/Date/time Để xem dung lượng ổ đĩa C ta chọn Mở My Computer/Kích phải chuột lên ổ đĩa C/ chọn Properties Kích phải chuột lên (Desktop) chon Properties Start/Settíng/Control Panel/System Kích phải chuột lên My Documnent/Properties Chức Windows Explorer: Dùng để duyệt trang Web mạng Internet Dùng để duyệt tập tin ẩn Dùng để tìm kiếm thư mục tập tin Dùng để duyệt thư mục tập tin duyệt Folder MS Windows gì? Là phần mềm quản lý thư mục tập tin đĩa Là trình soạn thảo văn Là phần mềm để tạo thư mục tập tin đĩa Là Hệ điều hành máy tính đa nhiệm giúp chương trình người sử dụng chạy máy tính Recycle bin gì? Là chương trình Là thư mục để chứa tệp đĩa C: Là cửa sổ chứa tệp bị xóa USB Là cửa sổ để tạm thời lưu giữ tệp bị xoá đĩa cứng Giả sử có file Vidu.doc, muốn cài thuộc tính đọc ta thao tác nào? Kích chuột phải vào biểu tượng tệp sau chọn copy Kích phải chuột vào biểu tượng tệp chọn Properties kích Read only Một số câu hỏi tham khảo c d Mở tệp Vidu kích chọn file/open Kích chuột phải vào biểu tượng tệp sau chọn Send to Câu 11 Để đưa địa vào Favorites ta chọn: a b Câu 12 Favorites/open Favorites c Help Favorites/add to Favorites d Favorites/oganized Favorites Hệ điều hành Windows có khả tự động nhận biết thiết bị phần cứng tự động cài đặt cấu hình thiết bị chức năng: a b Câu 13 Plug and Play c Desktop Windows Explorer d Multimedia Chương trình cho phép định lại cấu hình hệ thống thay đổi môi trường làm việc cho phù hợp là: a b Câu 14 Display c Sreen Saver Control panel d Setting Để tạo lối mở tắt chương trình ứng dụng (Shortcut) ta phải chọn tập tin có phần mở rộng là: a b Câu 15 .TXT c .INI EXE d .DLL Đổi tên Folder Shortcut ta chọn đối tượng thực hiện: a b c d Câu 16 a b c d Click phải chuột  Delete Click phải chuột  Rename Click trái chuột  F2 Câu C câu B Để chỉnh ngày cho hệ thống ta thực hiện: Chọn Control Pannel  Date/Time Click phải vào đồng hồ Taskbar, chọn Change Date and Time Chọn Control Pannel  Regional Options Cả câu sai Câu 17 Để chép tập tin thư mục Windows Explorer, ta chọn tập tin thư mục thực hiện: a b Câu 18 Edit  Copy c Click phải  Copy Ctrl + C d Tất Để tìm kiếm tập tin có ký tự thứ ký tự T ta gõ vào ô tên cần tìm là? a b Câu 19 T*.* c ?T??.* *T.* d ???T*.* Để chuyển ứng dụng thi hành Windows, ta thực hiện? a b c d Câu 20 a b Click vào cửa sổ Desktop Click vào tên ứng dụng Taskbar Nhấn phím Ctrl + Tab Cả Khi sử dụng Windows, để lưu (chụp) nội dung cửa sổ hành vào nhớ Clipboard ta sử dụng phím nào? Ctrl + C Ctrl + Print Screen Một số câu hỏi tham khảo c d Print Screen Alt + Print Screen Câu 21 Trong Windows Explorer Windows, muốn ẩn/hiện phần mở rộng tập tin, ta dùng Menu nào? a b Câu 22 Tools  Folder Options c View  Folder Options… View  Options… d Tools  Options… Trong Windows Explorer Windows, muốn đặt/gở bỏ thuộc tính tập tin ta chọn tập tin, sau đó: a b Câu 23 Chọn File  Attribute c Click right  Properties d Cả câu Click right  Attribute Trong hệ điều hành Windows biểu tượng đổi tên được: a b Câu 24 My Computer c Internet Explorer Recycle Bin d My Document Trong Windows Explorer để chọn nhiều tập tin không liên tiếp ta chọn: a b Câu 25 Đè Ctrlt Click chuột c Đè Shift Click chuột Đè Alt Click chuột d Cả sai Trong Windows muốn Install (cài đặt) lại Font ta dùng lệnh: a b c d Câu 26 a b c d Start  Setting  Control Pannel  Font File  Install new font Start  Control Pannel  Font  Install new font Start  Control Pannel  Font Tất sai Bạn hiểu B-Virus ? Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào ổ đĩa B Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp WinWord Excel Câu 27 Để máy tính làm việc được, hệ điều hành cần nạp vào: a b Câu 28 RAM c ROM Bộ nhớ d Tất sai Khi làm việc vơi Windows, muốn khôi phục lại đối tượng xóa Recycle Bin, ta thực hiện: a b c d Câu 29 a b c d Câu 30 a b Chọn đối tượng, chọn File – Copy Chọn đối tượng, chọn File – Open Chọn đối tượng, chọn File – Restore Chọn đối tượng, chọn File - Move To Folder Khi làm việc với Windows, muốn xem tổ chức tập tin thư mục đĩa, ta sử dụng: My Computer, Windows Explorer My Computer, Recycle Bin Windows Explorer, Recycle Bin My Computer, My Network Places Trong Windows, xóa file folder lưu Recycle Bin, muốn xóa hẳn file folder ta bấm tổ hợp phím? Shift + Delete Alt + Delete Một số câu hỏi tham khảo c d Ctrl + Delete Cả câu sai Câu 31 Trong Windows, muốn tìm kiếm tập tin hay thư mục, ta thực hiện: a b Câu 32 File – Search c Start – Search Windows – Search d Tools – Search Trong Windows Explorer, để chọn file folder liền kề nhau, ta thực hiện: a b c d Giữ phím Ctrl nhấp chuột vào mục muốn chọn danh sách Giữ phím Alt nhấp chuột vào mục muốn chọn danh sách Nhấp chuột mục đầu, nhấn giữ Shift, nhấp chuột mục cuối Giữ phím Tab nhấp chuột vào mục muốn chọn danh sách Câu 33 Hệ điều hành là: a b Câu 34 Phần mềm ứng dụng c Phần mềm tiện ích Phần mềm hệ thống d Tất Các hệ điều hành thông dụng thường lưu trữ: a b Câu 35 Trong CPU Trong RAM Virus tin học gì? a b c d Trên nhớ Trong ROM c d Là chương trình máy tính người tạo Có khả tự chép để lây lan Có khả phá hoại sản phẩm tin học Tất Câu 36 Trong Windows, sử dụng chương trình máy tính bỏ túi? a b Câu 37 Excel Calculator Trong Windows, từ Shortcut có ý nghĩa gì? a b c d Tạo đường tắt để truy nhập nhanh Xóa đối tượng chọn hình WinWord Notepad c d Đóng cửa sổ mở Tất sai Câu 38 Khi sử dụng Windows, để chụp sổ hành vào nhớ Clipboard ta sử dụng phím nào? a b Câu 39 Ctrl+C c Print Screen Ctrl+Ins d Alt + Print Screen Trong Windows, phím tắt giúp bạn truy cập nhanh menu Start để Shutdown máy? a b Câu 40 Alt+Esc Ctrl+Esc Bạn hiểu Macro Virus ? a b c d Câu 41 a b c d c d Ctrl+Alt+Esc Không câu Là loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào mẫu tin khởi động (Boot record) Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào trữ điện Là loại virus tin học chủ yếu lây lan vào tệp WinWord Excel Tất Nếu kết nối Internet bạn chậm, theo bạn nguyên nhân gì? Do nhiều người truy cập làm cho tốc độ đường truyền giảm, thường bị nghẽn mạch Do chưa trả phí Internet Do Internet có tốc độ chậm Do người dùng chưa biết sử dụng Internet Một số câu hỏi tham khảo Câu 42 Khi làm việc mạng cục bộ, muốn xem tài nguyên mạng ta nhấp đúp chuột chọn biểu tượng: a b Câu 43 My Computer c My Document d Trong Windows, muốn cài đặt máy in, ta thực a b c d Câu 44 a b c d My Network Places Internet Explorer File - Printer and Faxes, chọn mục Add a printer Window - Printer and Faxes, chọn mục Add a printer Start – Setting - Printer and Faxes, chọn mục Add a printer Tools - Printer and Faxes, chọn mục Add a printer Trong mạng máy tính, thuật ngữ Share có ý nghĩa gì? Chia sẻ tài nguyên Một thiết bị kết nối mạng Thực lệnh in mạng cục Một phần mềm hỗ trợ sử dụng mạng cục Câu 45 Trong Windows Explorer, theo bạn tiêu chí sau dùng để xếp tập tin thư mục? a b Câu 46 Tên tập tin c Kích thước tập tin Tần suất sử dụng d Kiểu tập tin Theo bạn, điều mà tất virus tin học cố thực hiện? a b c d Lây nhiễm vào boot record Tự nhân Xóa tệp chương trình đĩa cứng Phá hủy CMOS Câu 47 Để thoát khỏi chương trình ứng dụng Windows, ta dùng tổ hợp phím: a b Câu 48 Shift + F4 c Alt + F4 Ctrl + F4 d Space + F4 Khi di chuyển cửa sổ Windows, ta dùng thao tác chuột tiêu đề cửa sổ: a b Câu 49 Click c Drag Double Click d Point Trong môi trường Windows ta chạy lúc: a b c d Chỉ chạy chương trình ứng dụng Hai chương trình ứng dụng Chạy nhiều chương trình ứng dụng khác Tất sai Câu 50 Trong Windows, tên tập tin dài tối đa ký tự (kể ký tự khoảng trắng): a b Câu 51 c 32 d Con số 20GB hệ thống máy tính có nghĩa là: a b c d Tốc độ xử lý CPU ổ đĩa cứng có dung lượng 20GB Máy in có tốc độ in 20GB giây Dung lượng tối đa đĩa mềm Một số câu hỏi tham khảo 64 255 Câu 52 Kilobyte bằng: a Câu 53 1024 bit b 1024 byte b 1024 MB Tốc độ CPU ảnh hưởng đến yếu tố sau a b c d d 1204 byte Khả lưu trữ máy tính Tuổi thọ ổ cứng Thời gian truy nhập để mở tệp tin Kích cỡ RAM (Random Access Memory) Câu 54 Virus máy tính có khả năng: a b Câu 55 Xóa tập tin đĩa CD c Lây lan qua hình Tự chép để lây nhiễm d Cả mục Chữ viết tắt MB thường đề cập máy tính Nó dùng để đo gì: a b Câu 56 Độ phân giải hình c Tốc độ xử lý Mức độ âm d Khả lưu trữ Chuỗi tìm kiếm muốn tìm kiếm tệp tin: "ngay251205.txt", "day112cp.doc" "pay.xls“ a Câu 57 *ay*.* b ?ay.* Phát biểu sai: a b c d Câu 58 a b c d Câu 59 a b c d Câu 60 a b c d c *ay.* d ?ay?.* WWW từ viết tắt World Wide Web Chúng ta đăng ký để sử dụng thư miễn phí địa mail.yahoo.com Thư điện tử tảng cho việc xây dựng văn phòng không giấy tờ Internet dịch vụ công ty Internet Mỹ điều hành thu phí Modem thiết bị dùng để: Ngăn chặn thông tin Chuyển đổi tín hiệu số máy tính sang dạng tín hiệu tương tự để truyền đường điện thoại Lưu trữ thông tin Kiểm tra thông tin Hai người tạo tài khoản thư miễn phí địa mail.yahoo.com Phát biểu sai: Hộp thư hai nằm máy Server công ty Yahoo Mật mở hộp thư hai người phải khác Một người đăng ký tạo tài khỏan khác Yahoo.com Để mở thư Yahoo, cần máy tính có trình duyệt Web kết nối Internet Bạn nhận thư điện tử chứa tệp tin đính kèm Hành động nên làm để bảo vệ máy tính trước Virus: Mở tệp tin đính kèm để kiểm tra nội dung Chuyển tiếp thư cho người quản trị mạng Kiểm tra virus tệp tin đính kèm trước tải máy tính Tải tệp tin đĩa cứng mở tệp tin để kiểm tra Câu 61 Giao thức để máy tính nhận mạng Internet là: a Câu 62 TCP/IP b HTTP b FTP d SMTP Trong mạng Internet, dịch vụ hỗ trợ truyền tệp tin, liệu có dung lượng lớn từ nơi đến nơi khác? a WWW Một số câu hỏi tham khảo b Email b FTP d Cả câu sai Câu 63 a b Câu 64 a b c d Câu 65 a b c d Câu 66 a b Câu 67 a b Câu 68 a b c d Câu 69 a b c d Câu 70 a b Câu 71 a b Câu 72 a b c d Câu 73 a b Có loại địa internet Có loại Có loại c d Có loại Có loại c d Hoang anh@fpt.vn Mai@fpt c d www.hubm.org tuan.edu c d Homepage Location c d Homepage Location Địa giao thức Internet có bộ? Có Có số gồm chữ Có cách dấu chấm Có cách dấu chấm Điạ E- mail viết theo quy tắc nào? Tên máy tính + @ + địa giao thức Tên người+@ +tên máy tính Tên đăng ký + địa giao thức Tên đăng ký +@ + địa giao thức Địa thư điện tử (E-Mail) sau hợp lệ : Minh@fpt.vn@ Minh@hn.vnn.vn Địa website sau hợp lệ : HoangNQ-Fpt.Vn Minh@FPT.VN Thanh địa có chức gì? Chứa địa Internet Chứa tên đầy đủ địa trang web Vùng để nhập địa cần tới Internet Là nơi nhập địa kết nối Tài khoản địa thư điện tử là: Là tên miền trang web Tên đăng ký sử dụng password Địa máy chủ password Địa E-mail Password Địa tuan@hubm.org địa ? Email Website Địa www.fpt.vn địa ? Email Website Để ẩn/hiện công cụ chuẩn Standard ta thao tác ? Mở menu View/Toolbar Chọn View/Address Bar Chọn View/Standard Buttons Mở menu view/ ToolBars/ Standard buttons Để tạm dừng duyệt trang Web ta thao tác ? Chọn View/Toolbar Chọn View/Address Bar Một số câu hỏi tham khảo c d Chọn View/Status Bar Chọn View/Stop Trắc nghiệm phần: WINWORD - POWERPOINT Bạn chọn câu trả lời cho mình: Câu a b c d Để ngắt cột Column ta dùng lệnh: File  Calculator Insert  Break  Column Break Insert  Autotext Trong Winword ngắt Câu Muốn định dạng số ( X2 ) Winword: a b Câu Ctrl + [Dấu =] Alt + [Dấu =] Muốn đưa hình ảnh vào văn bản: a b Câu Insert  Picture  From file c File  Open  Chọn tên file d Cả câu sai Insert  Object  MS Paint Để hiển thị thước ngang thước dọc Microsoft Word ta chọn: a b Câu Toolbar  View  Ruler c d Insert  Toolbar  Ruler Để đưa ký tự đặc biệt vào văn ta dùng: View  Ruler Tất sai View  Symbol  … Insert  Symbol  … Format  Symbol  … Tất a b c d c d Ctrl + Alt + [Dấu =] Ctrl + Shift + [Dấu =] Câu Trong Microsoft Word chức Show/Hide a b Câu Bật/Tắt dấu phân đoạn c Ẩn văn Hiển thị/ Che dấu văn d Tất sai Muốn tạo tiêu đề đầu trang tiêu đề cuối trang Microsoft Word ta thực hiện: a b c d dùng để làm gì? Menu Format  View  Header and Footer Menu View  Header and Footer File  Header and Footer Tất Câu Trong Microsoft Word muốn chia đôi hình sọan thảo ta thực hiện: a b Câu Vào Window  Split  … c Vào Tool  Split Không thực d Tất sai Trong Word để xuống dòng mà không qua đọan (Paragraph) thì: a b Câu 10 Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Enter c Nhấn tổ hợp phím Shift + Enter Nhấn phím Enter d Nhấn tổ hợp phím Alt + Enter Để chia văn dạng cột báo Microsoft Word, ta chọn lệnh: a b Câu 11 Format  Columns… c Table  Insert Columns… d Tất sai Table  Insert Table… Trong Microsoft Word muốn đưa ký hiệu tóan học (căn số, tích phân) vào văn ta dùng? a b c d Vào Format  Object  Microsoft Equation 3.0 Vào Insert  Object  Microsoft Equation 3.0 Vào Tools  Object  Microsoft Equation 3.0 Tất sai Một số câu hỏi tham khảo Câu 12 a b c d Câu 13 a b c d Trong tài liệu Word có 50 trang muốn in trang từ 1-5 trang ta thực hiện: Nhấn Ctrl + P (File/Print)/ Trong khung Page Range/ Page chọn: 1-5,7 Nhấn Ctrl + P (File/Print)/ Trong khung Page Range/ Page chọn: 1-5-7 Nhấn Ctrl + P (File/Print)/ Trong khung Page Range/ All Nhấn Ctrl + P (File/Print)/ Trong khung Page Range/ Current Page Trong tài liệu Word, in tài liệu, muốn chừa chỗ để đóng gáy sách 2cm ta: File/Page setup/Margin/Gutter: 2cm File/Print File/Print Preview Cả câu Câu 14 Trong Word chức Mail Merge có tác dụng: a b Câu 15 Trộn thư c Tạo bảng Tạo bì thư d Tạo hàm tóan học Trong Word để đổi từ ký tự thường sang HOA ngược lại ta dùng: a b Câu 16 Shift + F3 c Shift + F4 Ctrl + F3 d Các câu sai Trong Microsoft Word lệnh Edit  Find có nhiệm vụ: a b Câu 17 Điều chỉnh trang văn c Thay liệu Tìm kiếm liệu d Tất Trong Microsoft Word để canh chỉnh văn thẳng hai biên ta chọn: a b Câu 18 Align Left (Ctrl + L) c Align Center (Ctrl + E) Align Right (Ctrl + R) d Justify (Ctrl + J) Trong Microsoft Word lệnh File  Save As… dùng để a b c d Lưu cập nhật tài liệu hành Lưu tài liệu với tên khác Sao chép văn Tất câu sai Câu 19 Có thể chép văn nhớ Clipboard Microsoft Word: a b Câu 20 lần c lần lần d Nhiều lần Trong Word để tạo số (ví dụ X ) ta dùng lệnh: a b c d Format  Font  Thẻ Font  Superscript Format  Font  Superscript Format  Font  Thẻ Character spacing  Nhấn tổ hợp phím Ctrl + “=” Câu 21 Phím F12 Word dùng để: a b Câu 22 Lưu cập nhật file lưu Chèn hình Trong Word 2003, để chọn dòng văn bản: a b c d c d Nhấp chuột vào biên trái dòng Nhấp chuột vào biên phải dòng Nhấn Ctrl + Nhấp chuột vào biên trái dòng Nhấn Shift + Nhấp chuột vào biên phải dòng Một số câu hỏi tham khảo Hiện cửa sổ Save As Đóng Word Câu 23 Để lưu tập tin với tên khác, ta chọn: a b Câu 24 File/Save c File/Save As d Trong Word 2003, muốn sang dòng mới, ta dùng: a b Câu 25 Enter c Ctrl + Enter Shift + Enter d Câu a b Trong Word 2003, muốn đánh dấu chọn toàn tài liệu, ta dùng: a b Câu 26 Ctrl + A c Câu a b Edit/Select All d Câu a b sai Với chức Word 2003, bạn thực việc: a b c d Câu 27 a b c d Câu 28 a b c d Câu 29 a b c d Câu 30 a b c d Câu 31 a b c d Câu 32 a b Edit/ Save Edit/Save As Vẽ bảng biểu văn Chèn ảnh vào trang văn Sao chép đoạn văn thực dán nhiều lần để tạo nhiều đoạn văn mà nhập lại Kiểm tra lỗi tả tiếng Việt Để dãn khoảng cách dòng 1.5 line chọn Format/paragraph/line spacing Nhấn Ctrl + dòng Cả hai cách A B Cả hai cách A B sai MS Word hỗ trợ lưu văn soạn thành định dạng nào: *.doc,*.txt *.exe *.doc, *.htm *.zip *.doc, *.dot, *.htm, *.txt *.doc, *.avi, *.mpeg *.dat Bạn chèn bảng biểu vào văn bản, làm để bảng có viền kẻ đậm: Nhấn Format, chọn Bullets and Numbering Nhấn Tools, chọn Borders and Shading Nhấn Format, chọn Theme Nhấn Format, chọn Borders and Shading Mục HEADER AND FOOTER MS-Word Cho phép chèn dòng chữ, hình ảnh Cho phép chèn số trang đánh tự động cho văn Cho phép chèn số trang theo dạng: [trang thời]/[tổng số trang] Cho phép thực ba điều Muốn chép định dạng dòng văn đó, bôi đen dòng đó, sau đó: Nhấn chuột vào biểu tượng copy Nhấn chuột vào biểu tượng Format Painter Nhấn chuột vào menu Edit, chọn Copy Không thể chép định dạng dòng văn Bạn lựa chọn (bôi đen) ô bảng hình vẽ sau nhấn chuột phải Bạn chọn chức để trộn ô làm một: Delete rows Merge Cells Một số câu hỏi tham khảo c d Distribute Row Evenly Distribute Column Evenly Câu 33 Khi soạn thảo văn Word, muốn phục hồi thao tác vừa thực bấm tổ hợp phím: a b Câu 34 Ctrl – Z c Ctrl – V Ctrl – X d Ctrl - Y Trong làm việc với Word, tổ hợp phím tắt cho phép chọn tất văn soạn thảo: a b Câu 35 Ctrl + A c Alt + F Alt + A d Ctrl + F Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp phím Ctrl - H là: a b c d Tạo tệp văn Chức thay soạn thảo Định dạng chữ hoa Lưu tập tin văn vào đĩa Câu 36 Trong chế độ tạo bảng (Table) phần mềm Winword, muốn tách ô thành nhiều ô, ta thực hiện: a b Câu 37 Table – Cells c Tools - Split Cells Table - Merge Cells d Table - Split Cells Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng văn theo kiểu danh sách, ta thực hiện: a b c d File - Bullets and Numbering Tools - Bullets and Numbering Format - Bullets and Numbering Edit - Bullets and Numbering Câu 38 Trong chế độ tạo bảng (Table) phần mềm Winword, để gộp nhiều ô thành ô, ta thực : Chọn ô cần gộp, chọn menu lệnh : a b Câu 39 Table - Merge Cells c Tools - Merge Cells Tools - Split Cells d Table - Split Cells Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp phím Ctrl - S là: a b Câu 40 Xóa tệp văn c Lưu tệp văn vào đĩa Chèn kí hiệu đặc biệt d Tạo tệp văn Trong soạn thảo văn Word, tổ hợp phím Ctrl + V thường sử dụng để: a b c d Cắt đoạn văn Dán đoạn văn từ Clipboard Sao chép đoạn văn Cắt chép đoạn văn Câu 41 Khi làm việc với Word xong, muốn thoát khỏi Word, ta thực a b Câu 42 View – Exit c Window – Exit Edit - Exit d File – Exit Trong soạn thảo văn Word, muốn tắt việc chọn khối văn (tô đen), ta thực hiện: a b Câu 43 Bấm phím Enter c Bấm phím mũi tên di chuyển Bấm phím Space d Bấm phím Tab Trong soạn thảo Word, để chèn tiêu đề trang (đầu trang chân trang), ta thực hiện: a b c d Insert - Header and Footer Tools - Header and Footer View - Header and Footer Format - Header and Footer Một số câu hỏi tham khảo Câu 44 Trong WinWord, để soạn thảo công thức toán học, ta thường dùng chức năng: a b Câu 45 Microsoft Equation c Ogranization Chart Ogranization Art d Word Art Trong soạn thảo Winword, để tạo bảng (Table), ta thực : a b Câu 46 Tools - Insert Table c Format - Insert Table Insert - Insert Table d Table - Insert Table Trong soạn thảo văn Word, muốn tạo ký tự to đầu đoạn văn, ta thực : a b Câu 47 Format - Drop Cap c Edit - Drop Cap Insert - Drop Cap d View - Drop Cap Trong soạn thảo Winword, công dụng tổ hợp Ctrl - F : a b c d Tạo tệp văn Lưu tệp văn vào đĩa Chức tìm kiếm soạn thảo Định dạng trang Câu 48 Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng lại trang giấy in, ta thực hiện: a b Câu 49 File – Properties c File – Print File - Page Setup d File - Print Preview Trong soạn thảo Winword, muốn chuyển đổi hai chế độ gõ: chế độ gõ chèn chế độ gõ đè, ta bấm phím: a b Câu 50 Insert c Delete Tab d CapsLock Trong Winword, để mở tài liệu soạn thảo: a b Câu 51 Chọn menu lệnh Edit – Open c Cả câu a b Chọn menu lệnh File – Open d Cả câu a b dều sai Trong Word, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ đầu văn ? a b Câu 52 Shift+Home c Ctrl+Home Atl+Home d Home Trong Word, muốn trình bày văn khổ giấy theo hướng ngang ta chọn mục: a b Câu 53 Portrait c Left Right d Landscape Trong Winword, muốn sử dụng chức sửa lỗi gõ tắt, ta chọn : a b c d Câu 54 a b c d Câu 55 a b Edit - AutoCorrect Options Window - AutoCorrect Options View - AutoCorrect Options Tools - AutoCorrect Options Trong soạn thảo văn bản, kết thúc đoạn (Paragraph) sang đoạn : Bấm tổ hợp phím Ctrl + Enter Bấm phím Enter Bấm tổ hợp phím Shift+– Enter Word tự động, không cần bấm phím Khi soạn thảo văn Winword, muốn di chuyển từ ô sang ô bên phải bảng (Table) ta bấm phím: ESC Ctrl Một số câu hỏi tham khảo c d Shift + Tab Tab Câu 56 Khi soạn thảo văn Winword, muốn di chuyển từ ô sau sang ô kế trước bên trái bảng (Table) ta bấm phím: a b Câu 57 Shift + Tab c CapsLock Ctrl d Tab Trong soạn thảo Winword, muốn đánh số trang cho văn bản, ta thực hiện: a b Câu 58 Insert - Page Numbers c Tools - Page Numbers View - Page Numbers d Format - Page Numbers Khi soạn thảo văn Word, muốn đánh dấu lựa chọn từ, ta thực hiện: a b c d Câu 59 a b c d Nhấp đúp chuột vào từ cần chọn Bấm tổ hợp phím Ctrl – A Nhấp chuột vào từ cần chọn Bấm phím Shift Khi soạn thảo văn Word, muốn đánh dấu chọn câu, ta thực : Nhấp đúp chuột vào từ câu Bấm tổ hợp phím Ctrl - A Nhấp chuột ba lần liên tiếp vào từ câu Bấm phím Shift – A Câu 60 Khi soạn thảo văn Winword, để hiển thị xem trước trang in, ta chọn: a b Câu 61 Edit - Print Preview c View - Print Preview Format - Print Preview d File - Print Preview Trong soạn thảo Winword, muốn định dạng ký tự, ta thực hiện: a b Câu 62 Format – Font a Format - Paragraph b Khi soạn thảo văn xong, để in văn giấy : a b c d Cả câu Cả câu sai Chọn menu lệnh File – Print Bấm tổ hợp phím Ctrl - P Nhấn vào nút Print công cụ Tất Câu 63 Trong WinWord, tổ hợp phím cho phép đưa trỏ cuối văn bản? a b Câu 64 Shift+End Alt+End Thao tác Shift + Enter có chức gì? a b c d Câu 65 a b Câu 66 a b c d Ctrl+End Ctrl+Alt+End Bật/tắt gạch nét đôi Bật tắt số c Bật tắt số Ctrl + Shift + D Ctrl + Shift + A c d Xuống hàng chưa kết thúc paragraph Nhập liệu theo hàng dọc Xuống trang hình Tất sai Phím nóng Ctrl + Shift + =, có chức gì? d Trả dạng mặc định Để gạch từ nét đơn, việc vào Format/Font, ta dùng tổ hợp phím nào: Một số câu hỏi tham khảo Ctrl + Shift + W Ctrl + Shift + K Câu 67 a b c d Trong phần File/ Page Setup mục Gutter có chức gì? Quy định khoảng cách từ mép đến trang in Chia văn thành số đoạn theo ý muốn Phần chừa trống để đóng thành tập Quy định lề trang in Câu 68 Để thay đổi đơn vị đo thức, ta chọn: a b Câu 69 Format/Tabs c Tools/Option/General Format/Object d Tools/Option/View Trong hộp thoại File/Page Setup khung Margins, mục Mirror Margins dùng để: a b c d Câu 70 a b c d Câu 71 a b c d Đặt lề cho văn cân xứng Đặt lề cho trang chẳn lẻ đối xứng Đặt cho tiêu đề cân xứng với văn Đặt lề cho section đối xứng Bạn tạo thích cho từ, câu Footnote Như Footnote có nghĩa : Chú thích trình bày cuối từ cần thích Chú thích trình bày cuối dòng Chú thích trình bày cuối đoạn Chú thích trình bày cuối trang cuối văn Trong Table, phím nóng Shift + Tab dùng để: Di chuyển trỏ đến ô liền trước Thêm tab vào ô Di chuyển trỏ đến hàng Phím nóng chức Câu 72 Giả sử soạn thảo văn bản, ta gõ chữ “i” nhấn phím spacebar, hình “I” Đây chức Word: a b Câu 73 Auto Correct c Auto Text Auto Format d Tất sai Trong Microsoft Word để chọn khối (tô đen) văn hình chữ nhật (như hình)? a b c d Ctrl + Shift + Alt  chọn khối Ctrl + Shift  chọn khối Ctrl + Shift + F8  chọn khối Ctrl + Alt  chọn khối Câu 74 Trong Winword, sau chèn hình ảnh, muốn hiệu chỉnh hình ảnh tăng độ sáng tối, tăng độ tương phản; ta phải dùng công cụ sau đây? a b Câu 75 Thanh Picture c Thanh Reviewing Thanh Drawing d Thanh Table and borders Trong soạn thảo văn bản, muốn chèn biểu đồ ta chọn Insert/Picture sau đó: a b Chọn Clip Art Chọn From File Một số câu hỏi tham khảo c d Chọn WordArt Chọn Chart Câu 76 a b Câu 77 a b c d Câu 78 a b c d Câu 79 a b c d Câu 80 a b c d Câu 81 a b c d Trong soạn thảo văn bản, giả sử ta cần thay chữ “giáo viên” thành chữ “thầy giáo” ta làm nào? Chọn Edit/Find Chọn Edit/Replace… c d Chọn Edit/Go to Chọn Edit/Select all Để vẽ hình vẽ sau ta phải sử dụng công cụ toolbar nào? Thanh Standard Thanh Formatting Thah Pictures Thanh Drawing Muốn đặt tiêu đề đầu trang cho văn ta phải làm nào? Chọn Veiw/Header and footer Chọn Insert/Break Chọn Insert/Page Numbers Chọn View/Ruler Khi sử dụng Microsoft PowerPoint để trình diễn, muốn trở lại slide trước ta phải: Nhấn phím Esc Nhấn phím PgUp Nhấn phím Enter Nhấn phím PgDn Trong MS Powerpoint, lựa chọn sau dùng để tạo hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng : Slide ShowAction Settings Slide ShowSlide Transition Slide ShowCustom Shows Slide ShowCustom Animation Trong MS Powerpoint, để thực trình chiếu Slide, ta dung: Phím F5 Menu Slide Show > View Show Menu File > Print Preview Cả a b Một số câu hỏi tham khảo Trắc nghiệm phần: EXCEL – CÁC THAO TÁC CƠ BẢN Bạn chọn câu trả lời cho mình: Câu a b c d Excel ? Là bảng tính điện tử dùng để tinh toán Là hệ tính toán Là CSDL dùng để lưu giữ số liệu Không có câu Câu Tệp Excel có phần mở rộng là? a a Câu .XLS b .DBF MDB c .ODB Thanh công thức (Formula) Excel có chức năng? a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b c d Câu a b Chứa nút lệnh phục vụ cho việc quản lý File Chứa nút lệnh phục vụ cho việc định dạng văn Hiển thị tên cửa sổ ứng dụng Dùng để nhập công thức tính toán bảng tính Thanh tiêu đề (Title bar) Excel có chức năng? Chứa nút lệnh phục vụ cho việc quản lý File Chứa nút lệnh phục vụ cho việc định dạng văn Hiển thị tên cửa sổ ứng dụng Dùng để nhập công thức tính toán bảng tính Thanh Menu (Menu bar) Excel có chức năng? Chứa nút lệnh phục vụ cho việc quản lý File Chứa nút lệnh phục vụ cho việc định dạng văn Hiển thị tên cửa sổ ứng dụng Chứa lệnh tương ứng với nhóm chức xử lý Thanh công cụ Standard (Thanh chuẩn) Excel có chức năng? Chứa nút lệnh phục vụ cho việc quản lý File Chứa nút lệnh phục vụ cho việc định dạng văn Hiển thị tên cửa sổ ứng dụng Chứa lệnh tương ứng với nhóm chức xử lý Thanh công cụ Formating Excel có chức năng? Chứa nút lệnh phục vụ cho việc quản lý File Chứa nút lệnh phục vụ cho việc định dạng văn Hiển thị tên cửa sổ ứng dụng Chứa lệnh tương ứng với nhóm chức xử lý Trong Excel có tổng số cột đánh số nào? 256 cột đánh số A,B,C, Z, IV 255 cột đánh số A,B,C, Z, IV 256 cột đánh số 1,2,3 256 255 cột đánh số 1,2,3 255 Sheet gì? Là bảng tính Giao điểm dòng cột Một số câu hỏi tham khảo c d Là vùng Là địa Câu 10 a b c d Câu 11 a b c d Câu 12 a b c d Câu 13 a b c d Câu 14 a b c d Câu 15 a b c d Câu 16 a b c d Câu 17 a b c d Câu 18 a b Dữ liệu kiểu số (Number) gì? Là liệu dùng để mô tả không tham gia vào tính toán Là liệu tham gia vào trình tính toán Là liệu số Là liệu số tham gia vào trình tính toán Dữ liệu kiểu ngày tháng (date) gì? Là liệu dùng để mô tả không tham gia vào tính toán Là liệu tham gia vào trình tính toán Là liệu dạng ngày tháng, tham gia vào phép tính Là liệu dạng ngày tháng, tham gia vào phép tính Trong Excel có tổng số dòng đánh số nào? 65536 dòng đánh số A,B,C, Z, IV 56536 dòng đánh số A,B,C, Z, IV 65536 dòng đánh số 1,2,3 65536 56536 dòng đánh số 1,2,3 56536 ($) - > A$1 địa gì? Địa tương đối Địa tuyệt đối Địa chi tương đối dòng tuyệt đối cột Địa chi tuyệt đối dòng tương đối cột ($) - > $A$1 địa chỉ? Địa tương đối Địa tuyệt đối Địa chi tương đối dòng tuyệt đối cột Địa chi tuyệt đối dòng tương đối cột Chỉ có địa cột cố định, địa dòng thay đổi ô chứa chép công thức thi gọi địa chỉ? Địa tương đối Địa tuyệt đối Địa chi tương đối dòng tuyệt đối cột Địa chi tuyệt đối dòng tương đối cột Các địa cột dòng cố định ô chứa công thức chép đến vị trí ô khác gọi địa chỉ? Địa tương đối Địa tuyệt đối Địa chi tương đối dòng tuyệt đối cột Địa chi tuyệt đối dòng tương đối cột Lệnh If =IF(,,) phát biểu sau? Nếu đúng, cho , sai cho Nếu sai, cho , cho Nếu đúng, cho , sai cho Nếu sai, cho , cho H1 cho biết liệu bảng tính được: Chọn theo hàng Chọn theo hàng cột Một số câu hỏi tham khảo c d Chọn theo địa Chọn theo vùng Câu 19 Khi bôi đen H1 địa Address địa số miền bôi đen; a Câu 20 b c d Chọn dãy ô liệu cách dùng kết hợp chuột phím CTRL nên dùng liệu chọn a b c d Liên tục dòng cột Không liên tục dòng cột Không liên tục Đều Câu 21 Dùng kết hợp chuột phím SHIFT để chọn liệu a b Câu 22 Liên tục Không liên tục Nhấn lệnh Redo a b Câu 23 Bước làm trước c Những bước làm trước Bước làm sau d Những bước làm sau Phát biểu: Thao tác xoá (Delete) Excel có nghĩa a b Câu 24 Xoá nội dung c Xoá nội dung định dạng Xoá định dạng d Không phát biểu Để chọn hàng cột bảng tính ta làm theo cách cách sau đây: a b c d Câu 25 a b c d Câu 26 a b c d Câu 27 a b Câu 28 a b c d Không kết hợp Vùng liệu chuyển tới Dùng chuột bôi đen dòng cột Dùng bàn phím chuột kết hợp để đánh dấu dòng cột Kích chuột vào ô đầu dòng ô đầu cột muốn chọn Kích chuột vào tên địa cột tên địa dòng cần chọn Để di chuyển ô liệu từ vị trí sang vị trí khác, Excel ta làm nào? Thực lệnh copy paste sang vị trí cần thiết Delete ô liệu ban đầu Cut ô liệu cần di chuyển paste sang vị trí cần thiết Di chuột vào cạnh biên ô liệu cần di chuyển kích rê chuột đến vị trí mong muốn Các cách Các thao tác copy cut liệu có điểm chung: Nhân liệu Di chuyển liệu Cất liệu Cùng lưu liệu định vào vùng nhớ trung gian Tổ hợp phím CTRL+V thao tác liệu công việc sau thực lệnh tổ hợp phím Copy CTRL+C c d CTRL+X Tất c d Di chuyển liệu Dán liệu Lệnh copy là: Nhân liệu Cắt liệu Một số câu hỏi tham khảo Câu 29 a b c d Câu 30 a b c d Câu 31 a b c d Lệnh Patse Đặt liệu copy sang vị trí định Đặt liệu cut sang vị trí định Đặt liệu vừa delete sang vị trí định Lấy liệu nhớ đệm Clipboard đặt vào vị trí định Clipboard dùng để: Cất liệu tệp Mở tệp lưu tạm thời Lưu tạm liệu thao tác copy, cut, delete Các chọn lựa a, b, c sai Dùng công cụ nhập nhanh Fill ta phải nhập liệu khởi tạo trước bôi đen theo dòng cột cần nhập, lúc số lượng nhập “>=” số ô bôi đen số lượng nhập “=” số ô bôi đen số lượng tuỳ thích số lượng nhập “4, 6= 8, “Gioi”, “Yeu”))) a Câu 47 Gioi b Kha c TB d Yeu Nếu DTB C3 = 6, biểu thức sau cho kết bao nhiêu: =If(C3>=5, Dau, Truot) a b Câu 48 Dau c #Name? Truot d Cả phương án sai Nếu DTB = HK loại C (trong DTB : Điểm trung bình, HK : Hạnh kiểm), biểu thức sau cho kết bao nhiêu: =If(OR(DTB>=8, HK= “A”),1000,300) a b Câu 49 1000 c False 300 d #Value! Nếu DTB = HK loại C (trong DTB : Điểm trung bình HK : Hạnh kiểm), biểu thức sau cho kết bao nhiêu: =If(AND(DTB>=8, HK= “A”),300,1000) a b Câu 50 1000 c False 300 d #Value! Nếu có N giá trị lựa chọn ứng với n điều kiện khác để lấy giá trị thoả điều kiện ta phải sử dụng hàm IF lồng lần a b Câu 51 n-1 lần c n lần n-2 lần d n+1 lần Biểu thức sau cho kết =DAY("15-Apr-1998") a b 15 1998 Một số câu hỏi tham khảo c d sai cú pháp Câu 52 Biểu thức sau cho kết =DAY("30/02/2002") a b Câu 53 30 c 2002 d #Value! Biểu thức sau cho kết =MONTH("28/2/2002") a b Câu 54 28 c 2002 d #Value! Biểu thức sau cho kết =MONTH("6-May") a Câu 55 28 b c Biểu thức sau cho kết =YEAR("05/01/01") a b Câu 56 #Name? c 2005 d Biểu thức sau cho kết =TODAY() a b Câu 57 Ngày tháng c Năm Ngày tháng máy tính d Tháng Để tính giá trị cho cột tuổi ô B2 hình bên công thức a b c d d =round((Today() - A2) /365,0) =Year(A2)-Year(Date) =Year(A2) +Year(Date) Không có đáp án Câu 58 Để biết ngày hệ thống máy tính ta sử dụng hàm hàm đây: a b Câu 59 =Date() c =Today() =Now() d =Year() Biểu thức sau cho kết =Left(“HaNoi”)? a b Câu 60 Sai cú pháp c Kết chữ “H” Kết chữ “i” d Kết chữ “Ha” Để cắt ký tự cuối từ “Hanoi” biểu thức đúng? a b Câu 61 =Right(“Hanoi”,1) c = Mid(“Hanoi”,2) = Right(“Hanoi”,2) d = Left(“Hanoi”,2) Biểu thức sau cho kết bao nhiêu? =Len(“Hanoi”) a Câu 62 b c Để chuyển chữ “hanoi” thành “HANOI” ta sử dụng hàm đây? a b Câu 63 =Upper(“hanoi”) c =Trim(“ha noi”) =Lower(“hanoi”) d =Len(“Hanoi”) Để chuyển chữ “HANOI” thành “hanoi” ta sử dụng hàm đây? a b Câu 64 =Upper(“(“HANOI”) c =Trim(“HANOI”) =Lower(“HANOI”) d =Len(“HANOI”) Để cắt từ “an” từ “Hanoi” biểu thức sau đúng? a b Câu 65 a d =Mid(“Hanoi”,2,2) c =Mid(“Hanoi”,2,3) =right(left(“hanoi”,3),2) d = Right(“Hanoi”,2) =left(right(“hanoi”,4),2) =Mid(“Hanoi”,3,2) Để xoá bỏ dấu cách thừa hai đầu chuỗi văn ta sử dụng hàm nào? Trim Một số câu hỏi tham khảo b Ltrim c Rtrim d Len Câu 66 a b c d Câu 67 a b Câu 68 a b c d Câu 69 a b c d Câu 70 a b c d Câu 71 a b c d Câu 72 a b c d Câu 73 a b Câu 74 Để chuyển từ “KDHanoi” thành từ “KDHN” =Replace(“KDHanoi”, 4,4, “N”) =Replace(“KDHanoi”, 4,2,“N”) =Replace(“KDHanoi”,2, 4, “N”) =Replace(“KDHanoi”, 4,4, “HN”) Giá trị ô B5 (hình vẽ) bao nhiêu? c d Giá trị ô C4 copy từ công thức ô C3 qkd ktd LEFT($B$4,3) LEFT($B$3,3) Giá trị ô C3 (hình vẽ) bao nhiêu? thị Bé thị b lê thị Giá trị ô C4 copy công thức C3 văn tèo Hồ v văn t Giá trị C4 copy công thức C3 đỗ trượt IF(B3>=”15”,”đỗ”,”trượt”) IF(B4>=”15”,”đỗ”,”trượt”) Công thức ô C4 copy công thức ô C3 IF(B4>=15,”đỗ”,”trượt”) trượt đỗ IF(B3>=”15”,”đỗ”,”trượt”) PROPER(„tin học”) cho kết gì? Tin Học tin học c d TIN HỌC Một kết khác Để tính tổng điểm =điểm +điểm ưu tiên ta dùng công thức sau ô D3, sau copy đến ô lại Một số câu hỏi tham khảo a b c d Câu 75 a b c d Câu 76 a b c d Câu 77 a b =VLOOKUP(C3,$E$7:$F$9,2,2)+B3 =VLOOKUP(C3,$E$7:$F$9,2,1)+B3 =VLOOKUP(C3,E7:F10,2,1)+B3 =VLOOKUP(C3,$E$7:$F$9,2,0) Để tính tổng điểm =điểm +điểm ưu tiên ta dùng công thức sau ô D3 =HLOOKUP(C3,$F$6:$H$7,2,2)+B3 =HLOOKUP(C3,$F$6:$H$7,2,1)+B3 =HLOOKUP(C3,$F$6:$H$7,2,0) =VLOOKUP(C3,$F$6:$H$7,2,0)+B3 Tại địa I3, để tính Lương theo yêu cầu: Tăng 10% lương cho người chức vụ “NV” có số ngày công lớn 30, gõ công thức? =IF (AND(D3=“NV”,F3>=30), ((E3*F3)*110%), E3*F3) =IF (OR(D3=“NV”,F3>=30), ((E3*F3)*110%), E3*F3) =IF (OR(D3=“NV”,F3>30), ((E3*F3)*110%), E3*F3) =IF (AND(D3=“NV”,F3>30), ((E3*F3)*110%), E3*F3) Tại địa I3, để tính Lương theo yêu cầu: Những người có chức vụ “GD” “PGD” tăng 20% lương, gõ công thức? =IF (OR(D3=“GD”,D3=“PGD”), ((E3*F3)*20%), E3*F3) =IF (AND(D3=“GD”,D3=“PGD”), ((E3*F3)*20%), E3*F3) Một số câu hỏi tham khảo c d =IF (AND(D3=“GD”,D3=“PGD”), ((E3*F3)*120%), E3*F3) =IF (OR(D3=“GD”,D3=“PGD”), ((E3*F3)*120%), E3*F3) Câu 78 Tại địa A23 gõ công thức: =AND(A19B21) Sẽ cho kết là? a b Câu 79 =1 c =True =0 d =False Tại địa A23 gõ công thức: =OR(A19[...]... trượt IF(B3>=”15”,”đỗ”,”trượt”) IF(B4>=”15”,”đỗ”,”trượt”) Công thức của ô C4 là gì khi copy công thức của ô C3 IF(B4>=15,”đỗ”,”trượt”) trượt đỗ IF(B3>=”15”,”đỗ”,”trượt”) PROPER( tin học”) cho kết quả là gì? Tin Học tin học c d TIN HỌC Một kết quả khác Để tính tổng điểm =điểm +điểm ưu tiên ta dùng công thức nào sau đây tại ô D3, sau đó copy đến ô còn lại Một số câu hỏi tham khảo a b c d Câu 75 a b c d... tên địa chỉ của dòng cần chọn Để di chuyển ô dữ liệu từ vị trí này sang vị trí khác, trong Excel ta làm thế nào? Thực hiện lệnh copy rồi paste sang vị trí cần thi t và Delete ô dữ liệu ban đầu Cut ô dữ liệu cần di chuyển và paste sang vị trí cần thi t Di chuột vào một trong 4 cạnh biên của ô dữ liệu cần di chuyển và kích rê chuột đến vị trí mong muốn Các cách trên đều đúng Các thao tác copy và cut dữ... a b c d Câu 81 a b c d Trong khi soạn thảo văn bản, giả sử ta cần thay thế chữ “giáo viên thành chữ “thầy giáo” thì ta làm thế nào? Chọn Edit/Find Chọn Edit/Replace… c d Chọn Edit/Go to Chọn Edit/Select all Để vẽ được các hình vẽ như sau ta phải sử dụng các công cụ của thanh toolbar nào? Thanh Standard Thanh Formatting Thah Pictures Thanh Drawing Muốn đặt tiêu đề đầu trang cho văn bản ta phải làm... Cả a và b đều đúng Một số câu hỏi tham khảo Trắc nghiệm phần: EXCEL – CÁC THAO TÁC CƠ BẢN Bạn hãy chọn câu trả lời đúng nhất cho mình: Câu 1 a b c d Excel là gì ? Là một bảng tính điện tử được dùng để tinh toán Là một hệ tính toán Là một CSDL dùng để lưu giữ số liệu Không có câu nào đúng Câu 2 Tệp Excel có phần mở rộng là? a a Câu 3 .XLS b .DBF MDB c .ODB Thanh công thức (Formula) của Excel có chức... năng? Chứa các nút lệnh phục vụ cho việc quản lý File Chứa các nút lệnh phục vụ cho việc định dạng văn bản Hiển thị tên cửa sổ ứng dụng Chứa các lệnh tương ứng với nhóm chức năng xử lý Thanh công cụ Formating của Excel có chức năng? Chứa các nút lệnh phục vụ cho việc quản lý File Chứa các nút lệnh phục vụ cho việc định dạng văn bản Hiển thị tên cửa sổ ứng dụng Chứa các lệnh tương ứng với nhóm chức năng... chỉ? Địa chỉ tương đối Địa chỉ tuyệt đối Địa chi tương đối dòng tuyệt đối cột Địa chi tuyệt đối dòng tương đối cột Chỉ có địa chỉ cột cố định, còn địa chỉ dòng thay đổi khi ô chứa được sao chép công thức thi gọi là địa chỉ? Địa chỉ tương đối Địa chỉ tuyệt đối Địa chi tương đối dòng tuyệt đối cột Địa chi tuyệt đối dòng tương đối cột Các địa chỉ cột và dòng được cố định khi ô chứa công thức được sao chép... b Câu 35 Ctrl + A c Alt + F Alt + A d Ctrl + F Trong soạn thảo Winword, công dụng của tổ hợp phím Ctrl - H là: a b c d Tạo tệp văn bản mới Chức năng thay thế trong soạn thảo Định dạng chữ hoa Lưu tập tin văn bản vào đĩa Câu 36 Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Winword, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện: a b Câu 37 Table – Cells c Tools - Split Cells Table - Merge Cells d Table -... Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu: =Sum(A1:A5) a b Câu 41 15 c #Name? 12 d #Value! Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu: =Max(A1:A5)+Count(A1:A5) a b Câu 42 7 c 10 d Để tính tổng số sinh viên cho ô B6 ở hình dưới công thức nào sau đây là đúng? a b c d 2 3 4 5 3 5 t 6 #Name? Tất cả các đều sai =Sum(B2:B5) =Count(B2:B5) =Counta(B2:B5) Không có công thức nào đúng Câu 43 Biểu thức sau cho... lại slide trước đó ta phải: Nhấn phím Esc Nhấn phím PgUp Nhấn phím Enter Nhấn phím PgDn Trong MS Powerpoint, lựa chọn nào sau đây dùng để tạo hiệu ứng hoạt hình cho các đối tượng : Slide ShowAction Settings Slide ShowSlide Transition Slide ShowCustom Shows Slide ShowCustom Animation Trong MS Powerpoint, để thực hiện trình chiếu các Slide, ta dung: Phím F5 Menu Slide Show > View Show Menu File > Print
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi nâng ngạch chuyên viên môn tin học , Thi nâng ngạch chuyên viên môn tin học , Thi nâng ngạch chuyên viên môn tin học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay