Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức tỉnh tiền giang năm 2016 môn tiếng anh

180 186 0
  • Loading ...
1/180 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 11:13

UBND TỈNH TIỀN GIANG HỘI ĐỒNG NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2016 TÀI LIỆU ÔN THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2016 Môn: TIẾNG ANH Tiền Giang, tháng 9/ 2016 Ôn tập ngữ pháp tiếng Anh Cấu trúc chung câu tiếng Anh: Một câu tiếng Anh thường bao gồm thành phần sau đây: Ví dụ: SUBJECT VERB COMPLEMENT MODIFIER John and I ate a pizza last night We studied "present perfect" last week He runs I like very fast walking 1.1 Subject (chủ ngữ): Chủ ngữ chủ thể hành động câu, thường đứng trước động từ (verb) Chủ ngữ thường danh từ (noun) ngữ danh từ (noun phrase - nhóm từ kết thúc danh từ, trường hợp ngữ danh từ không bắt đầu giới từ) Chủ ngữ thường đứng đầu câu định việc chia động từ Chú ý câu tiếng Anh có chủ ngữ (Trong câu mệnh lệnh, chủ ngữ ngầm hiểu người nghe Ví dụ: “Don't move!” = Đứng im!) Milk is delicious (một danh từ) That new, red car is mine (một ngữ danh từ) Đôi câu chủ ngữ thật sự, trường hợp đó, It There đóng vai trò chủ ngữ giả It is a nice day today There is a fire in that building There were many students in the room It is the fact that the earth goes around the sun 1.2 Verb (động từ): Động từ từ hành động trạng thái chủ ngữ Mọi câu phải có động từ Nó từ đơn ngữ động từ Ngữ động từ (verb phrase) nhóm từ gồm nhiều trợ động từ (auxiliary) động từ I love you (chỉ hành động) Chilli is hot (chỉ trạng thái) I have seen the movie three times before (auxiliary: have; main verb: seen) I am going to Sai Gon tomorrow (auxiliary: am; main verb: going) 1.3 Complement (vị ngữ): Vị ngữ từ cụm từ đối tượng tác động chủ ngữ Cũng giống chủ ngữ, vị ngữ thường danh từ ngữ danh từ không bắt đầu giới từ, nhiên vị ngữ thường đứng sau động từ Không phải câu có complement Vị ngữ trả lời cho câu hỏi What? Whom? John bought a car yesterday (What did John buy?) Jill wants to drink some water (What does he want to drink?) She saw John at the movie last night (Whom did she see at the movie?) 1.4 Modifier (trạng từ): Trạng từ từ cụm từ thời gian, địa điểm cách thức hành động Không phải câu có trạng từ Chúng thường cụm giới từ (prepositional phrase), phó từ (adverb) cụm phó từ (adverbial phrase) Chúng trả lời câu hỏi When?, Where? How? Một cụm giới từ cụm từ bắt đầu giới từ kết thúc danh từ (VD: in the morning, on the table, ) Nếu có nhiều trạng từ câu trạng từ thời gian thường sau John bought a book at the bookstore (Where did John buy a book?) She saw John at the movie last night (Where did she see John? When did she see him?) She drives very fast (How does she drive?) Chú ý trạng từ thường sau vị ngữ không thiết Tuy nhiên trạng từ cụm giới từ không nằm động từ vị ngữ She drove on the street her new car (Sai) She drove her new car on the street (Đúng) Noun phrase (ngữ danh từ) 2.1 Danh từ đếm không đếm (Count noun/ Non-count noun): · Danh từ đếm được: Là danh từ dùng với số đếm, có hình thái số số nhiều Nó dùng với a hay với the VD: one book, two books, · Danh từ không đếm được: Không dùng với số đếm, hình thái số ít, số nhiều Nó dùng với a, the số trường hợp đặc biệt VD: milk (sữa) Bạn nói "one milk", "two milks" (Một số vật chất không đếm được chứa bình đựng, bao bì đếm VD: one glass of milk - cốc sữa) · Một số danh từ đếm có hình thái số nhiều đặc biệt VD: person - people; child - children; tooth – teeth; foot – feet; mouse – mice · Một số danh từ đếm có dạng số ít/ số nhiều phân biệt có "a" "a": an aircraft/ aircraft; a sheep/ sheep; a fish/ fish · Một số danh từ không đếm food, meat, money, sand, water dùng danh từ số nhiều để dạng, loại khác vật liệu This is one of the foods that my doctor wants me to eat · Danh từ "time" dùng với nghĩa "thời gian" không đếm dùng với nghĩa "thời đại" hay "số lần" danh từ đếm You have spent too much time on that homework (thời gian, không đếm được) I have seen that movie three times before (số lần, đếm được) Bảng sau định ngữ dùng với danh từ đếm không đếm WITH COUNTABLE NOUN WITH UNCOUNTABLE NOUN a(n), the, some, any the, some, any this, that, these, those this, that none, one, two, three, None much (thường dùng câu phủ định, câu many hỏi) a lot of a [large / great] number of (a) few a lot of a large amount of (a) little fewer than less than more than more than Một số từ không đếm nên biết: sand money information physics food news air mathematics meat measles (bệnh sởi) mumps (bệnh quai bị) politics water soap economics homework Note: advertising danh từ không đếm advertisement danh từ đếm được, quảng cáo cụ thể There are too many advertisements during TV shows 2.2 Cách dùng quán từ không xác định "a" "an" Dùng a an trước danh từ số đếm Chúng có nghĩa Chúng dùng câu có tính khái quát đề cập đến chủ thể chưa đề cập từ trước A ball is round (nghĩa chung, khái quát, tất bóng) I saw a boy in the street (chúng ta cậu bé nào, chưa đề cập trước đó) 2.2.1 Dùng “an” với: Quán từ an dùng trước từ bắt đầu nguyên âm (trong cách phát âm, cách viết) Bao gồm: · Các từ bắt đầu nguyên âm a, e, i, o: an aircraft, an empty glass, an object · Một số từ bắt đầu u, y: an uncle, an umbrella · Một số từ bắt đầu h câm: an heir, haft an hour · Các từ mở đầu chữ viết tắt: an S.O.S/ an M.P 2.2.2 Dùng “a” với: Dùng a trước từ bắt đầu phụ âm Chúng bao gồm chữ lại số trường hợp bắt đầu u, y, h VD: a house, a university, a home party, a heavy load, a uniform, a union, a year income, · Đứng trước danh từ mở đầu "uni " phải dùng "a" (a university/ a uniform/ universal/ union) (Europe, eulogy (lời ca ngợi), euphemism (lối nói trại), eucalyptus (cây khuynh diệp) · Dùng thành ngữ số lượng định như: a lot of/a great deal of/a couple/a dozen · Dùng trước số đếm định thường hàng ngàn, hàng trăm a/one hundred a/one thousand · Dùng trước "half" (một nửa) theo sau đơn vị nguyên vẹn: a kilo and a half, hay ghép với danh từ khác để nửa phần (khi viết có dấu gạch nối): a half - share, a half - holiday (ngày lễ nghỉ nửa ngày) · Dùng với đơn vị phân số 1/3 a/one third - 1/5 a /one fifth · Dùng thành ngữ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: $5 a kilo, 60 kilometers an hour, times a day 2.3 Cách dùng quán từ xác định "The" Dùng the trước danh từ xác định cụ thể mặt tính chất, đặc điểm, vị trí đề cập đến trước đó, khái niệm phổ thông, biết The boy in the corner is my friend (Cả người nói người nghe biết cậu bé nào) The earth is round (Chỉ có trái đất, biết) Với danh từ không đếm được, dùng the nói đến vật cụ thể, không dùng the nói chung Sugar is sweet (Chỉ loại đường nói chung) The sugar on the table is from Cuba (Cụ thể đường bàn) Với danh từ đếm số nhiều, chúng có nghĩa đại diện chung cho lớp vật loại không dùng the Oranges are green until they ripen (Cam nói chung) Athletes should follow a well-balanced diet (Vận động viên nói chung) 2.3.1 Sau số trường hợp thông dụng dùng The theo quy tắc trên: · The + danh từ + giới từ + danh từ: The girl in blue, the Gulf of Mexico · Dùng trước tính từ so sánh bậc only: The only way, the best day · Dùng cho khoảng thời gian xác định (thập niên): In the 1990s · The + danh từ + đại từ quan hệ + mệnh đề phụ: The man to whom you have just spoken is the chairman · The + danh từ số tượng trưng cho nhóm thú vật đồ vật: The whale = whales (loài cá voi), the deep-freeze (thức ăn đông lạnh) · Đối với man mang nghĩa "loài người" tuyệt đối không dùng the: Since man lived on the earth (kể từ loài người sinh sống trái đất này) · Dùng trước danh từ số để nhóm, hạng người định xã hội: The small shopkeeper: Giới chủ tiệm nhỏ/ The top offcial: Giới quan chức cao cấp · The + adj: Tượng trưng cho nhóm người, chúng không phép số nhiều xem danh từ số nhiều Do động từ đại từ với chúng phải thứ số nhiều: The old = The old people; The old are often very hard in their moving · The + tên gọi đội hợp xướng/ dàn nhạc cổ điển/ ban nhạc phổ thông: The Back Choir/ The Philharmonique Philadelphia Orchestra/ The Beatles · The + tên gọi tờ báo (không tạp chí)/ tàu biển/ khinh khí cầu: The Times/ The Titanic/ The Hindenberg · The + họ gia đình số nhiều = gia đình nhà: The Smiths = Mr/ Mrs Smith and children · Thông thường không dùng the trước tên riêng trừ trường hợp có nhiều người vật tên người nói muốn ám người cụ thể số đó: There are three Sunsan Parkers in the telephone directory The Sunsan Parker that I know lives on the First Avenue · Tương tự, không dùng "the" trước bữa ăn: breakfast, lunch, dinner: We ate breakfast at am this morning Trừ muốn ám bữa ăn cụ thể: The dinner that you invited me last week were delecious · Không dùng "the" trước số danh từ home, bed, church, court, jail, prison, hospital, school, class, college, university v.v với động từ giới từ chuyển động đến mục đích khỏi mục đích chính: Students go to school everyday The patient was released from hospital Nhưng đến khỏi không mục đích dùng "the" Students go to the school for a class party The doctor left the hospital for lunch 2.3.2 Bảng sử dụng "the" không sử dụng "the" số trường hợp điển hình Có "The" Không "The" + Dùng trước tên đại dương, sông ngòi, + Trước tên hồ biển, vịnh cụm hồ (số nhiều) Lake Geneva The Red Sea, the Atlantic Ocean, the Persian Gufl, the Great Lakes + Trước tên dãy núi: The Rocky Mountains + Trước tên vật thể vũ trụ giới: + Trước tên núi Mount Vesuvius + Trước tên hành tinh chòm Venus, Mars The earth, the moon + The schools, colleges, universities + of + danh từ riêng The University of Florida + The + số thứ tự + danh từ The third chapter + Trước tên chiến tranh khu vực với + Trước tên trường trước tên riêng Stetson University + Trước danh từ với số đếm Chapter three, Word War One điều kiện tên khu vực phải tính từ hoá The Korean War (=> The Vietnamese economy) + Trước tên nước có hai từ trở lên (ngoại + Trước tên nước có từ: trừ Great Britain) China, France, Venezuela, Vietnam The United States, The Central African Republic + Trước tên nước mở đầu New, + Trước tên nước coi quần đảo tính từ hướng: quần đảo New Zealand, North Korean, France The Philipines, The Virgin Islands, The Hawaii + Trước tên lục địa, tỉnh, tiểu bang, thành phố, quận, huyện: + Trước tên tài liệu kiện lịch sử Europe, Florida The Constitution, The Magna Carta + Trước tên môn thể thao + Trước tên nhóm dân tộc thiểu số baseball, basketball the Indians + Trước danh từ trừu tượng (trừ số trường hợp đặc biệt): freedom, happiness + Trước tên môn học nói chung mathematics + Trước tên môn học cụ thể The Solid matter Physics + Trước tên ngày lễ, tết Christmas, Thanksgiving + Trước tên loại hình nhạc cụ  To check (up) on: điều tra, xem xét  To close in (on): tiến lại gần, chạy lại gần  To come along with: với  To count on = depend on = rely on  To come down with: mắc phải bệnh  Do away with = get rid of: tống khứ, loại bỏ, trừ khử  To daw up = to draft: soạn thảo (một kế hoạch, hợp đồng)  To drop out of = to withdraw from: bỏ (đặc biệt bỏ học chừng)  To figure out: Hình dung được, hiểu  To find out: khám phá ra, phát  To get by: Lần hồi qua ngày, sống sót qua  To get through with: kết thúc  To get through to: thông tin cho ai, gọi cho (điện thoại), tìm cách làm cho hiểu  To get up: dậy/ tổ chức  To give up: bỏ, từ bỏ  To go along with: đồng ý với  To hold on to: giữ vững, trì  To hold up: cướp / giữ vững, trì, sống bình thường, dùng (bất chấp sức ép bên sử dụng lâu)  To keep on doing smt: tiếp tục không ngừng làm  To look after: trông nom, săn sóc  To look into: điều tra, xem xét  To pass out = to faint: ngất (nội động từ, không dùng bị động)  To pick out: chọn ra, lựa ra, nhặt  To point out: ra, vạch  To put off: trì hoãn, đình hoãn  To run across: khám phá, phát (tình cờ)  To run into sb: gặp bất ngờ  To see about to: lo lắng, săn sóc, chạy vạy  To take off: cất cánh to land  To take over for: thay cho  to talk over: bàn soạn, thảo luận  to try out: thử nghiệm, dùng thử (sản phẩm)  to try out for: thử vai, thử giọng (1 kịch, buổi biểu diễn)  To turn in: giao nộp, đệ trình / ngủ  To watch out for: cảnh giác, để mắt, trông chừng (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) PRACTICE TEST I- Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest: A listen B visitor C continue D interesting A different B world C disaster D practiced A question B station C nation D population A climbed B stationed C belonged D established A parks B walks C visits D combs II- Multiple choice: “Did you meet Ann here at the university ?” “No, we ……… when I started college.” A have already met B had already met C had already been meeting D already met If my client _ me her fax number, I _ to post a letter to her A gave,/ will not have B will give / not have C had given / wouldn't have had D had given / will not have had “ Would you like to go to the pop concert?” “ Thanks, but I …… it already” A had seen B have been seen C have seen D did see He is very worried _ his new job because he is not quite prepared _ working A on / over B to / off C about / for D in / at 10.The national……….is a programme of study in all the main subjects that children aged to 16 in state schools must follow A syllabus B course C plan D curriculum 11 For the government, education is now at the top of …………… A agenda B outline C order D plan 12 It is the soft ware package to…………your requirements A meet B fulfill C satisfy D All are correct 13 These goods are more than we need; they are ……… to requirements A extra B surplus C addition D bonus 14 When I last saw him, he ……….in London A has lived B is living C was living D has been living 15 We ……… Dorothy since Last Saturday A don’t see B haven’t seen C didn’t see D hadn’t seen 16 “What did you last night?” “ I watched TV, practiced the piano and ……….my homework” A made B C done D did 17 “ Those eggs of different colors are very artistic” “Yes, they………in Russia” A were painted B were paint C were painting D painted 18 “ David is in prison for smoking drugs.” “ He ………that it was against the law.” A is telling B was told C told D tells 19 “ The maintenance people didn’t remove the chairs from ballroom.” “ Don’t worry They …………them before the dance begins.” A will have been moved B will have moved C were moved D moved 20 Gold……… in California in the 19th century A was discovered B has been discovered C was discover D they discovered 21 ……… that military spending is extremely high A We are felt B It feels C It is felt D We feel that it 22 I wouldn’t go there at night if I ……….you A am B was C were D B and C are correct 23 Someone who is _ is hopeful about the future or the success of something in particular A powerful B optimistic C stagnant D pessimistic 24 While girls lack of ….………, boys often overestimate their abilities A confidence B confident C confidently D confidences 25 Your medical records are strictly ……………,we keep them in secret A confidence B confident C confidently D confidential 26 Housework has………….been regarded as woman’s work A traditionally B traditional C tradition D traditionalist 27. _, he walked to the station A Despite being tired B Although to be tired C In spite being tired D Despite tired 28 We should like to………our apologies for the delay to your flight today A offer B make C D A and B 29 The school pays for heating and the……….of the buildings A maintenance B mantenant C maintaining D maintenances 30 If she _ the train last night, she …………….here now A took / were B were taking / is C had taken / would have been D had taken / would be 31 The area is being promoted ……… a tourist destination A of B as C at D.for 32 We are concerned with the problem of energy resources we must also think of our environment A despite B though C as though D but 33 A ………… knit in community is the one in which relationships are very close A close B closely C tightly D B and C 34 Mrs Brown is bored with doing the…………chores A household B domestic C housework D A and B 35 The singer, _ most recent recording has had much success, is signing autographs A whose B that C who D whom IV- Read the passage and choose the best answer: We are all destroying the earth The seas and the rivers are too dirty to swim in There is so much smoke in the air that it is unhealthy to live in many of the world’s cities In one well-known city, for example, poisonous gases from cars pollute the air so much that traffic policemen have to wear oxygen masks We have cut down so many trees that there are now vast areas of land all over the world As a result, farmers in parts of Africa cannot grow enough food to eat In certain countries in Asia there is too little rice Moreover, we not take enough care of the countryside Wild animals are quickly disappearing For instance, tigers are rare in India now and because we have killed too many for them to survive However, it isn’t enough simply to talk about the problem We must act now before it is too late to anything about it Join us now Save the earth 36 Why can’t we swim in the seas and the rivers? A because they are too dirty B because they are too healthy C because they are too harmful D because there is too much smoke 37 How is the air in many of the world’s cities? A it is very pure B there is so much smoke in it C it is healthy to breathe it D none are correct 38 What kinds of animals are rare in India now? A lions B tigers C elephants D bears 39 The result of cutting down trees in Asia and Africa is A farmers cannot grow enough to eat B there is too little rice C A and B are correct D A and B are incorrect 40 Wild animals are quickly disappearing because A we take care of the city B we not take care of the city C we take care of the countryside D we not take care of the countryside V Writing Choose the sentence which has the closest meaning to the original one 41 The problems which are being discussed are the following A The problems to discussed are the following B The problems to being discussed are the following C The problems be discussed are the following D The problems being discussed are the following 42 We started writing to each other eight years ago A.We have rarely written to each other for eight years B.Eight years is a long time for us to write to each other C We wrote to each other eight years ago D We have been writing to each other for eight years 43 I didn't listen to my father's advice, and I get myself into trouble now A If I listened to my father, I would not get into trouble B If I had listened to my father, I would not get into trouble C If I listened to my father, I would not have gotten into trouble D If I had listened to my father, I would not have gotten into trouble 44 "Why can't you your work more carefully?" said Henry's boss A Henry's boss asked him not to his job with care B Henry's boss suggested doing the job more carefully C Henry's boss warned him to the job carefully D Henry's boss criticized him for doing his job carelessly Choose the best sentence that can be arranged from the words given 45 I / read / advertisement / your company / today's newspaper A I would like to read the advertisement of your company on today's newspaper B I have just read the advertisement of your company in today's newspaper C I enjoy reading the advertisement from your company in today's newspaper D I read the advertisement which is of your company in today's newspaperVI Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting 46.You have to study hard to keep pace in your classmates A B C D 47.I haven’t come back to Hanoi from my brother last visited me A B C D 48.My father, that has a special craze for cars, has just bought another sports car A B C D 49 If she had eaten fewer sweets, she would lose weight A B C D 50 A lot of articles about the environment have written by my classmates A B C D PRACTICE TEST I- Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest: A protected B destroyed C included D needed A live B highway C ideal D environment A minerals B plants C things D regions A music B busy C noisy D Western A energy B quality C healthy D apply II- Multiple choice: The two sets of figures are not…………different A sign B significantly C significant D signal Both method rely on the accurate ……………of the pressure of the gas A determine B determination C determined D determining I……………Texas state University now A am attending B attend C.was attending D attended In the nursing professor, women are in the ……… (major) A majority B major C majorial D majorly 10 The father used to be the………of the household in Vietnam A head B leader C president D boss 11 Someone who is _ is hopeful about the future or the success of something in particular A powerful B optimistic C stagnant D pessimistic 12 We want the kids to have the best……….education A probable B possible C possibly D probably 13 An economic _ is a time when there is very little economic activity, which causes a lot of unemployment and poverty A improvement B depression C development D mission 14 The college……… specialist language courses A runs B provides C manages D A and B 15 He decided to………a course in art and design A sit B take C D B and C 16 The train …………half an hour ago A has been leaving B left C has left D had left 17 Jack…….the door A has just painted B paint C will have painted D painting 18 My sister ………for you since yesterday A is looking B was looking C has been looking D looked 19 “What did you last night?” “ I watched TV, practiced the piano and ……….my homework” A made B C done D did 20 I ……………to the same barber since last year A am going B have been going C go D had going 21 All plans…………….….before departure A will checked B will has checked C will be checked D will been checked 22 I wanted…………by the head of the company, but it was impossible A to see B to be seen C seeing D being to see 23 After a decade of economic liberalization, Vietnam has seen a dramatic rise in living _ in urban areas A surface B standards C levels D backgrounds 24 If they had enough time , they ………head south A did B may C would D 25 If you had the change,…………you go fishing? A have B would C have had D.will have 26 If the doctor had arrived sooner, the boy ………… A might be saved B have been saved C was saved D might have been saved 27 Domestic chores will no longer be a burden thanks to the inventions of laborsaving devices A Official B Household C Schooling D Foreign 28 …………………that we were late, we began to run A Knowing B To know C We knew D As knowing 29 I hate _ personal questions by newly-acquainted friends A to be asking B to be ask C being asked D of asking 30 “ Did you go to Hawaii for vacation?” “ I…………to go, but I got sick at the last minute.” A was planned B had planned C had been planning D have planned 31 He ………confidence when he went to college A got B maintained C gained D obtained 32 Julie failed the exam _ of working very hard A despite B in spite C even if D though 33 There has been a shift of……… from manufacturing to service industries A change B alteration C emphasis D movement 34 _ her lack of hard work, she was promoted A In spite B Even though C In spite of D Despite of 35 “ Would you like to go to the pop concert?” “ Thanks, but I ………… it already” A had seen B have been seen C have seen D did see III- Read the passage and choose the best answer: At the age of 65, Laura Ingallls Wilder began writing a series of novels for young people based on her early experiences on the American frontier Born in a state of Wisconsin in 1867 , she and her family were rugged pioneers Seeking better farm land , they went by covered wagon to Missouri in 1869, then on to Kansas the next year, returning to Wisconsin in 1871, and travelling on to Minnesota and Iowa before settling permanently in South Dakota in 1789 Because of this constant moving Wider’s early education took place sporadically in a succession of one-room school From age 13 to 16 ,she attended school more regularly, although she never graduated At the age of 18, she married Almanzo James Wilder They bought a small farm in the Ozarks, where they remained for the rest of their lives Their only daughter, Rose, who had become nationally known journalist, encouraged her mother to write Serving as agent and editor, Rose negotiated with Harper’s to publish her mother’s first book, Little House in the Big Woods Seven more books followed, each chronicling her early life on the plains Written from the perspective of a child, they have remained popular with young readers from many series, Little House on the Prairie, was introduced ,based on the stories from Wider’s books 36- What is the main topic of the passage? A A weekly television series B Wilder’s career C American pioneer life D Children’s literature 37- She began writing novels A When a child in the frontier B rough after she moved to the Ozarks C when she was a young mother D After her sixty- fifth birthday 38- The author mentioned all of the following in Laura Ingallls Wilder’s life except A she married Almanzo Wilder B she had one daughter C she went west by covered wagon D she graduated from one-room school 39- The word “they” in paragraph refers to A more books B the plains C many nations D young readers 40- It can be inferred from the passage that A the Wilder were not happy living in Ozarks B Wilder’s daughter was not successful writer C Laura Ingallls Wilder wrote scripts for the television series D Wilder’s books have a universal appeal V Choose the underlined word or phrase (A B, C or D) that needs correcting: 41 Oxford University is the older university in England A B C D 42 The children are very boring and they don't know what to A B C D 43 It spent me 30 minutes to clean the door A B C D 44 I know that "Romeo and Juliet" is a play writing by Shakespeare A B C D 45 Which city is larger, Hanoi and Ho Chi Minh City? A B C D IV Read the passage and choose the best answer for each blank Nonverbal communication, or "body language", is communication by facial expressions, head or eyes movements, hand signals, and body postures It can be just as important to understand -(46) words are Misunderstandings- often amusing -(47) sometimes serious- can arise between people from different cultures if they misinterpret nonverbal signals For example, take the differences in meaning of a gesture -(48) - is very common in the United States: a circle made with the thumb and index finger To an American, it means that everything -(49) - OK To Japanese, it means that you are talking -(50) money In France, it means that something is worthless Meanwhile in Greece, it is an obscene gesture Therefore, an American could unknowingly offend a Greek by using that particular hand signal 46 A more B less C as D than 47 A although B but C unless D in order to 48 A who B where C why D that 49 A were B was C is D are 50 A around B about C among D ahead PRACTICE TEST I Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others in each line A helps B provides C documents D laughs A match B chair C character D church A established B worked C stretched D invented II Choose the word that has stress pattern different from that of the other words A centigrade B adventurous C astronomy D colony A bamboo B active C answer D wedding III Choose the best answer to complete each sentence Mary always takes great care………….her children A for B of C to D with Mr Liming wanted _ to the meeting 30 minutes early yesterday A we go B us going C us go D us to go He said he ………… return later A will B would C can D would be Do you think a close friend should share joy and sadness ……………… you? A with B on C at D between 10……………………… ,he wouldn’t have missed the train A If he listened to me B Unless he listened to me C If he had listened to me D If he didn’t listen 11 …………… is the technology of sending signals and messages over long distances using electronic equipment, for example by radio and telephone A Telecommunication B Telegraph C Multifunction D Information technology 12 “That's a very nice dress you're wearing” – “…………… ” A That's nice B I'm glad you like it C That's all right D I like it 13 Jack, ………… I played tennis yesterday, was much fitter than me A who B whom C with whom D with who 14 Children receive its early………… at home so parents should buy some ……… magazines to put them in the bookcase A educational/ educate B educational/ education C education/ educational D education/ educated 15 At this moment, the team ……………… the game among themselves A has been discussing B have discussing C are discussing D is discussing 16 Since I came here, I…………a lot of acquaintances A have had B had C have D am having 17. _ we had planned everything carefully, a lot of things went wrong A Although B Despite C Because D Because of 18 We are going to … A have our house to be decorated B have our house be decorated C get our house being redecorated D have our house redecorated 19 If I had enough money, I…………… a good dictionary A will buy B will have bought C would buy D would have bought 20 "How long are you going to stay?" Susan asked George ……………………… A how long was he going to stay B that how long he has gone to stay C how long you were going to stay D how long he was going to stay 21 The curriculum is usually set by the government A national B nation C nationally D nationality 22 He performed very well in the interview;………… , he didn’t get the job A since B but C therefore D however 23 You will spend at least one year working abroad … you can find out how things operate overseas A as long as B because C so as to D so that 24 The conical leaf hat is one of the typical features of the Vietnamese A education B culture C society D language 25 “What are you going to this weekend?” - _ A I'm very tired B I don't like going out C It's a good idea D We plan to visit my grandparents 26 Many goods…………….in China are now not very saleable in Viet Nam A manufacturing B manufacture C to manufacture D manufactured 27 _should try to make good impression on interviewers A Apply B Applicants C Applying D Applied 28 The club last year A had been opened B was opened C has been opened D was being opened 29 told me this refused to give his name A The man whom B The man whom was C The man who was D The man who 30 ………… she agreed, you would have done it A If B had C should D would IV Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one 31 Shall we go for a walk? A What about go for a walk? B What about going for walk? C What about going a walk? D What about going for a walk? 32.The storm blew a lot of trees down last night A A lot of trees were blown down last night by the storm B A lot of trees were cut down last night C The storm could have blown a lot of trees D The storm was strong enough to blow down old trees 33 He didn’t hurry so he missed the plane A If he hurried, he wouldn’t missed the plane B If he had hurried, he could might catch the plane C If he had hurried, he could have caught the plane D He didn’t miss the plane because he hurried 34 “ You damaged my bicycle, Tom!” said John A John accused to Tom for damaging his bicycle B John accused with Tom to have damage his bicycle C John accused Tom of damaging his bicycle D John accused Tom to damage his bicycle 35 The last time I played football was in 1991 A.I haven’t played football in 1991 B I haven’t played football since 1991 C.I didn’t play football in 1991 D.I last played football since 1991 V- Read the passage and choose the best answer: In the future, genetic engineering will allow us to create the perfect human It will be hard to get used to Parents will order a baby who 'will grow up to become his new job because he is not quite prepared a genius or to have a Miss World appearance Also, genetic engineering will allow us to mix plants and animals As computers have advanced, they have helped us remember, calculate, organize, and clarify So it will become easier to deal with things, and much quicker At a point in a future time, some may claim that computers become about as smart as Newton or Einstein More advanced computers will be able to be creative, respond to feelings in a feeling way, develop intuition, recognize patterns, and suggest innovative alternatives There is a hope if we choose to take action We can select Internet information wisely, choose healthy computer games, limit our exposure to television commercials, and select television programs carefully People will be aware of the importance of keeping active, getting outside to more physical activities We will also plan to make a major sacrifice the next time we buy a car, take the bus Everybody will be more concerned about making environmentally friendly choices, eating healthy, and helping build a healthier society by shopping at better stores that sell better food Most people will be aware that a happy, loving family is a joy to be part of, and that it is a necessary foundation for building a strong society But it is extremely important for our future that we maintain a healthy perspective We need to value and appreciate the importance of what can be achieved by loving and committed parents People need a strong foundation, so it is vital for our society that we encourage parents to work at creating love, joy, and happiness for their children in a decent, stable, and productive atmosphere 36 How many aspects of life in the future are referred in the text? A One B Two C Three D Four 37 Which aspect is not referred in the text? A Education B Genetic Engineering C Computers D Family 38 The phrase to have a Miss World appearance means that _ A to become a Miss World B to enter a beauty contest C to be intelligent D to be beautiful 39 According to the text, in the future, _ A it will be difficult for us to select Internet information B people will prefer taking a bus to buying a car C food will not be sold at shops D TV viewers will not be able to escape from seeing a lot of advertising 40 The last paragraph is about _ A family and parents' responsibility in the future B children's education C children's health D how to build a strong society VI Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one 41 Even though he has no experience, I plan to hire him A I am going to hire him, but he has no experience B.Since he has no experience, I plan to hire him C I’m going to hire him despite his having no experience D He has no experience, so I hire him 42 Jack denied cheating in the exam A Jack said he had cheated in the exam B Jack said that he hadn’t cheated in the exam C Jack didn’t say that he had cheated in the exam D Jack didn’t say he hadn’t cheated in the exam 43 I think you should stop smoking A If I am you, I will stop smoking B If I were you, I can stop smoking C If I were you, I would stop smoking 44 He prefers golf to tennis A He would rather play golf to tennis C He doesn’t like golf and tennis 45 We produce more food It gets cheap A The most food we produce, the cheapest it gets C More food we produce, the cheaper it gets D If I had been you, I would stop smoking B He‘d rather play glof than tennis D He’d play golf than tennis B The more food we produce, the cheaper it gets D The less food we produce, the cheaper it gets PRACTICE TEST I Choose the word that has stress pattern different from that of the other words A informal B provide C problem D supply A employment B different C president D evident II Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others in each line A teachers B arrives C textbooks D combs A high B advice C guide D river A pleasure B please C easy D leave III Choose the best answer to complete each sentence They let their children up late at weekends A staying B to stay C stay D stayed If I you, I’d call and apologise A am B were C would be D was - Must I also include my official high school transcripts? - Yes Remember that they _ translated into English and certified by appropriate authorities A can be B will be C may be D must be Mary and I are looking forward you A of seeing B for seeing C to seeing D to se 10 When we were kids, we understand the importance of choosing a career A don’t B won’t C didn’t D weren’t 11 I am going to visit the town _ I was born and grew up A where B which C when D who 12 Your car is quite old It's the same as _ A us B our C ours D we're 13 The farmers in my village often their work very early in the morning A beginning B is beginning C begins D begin 14 Americans often say “Thank you” when you help them _ something A B makes C to doing D doing 15 The workers _go to work late last week A use to B used C used to D were used to 16 Today, the scientists in the world research on Aids A doing B does C make D are doing 17 Your must be typed into copies to hand in for our company A applicants B application C applicating D applying 18 I apologized the book at home A for leaving B to leaving C leaving D to leave 19 _the increase in their salaries, many French employees spend Saturday at work A Despite B Even if C Even though D In spite 20 Bird flu _by the virus H5N1 A are caused B is causing C is caused D caused 21 After he his English course, he went to England to continue his study A finish B finishes C finished D had finished 22 We _ for HaNoi on the earliest plane tomorrow A leave B are leaving C were leaving D will have left 23 Tom was the last the classroom yesterday A to leave B leaving C left D leaves 24 Why didn’t you listen to me I was talking to you? A while B until C by the time D whenever 25 Doctors and pharmacists have to assume ……………………… for human life A responsibility B achievement C optimism D aspect 26 If I _ you were sick I would have called sooner A knew B had known C know D would have known 27 You give a party in your new house to celebrate moving into it A housekeeping B house guest C house coming D housewarming 28 - Go to the cinema in the evening with me - Let me ask my parents permission A for B about C with D to 29 We should take care of war invalids and family of martyrs A look after B look into C look for D look at 30 It was so noisy that I couldn’t concentrate _ my lesson A in B at C from D on IV Read the following passage and choose the best answer for each question Most young couples have meals regularly in their parents’ home with little or no pay, and give their children to the care of old couple free of charge Investigations have shown that parents of many couples don’t mind providing meals and caring for their children However, this practice shouldn’t become an accepted social custom The old couples’ expense on food has already increased while young couples spend more on clothing and furnishing and less on food If this trend continues, many young couples might take these privileges for granted and become more dependent It is not the right for young peoples to make the use of the old couples’ love, not only because our nation is well – known for its special respect paid to the elderly , but also because the young must become independent What young people should is to become more considerate towards their old parents After years of hard work, they are worthy of such consideration 31 Most married young couples _ A have not become independent completely B pay no respect to the elderly C live in with their parents D have meals regularly in their parents’ home for they have little or no fee 32 The writer thinks it is for old couples to provide meals or care for their married children A right B understandable C wrong D an accepted social custom 33 According to the passage, young couple should _ A be less demanding and more caring towards their old parents B pay for the meals they have in their parents home C spend less on clothing and furnishing and more on food D look after their children themselves 34 Which of the following is TRUE according to the passage? A The reason why young couples depend on their parents to different degree is that their home is smaller B What troubles young people most is that no one will look after their children except their own parents C Old couple should give money to their children instead of providing meals or caring for them D It would be natural that if young couples went on depending on their old parents they would have to provide meals and caring for their children when they get married 35 This article is particularly written for A young couples B young couples’ children C old couples D both young and old couples V Read the passage and choose the best answer for each blank When my parents married, they rented a small house and they didn’t have a lot of money for furniture The kitchen had a sink for washing up and a cooker, but that was all They (36) _ an old table and chair from the market They borrowed a sofa which was (37) old, but they covered it with modern materials so it was bright and cheerful Outside, there was a small garden (38) _ the house, but in front of it there was only the road Luckily the road wasn’t busy, so I could cross it to reach the park on the opposite side We lived there (39) I was ten and we were very happy We had to move house because it was too small when my twin sisters were born We all (40) _ sad when we left 36 A became B bought C sold D brought 37 A more B even C also D little 38 A before B through C by D behind 39 A until B when C after D to 40 A spent B thought C had D felt VI Choose the underlined part among A, B, C or D that needs correcting 41 You can congratulate yourself about having done an excellent job A B C D 42 My little daughter is going to being taken to day care center A B C D 43 There are also many single mothers and single fathers which are raising children by themselves A B C D 44 The result of that test must be inform before August A B C D 45 She has disappeared three days ago, and they are still looking for her now A B C D VII Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one 46 “They are playing soccer now.” The passive voice is: A Soccer is played now B Soccer is being played now C Soccer are being played now D Soccer is be played now 47.Although sales fell sharply last month, we are on target for the year A Even though felling sharply in sales last month B In spite of there was a sharp fall in sales last month C Despite the sharp fall in sales last month D Even if falling sharply in sales last month 48 He asked me how I earned my living A He wanted to know what my job was B He wanted to know how I lived C He wanted to know how I enjoyed my life D He wanted to know how much I got for a salary 49.”No parking” It means: A There is no park here B You can’t go to the park here C You are not allowed to park your car here D There’s not enough space for parking here 50 It rains so we can’t go to school A If it rains, I could go to school B If it didn’t rain, I could go to school C If it not rain, I could go to school D If it rains, I can go to school PRACTICE TEST I Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others: A pull B bus C sun D brush A chew B cherish C chemical D cheer A pilot B ideal C identify D give II Choose the word whose main stress pattern is not the same as that of the others: 4.A simplicity B equality C difficulty D discovery 5.A company B atmosphere C customer D employment III Choose the word or phrase (A B C or D) that best fits the blank space in each sentence: London is the city in ……… I was born A where B which C that D there London is …………….……of England A a capital B capital C one capital D the capital Hung "Thank you very much for a lovely party" Hoa "…………………… " A You are welcome B Thanks C Cheers D Have a good day I remember…………… you somewhere before A meet B meeting C met D to meet 10 I haven't seen him ………… A many years B many years ago C for many years D since many years 11 The children, ………….parents work late, are taken home by bus A that B whom C whose D.their 12 If ………… a ticket, I could get in A I'd have B I had C I have D I've got 13 He has really worked hard so far, …………he? A does B has C doesn't D hasn't 14 This is Mary , _ is taking over my job when I leave A that B which C who D whom 15 You will have to work hard if you want to……… A success B.succeed C successful D successfully 16 If I had time, I ………… to the beach with you this weekend A will go B would go C would have gone D will have gone 17 I'd rather they ………… us the truth A tell B told C would tell D will tell 18 When I came, he ………., I was sad as I couldn't say "Good bye" to him A was about to leave B was leaving C has already left D had already left 19 We have ……… of time to catch the train so there's no need to rush A very much B enough C great deal D plenty 20 ……………… you work much harder, you won't pass the exams A Although B If C Unless D When 21 In 1966, my brother at Harvard university A studies B is studying C studied D had studied 22 English …………… in many parts of the world A speaks B was spoken C is speaking D is spoken 23 Her car has broken down…………… is to walk to the nearest telephone A whatever she does B that she can now C all she can now D the thing which she 's doing now 24 He said to me: “Don’t sit on my chair!” A He said to me not to sit on his chair B He told me: not to sit on his chair C He said to me not sit on his chair D He told me not to sit on his chair 25 They have an apartment the park…………………………………… A overlooking B that overlooking C overlooks D overlooked 26 Most of the people…………… to the wedding banquet arrived late A who inviting B whom were invited C invited D invite 27 ……………an accident in the High Street, traffic is moving every slowly on the London Road A Despite B Because C Since D Owing to 28 Their………… has lasted for more than 20 years A friends B friendship C friendly D friend 29 AIDS is a/an ……………… disease A endanger B danger C endangered D dangerous 30 Whether we go out will depend ………… the weather A in B about C on D with 31 The children ……………… to the zoo A were enjoyed taking B were enjoyed taken C enjoyed taking D enjoyed being taken 32 I don't have my own room I have to………the bedroom with my elder brother A divide B share C separate D live 33 If the bus to the airport ………… so late, we'd have caught the plane A weren't B hadn't been C haven't been D wouldn't be 34 The equipment in our office needs………… A moderner B modernizing C modernize D modernization 35 I……………… television a lot but I don't any more A was watching B was used to watch C used to watch D have been watching IV Choose the word or phrase (A B C or 0) that best fits the blank space in the following passage: When you are in front of a large audience, you often think of your image? How important is image? Obviously film stars have to look right for the part, but what about other people in _ (36) public eye? For example, politicians have to think about _ (37) appearance, too? Albert Mehrabian studied the effect that speakers have their audience His research showed _ (38) only 7% of the effect depends on what you say; 38% of the effect comes from your voice; but a huge 55% of the effect comes from your appearance So _ (39), you don't have to worry too much about content! Your voice and your appearance are much more important The clothes you wear, the eye contact and smile you _ (40) your listeners - all contribute to creating positive impression on the audience 36 A its B the C an D a 37 A they B theirs C them D their 38 A when B how C that D which 39 A there B in that C in conclusion D in fact 40 A give B have C keep D remain V Read the passage below carefully and choose the correct answer A, B, C, or D: In the future, maybe all cars that run on petrol will be replaced by solar cars, which have been around for a while, but with recent developments in solar car design and the measurement of photovoltaic cells becoming smaller, the dream of a truly efficient solar car is more reality than fantasy A solar car is a vehicle powered by photovoltaic cells, also called solar cells, which convert sunlight (light energy) into electrical energy As a source of energy on earth, there is nothing like the sun: in a mere one thousandth of one second (.001), the sun emits enough energy to fulfill our planet's energy needs for the next 5,000 years It is a staggering fact, and an exciting one Since the energy from the sun is responsible for renewable resources such as wind, tides, and heat, solar energy seems to offer the brightest future for not only cars, but for the entire energy crisis Despite the appearance that solar energy may be the least feasible among the current crop of alternative fuel propositions, new solar powered devices and more specifically solar powered cars are beginning to be developed How Solar Cars work? The photo-voltaic cells absorb photons from sunlight This action generates heat, which the cells then convert into electrical energy and stores in an on-board battery This process of conversion is called the photovoltaic effect Not surprisingly, such a vehicle has zero emissions, and is very environmentally friendly Unfortunately, at the moment photovoltaic cells are extremely inefficient, yet as time progresses the efficiency of these cells will grow This will make solar energy and solar cars the fuel and car of the future-a closer reality 41.According to the text, _ A up to now, we have designed some solar cars B solar cars have been very popular for many years C we have not produced any solar cars yet D solar cars are not as much appreciated as other kinds of car 42 A solar car is supplied power from _ A gas B petrol C photovoltaic cells D electricity 43 Which can not help us to solve the problem of energy crisis? A wind B tide C the sun D heat from the moon 44 According to the text, _ A no powered solar devices have been developed so far B besides solar car, we have also developed solar powered device C solar energy plans are more feasible than wind energy plans D tide can supply more energy than the sun 45 The photovoltaic effect is _ A the process of operating a solar car B the process of absorbing photons from the sun C the developing of solar cars and solar powered devices D the converting of heat from the sun into electricity VI Choose the correct sentence which has the same meaning as the given one 46 John applied for the job even though he has no experience in the field A John didn't apply for the job if he had experience in the field B Because of his experience in the field, John applied for the job C John was unable to apply for the job because he was inexperienced in the field D In spite of his inexperience in the field, John applied for the job 47 The last time when I saw her was three years ago A I have often seen her for the last three years B About three years ago, I used to meet her C I have not seen her for three years D I saw her three years ago and will never meet her again 48 It is the earth's gravity that gives us our weight A If there were not the earth's gravity, we would be weightless B Due to the earth's gravity we cannot weigh anything C We are overweight because of the earth's 'gravity D The earth's gravity is given weight by people 49 Barry continued to smoke even though we had advised him to quit A Barry took our advice so he stopped smoking B If we had advised Barry, he would have quit smoking C Barry did not quit smoking because of our advice D Despite being told not to smoke, Barry continued to 50 Many people think Steve stole the money A It was not Steve who stole the money B Steve is thought to have stolen the money C Many people think the money is stolen by Steve D The money is thought to be stolen by Steve
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức tỉnh tiền giang năm 2016 môn tiếng anh , Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức tỉnh tiền giang năm 2016 môn tiếng anh , Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức tỉnh tiền giang năm 2016 môn tiếng anh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay