Câu hỏi ôn tập và trắc nghiệm môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại

32 267 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 11:13

Bookbooming c a u h i n t a p v a t r A c n g h i£ m m n p h a p l u a t T R O N G H O A T D N G K IN H t£ D (5 l N G O A I Theo luat Viet Nam, quy dinh moi cOng dan c6 du nang luc hkih vi, nang lyc phdp ty ddu c6 th£ trd thinh thuong nhan? COng ty hop danh tr6 thinh ph5p nhan sau dang COng ty TNHH trd thinh phip nhan sau dang k^ kinh doanh kinh doanh Theo luat My, dinh nghla thuong nhan ia nhflng ngu&i c6 ki6 i thtrc dac bifit v£ hing hod, d6i tuong cua hop dOng thuong mai Theo luat tu ban thl lanh dao doanh nghiftp (cOng ty) c6 ia thuong nhan khOng? Theo luat cOng ty, v[...]... vAn cam kil gdp trir di ly If vAn ihyc gdp' d Khfing du\rc chia nhujn 19.1(A so ding ky kinh dounh m$l cdng ly "INI III khong buo gi\m: a Giiy di nghj dang ky kinh doanh b Dy ihuo Diiu If cfing ly c Danh sich ihinh vitn d Don xin phdp kinh doanh 20 Lu$t doanh nghifp nim 2005 quy djnh VAn diiu If” li; a SA vAn ghi trong diiu If cfing ly b SA vAn do cic ihinh vicn cam kil gdp jl SA vAn thirc ic cic thinh... Ihinh doanh nghifp lir nhan v i phai ding ky kinh doanh Itii c Cong ly khong phii chuyin dfii loai hinh DN nhung phai ding ky vcVi cti quan DKKD tt Khong cfi dip in dung 28 Theo Lujl DN nim 2005, mpi doanh nghifp muon lioul dfing phai dupe cup: a Giiy phip ihinh I(ip b Giay chimg nhjn ding ky kinh dounh c Giay ph
- Xem thêm -

Xem thêm: Câu hỏi ôn tập và trắc nghiệm môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại , Câu hỏi ôn tập và trắc nghiệm môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại , Câu hỏi ôn tập và trắc nghiệm môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay