Bài tập tình huống môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại

12 260 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 11:12

Bookbooming BAI TAP TINH H U6NG Bki tap 1: Tinh hudng C6ng ty A (Htfng Kong) gCri cho c6ng ty B (Vifet Nam) mflt btfc Telex c6 nOi dung nhu sau: Oiling tfii c6 mat hkng X, Y, Z v6i chung loai vk gik nhu sau Quf c«ng ty mutfn mua d6 nghi xdc nhan Khi nhan duoc difen, C6ng ty B dCing Telex difen lad cho A NOi dung Telex s6 lk: CHting t6i bin theo di£u kifen POB bfen thuy 1000 MT lac loai gi£ vk mua theo di£u kifen VTF bfen thuy cic mat hkng nfeu Telex s6 Phfa Hdng KOng Telex bin cho Vifet Nam: CHdng tOi chip nhan d6i cic mat hang btfc difen s liy cic mat hang Me difen s6 vk se giao hkng theo lich tku B chi dinh Vifet Nam Telex bin cho Hdng Kong thftng bio lich tku Sau c6 tku, hai bfen ti£n hknh trao d[...]... tifen ting trade Chifec xe hoi duoc hang bin hkng giao sau 4 thing k£ tit ngky k^ don chko hkng vdi gii cao hon gii ghi trong hda don dd Bk X tfir chdi nhan hkng vdi ty do hkng giao cham 2 thing so vdi thdi han ghi trong don chko hkng vk gii mua bk phai tra thuc tfe cao hon gii quy dinh trong don chko hkng bk X mudn tflr chdi nhan xe vk ddi hang bin hkng tra lai 50 trifeu USD Yfeu ciu: Vdi tir cich lk... lk co quan mk hai bfen da thoa thuSn trong hop ddng khdng? Thdi han tifen hknh giim dinh TMi chit cua bifen ban giim djnh: C6 tfnh chat quyfe't dinh khOng Vi viy, kfe't lukn cua bifen bin gidm dinh c6 tinh cha't tham khao vl kfet Iuin dung 6 g6c d6 khic chung ta Bki tap 17: Tinh hudng Bk X mudn mua mOt chife'c xe hoi nhan hifeu Toyota Bk da ky vko don chko h'kng trong d6 c6 nhflng chi tifet sau: - S6... lcri cua mlnh Giai quyfet tinh hudng trfen theo cic hudng sau: - Luat di£u chinh lk Bd luat dan su (cd th£ dua vko difeu 313,424,425,429) - Gia sir bk X lk c i nhan c6 dang k^ kinh doanh, luat difeu chinh lk phip lfenh hop ddng kinh tfe' (dua vko difeu 2, 33 - PLHDKT vk dieu 13 Nghi dinh 17) - Luat difeu chinh lk luat Thuong mai 1997 (dua vko cic difeu tCr 226 dfeh 235) - Gia sir hang bin lk mdt cdng... U&n v6i gid 240 USD/MT CEF Kobe Incotcrms 1990 H
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập tình huống môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại , Bài tập tình huống môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại , Bài tập tình huống môn pháp luật trong hoạt động kinh tế đối ngoại

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay