ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC MẶT TRẬN TQVN_2016

133 211 0
  • Loading ...
1/133 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 11:05

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM_2016 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM_2016 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM_2016 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM_2016 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM_2016 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM_2016 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM_2016 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM_2016 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH:CÔNG TÁC MẶT TRẬN TQVN Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh:………………………………………SốBD……………………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO (ký, họ tên) GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách Số câu trả lời đúng:……; Điểm số:…… ; Điểm chữ:………………… (Đề thi gồm:…… trang, 25 câu) Đề thi số:01 Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: Câu 1:Mặt trận TQVN tham gia xây dựng pháp luật thông qua hình thức nào? A Tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn quy phạm pháp luật; kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn pháp luật trái Hiến pháp pháp luật B Tham gia góp ý kiến vào dự án luật, pháp lệnh dự thảo văn quy phạm pháp luật khác C Tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, dự án luật, pháp lệnh dự thảo văn quy phạm pháp luật khác; kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn pháp luật trái Hiến pháp pháp luật D Tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, dự án luật, pháp lệnh dự thảo văn quy phạm pháp luật khác Câu 2:Mặt trận TQVN cấp có quyền giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân? A Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện B Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã C Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã D Cấp tỉnh, cấp huyện Câu 3: Quan hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Mặt trận cấp là: A Là quan hệ kiểm tra thực theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam B Là quan hệ hướng dẫn thực theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam C Là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra, tra việc thực theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam D Là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra thực theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Câu 4:Quan hệ Mặt trận TQVN với Nhà nước? A Nhà nước lãnh đạo, đạo Mặt trận TQVN; phối hợp thực nhiệm vụ, quyền hạn bên theo quy định Hiến pháp, pháp luật B.Mặt trận TQVN kiểm tra, giám sát hoạt động Nhà nước C Quan hệ phối hợp để thực nhiệm vụ, quyền hạn bên theo quy định Hiến pháp, pháp luật quy chế phối hợp công tác bên D Quan hệ phối hợp để thực nhiệm vụ, quyền hạn bên theo quy chế phối hợp ký kết Câu 5: Quan hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với tổ chức thành viên là: A Là quan hệ thống hành động thông qua việc thực Chương trình hành động Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2016 Quy chế phối hợp công tác Mặt trận với tổ chức thành viên B Là quan hệ thống hành động thông qua việc thực Quy chế phối hợp công tác tổ chức thành viên với C Là quan hệ thống hành động thông qua việc thực Chương trình hành động Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2016 D Là quan hệ phối hợp công tác Mặt trận với tổ chức thành viên Câu 6:Bố cục củaLuậtMặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015 bao gồm? A chương, 39 điều B chưong, 41 điều C chương, 39 điều D chương, 41 điều Câu 7: Mối quan hệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tổ chức thành viên Mặt trận nào? A Giữ mối quan hệ hợp tác bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động, giữ tính độc lập tổ chức tổ chức thành viên B Tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức thành viên hoạt động theo Điều lệ tổ chức C Hiệp thương dân chủ thống thực D.Cả 03 ý Câu 8:Đối tượngphản biện xã hội Mặt trận TQVN? A Dự thảo văn quan nhà nước cấp có liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân B Dự thảo văn quan nhà nước cấp, quyền trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam C Dự thảo văn quan nhà nước cấp có liên quan trực tiếp đến quyền trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam D Dự thảo văn quan nhà nước cấp có liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân, quyền trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Câu 9: Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức theo cấp? A Theo cấp B Theo cấp C Theo cấp D Theo cấp Câu 10:Mặt trận TQVN phối hợp với quan nhà nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua hoạt động? A Đề xuất, tham gia xây dựng thực sách, pháp luật liên quan đến việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Chủ trì, phối hợp, tham gia tổ chức hoạt động liên quan đến quyền trách nhiệm tổ chức mình; Tham gia đối thoại, hòa giải, xây dựng cộng đồng tự quản địa bàn khu dân cư; Tham gia xây dựng thực sách an sinh xã hội Nhà nước; đề xuất, tham gia thực chương trình, phong trào, vận động góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân B Tổ chức phối hợp với quan nhà nước tổ chức vận động, phong trào thi đua yêu nước mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc C Tổ chức phối hợp với quan nhà nước tổ chức vận động, phong trào thi đua yêu nước liên quan đến quyền trách nhiệm tổ chức mình; tập hợp, động viên hội viên, đoàn viên Nhân dân tham gia thực vận động, phong trào thi đua yêu nước Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam D Tổ chức phối hợp với quan nhà nước tổ chức vận động, phong trào thi đua yêu nước liên quan đến quyền trách nhiệm tổ chức mình; tập hợp, động viên hội viên, đoàn viên Nhân dân tham gia thực vận động, phong trào thi đua yêu nước Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Câu 11:Quan hệ Mặt trận TQVN với tổ chức thành viên Mặt trận? A Tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động bên B Quan hệ tự nguyện, thực theo quy định pháp luật nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân, xây dựng bảo vệ Tổ quốc C Quan hệ phối hợp để thực nhiệm vụ, quyền hạn bên theo quy định Hiến pháp, pháp luật quy chế phối hợp công tác bên D Quan hệ phối hợp để thực nhiệm vụ, quyền hạn bên theo quy chế phối hợp ký kết Câu 12:Quan hệ Mặt trận TQVN với Đảng Cộng sản Việt Nam? A Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam B.Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Mặt trận TQVN C Mặt trận TQVN ban tham mưu cho Đảng Cộng sản Việt Nam D Đảng Cộng sản Việt Nam thành viên Mặt trận TQVN Câu 13:Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là? A Tổ chức trị B Tổ chức nhà nước C Tổ chức trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu D Tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu Câu 14: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh quan hiệp thương cử: A Ủy ban MTTQVN tỉnh B Ủy ban TWMTTQ Việt Nam C Ủy ban MTTQVN huyện, thị xã, thành phố D Ban Thường trực Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Câu 15: Quan hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với quyền cấp là: A Là thực nhiệm vụ quyền hạn theo quy định Hiến pháp Pháp luật B Là quan hệ phối hợp để thực nhiệm vụ quyền hạn theo quy định Hiến pháp Pháp luật thông qua Quy chế phối hợp công tác C Là quan hệ tổ chức trị với quyền để thực nhiệm vụ quyền hạn theo quy định Hiến pháp Pháp luật D Là quan hệ tổ chức thành viên theo quy định Hiến pháp Pháp luật thông qua Quy chế phối hợp công tác Câu 16:Nguyên tắc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc Mặt trận TQVN? A Tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia vận động, phong trào thi đua yêu nước Phát huy tính tích cực cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo để thực chương trình phối hợp thống hành động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam B Phát huy tính tích cực cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo để thực chương trình phối hợp thống hành động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam C Phát triển đa dạng hình thức tổ chức, hoạt động để tập hợp, đoàn kết người Việt Nam nước nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, khứ D Phát triển đa dạng hình thức tổ chức, hoạt động để tập hợp, đoàn kết người Việt Nam nước nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, khứ nhằm động viên nguồn lực góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc Câu 17:Thành viên MTTQVN bao gồm? A Các tổ chức nhân tiêu biểu B.Tổ chức trị, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu C Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư nước D Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân Câu 18:Điều lệMặt trận Tổ quốc Việt Nam Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII thông qua ngày, tháng, năm nào? A Ngày 25/10/2012 B Ngày 20/10/2013 C Ngày 27/9/2014 D Ngày 26/9/2015 Câu 19: Cơ cấu Ban công tác Mặt trận bao gồm: A Thành viên Ủy ban MTTQViệt Nam cấp xã; đại diện chi ủy; người đứng đầu Chi hội đoàn thể; số cá nhân tiêu biểu B Thành viên Ủy ban MTTQViệt Nam cấp xã cư trú; đại diện chi ủy; người đứng đầu Chi hội đoàn thể; số tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu C Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã cư trú khu dân cư; đại diện Chi ủy; người đứng đầu Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Chữ thập đỏ ; số tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu; số người tiêu biểu tầng lớp Nhân dân, dân tộc, tôn giáo… D Cả 03 ý Câu 20:Nguyên tắc tổ chức hoạt động MTTQVN là? A Tập trung, dân chủ, phối hợp thống hành động thành viên B Tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động thành viên C Tập trung, phối hợp thống hành động thành viên D Tự nguyện, phối hợp thống hành động thành viên Câu 21:Nội dung công tácMặt trận TQVN cấp tỉnh, cấp huyện tham gia giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân? A Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Hội đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm nhân dân theo quy định pháp luật B Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn, giới thiệu người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu làm Hội thẩm nhân dân theo quy định pháp luật C Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Hội đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm nhân dân theo quy định pháp luật D Cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn người đủ điều kiện Câu 22:Đối tượng giám sát Mặt trận TQVN? A Cơ quan nhà nước, tổ chức, đại biểu dân cử B Cán bộ, công chức, viên chức C Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức D Cơ quan nhà nước, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức Câu 23: Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 xây dựng chương trình hành động: A 04 chương trình hành động B 05 chương trình hành động C 06 chương trình hành động D 07 chương trình hành động Câu 24: Việc cử chức danh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp thực theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, không trí, áp dụng hình thức sau đây? A Ủy ban MTTQViệt Nam cấp triệu tập hội nghị định B Hội nghị biểu C Hội nghị bỏ phiếu kín D Báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp định Câu 25:LuậtMặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày, tháng, năm nào? A Ngày 05/6/2015 B Ngày 09/6/2015 C Ngày 10/6/2015 D Ngày 15/6/2015 ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH:CÔNG TÁC MẶT TRẬN TQVN Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh:………………………………………SốBD……………………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO (ký, họ tên) GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách Số câu trả lời đúng:……; Điểm số:…… ; Điểm chữ:………………… (Đề thi gồm:…… trang, 25 câu) Đề thi số: 02 Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: Câu 1:Ngày truyền thống Mặt trận TQVN Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ? A 18/11 hàng năm B 20/11 hàng năm C 25/11 hàng năm D 15/11 hàng năm Câu 2:Nguyên tắc tổ chức hoạt động MTTQVN là? A Tập trung, dân chủ, phối hợp thống hành động thành viên B Tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động thành viên C Tập trung, phối hợp thống hành động thành viên D Tự nguyện, phối hợp thống hành động thành viên Câu 3:Mặt trận TQVN phối hợp với quan nhà nước xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua hoạt động? A Đề xuất, tham gia xây dựng thực sách, pháp luật liên quan đến việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Chủ trì, phối hợp, tham gia tổ chức hoạt động liên quan đến quyền trách nhiệm tổ chức mình; Tham gia đối thoại, hòa giải, xây dựng cộng đồng tự quản địa bàn khu dân cư; Tham gia xây dựng thực sách an sinh xã hội Nhà nước; đề xuất, tham gia thực chương trình, phong trào, vận động góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân B Tổ chức phối hợp với quan nhà nước tổ chức vận động, phong trào thi đua yêu nước mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc C Tổ chức phối hợp với quan nhà nước tổ chức vận động, phong trào thi đua yêu nước liên quan đến quyền trách nhiệm tổ chức mình; tập hợp, động viên hội viên, đoàn viên Nhân dân tham gia thực vận động, phong trào thi đua yêu nước Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam D Tổ chức phối hợp với quan nhà nước tổ chức vận động, phong trào thi đua yêu nước liên quan đến quyền trách nhiệm tổ chức mình; tập hợp, động viên hội viên, đoàn viên Nhân dân tham gia thực vận động, phong trào thi đua yêu nước Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Câu 4:Quan hệ Mặt trận TQVN với Đảng Cộng sản Việt Nam? A Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam B.Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Mặt trận TQVN C Mặt trận TQVN ban tham mưu cho Đảng Cộng sản Việt Nam D Đảng Cộng sản Việt Nam thành viên Mặt trận TQVN Câu 5:Mặt trận TQVN cấp có quyền giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân? A Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện B Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã C Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã D Cấp tỉnh, cấp huyện Câu 6: Nguyên tắc tổ chức hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gì? A Tập trung dân chủ B Tự nguyện, tự quản, hiệp thương dân chủ, đoàn kết tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng, phối hợp thống hành động C Tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động D Tự nguyện, dân chủ, liên hiệp, thống hành động Câu 7: Quan hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với tổ chức thành viên là: E Là quan hệ thống hành động thông qua việc thực Chương trình hành động Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2016 Quy chế phối hợp công tác Mặt trận với tổ chức thành viên F Là quan hệ thống hành động thông qua việc thực Quy chế phối hợp công tác tổ chức thành viên với G Là quan hệ thống hành động thông qua việc thực Chương trình hành động Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2016 H Là quan hệ phối hợp công tác Mặt trận với tổ chức thành viên Câu 8: Việc cử chức danh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp thực theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, không trí, áp dụng hình thức sau đây? A Ủy ban MTTQViệt Nam cấp triệu tập hội nghị định B Hội nghị biểu C Hội nghị bỏ phiếu kín D Báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp định Câu 9:Thành viên MTTQVN bao gồm? A Các tổ chức nhân tiêu biểu B.Tổ chức trị, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu C Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư nước D Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân Câu 10:Nguyên tắc hoạt động giám sát Mặt trận TQVN? A Bảo đảm phát huy dân chủ, tham gia Nhân dân, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng Nhân dân; thực công khai, minh bạch, không chồng chéo; không làm cản trở hoạt động quan, tổ chức, cá nhân giám sát B Bảo đảm phát huy dân chủ, tham gia Nhân dân; thực công khai, minh bạch, không chồng chéo; không làm cản trở hoạt động quan, tổ chức, cá nhân giám sát C Bảo đảm phát huy dân chủ, tham gia Nhân dân, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng Nhân dân; D Bảo đảm phát huy dân chủ, tham gia Nhân dân; xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng Nhân dân; Câu 11:Đối tượngphản biện xã hội Mặt trận TQVN? A Dự thảo văn quan nhà nước cấp có liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân B Dự thảo văn quan nhà nước cấp, quyền trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 10 B Các đơn vị hành cấp tỉnh C Ở Trung ương đơn vị hành D Ở Trung ương tới khu dân cư Câu 25: Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 xây dựng chương trình hành động: WW 04 chương trình hành động XX 05 chương trình hành động YY 06 chương trình hành động ZZ 07 chương trình hành động ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH:CÔNG TÁC MẶT TRẬN TQVN Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh:………………………………………SốBD……………………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO (ký, họ tên) GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách 119 Số câu trả lời đúng:……; Điểm số:…… ; Điểm chữ:………………… (Đề thi gồm:…… trang, 25 câu) Đề thi số: 19 Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: Câu 1:LuậtMặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ thông qua ngày, tháng, năm nào? A Ngày 05/6/2015 B Ngày 09/6/2015 C Ngày 10/6/2015 D Ngày 15/6/2015 Câu 2:Mặt trận TQVN cấp có quyền giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân? A Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện B Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã C Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã D Cấp tỉnh, cấp huyện Câu 3:Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là? A Tổ chức trị B Tổ chức nhà nước C Tổ chức trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu D Tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu Câu 4: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hoạt động theo nguyên tắc nào: OO Hiệp thương dân chủ; PP Hiệp thương dân chủ, Phối hợp thống hành động; QQ Thống hành động; RR Hiệp thương dân chủ; Thống hành động Câu 5:Quan hệ Mặt trận TQVN với tổ chức thành viên Mặt trận? 120 A Tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động bên B Quan hệ tự nguyện, thực theo quy định pháp luật nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân, xây dựng bảo vệ Tổ quốc C Quan hệ phối hợp để thực nhiệm vụ, quyền hạn bên theo quy định Hiến pháp, pháp luật quy chế phối hợp công tác bên D Quan hệ phối hợp để thực nhiệm vụ, quyền hạn bên theo quy chế phối hợp ký kết Câu 6:LuậtMặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào? A Ngày 09/6/2015 B Ngày 09/9/2015 C Ngày 01/9/2015 D Ngày 01/01/2016 Câu 7:Ngày truyền thống Mặt trận TQVN Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ? A 18/11 hàng năm B 20/11 hàng năm C 25/11 hàng năm D 15/11 hàng năm Câu 8: Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức theo cấp? A Theo cấp B Theo cấp C Theo cấp D Theo cấp Câu 9: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh quan hiệp thương cử: III Ủy ban MTTQVN tỉnh JJJ Ủy ban TWMTTQ Việt Nam KKK Ủy ban MTTQVN huyện, thị xã, thành phố LLL Ban Thường trực Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Câu 10: Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 xây dựng chương trình hành động: AAA 04 chương trình hành động BBB 05 chương trình hành động CCC 06 chương trình hành động DDD 07 chương trình hành động 121 Câu 11: Cơ cấu Ban công tác Mặt trận bao gồm: A Thành viên Ủy ban MTTQViệt Nam cấp xã; đại diện chi ủy; người đứng đầu Chi hội đoàn thể; số cá nhân tiêu biểu B Thành viên Ủy ban MTTQViệt Nam cấp xã cư trú; đại diện chi ủy; người đứng đầu Chi hội đoàn thể; số tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu C Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã cư trú khu dân cư; đại diện Chi ủy; người đứng đầu Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Chữ thập đỏ ; số tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu; số người tiêu biểu tầng lớp Nhân dân, dân tộc, tôn giáo… D Cả 03 ý Câu 12:Nguyên tắc tổ chức hoạt động MTTQVN là? A Tập trung, dân chủ, phối hợp thống hành động thành viên B Tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động thành viên C Tập trung, phối hợp thống hành động thành viên D Tự nguyện, phối hợp thống hành động thành viên Câu 13:Mặt trận TQVN tham gia xây dựng pháp luật thông qua hình thức nào? A Tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn quy phạm pháp luật; kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn pháp luật trái Hiến pháp pháp luật B Tham gia góp ý kiến vào dự án luật, pháp lệnh dự thảo văn quy phạm pháp luật khác C Tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, dự án luật, pháp lệnh dự thảo văn quy phạm pháp luật khác; kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn pháp luật trái Hiến pháp pháp luật D Tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, dự án luật, pháp lệnh dự thảo văn quy phạm pháp luật khác Câu 14:Đối tượng giám sát Mặt trận TQVN? A Cơ quan nhà nước, tổ chức, đại biểu dân cử B Cán bộ, công chức, viên chức C Cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức D Cơ quan nhà nước, tổ chức, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức Câu 15:Điều lệMặt trận Tổ quốc Việt Nam Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII thông qua ngày, tháng, năm nào? A Ngày 25/10/2012 122 B Ngày 20/10/2013 C Ngày 27/9/2014 D Ngày 26/9/2015 Câu 16:Quan hệ Mặt trận TQVN với Đảng Cộng sản Việt Nam? A Đảng Cộng sản Việt Nam vừa tổ chức thành viên, vừa lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam B.Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Mặt trận TQVN C Mặt trận TQVN ban tham mưu cho Đảng Cộng sản Việt Nam D Đảng Cộng sản Việt Nam thành viên Mặt trận TQVN Câu 17:Thành viên MTTQVN bao gồm? A Các tổ chức nhân tiêu biểu B.Tổ chức trị, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu C Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư nước D Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân Câu 18:Bố cục củaLuậtMặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015 bao gồm? A chương, 39 điều B chưong, 41 điều C chương, 39 điều D chương, 41 điều Câu 19: Việc cử chức danh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp thực theo nguyên tắc hiệp thương dân chủ, không trí, áp dụng hình thức sau đây? A Ủy ban MTTQViệt Nam cấp triệu tập hội nghị định B Hội nghị biểu C Hội nghị bỏ phiếu kín D Báo cáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp định Câu 20: Quan hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Mặt trận cấp là: EEE Là quan hệ kiểm tra thực theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam FFF Là quan hệ hướng dẫn thực theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam GGG Là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra, tra việc thực theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 123 HHH Là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra thực theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Câu 21: Chủ trì Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh định: CC Lãnh đạo tổ chức thành viên DD Cán bộ, công chức, viên chức quan Ủy ban MTTQVN tỉnh EE Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh FF Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Câu 22:Nội dung công tácMặt trận TQVN cấp tỉnh, cấp huyện tham gia giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân? A Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn người đủ tiêu chuẩn để Hội đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm nhân dân theo quy định pháp luật B Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn, giới thiệu người đủ điều kiện để bầu làm Hội thẩm nhân dân theo quy định pháp luật C Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để Hội đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm nhân dân theo quy định pháp luật D Cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn người đủ điều kiện để HĐND bầu Câu 23:Theo quy định Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Mặt trận TQVN từ cấp trở lên có quyền cử bào chữa viên nhân dân để bào chữa cho người bị buộc tội thành viên tổ chức mình? A Trung ương B Cấp tỉnh C Cấp huyện D Cấp xã Câu 24: Quan hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với quyền cấp là: OO Là thực nhiệm vụ quyền hạn theo quy định Hiến pháp Pháp luật PP Là quan hệ phối hợp để thực nhiệm vụ quyền hạn theo quy định Hiến pháp Pháp luật thông qua Quy chế phối hợp công tác QQ Là quan hệ tổ chức trị với quyền để thực nhiệm vụ quyền hạn theo quy định Hiến pháp Pháp luật RR Là quan hệ tổ chức thành viên theo quy định Hiến pháp Pháp luật thông qua Quy chế phối hợp công tác Câu 25: Mối quan hệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tổ chức thành 124 viên Mặt trận nào? A Giữ mối quan hệ hợp tác bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động, giữ tính độc lập tổ chức tổ chức thành viên B Tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức thành viên hoạt động theo Điều lệ tổ chức C Hiệp thương dân chủ thống thực D.Cả 03 ý ĐỀ THI TUYỂN CÔNG CHỨC TỈNH QUẢNG BÌNH NĂM 2016 MÔN THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH:CÔNG TÁC MẶT TRẬN TQVN Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm Họ tên thí sinh:………………………………………SốBD……………………… (Thí sinh làm đề thi) Cán coi thi (ký, họ tên) Cán coi thi (ký, họ tên) Số phách GIÁM KHẢO (ký, họ tên) GIÁM KHẢO (ký, họ tên) Số phách 125 Số câu trả lời đúng:……; Điểm số:…… ; Điểm chữ:………………… (Đề thi gồm:…… trang, 25 câu) Đề thi số: 20 Anh (chị) chọn phương án phương án câu hỏi sau đây: Câu 1:Theo quy định Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,Mặt trận TQVN từ cấp trở lên có quyền cử bào chữa viên nhân dân để bào chữa cho người bị buộc tội thành viên tổ chức mình? A Trung ương B Cấp tỉnh C Cấp huyện D Cấp xã Câu 2:Nguyên tắc hoạt động giám sát Mặt trận TQVN? A Bảo đảm phát huy dân chủ, tham gia Nhân dân, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng Nhân dân; thực công khai, minh bạch, không chồng chéo; không làm cản trở hoạt động quan, tổ chức, cá nhân giám sát B Bảo đảm phát huy dân chủ, tham gia Nhân dân; thực công khai, minh bạch, không chồng chéo; không làm cản trở hoạt động quan, tổ chức, cá nhân giám sát C Bảo đảm phát huy dân chủ, tham gia Nhân dân, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng Nhân dân; D Bảo đảm phát huy dân chủ, tham gia Nhân dân; xuất phát từ yêu cầu, nguyện vọng Nhân dân; Câu 3:LuậtMặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày, tháng, năm nào? A Ngày 09/6/2015 B Ngày 09/9/2015 C Ngày 01/9/2015 D Ngày 01/01/2016 Câu 4:Mặt trận TQVN tham gia xây dựng pháp luật thông qua hình thức nào? A Tham gia góp ý kiến vào dự thảo văn quy phạm pháp luật; kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn pháp luật trái Hiến pháp pháp luật 126 B Tham gia góp ý kiến vào dự án luật, pháp lệnh dự thảo văn quy phạm pháp luật khác C Tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, dự án luật, pháp lệnh dự thảo văn quy phạm pháp luật khác; kiến nghị với quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ văn pháp luật trái Hiến pháp pháp luật D Tham gia góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp, dự án luật, pháp lệnh dự thảo văn quy phạm pháp luật khác Câu 5: Quan hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Mặt trận cấp là: III Là quan hệ kiểm tra thực theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam JJJ Là quan hệ hướng dẫn thực theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam KKK Là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra, tra việc thực theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam LLL Là quan hệ hướng dẫn, kiểm tra thực theo quy định Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Câu 6:Điều lệMặt trận Tổ quốc Việt Nam Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VIII thông qua ngày, tháng, năm nào? A Ngày 25/10/2012 B Ngày 20/10/2013 C Ngày 27/9/2014 D Ngày 26/9/2015 Câu 7:Mặt trận TQVN tổ chức ở? A Trung ương B Các đơn vị hành cấp tỉnh C Ở Trung ương đơn vị hành D Ở Trung ương tới khu dân cư Câu 8: Cơ cấu Ban công tác Mặt trận bao gồm: A Thành viên Ủy ban MTTQViệt Nam cấp xã; đại diện chi ủy; người đứng đầu Chi hội đoàn thể; số cá nhân tiêu biểu B Thành viên Ủy ban MTTQViệt Nam cấp xã cư trú; đại diện chi ủy; người đứng đầu Chi hội đoàn thể; số tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu C Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã cư trú khu dân cư; đại diện Chi ủy; người đứng đầu Chi đoàn Thanh niên, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Nông dân, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Người cao tuổi, Chi hội Chữ thập đỏ ; số tổ trưởng tổ dân phố tiêu biểu; số người tiêu biểu tầng lớp Nhân dân, dân tộc, tôn giáo… 127 D Cả 03 ý Câu 9: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hoạt động theo nguyên tắc nào: SS Hiệp thương dân chủ; TT Hiệp thương dân chủ, Phối hợp thống hành động; UU Thống hành động; VV Hiệp thương dân chủ; Thống hành động Câu 10: Nguyên tắc tổ chức hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gì? A Tập trung dân chủ B Tự nguyện, tự quản, hiệp thương dân chủ, đoàn kết tôn trọng lẫn nhau, hợp tác bình đẳng, phối hợp thống hành động C Tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động D Tự nguyện, dân chủ, liên hiệp, thống hành động Câu 11:Đối tượngphản biện xã hội Mặt trận TQVN? A Dự thảo văn quan nhà nước cấp có liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân B Dự thảo văn quan nhà nước cấp, quyền trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam C Dự thảo văn quan nhà nước cấp có liên quan trực tiếp đến quyền trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam D Dự thảo văn quan nhà nước cấp có liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân, quyền trách nhiệm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Câu 12: Mối quan hệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với tổ chức thành viên Mặt trận nào? A Giữ mối quan hệ hợp tác bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động, giữ tính độc lập tổ chức tổ chức thành viên B Tạo điều kiện hỗ trợ tổ chức thành viên hoạt động theo Điều lệ tổ chức C Hiệp thương dân chủ thống thực D.Cả 03 ý Câu 13:Nguyên tắc hoạt động phản biện xã hội Mặt trận TQVN? A Dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm tham gia thành viên, hội viên, đoàn viên Nhân dân; tôn trọng ý kiến khác không trái với quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc B Dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm tham gia thành viên, hội viên, đoàn viên Nhân dân 128 C Tôn trọng ý kiến khác không trái với quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc D Dân chủ, công khai, minh bạch, bảo đảm tham gia thành viên, hội viên, đoàn viên; tôn trọng ý kiến khác không trái với quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc Câu 14:Nguyên tắc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc Mặt trận TQVN? A Tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy truyền thống yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia vận động, phong trào thi đua yêu nước Phát huy tính tích cực cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo để thực chương trình phối hợp thống hành động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam B Phát huy tính tích cực cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo để thực chương trình phối hợp thống hành động Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam C Phát triển đa dạng hình thức tổ chức, hoạt động để tập hợp, đoàn kết người Việt Nam nước nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, khứ D Phát triển đa dạng hình thức tổ chức, hoạt động để tập hợp, đoàn kết người Việt Nam nước nước ngoài, không phân biệt thành phần giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, khứ nhằm động viên nguồn lực góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc Câu 15:Thành viên MTTQVN bao gồm? A Các tổ chức nhân tiêu biểu B.Tổ chức trị, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu C Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư nước D Tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân Câu 16:Quan hệ Mặt trận TQVN với tổ chức thành viên Mặt trận? A Tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp thống hành động bên B Quan hệ tự nguyện, thực theo quy định pháp luật nhằm mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, đáng Nhân dân, xây dựng bảo vệ Tổ quốc 129 C Quan hệ phối hợp để thực nhiệm vụ, quyền hạn bên theo quy định Hiến pháp, pháp luật quy chế phối hợp công tác bên D Quan hệ phối hợp để thực nhiệm vụ, quyền hạn bên theo quy chế phối hợp ký kết Câu 17:Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là? A Tổ chức trị B Tổ chức nhà nước C Tổ chức trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu D Tổ chức liên minh trị, liên hiệp tự nguyện tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội, tổ chức xã hội cá nhân tiêu biểu Câu 18: Ủy ban MTTQVN tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 xây dựng chương trình hành động: EEE 04 chương trình hành động FFF 05 chương trình hành động GGG 06 chương trình hành động HHH 07 chương trình hành động Câu 19:Nội dung công tácMặt trận TQVN cấp tỉnh, cấp huyện tham gia giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân? A Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn người đủ tiêu chuẩn để Hội đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm nhân dân theo quy định pháp luật B Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn, giới thiệu người đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu làm Hội thẩm nhân dân theo quy định pháp luật C Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn người đủ điều kiện để Hội đồng nhân dân bầu làm Hội thẩm nhân dân theo quy định pháp luật D Cấp tỉnh, cấp huyện chủ trì lựa chọn người đủ điều kiện để HĐND bầu Câu 20:Ngày truyền thống Mặt trận TQVN Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ? A 18/11 hàng năm B 20/11 hàng năm C 25/11 hàng năm D 15/11 hàng năm Câu 21: Quan hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với quyền cấp là: 130 SS Là thực nhiệm vụ quyền hạn theo quy định Hiến pháp Pháp luật TT Là quan hệ phối hợp để thực nhiệm vụ quyền hạn theo quy định Hiến pháp Pháp luật thông qua Quy chế phối hợp công tác UU Là quan hệ tổ chức trị với quyền để thực nhiệm vụ quyền hạn theo quy định Hiến pháp Pháp luật VV Là quan hệ tổ chức thành viên theo quy định Hiến pháp Pháp luật thông qua Quy chế phối hợp công tác Câu 22:Bố cục củaLuậtMặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015 bao gồm? A chương, 39 điều B chưong, 41 điều C chương, 39 điều D chương, 41 điều Câu 23:Mặt trận TQVN cấp có quyền giới thiệu Hội thẩm Toà án nhân dân? A Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện B Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã C Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã D Cấp tỉnh, cấp huyện Câu 24: Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh quan hiệp thương cử: MMM Ủy ban MTTQVN tỉnh NNN Ủy ban TWMTTQ Việt Nam OOO Ủy ban MTTQVN huyện, thị xã, thành phố PPP Ban Thường trực Ủy ban TWMTTQ Việt Nam Câu 25: Quan hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh với Ủy ban TWMTTQVN nào: EEE Là thực chủ trương, chương trình hành động; thực chế độ báo cáo kiến nghị vấn đề liên quan đến tổ chức hoạt động Mặt trận FFF Là thực chế độ báo cáo kiến nghị vấn đề liên quan đến tổ chức hoạt động Mặt trận GGG Là thực chủ trương, chương trình hành động; thực chế độ báo cáo kiến nghị HHH Là thực chủ trương, chương trình hành động Mặt trận 131 132 133
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC MẶT TRẬN TQVN_2016, ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC MẶT TRẬN TQVN_2016, ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC MẶT TRẬN TQVN_2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay