Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 HK1

5 207 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:58

Teacher: Nguyen Thao Van Phone: 0168 4313 742 Name:………………………………….… Class: … Date:… /… / 2015 Marks: THE FIRST SEMESTER TEST I/ Write the miss alphabet: (Điền từ vào chỗ trống) Benny: Shopping! A: Red light ! Sue: I candy Mom: Sue Not Sue: Lunch ! I’m Mom: _ chicken Sue: Mmm It’s _ Go! B: She’s _ _ officer Benny: That _ Sue: No! ’s my Mom: Shhh Be ! Mom: _ up! snowing Benny: I’m _ II/ Write (Viết ) ………………… ……………… ……………… III-/ Unscramble the words (Sắp xếp từ thành câu) my/ ‘s/ that/blanket  a/ he/ doctor/’s  light/ stop/ red  ‘s/ mmm/ good/ it  today/ Marry/ not/ no  _ bear/ ‘s/ no/ my/ it  _ IV/ Connect (Nối) Red light o o It’s snowing o o Green light o o I’m hot o o I’m hungry o o V- /Unscramble the alphabet (Sắp xếp chữ thành từ) VI-/ Match (Nối): A I’m hungry Green light B a) I’m wet b) It’s snowing 3 That’s my blanket He’s a It’s raining I want ice cream Red light Hurry up! It’s snowing 10 Have some noodles c) d) e) f) g) h) i) j) Have some chicken Mmm It’s good Stop Go I’m cold No It’s my blanket No Not today Farmer VII-/ Listen and fill in the blank :(Nghe điền đáp án đúng) It’s .I’m _ I’m hungry Have some That’s my – No It’s my I want She’s a …………….Good luck!
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 HK1, Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 HK1, Đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 2 HK1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay