giao an tich hop tieng anh 7 unit 16

22 213 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:55

Giáo án tích hợp tiếng Anh 7 bài 16. Giáo án tích hợp đầy đủ nhất và hay nhất. PHIẾU MIÊU TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊNI.Tên hồ sơ dạy học:English 7 Unit 16 People and Places B1,2: Famous PeopleII.Mục tiêu dạy học1.Objectives: By the end of the lesson, students will be able to talk and write about the famous people in Vietnam and in the world:General Vo nguyen Giap, soccer players Pele, Romario, singers My Tam, Hong Nhung…..2.Aims:To help students practise listening,speaking,writing skills to talk about the famous people,talk and write a personal biography.3.Knowledge: Tích hợp với môn Ngữ văn: Học sinh biết cách viết tiểu sử một nhân vật,vận dụng kiến thức trình bày văn bản, nội dung,hành văn của môn Ngữ Văn trong bài viết tiểu sử. Học sinh cần có năng lực vận dụng kiến thức môn Ngữ Văn. Tích hợp với môn Sử, Địa,Giáo dục công dân: 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HOÀNG MAI BÀI DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP DÀNH CHO GIÁO VIÊN THCS Năm học 2014-2015 PHIẾU MIÊU TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC DỰ THI CỦA GIÁO VIÊN I.Tên hồ sơ dạy học: English 7- Unit 16- People and Places- B1,2: Famous People II.Mục tiêu dạy học 1.Objectives: By the end of the lesson, students will be able to talk and write about the famous people in Vietnam and in the world:General Vo nguyen Giap, soccer players Pele, Romario, singers My Tam, Hong Nhung… 2.Aims: To help students practise listening,speaking,writing skills to talk about the famous people,talk and write a personal biography 3.Knowledge: * Tích hợp với môn Ngữ văn: - Học sinh biết cách viết tiểu sử nhân vật,vận dụng kiến thức trình bày văn bản, nội dung,hành văn môn Ngữ Văn viết tiểu sử - Học sinh cần có lực vận dụng kiến thức môn Ngữ Văn * Tích hợp với môn Sử, Địa,Giáo dục công dân: - Học sinh vận dụng kiến thức liên môn Sử,Địa kiện lịch sử, địa danh, lồng tình cảm,tình yêu quê hương ,đất nước, lòng tự hào dân tộc kể,viết nhân vật tiếng -Học sinh cần nắm kiến thức kiện lịch sử kiến thức địa lý địa danh * Tích hợp với môn Âm nhạc: - Học sinh hát hát viết nhân vật lịch sử, địa danh,chiến thắng đươc đề cập học, hát hát gắn bó với tên tuổi nhân vật - Học sinh có lực vận dụng kiến thức môn Âm nhạc(thuộc lời hát,thuộc nhạc điệu…) III.Đối tượng dạy học học: - Khối lớp: khối - Số lượng :35-40 học sinh - Học sinh học hết từ Unit đến Unit 16,phần A Sách giáo khoa tiếng Anh 7( NXB Giáo dục) IV.Ý nghĩa học: - Ý nghĩa học thực tiễn dạy học,thực tiễn đời sống xã hội: + Bài học luyện yêu cầu cần thiết môn,phát triển kĩ nghe, nói,đọc hiểu,phát triển kĩ mềm cho học sinh như:kĩ thuyết trình,kĩ trao đổi ,thảo luận để học sinh giao tiếp ngoại ngữ + Đối với phần tích hợp, học sinh vận dụng sống hàng ngày biết kể người tiếng ,biết tìm hiểu kể địa danh,sự kiện lịch sử sử dụng ngôn ngữ hay kiến thức từ môn Ngữ văn,nhưng phải biết dùng cấu trúc câu tiếng Anh tương đương + Học sinh thích tìm hiểu người tiếng ,những kiện lịch sử oai hùng dân tộc, biết tự hào , noi gương phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc + Học sinh biết cách giới thiệu địa danh lịch sử, người tiếng ,những chiến thắng lịch sử dân tộc Việt nam qua thể lòng tự hào dân tộc,lòng yêu quê hương,thiên nhiên, đất nước,con người Việt nam V.Thiết bị dạy học,học liệu: Máy tính,Projector,bảng phụ,tranh,phiếu học tập,SGK,băng,đài VI.Hoạt động dạy học tiến trình dạy học: 1.Warm up: “There are many famous people in the world.They are Presidents,singers,players,artists…Now,look at these photos.Do you kow them?” -Teacher shows the photos of American Presidents: Obama,Bush, the famous singers such as:Bao Thy, Thuy Tien,Dam Vinh Hung, The Korean Girl band SNSD,the poet Tran Dang Khoa, the actor Xuan Bac, the soccer players Cong Vinh,Ronaldo,MC Lai Van Sam… And have students say their names or their jobs or speak up their characters(the new words given below each photo) at the same time at the same time “ Are they famous people in the world? Of course,they are the famous presidents,singers, soccer players, artists,MC…Do you ussually talk about them?Today I’d like to listen to your ideas about some famous people Give the dialogue with some blanks (basing on B2-page 158) and have students work in pair to talk about their favorite people.Teacher can model: A.Do you like President Putin? B.No,not very much.I prefer President Obama A.Why? A.Because he is more powerful than Mr Putin B.I guess so A.What about you? B.My favourite President is our Uncle Ho A.Really? B.Yes.I think he is very great - Teachers asks SS the same in pairs.(3 pairs) -Teacher may give marks or praise the excellent pairs - Teacher shows a picture of General Vo NguyenGiap and asks students: “Who is this? Do you know him?” “In the lesson today you will know more about him!” 2.Pre- listening a.New words: - General (N): Đại tướng (What’s Mr Vo Nguyen Giap?) - Commander-In-Chief (N): Tổng tư lệnh (Chức vụ cao Đại tướng ?) - battle (N) : trận đánh ( Picture of Dien Bien Phu battle :what is the picture about?) - force (N): lực lượng ( situation: the team in a battle is called… ) - defeat = win (V) : đánh bại (synonym) - People’s Army of Vietnam (N) : Quân đội ND Việt nam ( picture:What is this symbol of? ) - lead-led (V): dẫn dắt,lãnh đạo ( What is the General’s assignment?) - quiz (N) : câu đố ( situation: Teacher reads: “ Vừa kẹo- Dẻo bánh dầy- Ở đâu mực giây- Có em sạch”/ Cô vừa đọc gì?) Teacher asks ss to read the new words in chorus and individually Check the new words by matching words • Set the sence: (1’) -Teacher show a pictures of a boy and a girl and asks : “Who is this?” – It is Ba / Liz “ They are talking now Do you know what they are talking?” –Ss guess -Teacher shows the picture of General Vo Nguyen Giap : “You are going to listen to a dialogue between Liz and Ba about General Giap.But before listening, I’d like you to guess some information in their conversation I have six statements Some are true, but some are false.Now,let’s guess in three minutes.” Teacher divides the worksheet to each SS,has them exercise 3.While- listening: - Call SS to tell their predictions, teachers writes down on the board - Let SS listen to the tape to check their predictions (once) - Let SS listen to the tape again to check and correct T/F prediction - Have them open the text books,read the dialogue in silence then correct the false statements and give the key - Check students’ reading skill in pairs (2 pairs) Give remarks to the students’ reading skill “To know more clearly about General Vo Nguyen Giap and Dien Bien Phu battle,let’s answer my questions.” Teacher has SS ask and answer the six questions in exercise in pair.- Teacher checks.(5’) - SS play “LUCKY COLOR” Game in team - * Tích hợp liên môn Sử, Địa , Âm nhạc “ You’ve finished a game.Is the game interesting for you? Do you know about Dien Bien Phu?Do you know why we call it Dien Bien Phu? Ow, Listen to me!”(Teacher may talk about DB in Vietnamese) Cái tên Điện Biên Phủ (phủ Điện Biên) bắt đầu có từ năm 1841 bao gồm hầu hết đất đai tỉnh Lai Châu ngày Về tên đất Điện Biên đứng vào bậc hay tên đất nước ta Điện vững, Biên biên giới Điện Biên "biên giới vững vàng" Một cách hiểu khác có nghĩa "Giữ vững vàng nơi biên giới" Điện Biên có tên tiếng Thái Mường Thanh Mường Thanh đọc theo cách phát âm tiếng phổ thông, nguyên tiếng địa phương Mướng Theng mà Mướng Theng từ Mướng Then mà Mướng Then có nghĩa Mường Trời Người Thái gọi đất đất trời “ Do you know where DBP is? Yes, DBP is in the northwest of Vietnam.It is the largest valley in the northwest mountainous area.It is next to Laos, China, Thailand and about 500 km from Hanoi.So DBP is an important trading centre in the north-west.Food leaves here for Laos and Thailand, and goods arrives for the northern provinces of Vietnam.Many people who are the ethnic minorities such as Thai, H’mong live here.They are very friedly and hospitable.DBP is very famous for DBP battle.Every year, thousands of visitors , veterans come to visit the battle site, the beautiful Muong Thanh 10 valley and the neighboring villages.DBP is also famous for the delicious“Tam Dien Bien” rice, “Man” pork, “Chit” wine and the Northwest traditional melodies,the beautiful“Thai” costumes.” -Teacher elicits and gives SS an assignment: “Is DBP an interesting place? Would you like to go to DBP? Do you want to introduce DBP to the tourists? Can you write about DBP to introduce it to the foreigners? Let’s write about or 10 sentences about DBP at home.Can you?” “ Ok.And there are many beautiful songs about Dien Bien.Do you know any songs about Dien Bien Phu batlle? Yes,one of them is “Ho Keo Phao” The famous musician Hoang Van wrote it when he himself was taking part in Dien Bien Phu battle He said: “Khi vào chiến trường Điện Biên Phủ, vốn âm nhạc kiến thức học trường phổ thông Khi viết xong Hò kéo pháo, lấy que ghim lên vách hầm báo tường, không nghĩ hát lan rộng khắp đơn vị nhanh thế.” “ Can you sing “Ho Keo Phao” with me?(Teacher and SS sing only the first theme of the song) 11 “Ow !The song is very wonderful and we sing excellently!Let’s learn by heart this song at home and we can perform it in the Class Activities.And now, you know more clearly about General Giap?Can you wite General Vo Nguyen Giap’s bioghraphy?Let’s exercise in your worksheed.” -SS exercise individually in minutes Call one student to write down on an extra board - Teacher checks and gives the key: 4.Post-listening 12 • “Now, I think you’ve known clearly about General Giap and Dien Bien Phu battle Thanks to General Vo Nguyen Giap and his battle, people in the North of Vietnam had a happy,independent and peaceful life.And the people in the world know more about Vietnam Can you tell about General Giap now?” Tích hợp liên môn Ngữ văn: - Teacher asks SS to exercise in group of four to talk about General Vo Nguyen Giap(about 8-10 sentences) - Teacher calls two representatives of two groups to talk about General Giap Give remarks and marks to strong students Teacher shows suggestions on the screen: “ General Vo Nguyen Giap was born in 1911 in Quang Binh province.He was famous for leading the People’s Army of Vietnam at Dien Bien Phu He was the first General, the Commander-In-Chief General Giap’s forces defeated the French in Dien Bien Phu in 1954 when he was 43 years old.It was a famous victory all over the world.Thanks to General Vo Nguyen Giap and his battle, people all over the world know more about Vietnam.In October 2013,he died at the age of 103 and was burried in his hometown at Vung Chua of Yen island….” Consolidation 13 - Teacher shows the pictures of DBP battle, General Giap, Uncle Ho, General Giap’s tomb and consolidates the leson at the same time: “In the lesson today ,we’ve known more about General Vo Nguyen Giap and Dien Bien Phu battle.Thanks to General Giap and his battle, the people in the world know more about Vietnam Are we proud of General Giap and his army?and Dien Bien Phu battle? Yes,We are always proud of him, admire him and regret him a lot In the famous poem “Hoan hô chiến sĩ ĐiệnBiên”, To Huu- a famous poet- wrote about General Giap and Dien Bien Phu battle: Chín năm làm Điện Biên Nên vành hoa đỏ,nên thiên sử vàng.” 14 6.Homework: • Tích hợp liên môn Văn,Sử ,Địa, Giáo dục công dân: * Học sinh làm tập cá nhân : 15 +Về nhà viết đoạn văn (8-10 câu) Đại tướng Võ Nguyên Giáp.( Exercise 4: Write about General VNG) +Viết giới thiệu Điện Biên đặc sản vùng Tây bắc (Write a pasage about 8-10 sentences to tell about Dien Bien to foreign tourists) *Học sinh làm tập ngoại khóa: + Tìm đọc thơ Đại tướng VNG trận Điện Biên Phủ VII.Kiểm tra đánh giá kết học sinh - Hoạt động lớp: + Học sinh nghe chữa câu sai(Exercise 1: True or False) + Học sinh trả lời câu hỏi bài.(Ex 2) + Học sinh điền thông tin Đại tướng phần tiểu sử.(Ex 3) + Học sinh biết vận dụng tiểu sử tóm tắt để kể Đại tướng.(Ex 4) -Bài tập 4(worksheet): Học sinh viết đoạn văn (8-10 câu) Đại tướng Võ Nguyên Giáp Giáo viên thu chấm học sinh nhà viết: Kết quả: Lớp Sĩ số Điểm 1-4 Điểm 5-6 Điểm 7-8 Điểm9-10 SL % SL % SL % SL % 7A 40 0 7,5 21 52,5 16 40 7B 38 0 13,6 21 55,3 12 31,6 7C 38 0 18,4 18 48,6 13 35,1 *Nhận xét: - Học sinh biết vận dụng kiến thức từ bảng tiểu sử tóm tắt Đại tướng để viết đoạn văn - Học sinh biết cách dùng động từ khứ để nói kiện xảy kết thúc khứ - Nhiều học sinh vận dụng cập nhật kiến thức lịch sử, địa lý ,xã hội viết Đại tướng Võ Nguyên Giáp Bài tập 2:Học sinh nhà viết đoạn văn(8-10 câu) Điện Biên đặc sản Tây Bắc để giới thiệu với khách du lịch Giáo viên thu chấm kết sau: 16 Lớp Sĩ số Điểm 1-4 Điểm 5-6 Điểm 7-8 Điểm9-10 SL % SL % SL % SL % 14 52,2 7A 40 0 12,5 20 50 7B 38 7,9 16 42,1 10 26,3 23,7 7C 38 7,9 15 39,4 12 31,6 21,1 *Nhận xét: - Học sinh biết kết hợp kiến thức liên môn Sử, Địa, Giáo dục công dân vào viết - Học sinh biết sử dụng cấu trúc câu đơn giản,từ ngữ hay, phù hợp kiến thức môn Văn viết - Học sinh thể lòng yêu quê hương đất nước,lòng tự hào dân tộc qua viết,thêm hứng thú với môn học biết thêm cách viết văn tiếng Anh với kiến thức liên môn VIII Các sản phẩm học sinh: 1.Hoạt động lớp: -Bài tập phần “warm up”:Học sinh hội thại,nói ý kiến nhân vật tiếng - Bài tập 1: Học sinh nghe chữa phần đoán mình,hiểu đoạn hội thoại sửa câu sai 17 Bài tập 2: Học sinh làm việc theo cặp, trả lời câu hỏi theo -Bài tập 3: Học sinh hoàn thành bảng tóm tắt tiểu sử Đại tướng 18 2.Các tập nhà: -Bài tập 4(Homework):Học sinh kể Đại tướng VNG dựa vào bảng tóm tắt tiểu sử vốn hiểu biết -Bài tập (Homework): Học sinh viết Điện Biên 19 - Học sinh đọc thơ “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên” Tố Hữu Sinh hoạt lớp 20 21 22
- Xem thêm -

Xem thêm: giao an tich hop tieng anh 7 unit 16, giao an tich hop tieng anh 7 unit 16, giao an tich hop tieng anh 7 unit 16, “Khi vào chiến trường Điện Biên Phủ, vốn âm nhạc của tôi chỉ là kiến thức cơ bản được học trong trường phổ thông. Khi viết xong Hò kéo pháo, tôi lấy que ghim lên vách hầm như một bài báo tường, không hề nghĩ rằng bài hát sẽ lan rộng khắp các đơn vị nhanh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay