THUYẾT MINH cầu THANG cốn

7 179 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:47

CHƯƠNG : TÍNH TOÁN CẦU THANG 2.1 Mặt cầu thang 1300 O3 D CN O2 C2 C1 O1 D CT 1400 3000 Lớp đá ceramic dày 10mm Lớp vữa lót dày 20mm Bậc xây gạch Bản bêtông cốt thép Lớp vữa trát dày 15mm 2.2 Tính sơ kích thước - Kích thước bậc thang : Chiều rộng : b = 300mm Chiều cao : h = 150 mm 150 = 0,5 300 Tanα = Cosα = 0,894 α = 26,57o - Nhịp tính toán : Lo = 6000 – 1100 = 4900 (mm) - Chiều dày bê tông cốt thép D 0,8.4900 h b = ×L = = 112(mm) m 35  Chọn hb = 120 (mm) - Kích thước dầm: 4900 hd = = 350(mm) 14  Chọn dầm 200x350mm 2.3 Tính toán tải trọng 2.3.1 Bản thang Ô1, Ô2 a) Tĩnh tải : +Lớp đá ceramic đứng nằm dày 10mm: b+h 0,3 + 0,15 b2 + h2 0,3 + 0,15 g1 = n.γ.δ +Lớp vữa lót dày 20m: = 32,20 kG/m2 = 1,2.2000.0,01 b+h 0,3 + 0,15 b2 + h2 0,3 + 0,15 g2 = n.γ.δ +Trọng lượng bậc xây: = 1,3.1600.0,02 b.h 0,3.0,15 b + h 2 0,3 + 0,15 = 55,81 kG/m2 g3= n.γ =1,1.1800 =132,82 kG/m2 + Đan BTCT dày 120mm g4 = n.γ.δ = 1,1.2500.0,12 = 330 kG/m2 + Vữa trát dày 15m: g5 = 1,3.1600.0,015= 31,2 kG/m2 Tổng tĩnh tải :gb = 32,2 + 55,81 + 132,82 + 330 + 31,2 = 582,03 kG/m2 g 582,03 g= b = = 651,04(kG / m ) cosα 0,894 Theo phương đứng: 30 g lc = = 21, 43(kG / m ) 1, Trọng lượng lang can: b) Hoạt tải q = n.qtc = 1,2.300 = 360 kG/m2  Tổng tải trọng tác dụng theo phương đứng phân bố 1m2 bản: q1 = 651,04 + 21,43 + 360 = 1032,47 kG/m2 2.3.2 Sàn chiếu nghỉ Ô3 c) Tĩnh tải : g1 = n.γ δ + Lớp đá cremic dày 10mm: g1 = 1,2.2000.0,01 = 24 kG/m2 g = n.γ δ + Lớp vữa lót dày 20mm: g2 = 1,3.1600.0,02 = 41,6 kG/m2 g = n.γ δ + Lớp BTCT dày 120mm: g3 = 1,1.2500.0,12 = 330 kG/m2 g = n.γ δ + Lớp vữa trát mặt dày 15mm: g4 = 1,3.1600.0,015 = 31,2 KG/m2 Tổng cộng tĩnh tải : g = 24 + 41,6 + 330 + 31,2 = 426,68 kG/m2 d) Hoạt tải p = n.ptc = 1,2.300 = 360 kG/m2  Tổng tải trọng theo phương thẳng đứng phân bố 1m2 q2 = 426,68 + 360 = 786,8 kG/m2 2.4 Tính nội lực cốt thép 2.4.1 Tính thang Ô1, Ô2 Cắt dãy có bề rộng b = 1m để tính h d 350 = = 2,92 < h b 120 Xét tỷ số  Liên kết thang dầm chiếu nghỉ xem liên kếtt khớp Sơ đồ tính vế thang vế thang ∑ M B = ⇔ VA (L1 + L ) = q2 L L2 ×L (L1 + ) + q1 × cosα 2 q2 L2 L21 ×L (L1 + ) + q1 × 2 = ⇔ VA = cosα (L1 + L ) l1 = 1,4m l2 = l 2n cos α 3,6 = 4,027 0,894 = l 4,027 = = 2,876 l1 1,4 Tính toán theo dầm Tải trọng quy phương vuông góc với mặt bản: q* = q1.cosα = 742,43.0,894 = 663,73 KG/m2 Cắt dải rộng 1m theo phương cạnh ngắn (vuông góc cạnh dài) xem 1dầm Sơ đồ làm việc dầm: 1,4m M nh = αm = q l12 = M Rb b.ho2 ⇒ζ = 663,73.1,4 = 16260 = 0,031 145.100.6 + − 2.α m ⇒ AS = = 162,6 KG.m M ζ Rs ho = + − 2.0,031 = 0,984 16260 0,984 2250.6 = Chọn ø6 có fa = 0,283 cm2 = 1,224 cm2 a TT = Khoảng cách thép: chọn a = 150 mm ⇒ Abôtrí = µ= f a 100 As 0,283 100 = 23,12cm 1,224 = 0,283 100 = 1,88 cm 15 As 100% b.ho Hàm luợng cốt thép : Thép mũ cấu tạo lấy ø8 a200 mm = 1,88 100 = 0,313% 100.6 .3.2 Sàn chiếu nghỉ ô3 : l2 l1 1,3 Tỉ số = =2,3> Tính toán theo dầm Tải trọng tác dụng lên sàn chiếu nghỉ: q = 662,2 KG/m2 Cắt dải rộng 1m theo phương cạnh ngắn (vuông góc cạnh dài) xem 1dầm M nh = q l12 662,2.1,3 = = 139,89 KG.m Cách tính toán thép tương tự với cách tính thép thang.Kết chọn thép sau: Chọn ø6 a 150 mm Thép mũ cấu tạo ø8 a200 mm .3 Tính toán nội lực cốt thép dầm chiếu nghỉ DCN : 3.2 Xác định tải trọng : (đơn vị : kg/m) a) Tải phân bố : - Chọn kích thước tiết diện dầm DCN: bxh = 150 x 300 mm q1 = n.γ b.( h − hb ) - Trọng lượng phần bê tông : = 1,1.2500.0,15.(0,3-0,08) = 90,75 KG/m q = n.γ δ ( b + 2h − 2hb ) - Trọng lượng phần vữa trát : = 1,3.1600.0,02.(0,15+2.0,32.0,08) = 24,544 KG/m - Do ô truyền vào: q3 = qb l1 1,3 = 662,2 = 430,43 KG/m Trọng luợng thang truyền vào Do ô1, ô2 dầm nên xem không truyền lực vào phương cạnh ngắn Tổng lực phân bố tác dụng lên dầm chiếu nghỉ: q = 90,75+24,544+430,43 = 545,72 KG/m b) Tải trọng tập trung cốn C1, C2 truyền vào : P = q c l c 3.2 601,27.4,027 = = 1210,66 KG Sơ đồ tính dầm chiếu nghỉ DCN : 1210,66 KG 545,72 KG/m 1400 1400 3000 Mmax = 2308,86 KG.m Qmax = 2029,24 KG • Tính cốt thép dọc Mmax = 2308,86 KG.m Chọn chiều dày lớp bảo vệ 3,5cm αm Tính : αm = M Rb b.ho2 230886 145.15.26,5 = = 0,151 αm < αR Thoả mãn điều kiện Tra bảng ζ = 0,918 Diện tích cốt thép: As = M Rs ζ ho 230886 = 3,39cm 2800 0,918.26,5 = 3,39 100 = 0,753% 15.30 M= > Mmin = 0,05% Chọn ø 16 có As = 4,02 cm Chiều dày lớp bảo vệ 25mm.Giá trị a thực tế a = 2,5 + 1,6/2 = 3,3 cm < 3,5 cm Sai lệch không lớn nên không cần tính lại Phía dùng 2ø12 cấu tạo • Tính cốt thép đai: Lực cắt lớn Qmax = 2029,24 KG Q ≤ k1.Rbt.b.ho Đối với dầm : k1 = 0,6 K1.Rbt.b.ho = 0,6 10,5.15.26,5 = 2504,3 KG.Ta thấy Q
- Xem thêm -

Xem thêm: THUYẾT MINH cầu THANG cốn, THUYẾT MINH cầu THANG cốn, THUYẾT MINH cầu THANG cốn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay