NHU cầu HÀNG hóa và DỊCH vụ CÔNG TRONG THỜI kỳ hội NHẬP KINH tế

11 745 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:47

lý thuyết về NHU cầu HÀNG hóa và DỊCH vụ CÔNG TRONG THỜI kỳ hội NHẬP KINH tế , thực trạng về NHU cầu HÀNG hóa và DỊCH vụ CÔNG TRONG THỜI kỳ hội NHẬP KINH tế , phân tích NHU cầu HÀNG hóa và DỊCH vụ CÔNG TRONG THỜI kỳ hội NHẬP KINH tế , đánh giá NHU cầu HÀNG hóa và DỊCH vụ CÔNG TRONG THỜI kỳ hội NHẬP KINH tế BÀI TIỂU LUẬN: CHỦ ĐỀ NHU CẦU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CÔNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ “Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa – Đô thị hóa” xu tất yếu quốc gia muốn đạt đến phát triển đóng vai trò quan trọng quốc gia phát triển Việt Nam Theo xu chung giới, Việt Nam bước cố gắng chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Để làm điều Chính phủ cần phải có sách phù hợp với vấn đề “ Nhu cầu hang hóa dịch vụ công thời kỳ hội nhập kinh tế” nên em định chọn đề tài để sâu vào nghiên cứu phân tích nhằm để hiểu biết rõ hang hóa dịch vụ công ĐẶT VẤN ĐỀ: Ở nước ta trước thời kỳ đổi mới, Nhà nước nắm giữ hầu hết hoạt động, tự hoạt động kinh tế đên dịch vụ văn hóa, xã hội, tự quản lý hành đến giáo dục, y tế, ngân hang…Còn hoạt động tư nhân tồn số lĩnh vực, chủ yếu buôn bán nhỏ lẻ, điều kiện phát triển.Mặc dù đất nước ta đổi công hiệu cung cấp hang hóa bất bình đẳng phân phối dịch vụ công người giàu người nghèo,giữa địa phương vùng kinh tế xã hội Do đó, yêu cầu đặt la phải để người có quyền lợi bình đẳng việc tiêp cận hang hóa nhằm đạt công hiệu cung cấp hang hóa cho xã hội Hy vọng qua viết giúp có nhìn đầy đủ hang hóa dịch vụ công Chính Phủ công việc cung cấp quản lý chúng giai đoạn I Tình hình kinh tế Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế Quá trình hội nhập kinh tế nước ta ngày sâu rộng, để dân tộc không đánh giới phát triển biến động khó lường, để hội nhập mà không hòa tan, hết, Đảng ta chủ trương tích cực triển khai “ Chiến lược phát triển văn hóa đến 2020” Việc tiếp thu chọc lọc giá trị nhân văn, khoa học, tiến nước ngoài, học tập kinh nghiệm tốt xây dựng phát triển văn hóa cac nước giới đẩy mạnh Mở rộng giao lưu văn hóa với nước đôi với việc giữ gìn, bồi đắp sắc văn hóa dân tộc, từ phát triển văn hóa Việt Nam lên tầm cao mới, góp phần vào vào phát triển nhân loại Theo đó, phát triển sản xuất hang hóa hướng xuất thúc đẩy hoạt động ngoại thương thu hút đầu tư nước Cơ cấu kinh tế theo lãnh thổ chuyển biến rõ rệt Một mặt, hình thành vùng kinh tế trọng điểm, phát triển vùng chuyên canh quy mô lớn, trung tâm công nghiệp dịch vụ lớn.Mặt khác, vùng sâu, vùng xa, vùng núi biên giới hải đảo ưu tiên phát triển.Nước ta đạt thành tựu to lớn xóa đói giảm nghèo, đời sống vật chất tinh thần đông đảo nhân dân cải thiện Tuy nhiên, trình phát triển, nước ta gặp không khó khan.Vấn đề việc làm, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, xóa đỏi giảm nghèo chưa đáp ứng nhu cầu xã hội Để khắc phục điều đó, Chính phủ phải tang cường cung cấp hang hóa dịch vụ công, phục vụ nhu cầu đời sống nhân dân cách tốt II Khái niệm thuộc tính hang hóa Khái niệm hàng hóa: Hàng hóa sản phẩm lao động thỏa mãn nhu cầu người trao đổi với hàng hóa khác Ởđây, có điều cần lưu ý: - Một vật dù có ích to lớn đời sống người nước không khí, sản phẩm lao động hàng hóa; - Đã sản phẩm lao động,nhưng không đưa trao đổi, mua bán hàng hóa; - Hàng hóa phạm trù kinh tế, chứa dựng mối quan hệ xã hội người sản xuất trao đổi hàng hóa với Hàng hóa dạng vật thể (hữu hình) dạng phi vật thể (vô hình).Trong kinh tế thị trường đại, bên cạnh hàng hóa hữu hình tồn ngày nhiều hàng hóa vô hình (dịch vụ) Chúng có đặc điểm sau: trình sản xuất tiêu dùng diễn đồng thời (dạy học, chữa bệnh…) không tồn độc lập nên tích lũy hay dự trữ Thuộc tính hàng hóa Hàng hóa có thuộc tính: giá trị sử dụng giá trị hàng hóa - Giá trị sử dụng: công dụng vật phẩm thỏe mãn nhu cầu người, lương thực, thực phẩm thỏa mãn nhu cầu nuooi dưỡng người hay máy móc thiết bị thỏa mãn nhu cầu sản xuất xã hội Công dụng vật thuộc tính tự nhiên (lý, hóa học) vật phẩm quy định Khoa học – công nghệ ngày phát triển, người ta tìm thấy nhiều thuộc tính hữu ích vật phẩm đời sống Giá trị sử dụng hàng hóa biểu người tiêu dùng GÍa trị sử dụng nội dung của cải Do giá trị sử dụng phạm trù vĩnh viễn - Giá trị hàng hóa: Một vật phẩm có giá trị sử dụng chưa hàng hóa Muốn trở thàh hàng hóa, sản phẩm lao động phải đưa trao đổi, mua – bán Do đó, kinh tế hàng hóa, giá trị sử dụng vật mang giá trị trao đổi Giá trị sử dụng trước hết biểu quan hệ số lượng, tỷ lệ trao đổi với giá trị sử dụng khác * Mối quan hệ hai thuộc tính hàng hóa: Hàng hóa thống hai thuộc tính: giá trị giá trị sử dụng, song thống hai mặt đối lập chứa đựng hàng hóa, thể chỗ: Một là, người sản xuất tạo hàng hóa để bán, nên họ quan tâm tới giá trị hàng hóa, nhiên để có giá trị buộc họ phải quan tâm tới giá trị sử dụng Hai là, người tiêu dùng (người mua) quan tam tới giá trị sử dụng, song muốn có giá trị sử dụng họ phải trả tiền (hình thái biểu giá trị) cho người sản xuất (tức phải thực giá trị hàng hóa).Như vậy, kinh tế hàng hóa, trình thực giá trị hàng hóa sử dụng tách rời diễn sau trình thực giá trị nên tạo nguy tiềm ẩn khủng hoảng kinh tế.Vậy nên, mâu thuẫn giá trị giá trị sử dụng chứa đựng hàng hóa mâu thuẫn sản xuất hàng hóa III Dịch vụ công Khái niệm: Theo nghĩa rộng, dịch vụ công hàng hoá, dịch vụ mà Chính phủ can thiệp vào việc cung cấp nhằm mục tiêu hiệu công Theo đó, dịch vụ công tất hoạt động nhằm thực chức vốn có Chính phủ, bao gồm từ hoạt động bah hành sách, pháp luật, án… hoạt động y tế, giáo dục, giao thông công công Theo nghĩa hẹp, dịch vụ công hiểu hàng hoá, dịch vụ phục vụ trực tiếp nhu cầu tổ chức công dân mà Chính phủ can thiệp vào việc cung cấp nhằm mục tiêu hiệu công Đặc trưng dịch vụ công - Thứ nhất, hoạt động phục vụ cho lợi ích chung thiết yếu, quyền nghĩa vụ tổ chức công dân - Thứ hai, Nhà nước chịu trách nhiệm trước xã hội (trực tiếp cung ứng uỷ nhiệm việc cung ứng) Ngay Nhà nước chuyển giao dịch vụ cho tư nhân cung ứng Nhà nước có vai trò điều tiết đặc biệt nhằm đảm bảo công phân phối dịch vụ này, khắc phục điểm khuyền khuyết thị trường - Thứ ba, hoạt động có tính chất phục vụ trực tiếp, đáp ứng nhu cầu, quyền lợi hay nghĩa vụ cụ thể trực tiếp tổ chức công dân - Thứ tư, mục tiêu nhằm bảo đảm tính công tính hiệu cung ứng dịch vụ Các loại dịch vụ công Dịch vụ công phân loại theo nhiều tiêu chí khác nhau, xét theo tiêu chí chủ thể cung ứng, dịch vụ công chia thành loại, sau: - Dịch vụ công quan nhà nước trực tiếp cung cấp: Đó dịch vụ công cộng quan nhà nước cung cấp Thí dụ, an ninh, giáo dục, phổ thông, chăm sóc y tế công cộng, bảo trợ xã hội… - Dịch vụ công tổ chức phi phủ khu vực tư nhân cung cấp, gồm dịch vụ mà Nhà nước có trách nhiệm cung cấp, không tực tiếp thực mà ủy nhiệm cho tổ chức phi phủ tư nhân thực hiện, đôn đốc, giám sát nhà nước Thí dụ công trình công cộng phủ gọi thầu công ty tư nhân đấu thầu xây dựng - Dịch vụ công tổ chức nhà nước, tổ chức phi phủ, tổ chức tư nhân phối hợp thực Loại hình cung ứng dịch vụ ngày trở nên phổ biến nhiều nước.Như Trung Quốc, việc thiết lập hệ thống bảo vệ trật tự phối hợp thực Dựa vào tính chất tác dụng dịch vụ cung ứng, chia dịch vụ công thành loại sau: - Dịch vụ hành công: Đây loại dịch vụ gắn liền với chức quản lý nhà nước nhằm đáp ứng yêu cầu người dân, Do vậy, nay, đối tượng cung ứng dịch vụ công quan công quyền hay quan nhà nước thành lập ủy quyền thực cung ứng dịch vụ hay dịch vụ công Đây phần chức quản lý nhà nước, Để thực chức này, nhà nước phải tiến hành hoạt động phục vụ trực tiếp cấp giấy phép, giấy chứng nhận, đăng ký, công chứng, thị thực, hộ tịch,…(Ở số nước, dịch vụ hành công coi loại hoạt động riêng, không nằm phạm vi dịch vụ công Ở nước ta, số nhà nghiên cứu có quan điểm vậy) Người dân hưởng dịch vụ không theo quan hệ cung cầu, ngang giá thị trường, mà thông qua việc đóng lệ ohis ohis cho quan hành nhà nước Phần lệ phí mang tính chất hỗ trợ cho ngân sách nhà nước - Dịch vụ nghiệp công: Bao gồm hoạt động cung cấp phúc lợi xã hội thiết yếu cho người dân giáo dục, văn hóa, khoa học, chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao, bảo hiểm, an sinh xã hội,… Xu hướng chung giới nhà nước thực dịch vụ công mà xã hội làm không muốn làm nên nhà nước chuyển giao phần việc cung ứng loại dịch vụ công cho khu vực tư nhân tổ chức xã hội - Dịch vụ công ích: Là hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ bản, thiết yếu cho người dân cộng đồng như: Vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, cấp nước sạch, vận tải công cộng đô thị, phòng chống thiên tai… chủ yếu doanh nghiệp nhà nước thực Có số hoạt đọng địa bàn sở khu vực tư nhân đứng đảm nhiệm vệ sinh môi trường, thu gom vận chuyển rác thải số đô thị nhỏ, cung ứng nước số vùng nông thôn… Các đặc điểm dịch vụ công Các lại hình dịch vụ công có đặc điểm chung sau đây: - Dịch vụ công có tính xã hội, với mục tiêu phục vụ lợi ích cộng đồng đáp ứng nhu cầu tất công dân, không phân biệt giai cấp, địa vị xã hội bảo đảm công ổn định xã hội, mang tính quần chúng rộng rãi Mọi người có quyền ngang việc tiếp cận dịch vụ công với tư cách đối tượng phục vụ nhà nước.Từ đó, thấy tính kinh tế, lợi nhuận điều kiện tiên chi phối hoạt động dịch vụ công - Dịch vụ công cung ứng loại “hàng hóa” bình thường mà hàng hóa đặc biệt nhà nước cung ứng ủy nhiệm tổ chức cá nhân thực hiện, đáp ứng nhu cầu toàn xã hội sản phầm tạo có hình thái vật hay phi vật - Việc trao đổi dịch vụ công không thông qua quan hệ thị trường đầy đủ Thông thường, người sử dụng dịch vụ công không trực tiếp trả tiền, hay trả tiền hình thức đóng thuế vào ngân sách nhà nước, Cũng có dịch vụ công mà người sử dụng phải trả phần toàn kinh phí; song nhà nước có trách nhiệm đảm bảo cung ứng dịch vụ không nhằm mục tiêu lợi nhuận - Từ góc độ kinh tế học, dịch vụ công hoạt động cung ứng cho xã hội loại hàng hóa công cộng Loại hàng hóa mang lại lợi ích không cho người mua nó, mà cho người trả tiền cho hàng hóa này.Ví dụ giáo dục đào tạo không đáp ứng nhu cầu cảu người học mà góp phần nâng cao mặt dân trí văn hóa xã hội.Đó nguyên nhân khiến cho phủ có vai trò trách nhiệm quan trọng việc sản xuất đảm bảo cung ứng loại hàng hóa công cộng Với đa dạng loại hình dịch vụ công, hình thức cung ứng dịch vụ công, đặc điểm dịch vụ công, thấy cung ứng loại dịch vụ cách có hiệu vấn đề đơn giản Nhà nước phải xác định rõ loại dịch vụ nhà nước cần giữ vai trò cung ứng chủ đạo, loại dịch vụ nhà nước vấn đề nào.Kinh nghiệm nhiều nuơcs năm qua cho thấy cung ứng dịch vụ công, nhà nước trực tiếp tực loại dịch vụ công mà khu vực phi nhà nước làm không muốn làm Nếu nhà nước không chuyển giao việc cung ứng dịch vụ công lĩnh vực tích hợp cho khu vực phi nhà nước cải cách việc cung ứng dịch v ụ công quan nhà nước, hiệu cung ứng dịch vụ công tổng thể bị giảm sút, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống người dân phát triển chung toàn xã hội Điều cốt lõi nhà nước phải cân nhắc, tính toán giải thỏa đáng mối quan hệ lợi ích nhà nước, xã hội với lợi ích tổ chức cá nhân tham gia cung ứng dịch vụ công IV Một số giải pháp nhằm đổi cung cấp dịch vụ công Cá nhân cho cần tăng cường việc giám sát cách thường xuyên, nhằm đảm bảo chất lượng cung ứng dịch vụ công Cụ thể, phải rà soát lại số lượng, chất lượng hoạt động cung ứng dịch vụ công để có điều chỉnh phù hợp cho công tác quy hoạch, định hướng phát triển, đáp ứng nguyện vọng đáng người dân… - Nâng cao chất lượng dịch vụ công vấn đề quan trọng, theo cách tiếp cận khác, việc nâng cao chất lượng dịch vụ công thể qua việc quản lý chất lượng dịch vụ Đó trình giảm thiểu khoảng cách tổ chức thực chủ thể trực tiếp phụ trách cung ứng dịch vụ mà cán bộ, người quản lý trực tiếp phụ trách, theo dõi lĩnh vực quản trị công sở, ban, ngành, địa phương với mong muốn người dân Theo đó, thấy việc quan tâm đào tạo cán trực dõi, phụ trách cung ứng dịch vụ công việc làm thiết thực Hơn hết, thông qua chương trình đào tạo, với ý kiến đóng góp, kinh nghiệm chuyên gia lĩnh vực hành công nước phát triển giúp ích nhiều cho bạn việc áp dụng, xây dựng quy trình cung ứng dịch vụ công cách hợp lý, hiệu - Việc trao đổi kinh nghiệm cách thiết thực để bạn không bị lặp lại sai lầm, đồng thời rút ngắn thời gian trình xây dựng hệ thống dịch vụ công cách hoàn thiện, hiệu - Tăng cường đầu tư xây dựng sở vật chất ban đầu - Từng bước tách sở bán công khỏi đơn vị công lập, không nên để tình trạng công – tư lẫn lộn, khó kiểm soát mặt tài lao động - Quy định xử lý nghiêm minh sở vi phạm quy định Nhà nước cung ứng dịch vụ công KẾT LUẬN Theo xã hội có vấn đề chung liên quan đến sống tất người, vấn đề trật tự trị an, giáo dục, y tế, dân số, môi trường, tài nguyên… Trong đó, hàng hóa dịch vụ công hoạt động phục vụ lợi ích tối cần thiết xã hội, đảm bảo cho xã hội phát triển bền vững có kỷ cương, trật tự Do vậy, tính ưu việt xã hội phản chiếu cách rõ ràng qua chất lượng cung ứng hàng hóa dịch vụ công Để giải thành công vấn đề trên, cần có góp sức nhà nước, cộng đồng tổ chức xã hội thông qua việc cung ứng dịch vụ công Nếu dịch vụ công bị ngừng cung cấp cung cấp không đầy đủ, chất lượng thấp dẫn đến rối loạn xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân, đồng thời tác động tiêu cực đến phát triển địa phương, quốc gia… 10 Nhu cầu hàng hóa dịch vụ ngày cao, ngày phong phú đa dạng, dựa vào sở công lập đáp ứng nên cần phải tạo cạnh tranh lành mạnh sở công lập với sở công lập nhằm không ngừng nâng cao hiệu chất lượng hàng hóa dịch vụ công Tài liệu tham khảo: www.text.123doc.org Timtailieu.vn www.most.gov.vn Các giải pháp nâng cáo chất lượng hàng hóa dịch vị công thời gian 11 [...].. .Nhu cầu hàng hóa và dịch vụ ngày càng cao, ngày càng phong phú và đa dạng, nếu chỉ dựa vào các cơ sở công lập thì không thể nào đáp ứng được nên cần phải tạo được sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở ngoài công lập với các cơ sở công lập nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng của hàng hóa và dịch vụ công Tài liệu tham khảo: 1 2 3 4 www.text.123doc.org... không ngừng nâng cao hiệu quả và chất lượng của hàng hóa và dịch vụ công Tài liệu tham khảo: 1 2 3 4 www.text.123doc.org Timtailieu.vn www.most.gov.vn Các giải pháp nâng cáo chất lượng hàng hóa và dịch vị công trong thời gian hiện nay 11
- Xem thêm -

Xem thêm: NHU cầu HÀNG hóa và DỊCH vụ CÔNG TRONG THỜI kỳ hội NHẬP KINH tế, NHU cầu HÀNG hóa và DỊCH vụ CÔNG TRONG THỜI kỳ hội NHẬP KINH tế, NHU cầu HÀNG hóa và DỊCH vụ CÔNG TRONG THỜI kỳ hội NHẬP KINH tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay