cthang cốn

5 147 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:46

CHƯƠNG : TÍNH TỐN CẦU THANG (dạng cốn) MẶT BẰNG CẦU THANG : O Â l1 ' DCN1 - LỚ P GR ANIT Ô O Â l 2n C2 O Â - LỚ P VỮ A LÓ T - BẬ C XÂ Y GẠ CH - BẢ N B T CT C1 - LỚ P VỮ A T R Á T DCT l1 Góc nghiêng thang với mặtl 2phẳng nằm ngang a Ta có : ' h tga = ⇒ cosa = l… 2' b l2 ' 1.1.Phân tích làm việc kết cấu cầu thang : - Ơ1, ơ2 : thang liên kết cạnh : tường, cốn C1 (hoặc C2), dầm chiếu nghỉ D CN, dầm chân thang (hoặc chiếu tới) - Ơ3 : chiếu nghỉ : liên kết cạnh : tường dầm chiếu nghỉ D CN - Cốn C1, C2 : liên kết hai đầu gối lên dầm chiếu nghỉ DCN , dầm chân thang (hoặc dầm chiếu tới) - Dầm chiếu nghỉ DCN , dầm chiếu tới DCT liên kết hai đầu : gối lên tường 1.2.Tính tốn tải trọng : 1.2.1 Bản thang ơ1, ơ2: (đơn vị tải trọng : kg/m2 ) a) Tỉnh tải : + Lớp đá mài Granito : g1 = n.γ δ + Lớp vữa lót : g = n.γ δ + Bậc gạch : g = n.γ b+h b+h b2 + h2 b2 + h2 b.h b2 + h2 + Lớp BTCT : g = n.γ δ + Lớp vữa trát mặt : g = n.γ δ Tổng cộng tĩnh tải : g = g1 + g2 + g3 + g4 + g5 b) Hoạt tải : p = n.ptc ⇒ Tổng tải trọng theo phương thẳng đứng phân bố 1m2 : qb = g + p.cosa 1.2.2 Bản chiếu nghỉ ơ3: (1) 38 a) Tĩnh tải : + Lớp đá mài Granito : g1 = n.γ δ + Lớp vữa lót : g = n.γ δ + Lớp BTCT : g = n.γ δ + Lớp vữa trát mặt : g = n.γ δ Tổng cộng tĩnh tải : g = g1 + g2 + g3 + g4 b) Hoạt tải : p = n.ptc ⇒ Tổng tải trọng theo phương thẳng đứng phân bố 1m2 : qb = g + p 1.3.Tính nội lực cốt thép : dầm 1.3.1 Bản thang ơ1, ơ2 : tuỳ vào tỉ số l2 l1 (2)  : bản kê  (Cần ý : l2 cạnh tính theo phương nghiêng l = l2n ) cos α Tải trọng qui phương vng góc với mặt : q* = qb.cosa , qb lấy (1) ⇒ Tính nội lực theo cơng thức sàn ⇒ Thép tính sàn 1.3.2 Bản thang ơ3 : tuỳ vào tỉ số l2 l1 Tải trọng : qb lấy (2) ⇒ Tính nội lực theo cơng thức sàn ⇒ Thép tính sàn (Các 1, 2, xem biên khớp) 1.4.Tính nội lực cốt thép cốn C1, C2 : 1.4.1 Xác định tải trọng : (đơn vị : kg/m) - Chọn kích thước tiết diện cốn C1, C2 - Trọng lượng phần bê tơng : g bt = n.γ b.(h − hb ) - Trọng lượng phần vữa trát : g tr = n.γ δ (b + 2h − hb ) - Trọng lượng lan can : - Do truyền vào : l q = qb (nếu 1, dầm) l1 q = q b (1 − β + β ) (nếu 1, kê) b h hb (Mặt cắt cốn) qb : lấy (1) Tổng cộng : qc (3) Sơ đồ tính : qc α° lc M max = q c l c2 cos α Qmax = q c l c cos α Xác định Mmax , Qmax ⇒ tính cốt thép dọc, tính cốt thép đai 1.5.Tính tốn nội lực cốt thép dầm chiếu nghỉ DCN : 1.5.1 Xác định tải trọng : (đơn vị : kg/m) 39 a) Tải phân bố : - Chọn kích thước tiết diện dầm DCN1 - Trọng lượng phần bê tơng : q1 = n.γ b.(h − hb ) - Trọng lượng phần vữa trát : q = n.γ δ (b + 2h − 2hb ) - Do truyền vào : q3 = qb l1 (nếu dầm) l q3 = qb (1 − β + β ) (nếu kê) qb : lấy (2) - Do ơ1 (hoặc ơ2) truyền vào : (nếu ơ1, ơ2 kê) q4 = b) l qb (qb : lấy (1)) Nếu ơ1, ơ2 dầm q4 khơng có Tải trọng tập trung cốn C1, C2 truyền vào : P = q c l c (Kg) (qc :lấy (3)) 1.5.2 Sơ đồ tính dầm chiếu nghỉ DCN : q1 + q2 + q3 + q4 P P q1 + q2 + q3 + q4 q1 + q2 + q3 Xác định Mmax , Qmax ⇒ tính cốt thép dọc, tính cốt thép đai * Tính tốn cốt treo vị trí có lực tập trung : Fatr = cốn P Fatr = ⇒ Số Ra n f a Dầm CN 1.6.Tính tốn nội lực cốt thép dầm chiếu nghỉ DCT : Số cốt treo Gần giống dầm chiếu nghỉ Nhưng cần ý điểm sau : - Tải trọng ơ3 thay = tải trọng sàn chiếu tới truyền vào - Xem lại chiếu tơí có hay lực tập trung cốn truyền lên (vì dầm chiếu tới tầng có cốn gác lên) Xác định nội lực ⇒ tính cốt thép 1.7.Dầm chân thang : khơng tính tốn, thép đặt theo cấu tạo Mặt cắt dầm chân thang ÷ -0,05 Móng đá hộc 40 d c f b +2, 05 4 b dcn1 4 a Mặt bố trí thép cầu thang 3 1 c2 c1 dct1 d e Mặt cắt A-A +4, 15 3a 3a c -0, 05 2 41 42
- Xem thêm -

Xem thêm: cthang cốn, cthang cốn, cthang cốn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay