Nghiên cứu kết quả điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng trên bệnh nhân thiếu máu và một số yếu tố tiên lượng

214 316 0
  • Loading ...
1/214 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:29

Nghiên cứu kết quả điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng trên bệnh nhân thiếu máu và một số yếu tố tiên lượngNghiên cứu kết quả điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng trên bệnh nhân thiếu máu và một số yếu tố tiên lượngNghiên cứu kết quả điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng trên bệnh nhân thiếu máu và một số yếu tố tiên lượngNghiên cứu kết quả điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng trên bệnh nhân thiếu máu và một số yếu tố tiên lượngNghiên cứu kết quả điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng trên bệnh nhân thiếu máu và một số yếu tố tiên lượngNghiên cứu kết quả điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng trên bệnh nhân thiếu máu và một số yếu tố tiên lượng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y NGUYỄN MINH HIỆP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TRÊN BỆNH NHÂN THIẾU MÁU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y NGUYỄN MINH HIỆP NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NGOẠI KHOA UNG THƯ ĐẠI TRÀNG TRÊN BỆNH NHÂN THIẾU MÁU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG Chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa Mã số: 62 72 01 25 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Xuyên PGS.TS Trần Văn Phơi HÀ NỘI - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa công bố công trình khác Tác giả Nguyễn Minh Hiệp MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng Danh mục biểu đồ Danh mục hình Trang MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1.GIẢI PHẪU HỌC ĐẠI TRÀNG 1.1.1.Hình thể Hình 1.1 Phân chia đoạn mạch máu nuôi đại tràng 1.1.2.Cấu tạo Hình 1.2 Cấu tạo đại tràng 1.1.3.Ứng dụng 1.1.4.Mạch máu đại tràng 1.1.4.1.Động mạch Hình 1.3 Phân bố mạch máu cấp cho đại tràng Hình 1.4 Hệ thống tĩnh mạch đại tràng 1.1.5.Hệ bạch huyết 1.1.5.1.Các nhóm hạch Hình 1.5 Phân bố nhóm hạch bạch huyết đại tràng Hình 1.6 Phát di hạch chất thị màu Theo kết nghiên cứu You N.Y cs [126], khảo sát rối loạn chức sau phẫu thuật cắt đại tràng lập lại lưu thông với miệng nối đại - đại tràng, hồi tràng - xích ma hồi tràng - trực tràng Độ dài đoạn đại tràng cắt đoạn trung bình 26cm, miệng nối hồi tràng - xích ma 88cm 96cm miệng nối hồi tràng - trực tràng Phẫu thuật mở thực đa số trường hợp chiếm 98,4% cắt đoạn, chiếm 100% cắt nối hồi tràng xích ma chiếm 93,6% cắt toàn đại tràng Đánh giá đo lường chức sau phẫu thuật nhóm cho thấy: 11 * Số lần đại tiện 11 Đối với cắt đoạn có miệng nối đại - đại tràng: Có số lần đại tiện trung bình 2lần/ngày so với lần (miệng nối hồi tràng - xích ma) lần (miệng nối hồi tràng - trực tràng) Đại tiện khẩn cấp lần tuần chiếm 28% so với 2,4% 1,8% Đại tiện không ngăn ban ngày chiếm nhiều lần tuần chiếm 16,6% so với 28,6% 31,5% Liên quan độ dài đoạn đại tràng từ hậu môn lên miệng nối: dài ≥ 20cm < 20cm kết cho thấy có ảnh hưởng đến số lần đại tiện ngày lần so với lần (< 20cm) 11 * Các rối loạn khác 12 Các rối loạn khác kích ứng quanh hậu môn, chảy dịch nhầy, số tã lót nhóm khác biệt chiếm 10% số bệnh nhân 12 * Đánh giá hài lòng chất lượng sống sau mổ 12 Khảo sát đánh giá hài lòng người bệnh sau mổ cho thấy: mức độ hài lòng hài lòng chiếm 92,4% cắt đoạn so với 88,1% 87,04% Đánh giá kết tốt tốt chiếm 95,2%, so với 95,3% 87% 12 Đánh giá liên quan chất lượng sống theo IBS - QoL dựa câu hỏi chiếm 98,5% cho cắt đoạn so với 94,9% 91,2% 12 1.3.TỔN THƯƠNG UNG THƯ CỦA ĐẠI TRÀNG 12 1.3.1.2.Hình thể ung thư đại tràng 12 Hình 1.7 Tổn thương đại thể ung thư đại tràng 14 1.3.2.Tổn thương vi thể 14 1.3.2.1.Phân loại mô bệnh học 14 Đa số trường hợp có mô bệnh học ung thư biểu mô tuyến với tỷ lệ từ 80% 95% [2], [25] Ung thư biểu mô tuyến nhầy chiếm khoảng 17% Ung thư biểu mô tế bào nhẫn với tỷ lệ - 4% [73] 14 Nội soi sinh thiết thường lấy vị trí: Bề mặt khối u, bờ khối u chân khối u Mẫu sinh thiết lấy qua nội soi thường nhỏ, cho phép đánh giá tính chất mô bệnh học dạng tế bào mức độ biệt hóa, thường không đánh giá độ xâm lấn theo chiều sâu không đánh giá di hạch, đánh giá xếp giai đoạn mô bệnh học 14 Sau phẫu thuật triệt cắt bỏ đoạn đại tràng có khối u Khối u toàn hạch đút khuôn nhuộm HE, bệnh phẩm gồm mô khối ung thư, diện cắt đầu đoạn ruột, hạch phân nhóm theo chặng 14 Theo bảng phân loại mô bệnh học ung thư đại tràng tổ chức Y tế giới, ung thư đại tràng chia loại ung thư biểu mô sau: 14 *Ung thư biểu mô tuyến (Adenocarcinoma) 14 *Ung thư biểu mô tuyến nhầy (Mucinous adenocarcinoma) 14 *Ung thư biểu mô tế bào nhẫn (Sinnet ring cell carcinoma) 14 *Ung thư biểu mô tế bào nhỏ (Small cell carcinoma) 14 *Ung thư biểu mô tế bào vảy (Adenosquamous carcinoma) 14 *Ung thư biểu mô tủy (Medullary carcinoma) 14 *Ung thư biểu mô không biệt hóa (Undifferentiated carcinoma) 14 1.3.2.2.Độ biệt hóa ung thư biểu mô tuyến đại tràng 14 1.3.2.3.Phân độ ác tính ung thư biểu mô đại tràng 15 1.4.CHẨN ĐOÁN UNG THƯ ĐẠI TRÀNG 15 1.4.1.Triệu chứng lâm sàng 15 1.4.2.Triệu chứng cận lâm sàng 16 1.5.XẾP GIAI ĐOẠN BỆNH UNG THƯ ĐẠI TRÀNG 17 1.5.1.Phân loại theo Dukes 17 Bảng 1.1 Phân loại ung thư theo Dukes 17 1.5.2.Hệ thống xếp giai đoạn TNM WHO (2002) 18 Hình 1.8 Phân loại theo mức độ xâm lấn 18 Bảng 1.2 Phân giai đoạn theo TNM (2002), so sánh với Dukes, MAC (Modified Astler - Coller) 19 1.5.3.Phân loại giai đoạn theo TNM (AJCC 7th) bổ sung năm 2010 19 *T: Tumor 19 Bảng 1.3 Phân giai đoạn theo TNM (AJCC 7th) bổ sung năm 2010, so sánh với Dukes, MAC (Modified Astler - Coller) 20 1.6.THIẾU MÁU TRONG UNG THƯ ĐẠI TRÀNG 21 1.6.1.Nguyên nhân 21 Bảng 1.4 Phân độ thiếu máu ung thư theo WHO 21 1.6.3.1.Tỷ lệ đặc điểm thiếu máu ung thư đại tràng 22 Theo Pruitt S.L cs [99], ung thư đại tràng thường chẩn đoán muộn, triệu chứng thiếu máu chiếm 33,7% gặp bệnh nhân lần đầu thăm khám 52% bệnh nhân chưa than phiền có thiếu máu Thời gian trung bình đến lúc chẩn đoán 49 ngày Theo Fjortoft I cs [52], tỷ lệ thiếu máu trước phẫu thuật chiếm 53,8%, phụ thuộc vào vị trí khối u, nồng độ albumin máu thường gặp nữ nhiều Theo Dune J.R, cs [46], tỷ lệ thiếu máu trước phẫu thuật bệnh nhân bị ung thư đại tràng chiếm 33,9% tỷ lệ tăng thêm sau phẫu thuật đến 84% Theo Eltinay O.F cs [50], trường hợp ung thư đại tràng phẫu thuật triệt căn, thiếu máu ghi nhận 46,4% số trường hợp Theo nghiên cứu Hamilton W cs [59], bệnh nhân ung thư đại tràng có thiếu máu, 17% số trường hợp thiếu máu gặp nam giới 19,6% nữ Theo Alexander R.J cs [29], ung thư đại tràng thiếu máu chiếm 60% tỷ lệ thiếu máu bệnh nhân bị ung thư đại tràng phải cao chiếm đến 80% Theo Hamilton W cs [59], thiếu máu tuổi mối liên quan bệnh nhân ung thư đại trực tràng 22 Theo Khanbhai M cs [72], nghiên cứu hồi cứu 199 bệnh nhân ung thư đại tràng có thiếu máu trước phẫu thuật chiếm 44% Trong nghiên cứu tiến cứu với 147 bệnh nhân tỷ lệ thiếu máu chiếm 47,6% Tổn thương ung thư đại tràng phải chiếm 65,6%, đại tràng trái 53,9% Theo Dunne J.R cs [46], thiếu máu trước phẫu thuật chiếm 57,6% đại tràng phải 42,2% đại tràng trái Hematocrite trung bình bệnh nhân thiếu máu bị ung thư đại tràng phải thấp ung thư đại tràng trái (33% so với 36%) Các triệu chứng ghi nhận như: chóng mặt (28%), thiếu máu da niêm (24%), phân có máu (16%) Theo Seshadri T cs [105], tỷ lệ thiếu máu chiếm 35%, thiếu máu mức độ nhẹ 78%, thiếu máu mức độ trung bình đến nặng chiếm 22,2% Theo Ho C.H cs [64], tỷ lệ thiếu máu bệnh nhân bị ung thư đại tràng chiếm 51%, đại tràng phải thiếu máu chiếm 74% Bệnh nhân nữ, khối u đại tràng phải, kích thước u ≥ 3cm yếu tố nguy thiếu máu bệnh nhân bị ung thư đại tràng Kết nghiên cứu Stebbing J cs [111], ung thư đại tràng phải có tỷ lệ thiếu máu chiếm 74% Theo Verbeke N cs [119], tỷ lệ thiếu máu ung thư đại tràng chiếm 55,7%, với nồng độ Hb trung bình 11,7g/dl thiếu máu nhẹ chiếm 35,9%, thiếu máu mức độ vừa chiếm 17,8% thiếu máu mức độ nặng chiếm 2,1% 23 1.6.3.2.Đặc điểm thiếu máu liên quan giai đoạn bệnh ung thư đại tràng 24 * Phẫu thuật mở phẫu thuật nội soi 26 Theo Khan M.R cs [71], phân tích 145.600 bệnh nhân phẫu thuật ung thư đại trực tràng, số bệnh nhân có nguy cao chiếm 32,79% Với tuổi mắc bệnh trung bình 71, giới nam chiếm 47,5% Tỷ lệ phẫu thuật mở chiếm 60,48%, thời gian nằm viện trung bình sau phẫu thuật ngày, tỷ lệ tử vong chung cho nhóm bệnh nhân có nguy cao 1,69% Riêng bệnh nhân có thiếu máu trước phẫu thuật, kết cho thấy tỷ lệ phẫu thuật mở chiếm 41,04%, phẫu thuật nội soi chiếm 34,82%, tỷ lệ chuyển phẫu thuật mở 34,88% Ung thư đại tràng phải đại tràng xích ma nơi có tỷ lệ phẫu thuật mở cao chiếm 33,51% 22,13%, tỷ lệ phẫu thuật nội soi chuyển phẫu thuật mở cao chiếm 34,55% 28,74% 26 * Biến chứng sau phẫu thuật ung thư đại tràng có thiếu máu 26 Nghiên cứu tác giả Phạm Văn Duyệt [7], với 115 trường hợp ung thư đại tràng Việt Tiệp Hải Phòng từ 1995-1999, ghi nhận tỷ lệ bệnh nhân ung thư có thiếu máu chiếm 92,2%, tỷ lệ biến chứng nhiễm trùng vết mổ chiếm 46,7% rò miệng nối 13,3%, thời gian sống thêm năm sau phẫu thuật Dukes 63,6% Dukes C 47,6% Nghiên cứu Đoàn Thàng Công Nguyễn Cường Thịnh từ 2007 - 2010 có 58 bệnh nhân ung thư đại tràng trái, 43% có biểu thiếu máu ung thư đại tràng xích ma chiếm đa số trường hợp, tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật nhiễm trùng 7,7% rò miệng nối 2,24%, tỷ lệ sống sau phẫu thuật năm 94,4% [5] 28 Theo Khan M.R cs [71], ung thư đại tràng phải đại tràng xích ma nơi có tỷ lệ phẫu thuật mở cao chiếm 33,51% 22,13%, tỷ lệ chuyển từ phẫu thuật nội soi sang phẫu thuật mở cao chiếm 34,55% 28,74% Các biến chứng tắc ruột sớm sau phẫu thuật, xì miệng nối nhiễm trùng vết mổ biến chứng gặp nhiều 28 Theo Zhen L cs [129], phân tích thời gian sống sau phẫu thuật 644 bệnh nhân bị ung thư đại tràng giai đoạn T3N0M0, tỷ lệ thiếu máu chiếm 22,8% Kết cho thấy bệnh nhân bị thiếu máu có mức độ xâm lấn thành ruột theo T sâu với 75,9% so với 18,2% bệnh nhân không bị thiếu máu Những bệnh nhân có khối u đường kính ≥ 5cm tổn thương dạng loét gặp nhiều bệnh nhân bị thiếu máu Kết sống thêm năm sau phẫu thuật nhóm bệnh nhân có thiếu máu thấp nhóm không thiếu máu (71,6% so với 83,8%) Theo Eltinay O.F cs [50], kết nghiên cứu cho thấy tuổi mắc bệnh trung bình 42,7 tuổi, ung thư đại tràng phải chiếm 48,8%, đại tràng trái 27,9% Phân loại theo Dukes: A(13,9%), B(18,6%), C(46,1%) D(20,9%), tỷ lệ sống sau phẫu thuật năm 67,4% Thiếu máu có biểu lâm sàng chiếm 46,4%, phẫu thuật có kế hoạch có thiếu máu chiếm 39,5% phẫu thuật cấp cứu có thiếu máu 6,9% 28 1.7.PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ TRIỆT CĂN UNG THƯ ĐẠI TRÀNG 31 1.7.1.Phẫu thuật mở điều trị triệt ung thư đại tràng 31 1.7.2.Phẫu thuật nội soi điều trị triệt ung thư đại tràng 31 1.7.3.Nguyên tắc chung phẫu thuật điều trị ung thư đại tràng 32 1.7.4.Chỉ định phẫu thuật triệt điều trị ung thư đại tràng 33 1.7.4.1.Phẫu thuật cắt nửa đại tràng phải 33 1.7.4.2.Phẫu thuật cắt nửa đại tràng trái 33 1.7.4.3.Phẫu thuật cắt đoạn đại tràng 33 1.7.4.4.Phẫu thuật cắt bỏ toàn đại tràng 33 CHƯƠNG 35 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 2.1.ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 35 2.1.1.Tiêu chuẩn chọn lựa bệnh nhân 35 2.1.2.Tiêu chuẩn loại trừ 35 * Những bệnh nhân bị ung thư đại tràng ung thư biểu mô 35 2.2.PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36 142 81.Leichtle S.W., Mouawad N.J., Lampman R., et al (2010), “Does preoperative anemia adversely affect colon and rectal surgery outcomes?”, J Am Coll Surg, 212(2), pp 187-194 82.Lidder P., Sanders G., Whitehead E., et al (2007), “Preoperative oral iron supplementation reduce blood transfusion in colorectal surgery: a prospective, randomized, controlled trial”, Ann R Coll Surg Engl, 89(4), pp 418–421 83.Lin J.K., Lin C.C., Yang S.H., Wang H.S., et al (2011), “Early postoperative CEA level is a better prognostic indicator than is preoperative CEA level in predicting prognosis of patients with curable colorectal cancer”, Int J Colorectal Dis, 26(9), pp.1135–1141 84.Lynch M., Brand M.I (2005), “Preoperative evaluation and oncologic principles of colon cancer surgery”, Clinics in colon and rectal, 18(3), pp 163-173 85.Majumdar S.R., Fletcher R.H., Evans A.T (1999), “How does colorectal cancer present? Symptoms, duration, and clues to location” Am J Gastroenterol, 94(10), pp 3039–3045 86.Mckinley M., O’Loughlin V.D (2012), Human anatomy, third edition, Published by McGraw-Hil, pp 799-802 87.Miller Barry A., Chu Kenneth C Hankey Benjamin F., et al (2008), “Cancer incidence and mortality patterns among specific Asian and Pacific Islander populations in the U.S.”, Cancer Causes Control, 19(3), pp 227-256 88.Milsom J.W., Böhm , Nakajima C (2006), Laparoscopic colorectal surgery, Second edition, Springer Science+Business Media, pp 128-144 143 89.Neumayer L., Vargo D (2012), “Principles of preoperative and operative surgery”, Sabiston textbook of surgery, 19th edition, pp.211-238 90.NissanA., Protic M., Bilchik A., et al (2010), “Predictive model of outcome of targeted nodal assessment in colorectal cancer”, Annals of Surgery, 251(2), pp 265-274 91.Nowrousian M.R (2008), Recombinant human erythropoietin (rhEPO) in clinical oncology, 2nd edition, Springer – Verlag/Wien, pp 117- 137 92.Okuno K (2007), “Surgical treatment for digestive cancer current”,Dig Surg, 24(2), pp 108–114 93.Park I.J., Choi G.S., Lim K.H., et al (2009), “Serum carcinoembryonic antigen monitoring after curative resection for colorectal cancer: Clinical significance of the preoperative level”, Ann Surgery Oncology, 16(11), pp 3087- 93 94.Park S., Lee Y S (2011), “Analysis of the prognostic effectiveness of a multivisceral resection for locally advanced colorectal cancer”, J Korean Soc Coloproctol, 27(1), pp 21-26 95.Patel M.S., Carson E.L (2009), “Anemia in the Preoperative Patient”, Med Clin North Am , 93(5), pp 1095–1104 96.Pendlimari R., Nelson H (2013), Laparoscopic colorectal procedures, Maingot’ Abdominal operartions, 12th edition, The McGraw-Hill companies, inc pp 768-779 97.Peng Y., Wang L., Gu J (2013), “Elevated preoperative carcinoembryonic antigen (CEA) and ki67 is predictor of decreased survival in IIa stage colon cancer”, World J Surg, 37, pp 208–213 98.Penninx B.W., Cohen H.J., Woodman C (2007), “Anemia and cancer in older persons”, The journal of Supportive Oncology, 5(3), pp 107-113 144 99.Pruit S.L., Harzke A J., Davidson N O., et al (2013), “Do diagnostic and treatment delays for colorectal cancer increase risk of death ?, Cancer causes control, 24(5), pp.961-977 100.Qiu M Z., Yuan Z Y., Luo H Y., et al (2010), “Impact of pretreatment hematologic profile on survival of colorectal cancer patients”, Tumor Biol, 31(4), pp 255-260 101.Quadros C.A., Lopes A., Araujo I., et al (2008), “Upstaging benefits and accuracy of sentinel lymph node mapping in colorectal adenocarcinoma nodal staging”, Journal of Surgical Oncology, 98(5), pp 324–330 102 Roncoroni L., Pietra N., Violi V., et al (1999) “Delay in the diagnosis and outcome of colorectal cancer: a prospective study” Eur J Surg Oncol, 25(2), pp 173–178 103 Roxburgh C.S.D., Crozier J.E., Faxwell F., et al (2009), “Comparison of tumour-based (Petersen Index) and inflammation-based (Glasgow Prognostic Score) scoring systems in patients undergoing curative resection for colon cancer”, British Journal of Cancer, 100(5), pp 701 – 706 104 SEER (2010), SEER stat Fact Sheets: Colon and Rectum, http://www.seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html 105 Seshadri T., Prince H.M., Bell D.R., et al (2005), “The Australian cancer anaemia survey: a snapshot of anaemia in adult patients with cancer”, MJA, 182(9), pp 453–457 106 Shin J.W., Amar A.H.Y., Kim S.H., et al (2014), “Complete mesocolic excision with D3 lymph node dissection in laparoscopic colectomy for stages II and III colon cancer: long-term oncologic outcomes in 168 patients”, Tech Coloproctol, 18(9), pp.795–803 107 Sjo O., Larsen S., Lunde O., et al (2009), “Short term outcome after emergency and elective surgery for colon cancer”, The Association of 145 Coloproctology of Great Britain and Ireland Colorectal Disease, 11(7), pp 733–739 108 Sonoda T., Milson J W (2006), Segmental colon resection, ACS surgery: Principal and practice, American College of surgeons, pp 10101020 109 Spell D.W., Jones D V., Harper W F., et al (2004), “The Value of a complete blood count in predicting cancer of colon”, Cancer Detection and Prevention, 28(1), pp 37-42 110.Stapley S., Peters T., Sharp D., et al (2006), “The mortality of colorectal cancer in relation to the initial symptom at presentation to primary care and to the duration of symptoms: a cohort study using medical records”, British Journal of Cancer, 95(10), pp 1321 – 1325 111.Stebbing J., Nash A (1995), “Avoidable delay in the management of carcinoma of the right colon”, Ann R Coll Surg Engl, 77(1), pp 21-23 112.Steenbergen L.V (2010), Variation in occurrence, management, and outcome of colorectal cancer in the netherlands, on the eve of mass screening, Dutch Cancer Society, pp 30-70 113.Storli K.E., Søndenaa K., Bukholm I.R., et al (2011), “Overall survival after resection for colon cancer in a national cohort study was adversely affected by TNM stage, lymph node ratio, gender, and old age”, Int J Colorectal Dis, 26(10), pp 1299–1307 114.Tang R., Chen H.H., Wang Y.L., et al (2001), “Risk factors for surgical site infection after elective resection of the colon and rectum: a singlecenter prospective study of 2,809 consecutive patients”, Annals of Surgery, 234(2), pp 181–189 115.Tarlov E., Stroupe K.T., Lee T.A., et al (2012) “Trends in anemia management in lung and colon cancer patients in the US Department of 146 Veterans Affairs, 2002–2008”, Support Care Cancer, 20(8),pp.1649– 1657 116.Theodropoulos G.E., Papanikolaou I.G., Karantanos T., et al (2013), “Post-colectomy assessment of gastrointestinal function: a prospective study on colorectal cancer patients”, Tech Coloproctol, 17(5), pp 525536 117 Tosihiaki W, Michio I, Yashuhiro S (2010), “Japanese Society for Cancer of the Colon and Rectum (JSCCR) guidelines 2010 for the treatment of colorectal cancer”, Int J Clin Oncol, 17(1), pp 1–29 118 Tsikitis V.L., Malireddy K., A Green E.A., et al (2009), “Postoperative surveillance recommendations for early stage colon cancer based on results from the clinical outcomes of surgical therapy trial”, J Clin Oncol, 27(22), pp 3671-3676 119 Verbeke N., Beguin Y., Wildiers H., et al (2012), “High prevalence of anaemia and limited use of therapy in cancer patients: a Belgian survey (Aneamia Day 2008)” Support Care Cancer, 20(1), pp 23-28 120 Wong S.L, Ji H., Hollenbeck B.K., et al (2007), “Hospital lymph node examination rates and survival after resection for colon cancer”, JAMA, 298(18), pp 2149 – 2154 121 Wu W.C., Schifftner T.L., Henderson W.G., et al (2007), “Preoperative hematocrit levels and postoperative outcomes in older patients undergoing noncardiac surgery”, J Am Med Assoc, 297(22), pp 2481-87 122 Wood W.C., Staley C.A., Skandalakis J.E (2010), Anatomic basis of tumor surgery, Second edition, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp 378-401 147 123 Yamamoto M., Okuda J., Tanaka K., et al (2012), “Clinical outcomes of laparoscopic surgery for advanced transverse and descending colon cancer: a single-center experience”, Surg Endosc, 26(6), pp 1566–1572 124 Yang Z., Wang L., Kang L., et al (2011), “Clinicopathologic characteristics and outcomes of patients with obstructive colorectal cancer”, J Gastrointest Surg, 15(7), pp 1213–1222 125 Yates J.M., Logan E.C.M., Stewart R.M (2004), “Iron deficiency anaemia in general practice: clinical outcomes over three years and factors influencing diagnostic investigations”, Postgrad Med J, 80(945), pp 405– 410 126 You N.Y., Chua H.K., Nelson H., et al (2008), “Segmental vs extended colectomy: Mesuareble differences in morbidity, function and quality of life”, Diseases of the colon and rectum,51(7), pp 1036-1043 127.Young A., Hobbs R., Kerr D (2011), ABC of colorectal cancer, Second edition, BMJ, pp 26-30 128 Young C.J., Sweeney J., Hunter A (2000), “Implications of delayed diagnosis in colorectal cancer”, Aust N Z J Surg, 70(9), pp 635–638 129 Zhen L., Zhe S., Zhanning W., et al (2012), “Iron deficiency anemia: A predictor of disminished disease free- survival of T3N0M0 stage colon cancer”, Journal of surgical oncology, 105(4), pp 371-375 130 Zollinger R.M., Ellison C.E (2010), Zollinger’s atlas of surgical operations, Ninth edition, McGraw-Hill, pp 142- 154 BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC BỆNH UNG THU ĐẠI TRÀNG Số hồ sơ nhập viện: …… ………… Số hồ sơ lưu trữ: ………… ……… I HÀNH CHÁNH - Họ tên:………………….…năm sinh: ………Giới: Nam: , Nữ:  - Địa thường trú: ……………….…………………….…….… … - Địa cần báo tin: …………………….….…………………….… - Điện thoại liên lạc: ……………………………………… …… … - Ngày vào viện: ………………….………… - Ngày viện: …………………….…….….… - Tổng số ngày nằm viện: ………………… … - Số ngày điều trị sau phẫu thuật: ………….… - Lý viện: Khỏe viện: Xin về:  Tử vong:  - Chẩn đoán lúc viện: …………………………………………… - Nghề nghiệp: Nông dân:  Công nhân:  Công nhân viên:  Hưu trí:  Nghề khác: …………….……………… II LÂM SÀNG Lý vào viện Đau bụng:  Nôn ói:  Đại tiện lỏng:  Đại tiện máu:  Đại tiện bón:  Thiếu máu:  Sút cân:  Trướng bụng: Lý khác: …… Tiền sử thân 2.1.Bệnh lý mắc tiền sử Viêm đại tràng:  Bệnh trĩ:  Bệnh lý hạch:  Phẫu thuật ổ bụng: ……………………………… ….… (ghi rõ) Bệnh khác: ………………… ……… ……………… (ghi rõ) 2.2.Thời gian xuất triệu chứng bệnh đến lúc nhập viện Dưới tháng:  Từ 3-6 tháng:  Từ 7- 12 tháng:  Trên 12 tháng:  2.3 Tình hình khám chữa bệnh trước lúc nhập viện Chưa khám:  Khám y tế sở:  Khám BV tuyến Quận (huyện):  Khám BV tuyến Tỉnh:  Khám BV tuyến Trung ương:  Tiền sử gia đình Có người mắc bệnh ung thư đường tiêu hóa:……………….(ghi rõ) Có người mắc bệnh ung thư khác: ………………………….(ghi rõ) Bệnh lý khác: …………………………………………….….(ghi rõ) Khám bệnh 4.1 Toàn thân - Thể trạng: Béo:  Trung bình:  Gầy:  - Tình trạng da niêm: Thiếu máu:  Không thiếu máu:  Dấu hiệu khác: ……………………………………… …… (ghi rõ) -Hạch ngoại vi: Có hạch:  Vị trí: Số lượng hạch: Kích thước: cm Mật độ: .Không hạch:  -Dấu hiệu sinh tồn: Mạch: .l/ph HA: ./ .mmHg Nhiệt độ: 0C Nhịp thở: l/phút -Triệu chứng biểu lâm sàng: Thiếu máu da niêm:  Đau bụng:  Đại tiện máu:  Phân lỏng :  Đại tiện nhiều lần ngày:  Phân táo:  Thay đổi thói quen đại tiện:  Triệu chứng khác: ………….…………………………….…… -Triệu chứng khám bụng: Bụng trướng:  Bụng bình thường:  Sờ chạm khối u:  Vị trí sờ chạm u: ………… Kích thước u: … cm U di động:  U di động hạn chế:  U không di động:  3.1 Các quan khác: -Tuần hoàn: Bình thường:  Bất thường: (ghi rõ) -Hô hấp: Bình thường:  Bất thường: (ghi rõ) -Tiêu hóa: Bình thường:  Bất thường: (ghi rõ) -Tiết niệu, sinh dục: Bình thường:  Bất thường: (ghi rõ) -Các quan khác: Bình thường:  Bất thường: (ghi rõ) III CẬN LÂM SÀNG Xét nghiệm máu -Nhóm máu: O:  A:  B:  AB:  -Công thức máu: Hồng cầu: /mm3 Hemoglobin: .g/dl Hct: % Bạch cầu: /mm3 TC: ./mm3 MCH: pg MCV: fl MCHC: .g/l Sinh hóa máu: Nồng độ CEA: ng/ml Ure: μmol/l Creatinin: μmol/l Đường huyết: .mmol/l Protein máu: g/l Albumin máu: g/l Các cận lâm sàng chẩn đoán đánh giá khác -Chụp X-quang tim phổi: Bình thường:  Bất thường: .(ghi rõ) -Siêu âm bụng: Bình thường:  Bất thường: (ghi rõ) -Chụp bụng đứng: Bình thường:  Bất thường: (ghi rõ) -Chụp đại tràng có cản quang: Bình thường:  Vị trí khối u: .(ghi rõ) -CTscanner bụng: Vị trí khối u: (ghi rõ) Kích thước khối u: cm Hạch: vị trí , số lượng hạch: Đánh giá xâm lấn xung quanh: có :  không:  Đánh giá di xa: vị trí , kích thước .cm., số lượng -Nội soi đại tràng: Vị trí khối u: Manh tràng:  Đại tràng lên:  Đại tràng góc gan: Đại tràng ngang:  Đại tràng góc lách:  Đại tràng xuống:  Đại tràng xích ma:  -Tổn thương đại thể qua nội soi: U sùi:  Loét sùi:  Thâm nhiễm:  -Kích thước khối u so với chu vi đại tràng: U ≤ 1/4 chu vi:  1/4 < U ≤ 1/2 chu vi:  1/2 < U ≤ 3/4 chu vi:  U > 3/4 chu vi:  -Kết sinh thiết qua nội soi: Carcinom tuyến:  Carcinom tuyến nhầy:  Carcinom tuyến không biệt hóa:  Carcinom tuyến thể tế bào nhẫn:  Carcinom tuyến thể khác: IV CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRƯỚC MỔ Thời gian nhập viện đến lúc phẫu thuật: ngày Chẩn đoán trước mổ: Dự kiến phương pháp phẫu thuật: Biện pháp can thiệp: Phẫu thuật mở:  Phẫu thuật nội soi:  -Truyền máu: Có truyền máu:  Số lượng: ml Không truyền máu:  -Kháng sinh: 1./ , 2./ -Làm đại tràng: Fortrans:  Thụt tháo:  V CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ TRONG MỔ: -Phương pháp mổ: Phẫu thuậtmở:  Phẫu thuật nội soi: Phẫu thuật nội soi chuyển phẫu thuật mở:  Lý chuyển phẫu thuật mở: Phương pháp vô cảm: mê NKQ Thời gian gây mê: .phút kết hợp: Thời gian phẫu thuật: phút -Chẩn đoán sau mổ: -Phương pháp phẫu thuật: Mô tả: Vị trí khối u: Kích thước khối u: Xâm lấn mô xung quanh: Di (đặc điểm, quan): Tổn thương đại thể Dạng sùi:  Dạng loét sùi:  Dạng thâm nhiễm:  Dạng nhẫn:  Tổ chức cắt bỏ kèm với đoạn đại tràng có u: Gan:  Ruột non:  Tá tràng:  Bàng quang:  Đánh giá giai đoạn theo Dukes: Đánh giá giai đoạn theo TNM: Đặt ống dẫn lưu bụng: Có đặt ống dẫn lưu bụng:  Không đặt ống dẫn lưu bụng:  Tai biến biến chứng mổ: Không có biến chứng: Tổn thương niệu quản:  Tổn thương bàng quang: Tổn thương ruột: Tổn thương lách:  Chảy máu:  Tổn thương khác: Xử trí tai biến biến chứng: Truyền máu:  Số đợn vị:  Khâu cầm máu:  Đốt cầm máu:  Số lượng: ml Chèn ép mèche chèn gạc:  VI ĐIỀU TRỊ SAU PHẪU THUẬT Truyền máu: Số lượng: ml Kháng sinh: 1./ .số ngày 2./ số ngày Thời gian trung tiện: ngày Thời gian rút dẫn lưu bụng: ngày Thời gian dùng thuốc giảm đau: Biến chứng sau mổ Chảy máu:  Xì miệng nối  Bung thành bụng:  Nhiễm trùng vết mổ:  Tắc ruột sớm sau mổ:  Viêm phổi:  Biến chứng khác: VII KẾT QUẢ GIẢI PHẪU BỆNH LÝ SAU MỔ -Loại tế bào ung thư: Carcinom tuyến:  Tế bào tuyến nhầy:  Phân loại khác: -Mức độ biệt hóa tế bào Biệt hóa cao:  Biệt hóa vừa:  Biệt hóa thấp:  Không rõ:  -Di hạch Số hạch: Có ghi số hạch: Không ghi số hạch:  Di căn: N0:  N1:  N2:  T3:  T4:  -Mức độ xâm nhập thành ruột T: T1:  T2:  -Đánh giá di xa M0:  M1:  -Diện cắt đầu đại tràng có khối u Không tế bào ung thư:  -Xếp loai giai đoạn sau phẫu thuật Phân loại theo Dukes: A:  Còn tế bào ung thư:  B:  C:  D:  Phân giai đoạn theo TNM: I:  II:  III:  IV:  VIII ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG LÚC RA VIỆN Tốt: Tự sinh hoạt được,vết phẫu thuật khô Trung bình: Tự ăn uống, lại cần hỗ trợ, vết phẫu thuật nhiễm trùng, hậu môn tạm Xấu: Bệnh nặng xin tử vong Đánh giá kết viện theo hài lòng người bệnh: Hài lòng:  Chấp nhận được:  Không hài lòng:  IX THÔNG TIN TÁI KHÁM ĐIỀU TRỊ VÀ THEO DÕI SAU MỔ -Hóa trị: Phác đồ: Đủ chu kỳ:  Không đủ chu kỳ:  Hơn chu kỳ: , lý do: -Kết xét nghiệm sau phẫu thuật tháng: Xét nghiệm máu Hb: .g/dl HC: 1012/l Hct: % CEA: ng/ml Siêu âm bụng: Chụp X quang phổi: .Nội soi đại tràng: -Kết theo dõi lâu dài Còn sống: , thời gian sống thêm sau mổ: tháng Ghi nhận tái phát di sau mổ: tháng, quan bị bệnh: Đã chết:  (tháng ., năm: 20 ), thời gian sống thêm sau mổ: tháng - Nguyên nhân chết: Do ung thư:  Do nguyên nhân khác: Số điện thoại liên hệ : Bệnh nhân: Người thân: Xác nhận sở nơi lấy số liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu kết quả điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng trên bệnh nhân thiếu máu và một số yếu tố tiên lượng, Nghiên cứu kết quả điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng trên bệnh nhân thiếu máu và một số yếu tố tiên lượng, Nghiên cứu kết quả điều trị ngoại khoa ung thư đại tràng trên bệnh nhân thiếu máu và một số yếu tố tiên lượng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay