Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi. Nghiên cứu điển hình tại Sa Pa, Lào Cai

256 234 1
  • Loading ...
1/256 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:19

Những đóng góp mới về lý luận và phương pháp nghiên cứu  - Về lý luận: (1) Nghiên cứu được thực hiện ở bối cảnh miền núi và ở một nước đang phát triển: Sa Pa, Việt Nam, trong khi phần lớn các nghiên cứu trước đây được thực hiện ở các nước phát triển, ở khu vực vùng duyên hải, nông thôn, hay ngoại ô các thành phố. (2) Từ sự kế thừa các điểm chung và các điểm khác biệt trong các định nghĩa về "sự tham gia" của các nhà nghiên cứu trước đây, tác giả đưa ra định nghĩa của chính mình về sự tham gia của cộng đồng địa phương (CĐĐP) trong phát triển du lịch. (3) Không chỉ khi nhận thức du lịch đem lại các tác động tích cực (chất lượng cuộc sống được nâng lên, các hoạt động thương mại – văn hóa được phát triển), mà ngay cả khi du lịch đem lại các tác động tiêu cực (ô nhiễm môi trường), CĐĐP vẫn sẵn sàng tham gia các hoạt động du lịch trong tương lai. (4) Nghiên cứu đã lấp khoảng trống lý thuyết bằng việc bổ sung nhân tố mới “kinh nghiệm tham gia du lịch” trong mối liên hệ với dự định tham gia du lịch trong tương lai của CĐĐP. (5) Những khác biệt về nhân khẩu học ở địa hình miền núi có tác động tới sự tham gia du lịch của CĐĐP là những vấn đề cần quan tâm, đặc biệt là sự khác biệt về dân tộc, về thu nhập, và về trình độ giáo dục. - Về phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu hiện đại, kết hợp đồng thời phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng với kỹ thuật phân tích tiên tiến nhằm chứng minh các kết quả nghiên cứu đảm bảo độ tin cậy cao trong việc nghiên cứu dự định và hành vi của CĐĐP trong phát triển du lịch. Đặc biệt, trong phân tích hồi quy (để kiểm định mối liên hệ giữa nhận thức về các tác động du lịch, kinh nghiệm tham gia du lịch và đặc điểm nhân khẩu học với dự định tham gia du lịch của CĐĐP) đã sử dụng hồi quy logistic – mới chỉ được sử dụng trong một vài nghiên cứu và hồi quy thứ bậc – chưa được sử dụng trong các nghiên cứu trước đó về chủ đề này. Nghiên cứu bắt đầu từ lý thuyết khoa học, xây dựng các thang đo, cho đến đánh giá và kiểm định thang đo.  Những kết luận, đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu - Nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của du lịch thông các hình thức qua giáo dục, tuyên truyền phù hợp với đặc điểm của địa phương (phát thanh chương trình du lịch trong các buổi phát thanh của đài truyền thanh xã).  - Nâng cao kinh nghiệm tham gia kinh doanh du lịch bằng cách tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho CĐĐP để người dân tham gia các hoạt động kinh doanh khác nhau, đồng thời, tăng lợi ích từ các hoạt động đó. Thứ nhất, phát triển đa dạng các dịch vụ: dịch vụ nghỉ của khách (nghỉ trưa/ nghỉ qua đêm), dịch vụ trông giữ xe. Thứ hai, các thôn/ xã phát triển du lịch nên nghiên cứu và áp dụng các mô hình để cung cấp thực phẩm/ nông sản ngay tại địa phương. Đây cũng là một giải pháp rất khả thi để cân bằng cơ cấu các ngành kinh tế của các địa phương, phát huy thế mạnh phát triển nông nghiệp tại địa phương, và khắc phục tính thời vụ của du lịch. - Cần có sự hỗ trợ của các doanh nghiệp lữ hành cũng như các cơ quan quản lý nhà nước trong việc nghiên cứu và phân loại các sản phẩm, dịch vụ; cung cấp, phân phối và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ du lịch đến khách du lịch một cách tốt nhất. - Đưa ra các chính sách tăng cường lợi ích cho CĐĐP, phân chia lợi ích hợp lý giữa các bên liên quan: CĐĐP – doanh nghiệp lữ hành – Nhà nước. 0000000223440000000 6789    !" !#$%&  '( $)'* +,-# /0 1 2, !* 345$6-7( 9:;>@A>:BCD>:EFG;HIJ: KLMNBOPQRSRTS UVWXY[W\]V^_]`[ab[cdeTfghifjifkhlmnkopkKqkr Pfghifjifsqtgrtrnkh vw xyz{|}~ 2346789 7  !"#$"!"#%$"&"' ()*"+,$-(-!.#,$$/011-%""!"!2 )$1/3 !"#$"!"#%$"&"' 4"5 672 8$"#9-;#?#$'@8$."9A( 7&B$C("D$CE$+6FG"$"#H%' >%"%I"#27J(%(1' K@GL$1 MNOPQ RSTUV WXYZ[\]^_`X` Z^ab`Wcd8efg`c 11 2346789 !"#$#%&'()*+ ,-./012 1345678*9/012 12:8/;,8+R#
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi. Nghiên cứu điển hình tại Sa Pa, Lào Cai, Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi. Nghiên cứu điển hình tại Sa Pa, Lào Cai, Sự tham gia của cộng đồng địa phương trong phát triển du lịch miền núi. Nghiên cứu điển hình tại Sa Pa, Lào Cai

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay