Slide Kinh tế phát triển chương 5 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương

33 193 1
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:11

01/11/2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Giảng viên: Th.S Hoàng Bảo Trâm CHƯƠNG V PHÚC LỢI CON NGƯỜI VÀ PHÁT TRIỂN 01/11/2011 Chương V PHÚC LỢI CON NGƯỜI VÀ PHÁT TRIỂN N Ộ I D U N G Tăng trưởng kinh tế vấn đề đáp ứng phúc lợi cho người Bất bình đẳng thu nhập Bất bình đẳng giới phát triển Nghèo khổ nước phát triển TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐÁP ỨNG PHÚC LỢI CHO CON NGƯỜI 1.1 Quan điểm phát triển người 1.2 Đánh giá phát triển người 1.3 Nhận định tăng trưởng kinh tế đáp ứng phúc lợi 01/11/2011 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐÁP ỨNG PHÚC LỢI CHO CON NGƯỜI 1.1 Quan điểm phát triển người  Báo cáo phát triển người (1990) “People are the real wealth of a nation The basic objective of development is to create an enabling environment for people to live long, healthy and creative lives… ”  Báo cáo phát triển người (1991) “The real objective of development is to increase people’s choices.” TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐÁP ỨNG PHÚC LỢI CHO CON NGƯỜI → mục tiêu cuối tăng trưởng phát triển kinh tế phải phát triển người (1) đảm bảo ba khả bản: sống trường thọ, khỏe mạnh; hiểu biết; có nguồn lực đảm bảo mức sống tốt (2) đảm bảo nhu cầu khác như: tự kinh tế, trị, xã hội, tôn trọng đảm bảo quyền người 01/11/2011 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐÁP ỨNG PHÚC LỢI CHO CON NGƯỜI 1.2 Đánh giá phát triển người  Chỉ số HDI – Human Development Index  Trước tính số tổng hợp HDI, cần phải xây dựng số cho mặt cụ thể : tuổi thọ, giáo dục thu nhập  Các số thành phần nhận giá trị từ đến 1 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐÁP ỨNG PHÚC LỢI CHO CON NGƯỜI  Chỉ số tuổi thọ:  Chỉ số giáo dục:  Chỉ số thu nhập: 01/11/2011 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐÁP ỨNG PHÚC LỢI CHO CON NGƯỜI  Những thay đổi phương pháp tính HDI  Từ năm 2009, GNI bình quân đầu người sử dụng thay GDP bình quân đầu người  Từ năm 2010, số giáo dục tính toán dựa số năm học trung bình (mean years of schooling) số năm học ước tính (expected years of schooling) TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐÁP ỨNG PHÚC LỢI CHO CON NGƯỜI 10  Từ năm 2010, phần lớn giá trị cực đại sử dụng tính toán giá trị thực đạt quốc gia, thay cho số mang tính ước đoán trước 01/11/2011 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐÁP ỨNG PHÚC LỢI CHO CON NGƯỜI 11  Từ năm 2010, phương pháp tính dựa trung bình nhân (geometric mean) số thành phần để đưa số tổng hợp (HDI) thay sử dụng trung bình cộng (arithmetic mean) trước HDI = ILife 1/3 IEducation 1/3 IIncome 1/3 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐÁP ỨNG PHÚC LỢI CHO CON NGƯỜI 12  HDI phản ánh:  Thành tựu quốc gia việc phát triển người  Khoảng cách mức độ phát triển người nước với thành tựu cao đạt thời điểm (thể 1)  Thứ hạng HDI vs thứ hạng GNI bq đầu người ? 01/11/2011 TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐÁP ỨNG PHÚC LỢI CHO CON NGƯỜI 13 1.3 Nhận định tăng trưởng k.tế đáp ứng phúc lợi  Những năm 60: Ở nước phát triển, tỷ lệ tăng trưởng tương đối cao đem lại cải thiện sống người nghèo nước đó, đồng thời lại làm cho người giàu hưởng lợi nhiều TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VÀ VẤN ĐỀ ĐÁP ỨNG PHÚC LỢI CHO CON NGƯỜI 14  Từ năm 1970 trở lại đây: hầu chuyển hướng ưu tiên từ tăng trưởng kinh tế sang mục tiêu kinh tế-xã hội rộng lớn như: xóa đói nghèo, giảm chênh lệch thu nhập 01/11/2011 BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 15 2.1 Khái niệm 2.2 Thước đo bất bình đẳng 2.3 Các mô hình tăng trưởng kinh tế bất bình đẳng 2.4 Bất bình đẳng nước nước BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 16 2.1 Khái niệm  Phân phối thu nhập : cách thức mà thu nhập quốc dân nước chia cho công dân nước  Cách thức phân phối:  Phân phối theo đối tượng : cá nhân / hộ gia đình  Phân phối theo chức : thu nhập quốc dân chia cho yếu tố sản xuất, đất đai, lao động, vốn 01/11/2011 BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 17  Bất bình đẳng thu nhập  Bình đẳng thu nhập người nhận khoản thu nhập → khái niệm mang tính khách quan BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 18  Phân phối thu nhập công người người nhận mức thu nhập (hay hưởng thành kinh tế) xứng đáng với khả năng, nỗ lực, trình độ sẵn sàng chịu rủi ro → khái niệm mang tính chuẩn tắc 01/11/2011 BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 19 2.2 Thước đo bất bình đẳng  Đường Lorenz  Hệ số Gini  Các thước đo khác BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 20 2.2 Thước đo bất bình đẳng  Đường Lorenz  Đường Lorenz xây dựng năm 1905 Lorenz, nhà thống kê người Mỹ  Đường cong Lorenz cho thấy mối quan hệ nhóm dân số tỷ lệ thu nhập tương ứng mà họ nắm giữ 10 01/11/2011 BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 37  Theo A.Lewis, bất bình đẳng thu nhập điều kiện cần thiết để có tăng trưởng:  bất bình đẳng dẫn tới việc thu nhập tập trung vào số người  tăng tiết kiêm đầu tư  phân phối lại cách vội vã hạn chế tăng trưởng kinh tế REALGROWTH= -15.380+1.062* INEQUALITY99+ 0.145*INVEST_GDP + 0.112*EDUC KHOẢNG CẮCH GIÀI NGHÈO CAO VÀ/HOẶC CÓ TỈ LỆ ĐẦU TƯ/GDP CAO TĂNG TRƯỞNG CAO HƠN Nhóm – KTE 406.3, “Bất bình đẳng phân phối thu nhập”, 16/10/2011 19 01/11/2011 BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 39  Mô hình tăng trưởng đôi với bình đẳng H.Oshima  H.Oshima cho hạn chế bất bình đẳng từ giai đoạn đầu tăng trưởng BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 40  Ban đầu, cải thiện khoảng cách thu nhập thành thị nông thôn dựa sách cải cách ruộng đất, trợ giúp Nhà nước giống, kỹ thuật, mở rộng ngành nghề để cải thiện thu nhập nông thôn Sau đó, cải thiện khoảng cách thu nhập xí nghiệp có quy mô lớn quy mô nhỏ thành thị, trang trại lớn trang trại nhỏ nông thôn 20 01/11/2011 BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 41  H.Oshima cho tiết kiệm tăng lên tất nhóm dân cư sau thỏa mãn khoản chi, nhóm dân cư bắt đầu tiết kiệm tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất đầu tư cho giáo dục - đào tạo cho em họ BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 42  Mô hình phân phối lại với tăng trưởng kinh tế World Bank  WB cho tăng trưởng kinh tế phải đôi với bình đẳng, hay giải vấn đề phúc lợi để đảm bảo trình tăng trưởng, phân phối thu nhập cải thiện không xấu  Theo WB, nguyên nhân bất bình đẳng phân phối thu nhập bất bình đẳng sở hữu tài sản 21 01/11/2011 BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 43  Biện pháp: (1) Phân phối lại tài sản cải cách ruộng đất, tăng cường hội giáo dục cho nhiều người, tín dụng nông thôn, sách tiêu thụ nông sản, sách công nghệ (2) Phân phối lại từ tăng trưởng: WB đưa đánh giá dựa tiêu như: 1% tăng GDP làm giảm % số người nghèo để giám sát xem tăng trưởng có đôi với xóa đói giảm nghèo giảm bất bình đẳng không BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 44 2.4 Bất bình đẳng nước nước  Các nghiên cứu WB cho thấy tình trạng bất bình đẳng thu nhập nước có xu hướng tăng giai đoạn từ 1960-2001, thể rõ qua khoảng cách nước giàu nước nghèo châu Phi 22 01/11/2011 BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 45 BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 46 Tỷ lệ thu nhập 20% dân số giàu và thu nhập 20% dân số nghèo Năm 1960 1970 1980 1991 2000 30 32 45 61 70 (Nguồn: Hayami, 2005) 23 01/11/2011 BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 47  Bất bình đẳng nước thay đổi theo xu hướng khác  Toàn cầu hóa mức độ mở cửa quốc gia coi nhân tố vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa gây bất bình đẳng BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN 48 3.1 Khái niệm 3.2 Thước đo phát triển giới 3.3 Mối quan hệ bình đẳng giới với tăng trưởng phát triển 24 01/11/2011 BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN 49 3.1 Khái niệm  Giới Giới (gender) khái niệm dùng để vai trò xã hội hành vi ứng xử xã hội kỳ vọng liên quan đến nam nữ  Bình đẳng giới Bình đẳng giới tham gia nam nữ giới trình phát triển xã hội tiếp cận/hưởng thụ nam nữ thành phát triển BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN 50 3.2 Thước đo phát triển giới  Chỉ số phát triển giới (GDI): Phản ánh thành tựu khía cạnh tương tự HDI (tuổi thọ TB, giáo dục, thu nhập) điều chỉnh kết cho giới thấy bất bình đẳng 25 01/11/2011 BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN 51  Thước đo vị giới (GEM): Thước đo xem xét hội phụ nữ ba phương diện: (1) tham gia hoạt động trị có quyền định → đo tỷ lệ ghế quốc hội phụ nữ nam giới (2) tham gia hoạt động kinh tế có quyền định → đo tỷ lệ nam nữ giới đảm nhiệm vị trí lãnh đạo, quản lý; vị trí ngành kỹ thuật, chuyên gia; (3) quyền nguồn lực kinh tế → đo thu nhập ước tính phụ nữ nam giới BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN 52 3.3 Mối quan hệ bình đẳng giới với tăng trưởng phát triển  Bình đẳng giới coi trung tâm phát triển, mục tiêu phát triển đồng thời phương tiện yếu tố để nâng cao khả tăng trưởng xóa đói giảm nghèo quốc gia  Để có bình đẳng giới dài hạn, không cần có tăng trưởng mà cần đến môi trường thể chế giải pháp sách 26 01/11/2011 NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 53 4.1 Khái niệm 4.2 Các thước đo nghèo khổ 4.3 Các chiến lược xóa đói, giảm nghèo NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 54 4.1 Khái niệm  Theo WB, khái niệm nghèo khổ ngày mở rộng  Trước 1980: nghèo khổ coi hạn chế người nhu cầu gồm: tiêu dùng, dịch vụ xã hội nguồn lực  Từ 1980 đến nay: nghèo khổ coi hạn chế lực hội gồm: tiêu dùng, dịch vụ xã hội, nguồn lực tính dễ bị tổn thương  đánh giá tình trạng nghèo khổ, không dựa vào tiêu chí thu nhập 27 01/11/2011 NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 55  Theo Hội nghị chống đói nghèo ESCAP Bangkok (tháng 9/1993): Nghèo tình trạng phận dân cư không hưởng thỏa mãn nhu cầu người mà xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế xã hội phong tục tập quán địa phương NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 56  Nghèo khổ tuyệt đối  Nghèo khổ tuyệt đối (absolute poverty): cho biết số người sống ngưỡng nghèo định không thay đổi theo thời gian không gian  Ngưỡng nghèo tuyệt đối xây dựng dựa giả định để “chỉ tồn tại” người nơi Thế giới cần lượng hàng hóa → Để có thước đo chung toàn TG, ngưỡng nghèo tuyệt đối xét đến mức thu nhập cần thiết đến có lượng hàng hóa đủ “để tồn tại” thu nhập/chi tiêu cần phải quy đổi theo PPP 28 01/11/2011 NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 57  Theo tính toán WB:  Rất nghèo (extreme poverty): mức chi tiêu khoảng USD/ngày/ng  Tương đối nghèo (moderate poverty): mức chi USD/ngày/ng → Năm 2001: TG có 1,1 tỷ người sống mức USD/ngày/ng 2,7 tỷ người sống mức USD/ngày/ng NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 58  Nghèo khổ tương đối  Nghèo khổ tương đối tình trạng sống mức tiêu chuẩn chấp nhận địa điểm thời gian xác định  Những người coi nghèo tương đối người cảm thấy bị tước đoạt (cả thu nhập lợi ích khác) mà đa số người xã hội hưởng → ngưỡng nghèo khổ tương đối thay đổi theo không gian thời gian 29 01/11/2011 NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 59 4.2 Các thước đo nghèo khổ  Chỉ số đếm đầu người (HCI) cho biết số người sống chuẩn nghèo  Tỷ lệ đếm đầu người (HCR) xác định tỷ lệ người sống chuẩn nghèo tổng dân số NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 60  Chuẩn nghèo/ ngưỡng nghèo (poverty line)  Theo WB: mức USD/ngày/ng USD/ngày/ng  Tại Việt Nam:  Nghèo khổ lương thực, thực phẩm  Ngưỡng nghèo chung: gồm phần chi tiêu cho hàng hóa phi lương thực 30 01/11/2011 NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 61  Khoảng cách nghèo (poverty gap) phản ánh mức độ nghiêm trọng đói nghèo thông qua việc đánh giá phần chênh lệch mức chi tiêu người nghèo với ngường nghèo  Chỉ số nghèo khổ tổng hợp (Human Poverty Index) đánh giá nghèo khổ mặt  sức khỏe (% dân số tử vong 40 tuổi, % người không tiếp cận dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe)  tri thức (% người lớn mù chữ) → HPI-1: áp dụng cho nước phát triển HPI-2 (xem xét nhiều khía cạnh hơn) áp dụng cho nước phát triển NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 62 4.3 Các chiến lược xóa đói, giảm nghèo  Chiến lược UN:  Mục tiêu thiên niên kỷ “Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger” → Cụ thể, UN cho vấn đề xóa đói giảm nghèo cần phải đảm bảo:  Giảm nửa số người sống ngưỡng nghèo tuyệt đối  Tạo thêm việc làm cho người dân  Xóa bỏ nạn đói 31 01/11/2011 NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 63  Việt Nam  Chương trình 135  Chiến lược toàn diện Tăng trưởng Xoá đói giảm nghèo (CPRGS) Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt ngày 21/5/2002 NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 64  Mục tiêu CPGRS  Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh bền vững đảm bảo tiến công xã hội  Tạo môi trường kinh doanh bình đẳng cho doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế bao gồm doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, khuyến khích phát triển doanh nghiệp vừa nhỏ 32 01/11/2011 NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 65  Tiếp tục cải cách cấu gồm: cải cách doanh nghiệp nhà nước; ngân sách nhà nước, ngân hàng thương mại; tổ chức tín dụng tài chính; tự hóa thương mại - song phương, cam kết thông qua việc gia nhập AFTA, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); thúc đẩy tăng thu nhập, phát triển thị trường để phân phối hàng tiêu dùng - Thực cải cách hành công - Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực giảm bất bình đẳng - Giảm mức độ dễ bị tổn thương cải thiện lực nhóm dễ bị tổn thương nhằm phòng chống rủi ro tốt 33 [...]... trình phát triển xã hội và sự tiếp cận/hưởng thụ như nhau của nam và nữ đối với thành quả của phát triển 3 BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN 50 3.2 Thước đo phát triển giới  Chỉ số phát triển giới (GDI): Phản ánh những thành tựu trong các khía cạnh tương tự như HDI (tuổi thọ TB, giáo dục, thu nhập) nhưng điều chỉnh các kết quả đó cho từng giới để cho thấy sự bất bình đẳng 25 01/11/2011 3 BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT... NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 63  Việt Nam  Chương trình 1 35  Chiến lược toàn diện về Tăng trưởng và Xoá đói giảm nghèo (CPRGS) đã được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt ngày 21 /5/ 2002 4 NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 64  Mục tiêu của CPGRS  Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong khi đảm bảo các tiến bộ và công bằng xã hội  Tạo một môi trường kinh doanh bình đẳng cho... quản lý; các vị trí trong ngành kỹ thuật, chuyên gia; (3) quyền đối với các nguồn lực kinh tế → đo bằng thu nhập ước tính của phụ nữ và nam giới 3 BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN 52 3.3 Mối quan hệ giữa bình đẳng giới với tăng trưởng và phát triển  Bình đẳng giới được coi là trung tâm của phát triển, là mục tiêu của phát triển nhưng đồng thời cũng là phương tiện bởi đó cũng là một yếu tố để nâng cao khả... và tính dễ bị tổn thương  khi đánh giá tình trạng nghèo khổ, không chỉ dựa vào tiêu chí thu nhập 27 01/11/2011 4 NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 55  Theo Hội nghị chống đói nghèo của ESCAP tại Bangkok (tháng 9/1993): Nghèo là tình trạng một bộ phận dân cư không được hưởng và thỏa mãn các nhu cầu cơ bản của con người mà đã được xã hội thừa nhận tùy theo trình độ phát triển kinh tế xã hội và phong... doanh nghiệp thuộc mọi khu vực kinh tế bao gồm cả các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài, và khuyến khích phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ 32 01/11/2011 4 NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 65  Tiếp tục cải cách cơ cấu gồm: cải cách doanh nghiệp nhà nước; ngân sách nhà nước, ngân hàng thương mại; các tổ chức tín dụng và tài chính; tự do hóa thương mại - song phương, các cam... và mức độ mở cửa của quốc gia được coi là nhân tố vừa thúc đẩy tăng trưởng, vừa gây ra bất bình đẳng 3 BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN 48 3.1 Khái niệm 3.2 Thước đo phát triển giới 3.3 Mối quan hệ giữa bình đẳng giới với tăng trưởng và phát triển 24 01/11/2011 3 BÌNH ĐẲNG GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN 49 3.1 Khái niệm  Giới Giới (gender) là một khái niệm dùng để chỉ vai trò xã hội và hành vi ứng xử xã hội và những... phương, các cam kết thông qua việc gia nhập AFTA, và Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); thúc đẩy tăng thu nhập, phát triển thị trường để phân phối hàng tiêu dùng - Thực hiện cải cách hành chính công - Khuyến khích phát triển nguồn nhân lực và giảm sự bất bình đẳng - Giảm mức độ dễ bị tổn thương và cải thiện năng lực của các nhóm dễ bị tổn thương nhằm phòng chống rủi ro tốt hơn 33 ... hình về tăng trưởng kinh tế và bất bình đẳng  Mô hình chữ U ngược của S.Kuznets  Mô hình tăng trưởng trước, bình đẳng sau của A.Lewis  Mô hình tăng trưởng đi đôi với bình đẳng của H.Oshima  Mô hình phân phối lại cùng với tăng trưởng kinh tế của WB 15 01/11/2011 2 BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 31  Mô hình chữ U ngược của S.Kuznets  Do S.Kuznets xây dựng từ nghiên cứu thực nghiệm năm 1 955  Dùng tỷ số thu... các khoản chi, các nhóm dân cư bắt đầu tiết kiệm và tiếp tục đầu tư phát triển sản xuất và đầu tư cho giáo dục - đào tạo cho con em họ 2 BẤT BÌNH ĐẲNG THU NHẬP 42  Mô hình phân phối lại cùng với tăng trưởng kinh tế của World Bank  WB cho rằng tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bình đẳng, hay giải quyết các vấn đề phúc lợi để đảm bảo trong quá trình tăng trưởng, phân phối thu nhập dần dần được cải... mù chữ) → HPI-1: áp dụng cho các nước đang phát triển HPI-2 (xem xét nhiều khía cạnh hơn) áp dụng cho các nước phát triển 4 NGHÈO KHỔ Ở CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 62 4.3 Các chiến lược xóa đói, giảm nghèo  Chiến lược của UN:  Mục tiêu thiên niên kỷ “Goal 1: Eradicate extreme poverty and hunger” → Cụ thể, UN cho rằng vấn đề xóa đói giảm nghèo cần phải đảm bảo:  Giảm một nửa số người sống dưới ngưỡng
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Kinh tế phát triển chương 5 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế phát triển chương 5 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế phát triển chương 5 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay