Slide Kinh tế phát triển chương 4 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương

41 207 2
  • Loading ...
1/41 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Giảng viên: Th.S Hoàng Bảo Trâm CHƯƠNG IV CƠ CẤU KINH TẾ VÀ CÁC MÔ HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ Chương IV CÁC MÔ HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ N Một số khái niệm Ộ Tính quy luật chuyển dịch cấu ngành I D U N G kinh tế Xu hướng chuyển dịch cấu ngành kinh tế Một số mô hình chuyển dịch cấu ngành kinh tế MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1.1 Cơ cấu kinh tế 1.2 Cơ cấu ngành kinh tế 1.3 Chuyển dịch cấu ngành kinh tế 1.1 Cơ cấu kinh tế   Định nghĩa: Cơ cấu kinh tế mối tương quan phận tổng thể kinh tế Phân loại cấu kinh tế:  Cơ cấu ngành kinh tế  Cơ cấu vùng kinh tế  Cơ cấu thành phần kinh tế  Cơ cấu khu vực thể chế  Cơ cấu tái sản xuất  Cơ cấu thương mại quốc tế 1.1 Cơ cấu kinh tế  Cơ cấu ngành kinh tế  Công nghiệp  Nông nghiệp  Dịch  vụ Cơ cấu vùng kinh tế  Thành  Nông thị thôn 1.1 Cơ cấu kinh tế  Cơ cấu thành phần kinh tế  Nhà nước  Tập thể  Cá thể tiểu chủ  Tư tư nhân  Tư nhà nước  Có vốn đầu tư nước 1.1 Cơ cấu kinh tế  Cơ cấu khu vực thể chế  Khu vực phủ  Khu vực tài  Khu vực phi tài  Khu vực hộ gia đình  Khu vực vô vị lợi 1.1 Cơ cấu kinh tế   Cơ cấu tái sản xuất  Tích lũy  Tiêu dùng Cơ cấu thương mại quốc tế  Xuất  Nhập 1.2 Cơ cấu ngành kinh tế 10  Định nghĩa: Cơ cấu ngành kinh tế mối tương quan ngành tổng thể kinh tế  Biểu  Số lượng ngành  Tỷ trọng đóng góp ngành GDP  Tỷ trọng lao động ngành  Tỷ trọng vốn ngành 1.2 Cơ cấu ngành kinh tế 11  Ý nghĩa: cấu ngành kinh tế phản ánh phát triển  Lực lượng sản xuất  Phân công lao động  Chuyên  Hợp môn hoá sản xuất tác sản xuất 1.2 Cơ cấu ngành kinh tế 12  Các cách phân ngành  Theo tính chất chuyên môn hoá sản xuất  Theo tính chất hoạt động sản xuất (UN)  Theo tính chất phân công lao động xã hội 1.2 Cơ cấu ngành kinh tế 13  Theo tính chất chuyên môn hoá sản xuất :  Khai thác tài nguyên thiên nhiên (NN + khai thác khoáng sản)  Công nghiệp chế biến  Sản xuất sản phẩm vô hình 1.2.Cơ cấu ngành kinh tế 14  Theo tính chất hoạt động sản xuất (UN):  Nông nghiệp  Công nghiệp (công nghiệp chế biến + khai thác khoáng sản)  Dịch vụ 1.2.Cơ cấu ngành kinh tế 15  Theo tính chất phân công lao động xã hội:  Khu vực I: nông, lâm, ngư nghiệp  Khu vực II: công nghiệp xây dựng  Khu vực III: dịch vụ 1.3 Chuyển dịch cấu ngành kinh tế 16  Định nghĩa: Chuyển dịch cấu ngành kinh tế thay đổi tương quan ngành kinh tế theo hướng hoàn thiện hơn, phù hợp với môi trường điều kiện phát triển  Nội dung:  Cải tạo cấu cũ, lạc hậu, chưa phù hợp  Xây dựng cấu mới, đại phù hợp 1.3 Chuyển dịch cấu ngành kinh tế 17  Biểu thay đổi về:  số lượng ngành  tỷ trọng ngành  vai trò ngành  tính chất quan hệ ngành Cơ cấu ngành giới (Số liệu 2003- Báo cáo phát triển WB) Nhóm nước NN (%) CN (%) DV (%) TN cao 27 71 TN trung bình TN thấp 11 38 51 25 25 50 18 Cơ cấu ngành giới 19 Tỷ trọng ngành theo GDP giới 100% % GDP 80% 60% 40% 20% 0% TN thấp TN TB TN cao NN CN DV Ngành Cơ cấu ngành Việt Nam (Số liệu 2004- NXB Thống kê) Ngành 1990 1995 2000 2003 (%) GDP LĐ GDP LĐ GDP LĐ GDP LĐ NN 38.74 73.0 27.18 71.3 24.53 68.2 21.8 65.6 CN 22.67 11.2 28.76 11.4 36.73 12.1 39.97 13.5 DV 38.59 15.8 44.06 17.3 38.74 19.7 38.23 20.9 20 10 4.2 Mô hình hai khu vực cổ điển 53  Các đóng góp mô hình  Xác định hướng giải mối quan hệ CN NN trình thực mục tiêu tăng trưởng phát triển  Chỉ hệ mặt xã hội trình tăng trưởng: mối quan hệ tăng trưởng bất bình đẳng 4.2 Mô hình hai khu vực cổ điển 54  Các hạn chế mô hình  Một số giả định không hợp lý :  Tỷ lệ LĐ thu hút từ NN sang CN tương ứng với tỷ lệ tích luỹ vốn CN Thực tế:  Khi khu vực CN có lợi nhuận vốn tích luỹ đầu tư vào ngành có dung lượng vốn cao  ý nghĩa giải LĐ NN dư thừa không  Trong điều kiện kinh tế mở: vốn đầu tư nước (nơi có lợi nhuận cao) không thiết nước 27 4.2 Mô hình hai khu vực cổ điển 55  Nông thôn khu vực có dư thừa LĐ, thành thị dư thừa LĐ Thực tế:  Thành thị có dư thừa LĐ  Nông thôn tự giải LĐ dư thừa cách tạo việc làm chỗ (nghề phụ) mà không thiết chuyển thành thị 4.2 Mô hình hai khu vực cổ điển 56  Khu vực CN tăng lương cho LĐ NN chuyển sang Thực tế: Tiền công CN cao NN do:  LĐ CN cần có tay nghề trình độ  Áp lực nghiệp đoàn đòi tăng lương 28 4.3 Mô hình hai khu vực Tân cổ điển 57  Phê phán quan điểm dư thừa lao động trường phái Cổ điển  Thực nghiên cứu khác biệt quan hệ CN-NN trình TTKT nước phát triển  Điểm so với trường phái Cổ điển: coi KHCN yếu tố trực tiếp định tăng trưởng 4.3 Mô hình hai khu vực Tân cổ điển 58  Khu vực nông nghiệp  Đất đai điểm dừng (do người cải tạo nâng cấp chất lượng đất đai)  đường TPa đoạn nằm ngang (khác với mô hình Lewis)  MPa >0 (sự gia tăng lao động làm tăng TP)  dân số gia tăng bất lợi hoàn toàn; lao động NN dư thừa để chuyển sang CN mà không làm giảm sản lượng 29 4.3 Mô hình hai khu vực Tân cổ điển 59 TPa TPa=f(La) La 4.3 Mô hình hai khu vực Tân cổ điển 60  TPa có độ dốc giảm dần (MPa>0, giảm dần, khác với mô hình Lewis)  lương trả theo MPa  đường cung LĐ NN có xu hướng dốc lên, độ dốc giảm dần theo qui mô gia tăng LĐ 30 4.3 Mô hình hai khu vực Tân cổ điển 61 W SLa La 4.3 Mô hình hai khu vực Tân cổ điển 62  Khu vực công nghiệp  CN phải trả lương cao NN để thu hút LĐ từ NN sang  Mức lương CN ngày tăng Lý do:  MPLa > & dịch chuyển LĐ khỏi NN  MPLa ngày tăng LĐ lại NN  CN phải trả lương cao cho LĐ từ NN chuyển sang  LĐ rút khỏi NN  TPa giảm giá nông sản tăng  áp lực tăng lương CN 31 4.3 Mô hình hai khu vực Tân cổ điển 63  Đường cung LĐ CN  đoạn nằm ngang (khác với mô hình Cổ điển)  có độ dốc ngày tăng theo xu hướng sử dụng ngày nhiều LĐ  bất lợi gia tăng CN trao đổi LĐ với NN  Cầu LĐ CN tăng  lương CN tăng 4.3 Mô hình hai khu vực Tân cổ điển 64 W SLm DLm Lm 32 4.3 Mô hình hai khu vực Tân cổ điển 65  Quan điểm đầu tư  Đầu tư từ đầu cho CN NN để giảm bớt bất lợi ngày tăng cho CN  Đầu tư cho NN theo hướng: Nâng cao NSLĐ để không làm giảm sản lượng rút bớt LĐ khỏi NN  không làm tăng giá nông sản  không gây áp lực tăng lương CN  Đầu tư cho CN: theo chiều sâu để giảm cầu LĐ  NN thất nghiệp có biểu trì trệ tương đối so với CN (MPLa >0 giảm dần)  giảm dần tỷ trọng đầu tư cho NN, ưu tiên đầu tư cho CN 4.4 Mô hình hai khu vực H Oshima 66  H Oshima: nhà kinh tế học người Nhật Bản, nghiên cứu mối quan hệ hai khu vực CN-NN dựa khác biệt nước châu Á với nước Âu -Mỹ: NN lúa nước, có tính thời vụ cao, thiếu LĐ lúc mùa cao điểm, thừa LĐ lúc nông nhàn  Tác phẩm “Tăng trưởng kinh tế nước châu Á gió mùa”: đưa quan điểm tăng trưởng quan hệ CN-NN dựa đặc điểm nước châu Á gió mùa 33 4.4 Mô hình hai khu vực H Oshima 67  Cách đặt vấn đề H.Oshima xem xét khả thực mô hình có, từ phân tích mối quan hệ CN-NN độ từ kinh tế có cấu NN chiếm ưu sang kinh tế CN 4.4 Mô hình hai khu vực H Oshima 68  So với mô hình cổ điển  Mô hình phát triển phải hiệu suất NN (Ricardo) đồng ý  Mô hình phát triển nên khả SX để XK hàng CN để NK nông sản (Ricardo) đồng ý khó thực hiện, chí không thực tế (thiếu nguồn lực)  NN có dư thừa LĐ (Lewis) đồng ý, bổ sung: luôn, đặc biệt lúc cao vụ  LĐ NN dư thừa chuyển sang CN mà không cần tăng lương (Lewis) không thích hợp với châu Á gió mùa (sản lượng chủ yếu tạo lúc cao vụ) 34 4.4 Mô hình hai khu vực H Oshima 69  So với mô hình tân cổ điển  Ngay từ đầu phải quan tâm đầu tư cho NN CN  đồng ý, khó thực hạn chế nguồn lực  H.Oshima đưa hướng đầu tư phát triển kinh tế theo giai đoạn 4.4 Mô hình hai khu vực H Oshima 70 Giai đoạn 1: Giai đoạn bắt đầu trình tăng trưởng  Mục tiêu: Tạo việc làm cho LĐ nông nhàn theo hướng tăng cường đầu tư cho NN tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu lương thực cho dân số ngày gia tăng, làm tiền đề cho phát triển CN 35 4.4 Mô hình hai khu vực H Oshima 71  Biện pháp:  Đa dạng hoá SX NN, xen canh, tăng vụ  hướng phát triển hợp lý nhất, phù hợp với khả vốn, trình độ kỹ thuật NN, nông thôn giai đoạn  Cải tiến hình thức tổ chức SX dịch vụ nông thôn (HTX, tổ chức tín dụng, dịch vụ…) nông dân mua giống mới, áp dụng kỹ thuật 4.4 Mô hình hai khu vực H Oshima 72  Tiến hành cải cách ruộng đất  nâng cao tính tự chủ nông dân  Xây dựng hệ thống kênh mương, tưới tiêu, hệ thống vận tải nông thôn thúc đẩy trao đổi hàng hoá  Phát triển hệ thống giáo dục  Tiến hành điện khí hoá nông thôn 36 4.4 Mô hình hai khu vực H Oshima 73  Kết quả:  Không cần nhiều vốn đầu tư so với CN  Nhiều việc làm cho nông dân  thu nhập tăng  tăng chi tiêu cho giống mới, phân bón, thuốc trừ sâu, công cụ LĐ  Sản lượng NN tăng  giảm NK nông sản (thậm chí, đẩy mạnh XK nông sản)  có thêm ngoại tệ để NK máy móc phục vụ ngành CN sử dụng nhiều LĐ 4.4 Mô hình hai khu vực H Oshima 74  Dấu hiệu kết thúc:  Chủng loại nông sản ngày nhiều, qui mô ngày lớn  Nhu cầu yếu tố đầu vào cho NN tăng  Xuất nhu cầu chế biến nông sản nhằm tăng tính thương mại hoá SX NN  Đặt yêu cầu phát triển CN thương mại dịch vụ với qui mô lớn 37 4.4 Mô hình hai khu vực H Oshima 75 Giai đoạn 2: Hướng tới có việc làm đầy đủ cách đầu tư cho NN CN theo chiều rộng  Biện pháp:  Tiếp tục đa dạng hoá SX NN, xen canh, tăng vụ  Thực SX NN qui mô lớn  Phát triển ngành chế biến lương thực, thực phẩm  Tăng số lượng việc làm nâng cao tính hàng hoá SX  Phát triển ngành CN tiểu thủ CN, SX nông cụ, phân bón, thuốc trừ sâu phục vụ NN 4.4 Mô hình hai khu vực H Oshima 76  Yêu cầu:  Có hoạt động đồng từ SX, vận chuyển, bán hàng đến dịch vụ tài ngành liên quan  Hình thành hình thức liên kết SX CN-NN-DV dạng trang trại, tổ hợp SX CN-NN, NN-CN-thương mại 38 4.4 Mô hình hai khu vực H Oshima 77 Kết quả:   NN phát triển mở rộng thị trường cho sản phẩm CN yêu cầu tăng qui mô SX CN nhu cầu dịch vụ dân di cư từ nông thôn thành thị để phát triển ngành CN dịch vụ hỗ trợ  Quá trình diễn liên tục nhiều năm 4.4 Mô hình hai khu vực H Oshima 78  Dấu hiệu kết thúc:  Tốc độ tăng việc làm > tốc độ tăng lao động  tiền lương thực tế tăng 39 4.4 Mô hình hai khu vực H Oshima 79 Giai đoạn 3: Sau có việc làm đầy đủ, phát triển ngành theo chiều sâu  Đặc điểm:     Tốc độ tăng việc làm ngành> tốc độ tăng lao động  tiền lương thực tế tăng Khả SX nâng cao + tích luỹ nhiều kinh nghiệm SX  ngành CN phát triển nhanh: chuyển từ thay NK sang tìm kiếm thị trường XK Các ngành CN có ưu (đầu tư vốn, công nghệ dễ học hỏi, thị trường XK dễ tìm dễ thâm nhập)  khả cạnh tranh tăng XK tăng mạnh Ngành DV ngày mở rộng để phục vụ NN CN thay NK, CN phục vụ XK 4.4 Mô hình hai khu vực H Oshima 80  Quan điểm đầu tư:  Sử dụng máy móc thiết bị để thay tiết kiệm LĐ NN  Áp dụng công nghệ sinh học để tăng sản lượng NN  Có thể chuyển LĐ từ NN sang N mà không làm giảm sản lượng NN  Phát triển CN theo hướng: thay NK hướng XK  chuyển dịch dần cấu SX  Giảm dần ngành SX có dung lượng LĐ cao  Tăng tỷ trọng ngành SX có dung lượng vốn cao 40 4.4 Mô hình hai khu vực H Oshima 81  Kết quả:  Hiệu SX khả cạnh tranh ngành CN tăng  Cầu LĐ giảm dần  Sản lượng CN NN tăng  Hoàn thành độ từ NN sang CN, kinh tế chuyển tiếp sang giai đoạn độ từ CN sang DV  Nền kinh tế đạt mức độ phát triển cao 4.4 Mô hình hai khu vực H Oshima 82  Kết luận  Mô hình việc giữ nguyên LĐ NN, tạo công ăn việc làm cho LĐ nông nhàn  Việc làm nhiều  tăng thu nhập nông dân  tạo thị trường cho CN DV  Khi thị trường LĐ trở nên khắt khe hơn tiền công tăng nhanh  yêu cầu khí hoá  NSLĐ TNQD tăng  chuyển LĐ từ NN sang CN  Động lực cho TTKT: tích luỹ đầu tư cho NN CN NN  TTKT nhanh không tạo phân hoá xã hội bất bình đẳng phân phối thu nhập 41 [...]... cấu kinh tế: CN – NN – DV  Thời gian kéo dài: 20 – 30 năm 20 4. 1 Mô hình Rostow 41  Giai đoạn trưởng thành  Tỷ lệ đầu tư tăng liên tục (có thể đạt 20% GDP)  KHKT được ứng dụng trên mọi mặt của hoạt động kinh tế  Nhiều ngành CN mới, hiện đại xuất hiện và phát triển  NN được cơ giới hoá, đạt năng suất cao  Nhu cầu XNK tăng mạnh  Nền kinh tế quốc gia hoà vào nền kinh tế thế giới  Cơ cấu kinh tế: ... cấu kinh tế: DV – CN 21 4. 1 Mô hình Rostow 43 Cơ cấu ngành qua 5 giai đoạn 1 NN thuần tuý 2 NN-CN 3 CN-NN-DV 4 CN-DV-NN 5 DV-CN 4. 1 Mô hình Rostow 44  Ưu điểm Chỉ ra sự lựa chọn hợp lý dạng cơ cấu ngành tương ứng với mỗi giai đoạn phát triển của mỗi quốc gia  Xét trên góc độ mối quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu với quá trình phát triển  Hạn chế  Thiếu cơ sở cho sự phân đoạn trong quá trình phát triển. .. khác nhau 4 CÁC MÔ HÌNH CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU NGÀNH KINH TẾ 34 4.1 Mô hình Rostow 4. 2 Mô hình hai khu vực Cổ điển 4. 3 Mô hình hai khu vực Tân cổ điển 4. 4 Mô hình hai khu vực của Harry T Oshima 17 4. 1 Mô hình Rostow 35  Dưới tác động nào xã hội NN truyền thống bắt đầu quá trình hiện đại hoá?  Những lực lượng nào thúc đẩy quá trình tăng trưởng?  Những đặc trưng cơ bản của từng giai đoạn phát triển là... thực tế 22 4. 2 Mô hình hai khu vực cổ điển 45  Tác giả: Arthur Lewis – nhà kinh tế học người Mỹ gốc Jamaica  Giữa thập niên 50 của thế kỷ 20, A.Lewis đã cho ra đời tác phẩm “Lý thuyết về phát triển kinh tế , trong đó giải thích mối quan hệ giữa NN và CN trong quá trình tăng trưởng  1960s, John Fei và Gustar Rainis chính thức hoá áp dụng mô hình này để nghiên cứu quá trình TTKT ở các nước đang phát triển. .. gió mùa 33 4. 4 Mô hình hai khu vực của H Oshima 67  Cách đặt vấn đề H.Oshima xem xét khả năng thực hiện các mô hình đã có, từ đó phân tích mối quan hệ CN-NN trong sự quá độ từ nền kinh tế có cơ cấu NN chiếm ưu thế sang nền kinh tế CN 4. 4 Mô hình hai khu vực của H Oshima 68  So với mô hình cổ điển  Mô hình phát triển phải bắt đầu từ hiệu suất trong NN (Ricardo) đồng ý  Mô hình phát triển nên bắt... tiến cho phù hợp với điều kiện phát triển mới  Nhu cầu đầu tư tăng thúc đẩy hoạt động ngân hàng và các tổ chức tài chính  Giao lưu hàng hóa mở rộng hoạt động giao thông liên lạc phát triển  NSLĐ nhìn chung thấp  Cơ cấu kinh tế: NN-CN 19 4. 1 Mô hình Rostow 39  Giai đoạn cất cánh  Là giai đoạn trung tâm trong nghiên cứu của Rostow  Là giai đoạn phát triển hiện đại và ổn định  Các lực cản của... nguồn lực  H.Oshima đưa ra hướng đầu tư phát triển nền kinh tế theo 3 giai đoạn 4. 4 Mô hình hai khu vực của H Oshima 70 Giai đoạn 1: Giai đoạn bắt đầu của quá trình tăng trưởng  Mục tiêu: Tạo việc làm cho LĐ nông nhàn theo hướng tăng cường đầu tư cho NN tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu lương thực cho dân số ngày càng gia tăng, làm tiền đề cho phát triển CN 35 4. 4 Mô hình hai khu vực của H Oshima 71... tăng trưởng? 4. 1 Mô hình Rostow 36 18 4. 1.Mô hình Rostow 37  Giai đoạn xã hội truyền thống  SX NN thống trị  Công cụ LĐ thủ công NSLĐ thấp  Tích luỹ gần như bằng không  Hoạt động xã hội kém linh hoạt  NN mang nặng tính tự cung tự cấp  Diện tích canh tác vẫn được mở rộng + cải tiến sản xuất  sản lượng vẫn tăng nhưng nền kinh tế không biến đổi mạnh  Cơ cấu kinh tế: NN thuần tuý 4. 1 Mô hình Rostow... của mình 4. 2 Mô hình hai khu vực cổ điển 46  Giả định Nền kinh tế với 2 khu vực:  Khu vực NN: có dư thừa lao động và lao động dư thừa có thể chuyển sang khu vực CN  Khu vực CN: tốc độ tích luỹ vốn trong CN khả năng thu hút lao động NN dư thừa  tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế → Nghiên cứu sự di chuyển lao động giữa 2 khu vực 23 4. 2 Mô hình hai khu vực cổ điển 47  Cơ sở nghiên cứu Xuất phát từ... ra sự tiến bộ về kinh tế đang lớn mạnh và trở thành lực lượng thống trị xã hội  Vốn đầu tư nước ngoài đóng vai trò quan trọng  Tỷ lệ tiết kiệm nội địa tăng (đạt min 10% GDP) 4. 1 Mô hình Rostow 40  KHKT tác động mạnh vào NN và CN  CN giữ vai trò đầu tàu, tăng trưởng nhanh, lợi nhuận cao  tái đầu tư  thu hút nhân công phát triển đô thị và dịch vụ  NN áp dụng KHKT mới và được thương mại hoá thay
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Kinh tế phát triển chương 4 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế phát triển chương 4 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế phát triển chương 4 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay