Nghiên cứu sự ô nhiễm của vi khuẩn listeria và salmonella trên thịt lợn bán tại chợ thành phố thái nguyên, đề xuất biện pháp khống chế

106 177 0
  • Loading ...
1/106 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:09

1 ` I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM DNG QUC TIN NGHIấN CU S ễ NHIM CA VI KHUN LISTERIA V SALMONELLA TRấN THT LN BN TI CH THNH PH THI NGUYấN, XUT BIN PHP KHNG CH LUN VN THC S TH Y THI NGUYấN - 2015 I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM DNG QUC TIN NGHIấN CU S ễ NHIM CA VI KHUN LISTERIA V SALMONELLA TRấN THT LN BN TI CH THNH PH THI NGUYấN, XUT BIN PHP KHNG CH Chuyờn ngnh: TH Y Mó s: 60 64 01 01 LUN VN THC S TH Y Ngi hng dn khoa hc: PGS TS NG XUN BèNH THI NGUYấN - 2015 i LI CAM OAN Tụi xin cam oan õy l cụng trỡnh nghiờn cu cỏ nhõn tụi trc tip thc hin cựng vi cỏc ng nghip ti B mụn V sinh Vin Thỳ y Quc gia Mu vt thu thp ti ch khu vc Thỏi Nguyờn; cỏc s liu v kt qu nghiờn cu trỡnh by Lun l trung thc, chớnh xỏc, cha c cụng b bt c cụng trỡnh no khỏc Tụi xin cam oan mi thụng tin trớch dn Lun u c ch rừ ngun gc Mi s giỳp hon thnh Lun u ó c cm n Thỏi Nguyờn, thỏng 12 nm 2015 TC GI Dng Quc Tin ii LI CM N Trong thi gian thc v thc hin ti ny, tụi ó nhn c s quan tõm, ch bo, hng dn, giỳp tn tỡnh ca cỏc thy cụ giỏo, ng nghip, bn bố v s ng viờn khớch l ca gia ỡnh Nhõn dp ny tụi xin c by t lũng bit n sõu sc ti: Thy giỏo PGS TS ng Xuõn Bỡnh ó trc tip hng dn, ch bo tụi ht sc tn tỡnh sut quỏ trỡnh nghiờn cu v hon thnh Lun Tụi xin trõn trng cm n Ban Giỏm hiu, Phũng o to, Ban ch nhim khoa v cỏc thy cụ giỏo Khoa Chn nuụi Thỳ y - Trng i hc Nụng lõm - i hc Thỏi Nguyờn ó to iu kin v giỳp tụi sut quỏ trỡnh hc Tụi cng xin trõn trng cm n cỏc ch quy bỏn tht ln ti ch Quan Triu, ch ng Quang v ch Thỏi ó to iu kin cho tụi ly mu thc hin ti Xin trõn trng cm n b mụn Vi sinh - Vin Thỳ y Quc gia ó giỳp tụi quỏ trỡnh xột nghim mu v thc hin ti Cui cựng Tụi xin by t lũng bit n sõu sc v s ng h, ng viờn, giỳp ca gia ỡnh, bn bố v ng nghip sut thi gian hc tp, nghiờn cu v hon thnh tt Lun ny iii DANH MC CC Kí HIU VIT TT - : n % : T l phn trm Cs : Cng s Nxb : Nh xut bn NTP : Ng c thc phm L monocytogenes : Listeria monocytogenes E coli Escherichia coli : iv DANH MC BNG BIU Bng Bng 1.1: ỏnh giỏ kt qu cm quan tht Trang Bng 1.2 c im sinh húa ca mt s loi Listeria 15 Bng 2.1 Bng phõn bit cỏc loi Listeria 39 Bng 2.2 Tớnh cht sinh vt, húa hc ca L monocytogenes 39 Bng 3.1 Tỡnh hỡnh git m v tiờu th tht ln ti khu ch ln thuc Tp Thỏi Nguyờn: Quan Triu, ng Quang, Ch Thỏi 42 Bng 3.2 Kt qu xỏc nh ch tiờu tng s VKHK nhim trờn tht ln 44 Bng 3.3 T l ụ nhim vi khun L monocytogenes v Salmonella trờn tht ln ti cỏc ch nghiờn cu 46 Bng 3.4 Kt qu xỏc nh t l v mc nhim vi khun L monocytogenes trờn tht ln ti 48 Bng 3.5 Kt qu xỏc nh t l nhim vi khun L monocytogenes trờn tht ln theo thi gian ly mu 50 Bng 3.6 Kt qu xỏc nh t l nhim vi khun L monocytogenes trờn tht ln theo thỏng ly mu 53 Bng 3.7 So sỏnh mc nhim L monocytogenes trờn tht vi ch tiờu v sinh an ton thc phm theo QCVN 8- 55 3:2012/BYT Bng 3.8 Kt qu Giỏm nh mt s c tớnh sinh vt, húa hc ca vi khun L monocytogenes phõn lp c 57 v Bng 3.9 Kt qu xỏc nh c lc ca cỏc chng vi khun L monocytogenes phõn lp c 58 Bng 3.10 Kt qu tớnh mn cm vi mt s loi khỏng sinh v húa dc ca cỏc chng L monocytogenes phõn lp c 60 Bng 3.11 Kt qu xỏc nh t l nhim vi khun Salmonella trờntht ln ti 62 Bng 3.12 Kt qu xỏc nh t l nhim vi khun Salmonella trờntht ln theo thi gian ly mu ngy 63 Bng 3.13 Kt qu t l nhim vi khun Salmonella trờn tht ln theo thỏng ly mu 66 Bng 3.14 So sỏnh mc nhim Salmonella tht vi ch tiờu v sinh an ton thc phm theo Tiờu chun Vit Nam 68 7046:2009 Bng 3.15 Kt qu xỏc nh mt s c tớnh sinh vt, hoỏ hc ca vi khun Salmonella spp phõn lp c 69 Bng 3.16 Kt qu xỏc nh c lc ca cỏc chng vi khun Salmonella phõn lp c 70 Bng 3.17 Kt qu tớnh mn cm vi mt s loi khỏng sinh v húa dc ca cỏc chng Salmonella phõn lp c 72 vi DANH MC HèNH, TH Hỡnh Trang Hỡnh 1.1: Hỡnh thỏi vi khun L monocytogenes 15 Hỡnh 2.1 Chu trỡnh phn ng PCR 32 Hỡnh 2.2 S ng cy S aureus v R equi phn ng CAMP 38 Hỡnh 3.1 Biu xỏc nh ch tiờu tng s VKHK nhim tht ln 44 Hỡnh 3.2 Biu t l ụ nhim vi khun L monocytogenes v Salmonella trờn tht ln ti cỏc ch nghiờn cu 47 Hỡnh 3.3 Biu t l v mc nhim vi khun L monocytogenes trờn tht ln ti ti khu ch nghiờn cu 49 Hỡnh 3.4 Biu t l nhim vi khun L monocytogenes tht ln theo thi gian ly mu 51 Hỡnh 3.5 Biu t l nhim vi khun L monocytogenes trờn tht ln theo thỏng ly mu 54 Hỡnh 3.6 Mc nhim vi khun L monocytogenes cỏc mu khụng t QCVN (CFU/25g) 56 Hỡnh 3.7 Biu tớnh mn cm vi mt sụ loi khỏng sinh v húa dc ca cỏc chng L monocytogenes phõn lp c 60 Hỡnh 3.8 Biu t l nhim vi khun Salmonella trờn tht ln theo thi gian ly mu 64 Hỡnh 3.9 Biu t l nhim vi khun Salmonella trờn tht ln theo thỏng ly mu 67 Hỡnh 3.10 Biu tớnh mn cm vi mt sụ loi khỏng sinh v húa dc ca cỏc chng Salmonella phõn lp c 73 vii MC LC M U 1 Tớnh cp thit ca ti Mc tiờu nghiờn cu .2 í ngha khoa hc v thc tin ca ti .2 Chng TNG QUAN TI LIU .3 1.1 C s khoa hc ca ti 1.1.1 Ng c thc phm (NTP) 1.1.2 Tht ti v cỏc dng h hng ca tht .7 1.1.3 c im sinh hc ca vi khun Salmonella gõy ụ nhim tht 1.1.4 c im sinh hc ca vi khun L monocytogenes gõy ụ nhim tht 13 1.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu v ngoi nc .16 1.2.1 Tỡnh hỡnh nghiờn cu nc 16 1.2.2 Tỡnh hỡnh nghiờn cu trờn th gii 19 Chng I TNG, VT LIU, NI DUNG V PHNG PHP NGHIấN CU 25 2.1 i tng v vt liu nghiờn cu 25 2.1.1 i tng nghiờn cu .25 2.1.2 Vt liu, húa cht v dng c nghiờn cu 25 2.2 a im, thi gian nghiờn cu 25 2.3 Ni dung nghiờn cu 26 2.3.1 Kho sỏt tỡnh hỡnh git m v tiờu th tht ln ti khu ch nghiờn cu trờn a bn TP Thỏi Nguyờn 26 2.3.2 Nghiờn cu ch tiờu tng s vi khun hiu khớ nhim trờn tht ln 26 2.3.3 Xỏc nh ch tiờu ụ nhim vi khun L monocytogenes v Salmonella trờn tht ln .26 2.3.4 Nghiờn cu s ụ nhim ca vi khun L monocytogenes trờn tht ln ti mt s khu ch thuc TP Thỏi Nguyờn 26 viii 2.3.5 Nghiờn cu s ụ nhim ca vi khun Salmonella trờn tht ln ti khu ch thuc TP Thỏi Nguyờn .26 2.3.6 xut mt s bin phỏp khng ch .27 2.4 Phng phỏp nghiờn cu 27 2.4.1 Phng phỏp iu tra .27 2.4.2 Phng phỏp ly mu 27 2.4.3 Phng phỏp xỏc nh ch tiờu tng s vi khun hiu khớ cú tht ti 27 2.4.4 Phng phỏp phỏt hin Salmonella 28 2.4.5 Cỏc phng phỏp phỏt hin Listeria monocytogenes 34 2.4.6 Phng phỏp xỏc nh c lc ca vi khun Salmonella v Listeria phõn lp c 40 2.4.7 Phng phỏp xỏc nh tớnh mn cm vi mt s loi khỏng sinh ca vi khun Salmonella v Listeria phõn lp c 41 Chng KT QU NGHIấN CU V THO LUN 42 3.1 Kho sỏt tỡnh hỡnh git m v tiờu th tht ln ti khu ch nghiờn cu trờn a bn TP Thỏi Nguyờn .42 3.2 Nghiờn cu v ch tiờu tng s vi khun hiu khớ nhim trờn tht ln ti 44 3.3 Xỏc nh s ụ nhim ca vi khun L monocytogenes v Salmonella trờn tht ln 46 3.4 Nghiờn cu s ụ nhim ca vi khun L monocytogenes trờn tht ln ti mt s khu ch thuc TP Thỏi Nguyờn 48 3.4.1 Xỏc nh ch tiờu vi khun L monocytogenes nhim tht ln ti mt s khu ch thuc TP Thỏi Nguyờn 48 3.4.2 Xỏc nh t l nhim vi khun L monocytogenes trờn tht ln theo thi gian ly mu .50 3.4.3 Xỏc nh t l nhim vi khun L monocytogenes trờn tht ln theo thỏng ly mu 52 3.4.4 So sỏnh mc nhim L monocytogenes tht vi ch tiờu v sinh an ton thc phm theo QCVN 8-3:2012/BYT .54 81 32 Lờ Minh Sn (2003), Nghiờn cu mt s vi khun gõy ụ nhim tht ln vựng hu ngn Sụng Hng, Lun ỏn tin s Nụng nghip, trng i hc Nụng nghip I, H Ni, tr 58 - 65 33 Lờ Vn To, Nguyn Th Vui (1994),Phõn lp v nh type vi khun Salmonella gõy bnh cho ln, Tp Nụng nghip, cụng nghip thc phm,(11), H Ni, tr 430 - 431 34 Tụ Liờn Thu (1999), Nghiờn cu s ụ nhim vi sinh vt thc phm cú ngun gc t ng vt trờn th trng H Ni, Lun ỏn thc s Nụng nghip, tr 50 - 58 35 Tụ Liờn Thu (2006), Nghiờn cu hin trng ụ nhim mt s vi khun tht ln, g ti H Ni v ỏp dng bin phỏp hn ch s phỏt trin ca chỳng, Lun ỏn Tin s Nụng nghip, Vin Thỳ y Quc gia H Ni, tr 45 - 57 36 Ngc Thỳy (2006), ỏnh giỏ tỡnh hỡnh nhim mt s loi vi khun gõy bnh tht ti trờn a bn H Ni, Tp KHKT Thỳ y, 13(3) 37 o Th Thanh Thy (2012), Xỏc nh t l nhim vi khun Salmonella v mt s c im ca Salmonella tht ln ti ti khu vc thnh ph Thỏi Nguyờn, Lun Thc s Cụng Ngh sinh hc, H Thỏi Nguyờn 38 Nguyn Th Thanh Thy (2007), Kho sỏt thc trng hot ng git m v ụ nhim vi sinh vt tht ln ti mt s c s git m trờn a bn huyn Gia Lõm, thnh ph H Ni, Lun thc s Nụng nghip, i hc Nụng nghip - H Ni, tr 26 - 33 39 Tiờu chun Vit Nam TCVN 5153:1990 v tht v sn phm tht, phng phỏp phỏt hin Salmonella, y ban Khoa hc Nh nc ban hnh 40 Tiờu chun Quc gia TCVN 7046 : 2009 v tht ti - Yờu cu k thut 41 Tiờu chun Vit Nam TCVN 4835 : 2002 (ISO 2917 : 1999), Tht v cỏc sn phm tht - o pH - Phng phỏp chun 42 Tiờu chun Vit Nam TCVN 4833-2:2002 v tht v sn phm tht - Ly mu v chun b mu th - phn 2: chun b mu th kim tra vi sinh vt B Khoa hc v Cụng ngh ban hnh 82 43 Tiờu chun quc gia TCVN 7925:2008 v Vi sinh vt thc phm v thc n chn nuụi - Phng phỏp ly mu thõn tht ti phõn tớch vi sinh vt 44 Tiờu chun quc gia TCVN 7700-1:2007 v Vi sinh vt thc phm v thc n chn nuụi - Phng phỏp phỏt hin v nh lng Listeria monocytogenes - Phn 1: Phng phỏp phỏt hin 45 Nguyn Quang Tuyờn (2008), Giỏo trỡnh vi sinh vt thỳ y, Nxb Nụng Nghip H Ni 46 o Th Xuõn (2014), Nghiờn cu mt s c tớnh sinh hc ca vi khun Salmonella v tỏc dng ca ch phm Biovet n kh nng sinh trng, phũng bnh thng hn g nuụi ti huyn Yờn Lc - tnh Vnh Phỳc, Lun Vn Thc s Thỳ y, H Thỏi Nguyờn II TING NC NGOI 47 Adeyanju G T., Ishola O (2014), Salmonella and Escherichia coli contamination of poultry meat from a processing plant and retail markets in Ibadan, Oyo State, Nigeria, Springerplus, 12, pg - 139 48 Akya A., Najafi A., Moradi J., Mohebi Z., Adabagher S (2013) Prevalence of food contamination with Listeria spp in Kermanshah, Islamic Republic of Iran, East Mediterr Health J., 19(5), pg 474 - 477 49 Althaus D., Lehner A., Brisse S., Maury M., Tasara T., Stephan R (2014), Characterization of Listeria monocytogenes Strains Isolated During 20112013 from Human Infections in Switzerland, Foodborne Pathogens and Disease 50 Barlik M., Seremak-Mrozikiewicz A., Drews K (2014), Listeriosis in pregnancy-case report, Ginekol Pol, 85(4), pg 309 - 313 51 Biggerstaff G K (2014), Improving Response to Foodborne Disease Outbreaks in the United States: Findings of the Foodborne Disease Centers for Outbreak Response Enhancement (FoodCORE), 2010-2012, J Public Health Manag Pract 83 52 Bukviki D., Stojkovi D., Sokovi M., Vannini L., Montanari C., Pejin B., Savi A., Velji M., Gruji S., Marin P D (2014), Satureja horvatii essential oil: in vitro antimicrobial and antiradical properties and in situ control of Listeria monocytogenes in pork meat, Meat Science, pg.1355 1360 53 Centers for Disease Control and Prevention (2006), Human salmonellosis associated with animal-derived pet treats United States and Canada, 2005 WR Morb Mortal Wkly Rep, pg 702 - 705 54 Choi M J., Jackson K A., Medus C., Beal J., Rigdon C E., Cloyd T C., Forstner M J., Ball J., Bosch S., Bottichio L., Cantu V., Melka D C., Ishow W., Slette S., Irvin K., Wise M., Tarr C., Mahon B., Smith K E., Silk B J., Notes from the field: multistate outbreak of listeriosis linked to soft-ripened cheese-United States, 2013, MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 63(13), pg 294 - 295 55 Cielecka - Piontek J., Szymanowska - Powaowska D., Paczkowska M., Lysakowski P., Zalewski P., Garbacki P (2014), Stability, compatibility and microbiological activity studies of meropenem-clavulanate potassium, The Journal of Antibiotics (Tokyo) 56 Crim S M., Iwamoto M., Huang J Y., Griffin P M., Gilliss D., Cronquist A B., Cartter M., Tobin-D'Angelo M., Blythe D., Smith K., Lathrop S., Zansky S., Cieslak P R., Dunn J., Holt K G., Lance S., Tauxe R., Henao O L (2014), Incidence and trends of infection with pathogens transmitted commonly through food Foodborne Diseases Active Surveillance Network, 10 U.S sites, 2006-2013, MMWR Morb Mortal Wkly Rep, 63(15), pg 328 - 332 57 Cuiwei Zhao, Beilei Ge, Juan De Villena, Robert Sudler, Emily Yeh, Shaohua Zhao, David G White, David Wagner and Jianghong Meng (2001), Prevalence of Campylobacter spp., Escherichia coli and Salmonella 84 serovars in retail chicken, turkey, pork and beef from the Greater Washington, D.C., Area, Environmental Microbiology, pg 5431 - 5436 58 Cynthia A Roberts (2001), The food safety information handbook, Greenwood Publishing Group, pg 116 118 59 Dan S D., Tbran A., Mihaiu L., Mihaiu M (2015), Antibiotic susceptibility and prevalence of foodborne pathogens in poultry meat in Romania, J Infect Dev Ctries, (1), pg 35 41 60 Donado-Godoy P., Byrne B A., Leún M., Castellanos R., Vanegas C., Coral A., Arevalo A., Clavijo V., Vargas M., Romero Zuủiga J J., Tafur M., PộrezGutierrez E., Smith W A (2015), Prevalence, resistance patterns, and risk factors for antimicrobial resistance in bacteria from retail chicken meat in Colombia, J Food Prot, 78(4), pg 751 - 759 61 Elliot T Ryser v Elmer H Marth (2007), Listeria, listeriosis and food safety, CRC Press 62 Ellin Doyle M (2001), Virulence characteristics of Listeria monocytogenes, FRI Briefings, pg - 63 FAO (1994), Manual on meat inspection for developing countries by D Herenda and coworkers, Published by Food and Agriculture Organization ũ United Nations, Rome 64 Fox Maggie (2009), Salmonella outbreak linked to peanut butter Yahoo News Fri Jan 65 Hendriksen R S et al., 2011 Global monitoring of Salmonella serovar distribution from the World Health Organization Global Foodborne Infections Network Country Data Bank: results of quality assured laboratories from 2001 to 2007, Foodborne Pathog Dis., (8):887 - 900 66 Hyg J (Lond) (1934), Epidemiology and Infection, Journal list 67 Jamali H., Radmehr B., Ismail S (2014), Prevalence and antimicrobial resistance of Listeria, Salmonella, and Yersinia species isolates in ducks and geese, Poult Sci., 93(4), pg 1023 - 1030 85 68 Korsak N., Jacob B., Groven B., Etienne G., China B., Ghafir Y., Daube G (2003), Salmonella contamination of pigs and pork in an integrated pig production system, Journal of Food Protection, 66(7), pg 1126-1133 69 Lado B., Yousef A E (2007), Characteristics of Listeria monocytogenes important to food processors Ch In: Ryser ET, Marth EH (eds) Listeria, listeriosis and food safety 3rd ed, CRC Press Taylor & Francis Group, Boca Raton, pg 157 - 213 70 Le Bas C., Tran T H., Nguyen T T (2006), Prevalence and epidemiology of Salmonella spp in small pig abattoirs of Hanoi, Vietnam, Ann N Y Acad Sci, pg 269 - 272 71 Linke K., Rỹckerl I., Brugger K., Karpiskova R., Walland J., Muri-Klinger S., Tichy A., Wagner M., Stessl B (2014), Reservoirs of listeria species in three environmental Applied and Environmental ecosystems, Microbiology 72 Martớn B., Perich A., Gúmez D., Yangỹela J., Rodrớguez A., Garriga M., Aymerich T (2014), Diversity and distribution of Listeria monocytogenes in meat processing plants, Food Microbiol, pg 119 - 127 73 Meloni D., Piras F., Mureddu A., Fois F., Consolati S G., Lamon S., Mazzette R (2013), Listeria monocytogenes in five Sardinian swine slaughterhouses: prevalence, serotype, and genotype characterization, Journal of food protection 74 Mengesha D., Zewde B M., Toquin M T., Kleer J., Hildebrandt G., Gebreyes W A (2009), Occurrence and distribution of Listeria monocytogenes and other Listeria species in ready-to-eat and raw meat products, Berl Munch Tierarztl Wochenschr 75 Meyer C., Fredriksson-Ahomaa M., Sperner B., Mọrtlbauer E (2011), Detection of Listeria monocytogenes in pork and beef using the VIDASđ LMO2 automated enzyme linked immunoassay method, Meat Science, pg 594 - 596 86 76 Nimri L., Abu Al-Dahab F., Batchoun R (2014), Foodborne bacterial pathogens recovered from contaminated shawarma meat in northern Jordan, J Infect Dev Ctries., (11), pg 1407 1414 77 Nyachuba D G (2010), Foodborne illness: is it on the rise?, Nutrition Reviews, 68(5), pg 257 - 269 78 Ochiai Y., Yamada F., Batmunkh O., Mochizuki M., Takano T., Hondo R., Ueda F (2010), Prevalence of Listeria monocytogenes in retailed meat in the Tokyo metropolitan area, Journal of Food Protection, pg 1688 - 1693 79 Ohshima C., Takahashi H., Phraephaisarn C., Vesaratchavest M., Keeratipibul S., Kuda T., Kimura B (2014), Establishment of a Simple and Rapid Identification Method for Listeria spp by Using High-Resolution Melting Analysis, and Its Application in Food Industry, PLoS One 80 Priyanka singh, Alka Prakash (2008), Isolation of Escherichia coli, Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes from milk products sold under market conditions at agra region, Acta agriculturae Slovenica, (92), pg 83 - 88 81 Quinn P J., Carter M E., Markey B K., Carter G R (1994) Clinical Veterinary Microbiology, Wolfe publishing Mosby-Year Book Europe Limited, pg 199 - 202 82 Schoder D., Strauò A., Szakmary-Brọndle K., Stessl B., Schlager S., Wagner M (2014), Prevalence of major foodborne pathogens in food confiscated from air passenger luggage, International Journal of Food Microbiology, pg 401 - 402 83 Shekarforoush S S., Basiri S., Ebrahimnejad H., Hosseinzadeh S (2015), Effect of chitosan on spoilage bacteria, Escherichia coli and Listeria monocytogenes in cured chicken meat, Int J Biol Macromol, 28 (76), pg 303 - 309 87 84 Siriken B., Tỹrk H., Yildirim T., Durupinar B., Erol I (2015), Prevalence and Characterization of Salmonella Isolated from Chicken Meat in Turkey, J Food Sci, 10.1111/1750-3841.12829 85 Sutherland P S., Miles D W., Laboyrie D A (2003), Listeria monocytogenes, Ch 13 In: Hocking AD (ed) Foodborne microorganisms of public health significance 6th ed, Australian Institute of Food Science and Technology (NSW Branch), Sydney, pg 381 - 443 86 Syne S M., Ramsubhag A., Adesiyun A A (2013), Microbiological hazard analysis of ready-to-eat meats processed at a food plant in Trinidad, West Indies, Infect Ecol Epidemiol 87 Vally H., Glass K., Ford L., Hall G., Kirk M D., Shadbolt C., Veitch M., Fullerton K E., Musto J., Becker N (2014), Proportion of Illness Acquired by Foodborne Transmission for Nine Enteric Pathogens in Australia: An Expert Elicitation, Foodborne Pathogens and Disease 88 Yu T., Jiang X., Zhou Q., Wu J., Wu Z (2014), Antimicrobial resistance, class integrons, and horizontal transfer in Salmonella isolated from retail food in Henan, China, J Infect Dev Ctries, 8(6), pg 705 - 711 89 Zarfel G., Galler H., Luxner J., Petternel C., Reinthaler F F., Haas D., Kittinger C., Grisold A J., Pless P., Feierl G (2014), Multiresistant bacteria isolated from chicken meat in Austria, Int J Environ Res Public Health, 11(12), pg 12582 12593 90 Wall and Aclark G D Roos, Lebaigue S., Douglas C (1998), Comprehensive outbreak survellence, The key to understanding the changing epidemiology of foodborne disease, pg 212 - 224 91 Walter Chaim v David A Eschenbach (2014), Specific bacterial infections: Listeria, The international Federation of Gynecology and Obstetrics 88 MT S HèNH NH MINH HA CHO TI nh 1: Mt s thao tỏc phõn lp vi khun Listeria spp v Salmonella t tht ln ti phũng thớ nghim nh 2: Xỏc nh c tớnh sinh húa hc ca cỏc chng vi khun phõn lp 89 nh 3: Mt s thao tỏc phn ng CAMP 90 PH LC THNG Kấ Bng 3.2 Chi-Square Test: t Khụng t Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts t 16 14,40 0,178 Khụng t 14 15,60 0,164 Total 30 20 21,60 0,119 25 23,40 0,109 45 Total 36 39 75 Chi-Sq = 0,570 DF = P-Value = 0,450 Chi-Square Test: t Khụng t Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts t 16 13,20 0,594 Khụng t 14 16,80 0,467 Total 30 17 19,80 0,396 28 25,20 0,311 45 Total 33 42 75 Chi-Sq = 1,768 DF = P-Value = 0,184 Chi-Square Test: t Khụng t Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts t 20 18,50 0,122 Khụng t 25 26,50 0,085 Total 45 17 18,50 0,122 28 26,50 0,085 45 Total 37 53 90 Chi-Sq = 0,413 DF = P-Value = 0,520 91 Bng 3.3 Chi-Square Test: t Khụng t Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts t 25 25,60 0,014 Khụng t 4,40 0,082 Total 30 39 38,40 0,009 6,60 0,055 45 Total 64 11 75 Chi-Sq = 0,160 DF = P-Value = 0,689 cells with expected counts less than Chi-Square Test: t Khụng t Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts t 37 38,00 0,026 Khụng t 7,00 0,143 Total 45 39 38,00 0,026 7,00 0,143 45 Total 76 14 90 Chi-Sq = 0,338 DF = P-Value = 0,561 Chi-Square Test: t Khụng t Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts t 37 37,20 0,001 Khụng t 7,80 0,005 Total 45 25 24,80 0,002 5,20 0,008 30 Total 62 13 75 Chi-Sq = 0,016 DF = P-Value = 0,901 92 Bng 3.4 Chi-Square Test: Nhim Khụng nhim Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhim 6,00 1,500 Khụng nhim 37 34,00 0,265 6,00 1,500 31 34,00 0,265 40 Total 12 68 80 Total 40 Chi-Sq = 3,529 DF = P-Value = 0,060 Chi-Square Test: Nhim Khụng nhim Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhim 14 11,50 0,543 Khụng nhim 26 28,50 0,219 11,50 0,543 31 28,50 0,219 40 Total 23 57 80 Total 40 Chi-Sq = 1,526 DF = P-Value = 0,217 Chi-Square Test: Nhim Khụng nhim Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhim 14 8,50 3,559 Khụng nhim 26 31,50 0,960 8,50 3,559 37 31,50 0,960 40 Total 17 63 80 Total 40 Chi-Sq = 9,038 DF = P-Value = 0,003 93 Bng 3.5 Chi-Square Test: Nhim Khụng nhim Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhim 12 8,50 1,441 Khụng nhim 28 31,50 0,389 8,50 1,441 35 31,50 0,389 40 Total 17 63 80 Total 40 Chi-Sq = 3,660 DF = P-Value = 0,046 Chi-Square Test: Nhim Khụng nhim Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhim 7,00 0,571 Khụng nhim 31 33,00 0,121 7,00 0,571 35 33,00 0,121 40 Total 14 66 80 Total 40 Chi-Sq = 1,385 DF = P-Value = 0,239 Chi-Square Test: Nhim Khụng nhim Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhim 10,50 0,214 Khụng nhim 31 29,50 0,076 12 10,50 0,214 28 29,50 0,076 40 Total 21 59 80 Total 40 Chi-Sq = 0,581 DF = P-Value = 0,446 94 Bng 3.10 Chi-Square Test: Nhim Khụng nhim Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhim 10 11,60 0,221 Khụng nhim 20 18,40 0,139 19 17,40 0,147 26 27,60 0,093 45 Total 29 46 75 Total 30 Chi-Sq = 0,600 DF = P-Value = 0,439 Chi-Square Test: Nhim Khụng nhim Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhim 19 18,00 0,056 Khụng nhim 26 27,00 0,037 17 18,00 0,056 28 27,00 0,037 45 Total 36 54 90 Total 45 Chi-Sq = 0,185 DF = P-Value = 0,667 Chi-Square Test: Nhim Khụng nhim Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhim 10 10,80 0,059 Khụng nhim 20 19,20 0,033 17 16,20 0,040 28 28,80 0,022 45 Total 27 48 75 Total 30 Chi-Sq = 0,154 DF = P-Value = 0,694 95 Bng 3.11 Chi-Square Test: Nhim Khụng nhim Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhim 12 13,00 0,077 Khụng nhim 28 27,00 0,037 14 13,00 0,077 26 27,00 0,037 40 Total 26 54 80 Total 40 Chi-Sq = 0,228 DF = P-Value = 0,633 Chi-Square Test: Nhim Khụng nhim Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhim 20 17,00 0,529 Khụng nhim 20 23,00 0,391 14 17,00 0,529 26 23,00 0,391 40 Total 34 46 80 Total 40 Chi-Sq = 1,841 DF = P-Value = 0,175 Chi-Square Test: Nhim Khụng nhim Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts Nhim 20 16,00 1,000 Khụng nhim 20 24,00 0,667 12 16,00 1,000 28 24,00 0,667 40 Total 32 48 80 Total 40 Chi-Sq = 3,333 DF = P-Value = 0,048 [...]... do vi sinh vật và các độc tố của chúng nhiễm trong thịt, trong đó có vi khuẩn Listeria và Salmonella và độc tố đường ruột Enterotoxin là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ngộ độc thực phẩm 2 Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết trên, chúng tôi đã tiến hành thực hiện đề tài: Nghiên cứu sự ô nhiễm của vi khuẩn Listeria và Salmonella trên thịt lợn bán tại chợ thành phố Thái Nguyên, đề xuất biện. .. các dữ liệu khoa học về vi khuẩn Listeria monocytogenes và Salmonella nhiễm trên thịt lợn tưoi bán tại chợ khu vực TP Thái Nguyên - Ý nghĩa thực tiễn: Xác định tình hình giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đối với sản phẩm thịt lợn tươi tại TP Thái Nguyên; tình hình ô nhiễm khuẩn L monocytogenes và Salmonella phân lập trong thịt lợn tươi tại TP Thái Nguyên Từ đó có cơ sở đề xuất biện pháp phòng chống hiệu... sản xuất từ quá trình xử lý vỏ các loài giáp xác với dung dịch kiềm NaOH) để khống chế sự gia tăng số lượng vi khuẩn E coli và L monocytogenes trên thịt gà tươi cho kết quả tốt 25 Chương 2 ĐỐI TƯỢNG, VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng và vật liệu nghiên cứu 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu - Thịt lợn tươi bán tại chợ Đồng Quang, chợ Quan Triều và chợ Thái, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái. .. Nguyên - Vi khuẩn Listeria và Salmonella phân lập được trong thịt lợn tươi bán tại chợ khu vực trung tâm thành phố Thái Nguyên 2.1.2 Vật liệu, hóa chất và dụng cụ nghiên cứu - Các mẫu thịt lợn tươi lấy tại 3 khu chợ trung tâm trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên - Môi trường được sử dụng là những môi trường chế biến sẵn ở dạng tổng hợp, khi dùng pha theo công thức hướng dẫn để nuôi cấy, phân lập và giám... biện pháp khống chế 2 Mục tiêu nghiên cứu - Khảo sát tình hình giết mổ, tiêu thụ thịt lợn tại TP Thái Nguyên (đặc điểm giết mổ lợn, lò mổ, chợ) - Xác định tỷ lệ nhiễm khuẩn tổng số Salmonella và Listeria monocytogenes (L monocytogenes) trong thịt lơn tươi tại một số chợ thuộc TP Thái Nguyên (chỉ tiêu vi khuẩn tổng số, chỉ tiêu nhiễm Salmonella spp và L monocytogenes); - Đặc điểm sinh học vi khuẩn Salmonella. .. 1.2 Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước 1.2.1 Tình hình nghiên cứu trong nước Nguyễn Thị Nguyệt Quế (2006) [31] khảo sát hiện trạng hoạt động giết mổ, một số chỉ tiêu vi khuẩn sinh vật ô nhiễm trong thịt lợn nơi giết mổ và bày bán tại chợ trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã cho thấy hiện trạng mất vệ sinh tại các điểm giết mổ và dẫn tới sự ô nhiễm vi sinh vật vào thân thịt 17 Nguyễn... Hà Nam của Trung Quốc để xác định sự ô nhiễm của vi khuẩn Salmonella Kết quả cho thấy có 9,7% số mẫu dương tính Korsak N et al (2003) [68] cho biết: Tỷ lệ nhiễm cao của Salmonella đối với thân thịt cho thấy sự ô nhiễm trong các giai đoạn sau của chuỗi giết mổ là rất cao, điều này có thể do sự khu trú của vi khuẩn trong môi trường, sự lây nhiễm chéo đối với các sản phẩm thịt chưa chế biến hoặc chế biến... học vi khuẩn Salmonella spp và L monocytogenes phân lập được (đặc tính sinh vật hóa học, định type vi khuẩn, độc lực vi khuẩn, độc tố vi khuẩn Salmonella spp và L monocytogenes) - Xác định tính mẫn cảm với một số loại kháng sinh và hóa dược của các chủng vi khuẩn L monocytogenes và Salmonella spp phân lập được; đề xuất biện pháp khống chế 3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài - Ý nghĩa khoa học:... học của vi khuẩn L monocytogenes phân lập được 56 3.4.6 Xác định độc lực của các chủng vi khuẩn L monocytogenes phân lập được 57 3.4.7 Xác định tính mẫn cảm với một số loại kháng sinh và hóa dược của các chủng L monocytogenes phân lập được .59 3.5 Nghiên cứu sự ô nhiễm của vi khuẩn Salmonella trên thịt lợn tại 3 khu chợ thuộc TP Thái Nguyên .61 3.5.1 Xác định tỷ lệ nhiễm. .. vi khuẩn Salmonella trên thịt lợn tươi 61 3.5.2 Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella trong thịt lợn theo thời gian lấy mẫu 62 3.5.3 Xác định tỷ lệ nhiễm vi khuẩn Salmonella trong thịt lợn theo tháng lấy mẫu 65 3.5.4 So sánh mức độ nhiễm Salmonella trong thịt với chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm theo Tiêu chuẩn Vi t Nam 7046:2009 67 3.5.5 Giám định một số đặc tính sinh vật, hóa học của
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sự ô nhiễm của vi khuẩn listeria và salmonella trên thịt lợn bán tại chợ thành phố thái nguyên, đề xuất biện pháp khống chế , Nghiên cứu sự ô nhiễm của vi khuẩn listeria và salmonella trên thịt lợn bán tại chợ thành phố thái nguyên, đề xuất biện pháp khống chế , Nghiên cứu sự ô nhiễm của vi khuẩn listeria và salmonella trên thịt lợn bán tại chợ thành phố thái nguyên, đề xuất biện pháp khống chế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay