Slide Kinh tế phát triển chương 3 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương

40 192 1
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:09

06/09/2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Giảng viên: Th.S Hoàng Bảo Trâm CHƯƠNG III CÁC LÝ THUYẾT VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 06/09/2011 Chương III CÁC LÝ THUYẾT VỀ TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ N Ộ I Các lý thuyết giới hạn tài nguyên Lý thuyết A.Smith D.Ricardo Mô hình K.Marx Mô hình Rostow D U N G Lý thuyết tăng trưởng cân Mô hình Harrod – Domar Mô hình bẫy cân mức thấp Mô hình Solow CÁC LÝ THUYẾT VỀ SỰ GIỚI HẠN CỦA TÀI NGUYÊN 1.1 Thomas R Malthus 1.2 Mô hình tối đa hóa lợi ích hộ gia đình 1.3 Lý thuyết Vent-for-surplus 1.4 Lý thuyết Staple theory 1.5 Căn bệnh Hà Lan 06/09/2011 CÁC LÝ THUYẾT VỀ SỰ GIỚI HẠN CỦA TÀI NGUYÊN 1.1 Thomas R Malthus  Thomas R Malthus (1766 – 1834) tiếng với lý thuyết kinh tế dân số  Tác phẩm tiêu biểu : “An Essay on the Principle of Population” (tái năm 1798 – 1826) CÁC LÝ THUYẾT VỀ SỰ GIỚI HẠN CỦA TÀI NGUYÊN  Học thuyết dân số Malthus  Con người có “đam mê cố hữu” sinh nhiều  dân số nhân lên theo cấp số nhân đó:  sản lượng lương thực, thực phẩm nhân lên với cấp số cộng (tài nguyên thiên nhiên có hạn màu mỡ đất đai giảm dần ) → lương thức ăn nhiều mức đủ sống số dân sinh thêm tiêu dùng hết → Nếu dân số tiếp tục tăng, nạn đói, dịch bệnh chiến tranh để dành lương thực diễn khiến dân số giảm ► dài hạn, mức sống thu nhập bình quân đầu người trì mức vừa đủ sống 06/09/2011 CÁC LÝ THUYẾT VỀ SỰ GIỚI HẠN CỦA TÀI NGUYÊN  Đồ thị CÁC LÝ THUYẾT VỀ SỰ GIỚI HẠN CỦA TÀI NGUYÊN 1.2 Mô hình tối đa hóa lợi ích hộ gia đình  Xem xét trình tăng dân số qui mô hộ gia đình  Giả định việc có thêm hoàn thuộc quyền định chồng vợ (có hàm lợi ích)  Việc sinh thêm đứa khiến hộ gia đình phải đối mặt với lợi ích (Utility) chi phí / bất lợi (Disutility) khác 06/09/2011 CÁC LÝ THUYẾT VỀ SỰ GIỚI HẠN CỦA TÀI NGUYÊN  Ích lợi : (instinctive pleasure), lợi ích kinh tế từ thu nhập đứa trẻ tham gia thị trường lao động, đảm bảo chăm sóc già…  Bất lợi : khó khăn vật chất tinh thần nuôi nấng đứa trẻ, chi phí để nuôi đứa trẻ, chi phí hội thị trường lao động… CÁC LÝ THUYẾT VỀ SỰ GIỚI HẠN CỦA TÀI NGUYÊN 10  Trong giai đoạn đầu CN hóa, việc có thêm đứa làm tăng lợi ích (Marginal utility) cha mẹ lớn bất lợi mà họ phải đối mặt Họ định có thêm → tỷ lệ sinh có xu hướng tăng lên thu nhập tăng (giống Malthus)  Ở giai đoạn sau, kinh tế phát triển hơn:  chi phí hội việc sinh thêm tăng lên: chi phí cho đến trường, chi phí hội (trên thị trường lao động) người mẹ nghỉ sinh  Lợi ích việc sinh thêm giảm so với trước → việc có thêm đem lại nhiều bất lợi (marginal disutility) lớn ích lợi (marginal utility) Hộ gia đình không định có thêm → bùng nổ dân số theo dự đoán Malthus không xảy 06/09/2011 CÁC LÝ THUYẾT VỀ SỰ GIỚI HẠN CỦA TÀI NGUYÊN 11 1.3 Lý thuyết Vent-for-surplus  Lý thuyết Vent-for-surplus phát triển xuất phát từ thực tế kinh tế thuộc địa vào kỷ XIX  Khi trình đô hộ bắt đầu lúc nguồn tài nguyên thiên nhiên nước thuộc địa khai thác triệt để  Quá trình khai thác, xuất dựa chủ yếu vào vốn từ nước đô hộ CÁC LÝ THUYẾT VỀ SỰ GIỚI HẠN CỦA TÀI NGUYÊN 12  Phần lớn lợi nhuận từ XK tài nguyên (chủ yếu dạng thô) thuộc nước tư Phần lại không thuộc đại đa số dân chúng nước thuộc địa mà tập trung vào số người dành phần chi trả cho hàng hóa xa xỉ NK → nguồn thu từ XK dù lớn không giúp nâng cao mức sống đại phận dân chúng → hạn chế phát triển quốc gia thuộc địa  Độc quyền rào cản quan trọng khiến CN nước phát triển mạnh 06/09/2011 CÁC LÝ THUYẾT VỀ SỰ GIỚI HẠN CỦA TÀI NGUYÊN 13 1.4 Lý thuyết Staple theory  Lý thuyết Staple-theory nhà kinh tế học người Canada phát triển, tiêu biểu Harold Innis Watkins phát triển đầu kỉ XIX dựa thực tế lịch sử Canada  Lý thuyết góp phần lý giải trình phát triển vùng đất chưa khai thác tác động thương mại quốc tế CÁC LÝ THUYẾT VỀ SỰ GIỚI HẠN CỦA TÀI NGUYÊN 14  Canada phát triển định ngày tác động trình sx mặt hàng chủ lực (staple) cá, lông thú, gỗ, nông sản khoáng sản → Quá trình XK gắn kết Canada với thị trường thế giới, đặc biệt châu Âu Việc làm thu nhập tạo từ trình khai thác XK (khai thác, ngành phụ trợ, vận chuyển…) tạo điều kiện thúc đẩy thương mại ngành công nghiệp nước phát triển 06/09/2011 CÁC LÝ THUYẾT VỀ SỰ GIỚI HẠN CỦA TÀI NGUYÊN 15  Sẽ cần có thời gian trước k.tế nước thực phát triển → nguồn tài nguyên phục vụ cho xuất mặt hàng chủ lực cạn kiệt, phải có mặt hàng XK thay kinh tế đạt mức tích lũy cần thiết, phục vụ cho tái đầu tư vào sản xuất, thúc đẩy công nghiệp thương mại tăng trưởng  Sự phát triển thành công hay không phụ thuộc vào vai trò phủ việc cung cấp hàng hóa công cộng (đường xá, kênh, đường ray xe lửa….) vốn tiền đề cho SX XK CÁC LÝ THUYẾT VỀ SỰ GIỚI HẠN CỦA TÀI NGUYÊN 16 1.5 Căn bệnh Hà Lan  Từ thực tế Hà Lan năm 50 kỷ XX  Chỉ nguy tiềm ẩn kinh tế dựa nhiều vào xuất tài nguyên thiên nhiên 06/09/2011 CÁC LÝ THUYẾT VỀ SỰ GIỚI HẠN CỦA TÀI NGUYÊN 17  Khi phát nguồn khí gas tự nhiên vào cuối năm 50, Hà Lan bắt đầu xuất mạnh mặt hàng Lợi nhuận thu góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế  Tuy nhiên, lượng ngoại tệ thu tăng cao thời gian ngắn → đồng nội tệ bắt đầu lên giá → mặt hàng xuất khác Hà Lan thị trường giới gặp bất lợi → ngành công nghiệp nước giảm sút tỷ lệ thất nghiệp tăng CÁC LÝ THUYẾT VỀ SỰ GIỚI HẠN CỦA TÀI NGUYÊN 18  Với quốc gia nói chung:  Các ngành khai thác tài nguyên (khí tự nhiên, dầu mỏ…) có đặc trưng thâm dụng vốn → dù có khả tạo việc làm khó bù đắp lượng việc làm lĩnh vực NN ngành CN khác  Thu nhập từ XK tài nguyên thiên nhiên có khả góp phần thúc đẩy cầu hàng hóa không XK (nontradable goods) dịch vụ → mở hội việc làm Tuy nhiên, việc dịch chuyển LĐ ngành có độ trễ định 06/09/2011 CÁC LÝ THUYẾT VỀ SỰ GIỚI HẠN CỦA TÀI NGUYÊN 19  Căn bệnh Hà Lan đã lặp lại số quốc gia châu Phi Mỹ La Tinh vốn dựa nhiều vào xuất dầu mỏ, khí tự nhiên… VD: Nigeria (70’s- 80’s)  Tuy nhiên, có quốc gia dựa vào XK tài nguyên để tăng trưởng không mắc phải bệnh Hà Lan nhờ:  phân phối lợi nhuận cách phù hợp (đầu tư cho hàng hóa công cộng, dịch vụ xã hội…)   sách tài hợp lý để kìm hãm việc tăng giá đồng nội tệ Tóm lại, việc phát triển dựa khai thác tài nguyên thiên nhiên thiếu điều tiết vĩ mô ảnh hưởng xấu đến phát triển ktế quốc gia LÝ THUYẾT CỦA A.SMITH VÀ D.RICARDO 20 2.1 Lý thuyết A.Smith  Adam Smith (1723 – 1790) coi “cha đẻ” k.tế học  Tác phẩm tiêu biểu: “The Wealth of Nations” - Của cải quốc gia (1776)  Học thuyết giá trị lao động  Vai trò tích lũy vốn  Học thuyết bàn tay vô hình  Lý thuyết phân phối thu nhập 10 06/09/2011 MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CỦA K.MARX 51  Nguyên nhân thiếu cầu: tham vọng giá trị thặng dư bóc lột khiến  Lương trả mức tối thiểu → CN tiêu dùng  Nhà tư có động tích lũy → tiêu dùng từ giá trị thặng dư, tăng tiết kiệm  Khủng hoảng giải pháp khôi phục lại thăng bị khủng hoảng:  kinh tế tiêu điều → nhà tư phải đổi tư cố định với quy mô lớn → kinh tế phục hồi, hưng thịnh phát triển theo chu kỳ MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG CỦA K.MARX 52  Vai trò sách kinh tế  Khẳng định vai trò quan trọng sách kinh tế  Đặc biệt sách khuyến khuyến khích nâng cao mức cầu có 26 06/09/2011 MÔ HÌNH ROSTOW 53 MÔ HÌNH ROSTOW 54  Giai đoạn xã hội truyền thống  SX NN thống trị  Công cụ LĐ thủ công NSLĐ thấp  Tích luỹ gần không  Hoạt động xã hội linh hoạt  NN mang nặng tính tự cung tự cấp  Diện tích canh tác mở rộng + cải tiến sản xuất  sản lượng tăng kinh tế không biến đổi mạnh  Cơ cấu kinh tế: NN tuý 27 06/09/2011 MÔ HÌNH ROSTOW 55  Giai đoạn chuẩn bị cất cánh  KHKT áp dụng sản xuất NN CN  Giáo dục mở rộng cải tiến cho phù hợp với điều kiện phát triển  Nhu cầu đầu tư tăng thúc đẩy hoạt động ngân hàng tổ chức tài  Giao lưu hàng hóa mở rộng hoạt động giao thông liên lạc phát triển  NSLĐ nhìn chung thấp  Cơ cấu kinh tế: NN-CN MÔ HÌNH ROSTOW 56  Giai đoạn cất cánh  Là giai đoạn trung tâm nghiên cứu Rostow  Là giai đoạn phát triển đại ổn định  Các lực cản xã hội truyền thống bị đẩy lùi, lực lượng tạo tiến kinh tế lớn mạnh trở thành lực lượng thống trị xã hội  Vốn đầu tư nước đóng vai trò quan trọng  Tỷ lệ tiết kiệm nội địa tăng (đạt 10% GDP) 28 06/09/2011 MÔ HÌNH ROSTOW 57  KHKT tác động mạnh vào NN CN  CN giữ vai trò đầu tàu, tăng trưởng nhanh, lợi nhuận cao  tái đầu tư  thu hút nhân công phát triển đô thị dịch vụ  NN áp dụng KHKT thương mại hoá thay đổi lối sống nhận thức người dân  Cơ cấu kinh tế: CN – NN – DV  Thời gian kéo dài: 20 – 30 năm MÔ HÌNH ROSTOW 58  Giai đoạn trưởng thành  Tỷ lệ đầu tư tăng liên tục (có thể đạt 20% GDP)  KHKT ứng dụng mặt hoạt động kinh tế  Nhiều ngành CN mới, đại xuất phát triển  NN giới hoá, đạt suất cao  Nhu cầu XNK tăng mạnh  Nền kinh tế quốc gia hoà vào kinh tế giới  Cơ cấu kinh tế: CN – DV – NN  Thời gian kéo dài: 60 năm 29 06/09/2011 MÔ HÌNH ROSTOW 59  Giai đoạn tiêu dùng cao  Xuất xu hướng kinh tế bản:  Thu nhập/ng tăng nhanh, dân cư giàu có nhu cầu tiêu dùng hàng hoá dịch vụ cao cấp tăng  Cơ cấu LĐ thay đổi theo hướng: tăng tỷ lệ dân cư đô thị LĐ có tay nghề trình độ chuyên môn cao  Tăng cường sách kinh tế hướng vào phúc lợi XH tăng nhu cầu hàng hoá tiêu dùng lâu bền dịch vụ XH  Cơ cấu kinh tế: DV – CN LÝ THUYẾT TĂNG TRƯỞNG CÂN BẰNG 60  Giới thiệu chung  Lý thuyết tăng trưởng cân phát triển RosensteinRodan R.Nurkse vào năm 40-50 kỉ XX  Đối với quốc gia giành độc lập sau chiến tranh TG II, tác giả cho nước khó đạt tăng trưởng k.tế mà dựa hoàn toàn vào XK sản phẩm thô độ co giãn nhu cầu sản phẩm thô thấp → thay hướng tới xuất nước nên hướng tới thị sách phát triển hướng nội 30 06/09/2011 LÝ THUYẾT TĂNG TRƯỞNG CÂN BẰNG 61  Nội dung  Các nước nên hướng tới khoản đầu tư thực đồng thời cho nhiều ngành có tính bổ sung lẫn → đầu tư phải dàn trải cho ngành có mối quan hệ chặt chẽ nguồn cung, sức mua nhu cầu (như sản xuất hàng tiêu dùng hay sản xuất thực phẩm) → ngành thúc đẩy lẫn tạo tăng trưởng kinh tế  Tuy nhiên, tăng trưởng cân theo hướng đòi hỏi lượng vốn đầu tư lớn, dàn trải cho nhiều ngành → khó thực với nước phát triển với nguồn vốn nội thiếu MÔ HÌNH HARROD - DOMAR 62  Giới thiệu chung  Mô hình Harrod-Domar dựa kết nghiên cứu độc lập hai nhà kinh tế học Sir Roy F.Harrod (người Anh) đưa năm 1939 Evsey Domar (người Mỹ, gốc Nga) năm 1946  Đến năm 50-60, kết nghiên cứu Harrod-Domar áp dụng nhằm đưa sách thúc đẩy tăng trưởng tăng trưởng nước phát triển 31 06/09/2011 MÔ HÌNH HARROD - DOMAR 63  Nội dung: Mô hình Harrod – Domar vai trò vốn tích lũy vốn tăng trưởng g = s/k Trong đó:  g = ΔYt+1/Yt → tốc độ tăng trưởng  s = St/Yt → tỷ lệ tiết kiệm  k = ΔKt+1/ΔYt+1 → hệ số gia tăng vốn đầu (Incremental capital – output ratio - ICOR)  Giả thiết: St = It+1 = ΔKt+1 MÔ HÌNH HARROD - DOMAR 64  Với hệ số k cho trước, tỷ lệ tiết kiệm (s) tăng kinh tế có tăng trưởng (g tăng tỷ lệ với s)  Tỷ lệ tiết kiệm có xu hướng tăng lên thu nhập bình quân đầu người tăng (do thu nhập thấp, phần lớn thu nhập dành cho chi tiêu, phần thu nhập dành cho tích lũy thấp), nước phát triển dự đoán có tốc độ tăng trưởng (g) thấp có tỷ lệ tiết kiệm thấp → can thiệp phủ cần thiết để trì tỷ lệ tiết kiệm mức hợp lý nhằm đảm bảo đầu tư tăng trưởng kinh tế 32 06/09/2011 MÔ HÌNH BẪY CÂN BẰNG Ở MỨC THẤP 65  Giới thiệu chung  R.Nelson (1956) vấn đề nước phát triển nằm chỗ họ bị “mắc kẹt” mức thu nhập bình quân đầu người thấp  Ở nước phát triển  tỷ lệ tiết kiệm thấp  có tích lũy tư bản, dân số tăng lên với tốc độ gần tương đương → thu nhập bình quân đầu người không tăng MÔ HÌNH BẪY CÂN BẰNG Ở MỨC THẤP 66  Nội dung  Mối quan hệ tốc độ tăng dân số và thu nhập bq đầu người (P) 33 06/09/2011 MÔ HÌNH BẪY CÂN BẰNG Ở MỨC THẤP 67  Mối quan hệ tốc độ tăng thu nhập quốc dân thu nhập bq đầu người (Y) MÔ HÌNH BẪY CÂN BẰNG Ở MỨC THẤP 68  Thu nhập bq đầu người:  Nếu thu nhập bq giảm thấp Ŵ, dân số giảm với tốc độ nhanh tốc độ giảm thu nhập → thu nhập thu nhập bq đầu người tăng dần trở mức tối thiểu đủ sống Ŵ  Nếu thu nhập bq tăng lên lớn Ŵ, tốc độ tăng dân số lớn tốc độ gia tăng thu nhập quốc dân → thu nhập bq đầu người giảm dần trở mức tối thiểu đủ sống Ŵ → Nếu thu nhập bq đầu người mức tối thiểu đủ sống, có xu hướng trì mức → quốc gia có thu nhập bình quân đầu người thấp có xu hướng phải đối mặt với tình trạng cân mức thu nhập thấp 34 06/09/2011 MÔ HÌNH BẪY CÂN BẰNG Ở MỨC THẤP 69  Giải pháp:  Trên đồ thị, vượt qua điểm W*, thu nhập nhập bình quân đầu người trì xu hướng tăng lên (bởi đó, tốc độ tăng dân số nhỏ tốc độ gia tăng thu nhập quốc dân) → nước phát triển đạt tỷ lệ tiết kiệm cao (s*) nhằm đảm bảo đầu tư để đưa mức thu nhập bình quân đầu người từ Ŵ lên W* và cao MÔ HÌNH SOLOW 70  Giới thiệu chung  Mô hình phát triển nhà kinh tế học người Mỹ Robert Solow (1956) dựa tảng mô hình Harrod Domar  Mô hình Solow vai trò vốn (tỷ lệ tiết kiệm), yếu tố dân số công nghệ tới qui mô tốc độ tăng trưởng kinh tế 35 06/09/2011 MÔ HÌNH SOLOW (Các giả định) 71  Giả định  Nền kinh tế xem xét với hàng hóa  Nền kinh tế đóng cửa can thiệp phủ  Tiết kiệm:  phụ thuộc vào thu nhập mà không phụ thuộc vào lãi suất  toàn tiết kiệm chuyển thành đầu tư MÔ HÌNH SOLOW (Các giả định) 72  Các yếu tố đầu vào gồm K L (kết hợp với công nghệ):  Các yếu tố đầu vào thay cho  Cả tư lao động tuân theo qui luật hiệu suất cận biên giảm dần  Thị trường trạng thái toàn dụng lao động → tốc độ thay đổi lao động tốc độ thay đổi dân số   Tư khấu hao theo tỷ lệ cố định Hàm sản xuất hàm tăng → tăng yếu tố đầu vào (K, L) sản lượng tăng 36 06/09/2011 MÔ HÌNH SOLOW (Nội dung) 73  Tác động vốn và tỷ lệ tiết kiệm tới tăng trưởng  Nhằm đơn giản hóa, ta xét hàm sản xuất Yt = F(Kt , Lt) dạng đặc biệt với hiệu suất cố định theo qui mô: (với < α < 1)  Với trình độ công nghệ định (A không thay đổi), chia hai vế cho Lt:  Đặt , ta có: Như vậy, thời điểm, lượng vốn (kt) yếu tố định tới sản lượng (yt) MÔ HÌNH SOLOW (Nội dung) 74  Giả sử tốc độ tăng dân số n cố định, trạng thái toàn dụng lao động, ta có: Lt = Nt = N0ent  Với tỷ lệ tiết kiệm s cố định toàn tiết kiệm chuyển thành đầu tư : It = St = sYt  Với δ tỷ lệ khấu hao tư bản, lại có: Kt+1 = Kt + It - δKt → ΔK = Kt+1 – Kt = It – δKt = sYt - δKt 37 06/09/2011 MÔ HÌNH SOLOW (Nội dung) 75  Lượng vốn thay đổi theo thời gian: Δk = sAkα – (δ +n)k  (1) Đồ thị: MÔ HÌNH SOLOW (Nội dung) 76  Trên hình vẽ, ta thấy rõ phương trình (1) có nghiệm k* Δk = → k*, kinh tế đạt tới trạng thái ổn định (steady state)  Tại trạng thái ổn định:  tốc độ tăng tổng lượng vốn (K) tổng sản phẩm đầu (Y) tốc độ tăng dân số → thu nhập bình quân đầu người không thay đổi → trạng thái ổn định, kinh tế tăng trưởng 38 06/09/2011 MÔ HÌNH SOLOW (Nội dung) 77  Theo lập luận Solow:  mức vốn bình quân công nhân nhỏ k* (k1), có xu hướng tăng tới k*  mức vốn bình quân công nhân lớn k* (k2), có xu hướng giảm tới k* → Trạng thái ổn định cân dài hạn kinh tế → Với tỷ lệ tiết kiệm (s) cố định, kinh tế trạng thái ổn định (y*) dừng đó, kinh tế chưa đạt trạng thái ổn định có xu hướng tiến tới trạng thái MÔ HÌNH SOLOW (Nội dung) 78  Nếu tỷ lệ tiết kiệm thay đổi ? → Nền ktế đạt tới trạng thái cân với mức vốn bq cao 39 06/09/2011 MÔ HÌNH SOLOW (Nội dung) 79  Như vậy:  Với tỷ lệ tiết kiệm cao hơn, ktế đạt mức sản lượng cao hay việc tăng tỷ lệ tiết kiệm giúp kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng nhanh  Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng không trì (sẽ chậm lại) dài hạn kinh tế tiến tới trạng thái ổn định (steady state) 40
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Kinh tế phát triển chương 3 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế phát triển chương 3 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế phát triển chương 3 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay