Slide Kinh tế phát triển chương 2 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương

14 177 1
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:08

22/08/2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ QUỐC TẾ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Giảng viên: Th.S Hoàng Bảo Trâm CHƯƠNG II TỔNG QUAN VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 22/08/2011 Chương II TỔNG QUAN VỀ TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN N Ộ I D U N G Tăng trưởng 1.1 Khái niệm 1.2 Đo lường tăng trưởng kinh tế Phát triển 2.1 Các quan điểm khác phát triển 2.2 Đánh giá phát triển Khung lý thuyết cho việc phân tích nước phát triển TĂNG TRƯỞNG 1.1 Khái niệm tăng trưởng Tăng trưởng kinh tế hiểu gia tăng thu nhập kinh tế khoảng thời gian định (thường năm)  Thu nhập kinh tế phụ thuộc phần lớn vào kinh tế sản xuất → thường đánh giá thông qua tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tổng thu nhập quốc dân (GNI) 22/08/2011 TĂNG TRƯỞNG 1.2 Đo lường tăng trưởng kinh tế  Các số đo lường tăng trưởng kinh tế  Tổng giá trị sản xuất (Gross output-GO): tổng giá trị sản phẩm vật chất dịch vụ tạo phạm vi lãnh thổ quốc gia thời kỳ định (thường năm) TĂNG TRƯỞNG  Tổng sản phẩm quốc nội (Gross Domestic Product-GDP): giá trị thị trường tất hàng hóa dịch vụ cuối sản xuất phạm vi lãnh thổ quốc gia thời kỳ định (thường năm)  Phương pháp chi tiêu  Phương pháp thu nhập  Phương pháp giá trị gia tăng 22/08/2011 TĂNG TRƯỞNG  Phương pháp chi tiêu :  Phương pháp thu nhập : Trong : W tiền lương, R thu nhập từ cho thuê đất, In thu nhập từ cho vay, Pr thu nhập từ vốn, Dp khấu hao vốn cố định, TI thuế kinh doanh  Phương pháp giá trị gia tăng: Trong đó: VAi giá trị gia tăng ngành i, tính tổng giá trị sản xuất ngành, trừ chi phí trung gian TĂNG TRƯỞNG  Tổng nhu nhập quốc dân (Gross National Income- GNI)  Thu nhập bình quân đầu người (GNI per capita)  Qui luật 70: thời gian để thu nhập dân cư tăng lên gấp lần xác định xấp xỉ 70 chia cho tốc độ tăng trưởng thu nhập bình quân đầu người hàng năm 22/08/2011 TĂNG TRƯỞNG  Qui mô và tốc độ tăng trưởng  Qui mô tăng trưởng cho thấy gia tăng nhiều hay kinh tế thời kỳ sau so với thời kỳ trước  Tốc độ tăng trưởng phản ánh gia tăng nhanh hay chậm thời kỳ  Mốc thời gian đánh giá tăng trưởng  Tăng trưởng theo tháng ? Quý ? Năm ? TĂNG TRƯỞNG   Vấn đề giá  Giá hành / Giá cố định  Giá có tính đến số giảm phát (GDP deflator) Vấn đề tỷ giá  Tỷ giá hối đoái hành  Tỷ giá hối đoái ngang giá sức mua (PPP) 22/08/2011 PHÁT TRIỂN 2.1 Phát triển gì? Là cải thiện sống người (sự biến đổi lượng chất)  Làm cho sống người tốt đẹp  Dựa số giá trị/tiêu chuẩn  Phát triển khái niệm chuẩn tắc PHÁT TRIỂN  M.Gillis: Phát triển kinh tế có nghĩa rộng tăng trưởng kinh tế Đó trình tiến nhiều mặt kinh tế thể qua khía cạnh sau:  Gia tăng tổng sản phẩm quốc dân thu nhập quốc dân thu nhập tính đầu người;  Thay đổi cấu cách bản:  Đa số người dân quốc gia đề cập tham gia vào trình tăng trưởng thay đổi cấu: người tạo hưởng thụ thành tăng trưởng kinh tế; 22/08/2011 PHÁT TRIỂN  M.P Todaro:  Theo nghĩa truyền thống (trước năm 70s): (1) Tăng trưởng, (2) Thay đổi cấu, (3) Tiếp đến cải thiện số xã hội: tăng tỷ lệ người biết chữ, số năm học, điều kiện y tế, điều kiện nhà (Tuy nhiên số không coi trọng Ngược lại người ta coi trọng tăng GNP GNP/người cho chế “trickle down” làm cho thành kinh tế đất nước đến với người dạng việc làm hội kinh tế khác) PHÁT TRIỂN  Tuy nhiên… Trong giai đoạn 1950s 1960s, nhiều nước TG3 đạt mục tiêu tăng trưởng mức sống đa số người dân không thay đổi (cơ chế “trickle down” không diễn mong muốn)  Do đó, từ 1970s quan điểm phát triển là: (1) Tăng trưởng, (2) Thay đổi cấu, (3) Trực tiếp giải vấn đề nghèo đói, thất nghiệp bất bình đẳng 22/08/2011 PHÁT TRIỂN  Dudley Seers (1979): mục đích phát triển giảm thiểu xóa bỏ nghèo đói, bất bình đẳng thất nghiệp với trình tăng trưởng kinh tế  Amartya Sen (1999): phát triển bao hàm giảm thiểu thiếu thốn nhiều mặt (lương thực, giáo dục, sức khỏe…) mở rộng chọn lựa người PHÁT TRIỂN  Colman F.Nixson:  Phát triển trình cải thiện kiểm chứng thông qua số tiêu chuẩn giá trị  Khi so sách hai nhiều quốc gia, phát triển đóng vai trò thước đo tình trạng nước dựa số tiêu chuẩn hay giá trị liên quan đến điều cho cần thiết xã hội  Khẳng định : tính chuẩn tắc khái niệm “Phát triển” 22/08/2011 PHÁT TRIỂN Một số tiêu chuẩn ?  Năng suất lao động cao  Mức sống cao  Công xã hội kinh tế  Thể chế cải thiện  Thống độc lập quốc gia  Dân chủ tới tầng lớp thường dân  Trật tự, kỷ cương xã hội  Điều kiện giáo dục việc làm tốt PHÁT TRIỂN  Barbara Ingham (Uni of Salford, World Development, 1993): Phát triển kinh tế gồm:  Tăng trưởng kinh tế  Thay đổi cấu theo hướng giảm tỷ trọng khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp dịch vụ  Hiện đại hóa  Thay đổi trị (trên phạm vi quốc gia quốc tế)  Sự phân quyền tham gia tầng lớp dân chúng  Phân phối lại để đảm bảo công  Phát triển hướng vào phát triển người - cải thiện HDI 22/08/2011 PHÁT TRIỂN  WB: Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) Xóa bỏ nghèo đói cực Phổ cập giáo dục tiểu học Thúc đẩy bình đẳng giới nâng cao vị phụ nữ Giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh Nâng cao sức khỏe bà mẹ Chống lại bệnh HIV, sốt rét dịch bệnh khác Đảm bảo môi trường bền vững Phát triển hợp tác toàn cầu phát triển PHÁT TRIỂN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ??? Theo World Commission on Environment and Development - WCED (1987): “Phát triển bền vững phát triển đáp ứng nhu cầu mà “đánh đổi” khả đáp ứng nhu cầu hệ tương lai.” Theo Pearce tác giả khác (1989):“Phát triển bền vững đảm bảo để lại cho hệ sau lượng cải (cả nhân tạo tự nhiên) với số lượng chất lượng với mà hệ thừa kế” → chuyển giao phúc lợi hệ 10 22/08/2011 PHÁT TRIỂN Tại Hội nghị thượng đỉnh Phát triển bền vững (2005): Phát triển bền vững phát triển hài hóa yếu tố môi trường- xã hội - kinh tế Theo nhà kinh tế coi trọng môi trường: Phát triển bền vững phát triển đôi với vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên môi trường → tính đa diện phát triển : coi trọng yếu tố môi trường PHÁT TRIỂN 2.2 Đánh giá phát triển   Tăng trưởng kinh tế Chuyển dịch cấu kinh tế  Cơ cấu ngành: So sánh tỷ trọng ba khu vực NN, CN, DV GDP  Cơ cấu vùng kinh tế: Tỷ trọng kinh tế nông thôn toàn kinh tế (thường tỷ trọng dân sống nông thôn so vơi tổng dân số)  Cơ cấu thành phần kinh tế: Đánh giá cấu thành phần kinh tế (phân chia theo sở hữu theo quy mô) 11 22/08/2011 PHÁT TRIỂN  Cơ cấu thể chế: Đánh giá vai trò khu vực theo lĩnh vực, mục đích hoạt động  Cơ cấu thương mại quốc tế: - Mức độ mở cửa: Tỷ kim ngach XNK GDP - Cơ cấu hàng xuất khẩu: Tỷ trọng hàng nguyên liệu thô tổng kim ngạch xuất PHÁT TRIỂN  Chỉ tiêu phản ánh phát triển người tiến xã hội  Đánh giá mức độ phát triển người  Đánh giá nghèo khổ  Đánh giá mức độ công xã hội phân phối 12 22/08/2011 PHÁT TRIỂN  Đánh giá mức độ phát triển người - Nhóm tiêu phản ánh (1) mức sống, (2) giáo dục trình độ dân trí, (3) tuổi thọ bình quân chăm sóc sức khỏe (riêng lẻ tổng hợp thành PQLI hay HDI) - Nhóm tiêu việc làm: Tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ sử dụng thời gian LĐ khu vực nông thôn - Nhóm tiêu phát triển giới: (1) số phát triển giới (GDI), (2) Thước đo vị giới (GEM) PHÁT TRIỂN  Đánh giá nghèo khổ bất bình đẳng - Nghèo đói: (1) Chỉ số đếm đầu người (HCI): cho biết số người sống mức nghèo khó (poverty line), (2) Khoảng cách nghèo (poverty gap) - Bất bình đẳng: Hệ số Gini, đường Lorenz 13 22/08/2011 Khung lý thuyết cho việc phân tích nước phát triển  Todaro  Theo Todaro, trình phát triển nước giới thứ cần xem xét không bối cảnh quốc gia mà cần đặt bối cảnh toàn cầu  Trong phạm vi quốc gia: mối quan hệ yếu tố kinh tế phi kinh tế  Trên phạm vi quốc tế: cách thức tổ chức quy tắc chi phối hoạt động kinh tế toàn cầu vai trò nước phát triển Khung lý thuyết cho việc phân tích nước phát triển  Hayami 14 [...].. .22 /08 /20 11 2 PHÁT TRIỂN Tại Hội nghị thượng đỉnh về Phát triển bền vững (20 05): Phát triển bền vững là sự phát triển hài hóa giữa 3 yếu tố môi trường- xã hội - kinh tế Theo các nhà kinh tế coi trọng môi trường: Phát triển bền vững là phát triển đi đôi với vấn đề bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường → tính đa diện của phát triển : coi trọng yếu tố môi trường 2 PHÁT TRIỂN 2. 2 Đánh giá phát triển. ..  Tăng trưởng kinh tế Chuyển dịch cơ cấu kinh tế  Cơ cấu ngành: So sánh tỷ trọng ba khu vực NN, CN, DV trong GDP  Cơ cấu vùng kinh tế: Tỷ trọng của kinh tế nông thôn trong toàn bộ nền kinh tế (thường là tỷ trọng dân sống ở nông thôn so vơi tổng dân số)  Cơ cấu thành phần kinh tế: Đánh giá cơ cấu của các thành phần kinh tế (phân chia theo sở hữu và theo quy mô) 11 22 /08 /20 11 2 PHÁT TRIỂN  Cơ cấu... cấu thương mại quốc tế: - Mức độ mở cửa: Tỷ trong kim ngach XNK trong GDP - Cơ cấu hàng xuất khẩu: Tỷ trọng hàng nguyên liệu thô trong tổng kim ngạch xuất khẩu 2 PHÁT TRIỂN  Chỉ tiêu phản ánh sự phát triển con người và tiến bộ xã hội  Đánh giá mức độ phát triển con người  Đánh giá sự nghèo khổ  Đánh giá mức độ công bằng xã hội trong phân phối 12 22/ 08 /20 11 2 PHÁT TRIỂN  Đánh giá mức độ phát triển. .. (2) Khoảng cách nghèo (poverty gap) - Bất bình đẳng: Hệ số Gini, đường Lorenz 13 22 /08 /20 11 3 Khung lý thuyết cho việc phân tích các nước đang phát triển  Todaro  Theo Todaro, quá trình phát triển của các nước thế giới thứ 3 cần được xem xét không chỉ trong bối cảnh của từng quốc gia mà còn cần được đặt trong bối cảnh toàn cầu  Trong phạm vi quốc gia: mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế và phi kinh. .. các chỉ tiêu phản ánh (1) mức sống, (2) giáo dục và trình độ dân trí, (3) tuổi thọ bình quân và chăm sóc sức khỏe (riêng lẻ hoặc tổng hợp thành PQLI hay HDI) - Nhóm chỉ tiêu về việc làm: Tỷ lệ thất nghiệp, tỷ lệ sử dụng thời gian của LĐ khu vực nông thôn - Nhóm chỉ tiêu về phát triển giới: (1) chỉ số phát triển giới (GDI), (2) Thước đo vị thế giới (GEM) 2 PHÁT TRIỂN  Đánh giá sự nghèo khổ và bất bình... đặt trong bối cảnh toàn cầu  Trong phạm vi quốc gia: mối quan hệ giữa các yếu tố kinh tế và phi kinh tế  Trên phạm vi quốc tế: cách thức tổ chức và các quy tắc chi phối sự hoạt động của nền kinh tế toàn cầu và vai trò của các nước đang phát triển 3 Khung lý thuyết cho việc phân tích các nước đang phát triển  Hayami 14
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide Kinh tế phát triển chương 2 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế phát triển chương 2 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương, Slide Kinh tế phát triển chương 2 cô Bảo Trâm Đại học Ngoại thương

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay