Tiếng ANh trẻ em .PHONIC k

3 197 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 10:05

Name: _ Kk Mark: Kangaroo King Kite Circle the odd one out then write I kite doll ball king blue red igloo house door one two jam juice cat dog II kite car pink inkpot four five jelly candy kitten three duck kangaroo yellow elephant Kitten fan fish Let’s circle the word ANT TTTT BALL LLLL CAT TTTT DUCK KKKK EGG GGG GOAT T HORSE EEEE HAT AA TT INK KKK IGLOO OO JAM MMM JELLYY JUICE KING IOUU KANGAROO III KITE MNKOS KITTEN CAR RRR CANDY YYYYO III Look then write It’s a
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếng ANh trẻ em .PHONIC k, Tiếng ANh trẻ em .PHONIC k, Tiếng ANh trẻ em .PHONIC k

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay