de thi tuyen dung ke toan ngan hang 367

3 460 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 09:56

HỌC KINH DOANH BLOG ĐỀ THI TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG Câu 1: Tăng giá trị bảo đảm tiền vay ngân hàng luôn: a) lớn tổng giá trị nợ vay b) nhỏ tổng giá trị nợ vay c) tổng giá trị nợ vay d) câu a c Câu 2: Tài khỏan tiền gửi không kỳ hạn khách hàng: a) Được tất tóan tài khỏan hết số dư b) Được tất tóan tài khỏan hết số dư tháng không thấy họat động lại c) Được tất tóan có yêu cầu chủ tài khỏan Câu 3: Các ngân hàng thương mại phải phân lọai nợ vay trích lập dự phòng: a) Hàng tháng b) Hàng quý c) Hàng năm d) Câu a họăc b c tùy ngân hàng Câu 4: Để đảm bảo nguyên tắc quán kỳ kế họach,ngân hàng: a) Ngân hàng sử dụng phương pháp thực thu,thực chi lãi tiền vay,tiền gửi b) Chỉ sử dụng phương pháp dư thu,dư chi lãi tiền vay,tiền gửi c) Chỉ sử dụng phương pháp phân bổ thu nhập,phân bổ chi phí d) Sử dụng đồng thời phương pháp Câu 5: Ngân hàng phát hành giấy tờ có giá có chiết khấu,số tiền hạch tóan vào tài khóan phát hành giấy tờ có giá là: a) Mệnh giá b) Mệnh giá trả lãi c) Số tiền thực ngân hàng thu d) Gía trị trường giấy tờ có giá http://nghoangvan137.blogspot.com HỌC KINH DOANH BLOG Câu 6: Tính trả lãi trước áp dụng cho a) Mọi trường hợp huy đồng tiền gửi (tiết kiệm) b) Chủ thể áp dụng cho trường hợp ngân hàng phát hành giấy tờ có giá c) Cả a b d) Tất sai Câu 7: Khi huy động tiền gửi (tiết kiệm)có kỳ hạn,ngân hàng: a) Đều phải tính hạch tóan lãi phải trả b) Không phải tính hạch tóan lãi phải trả c) Có trường hợp tính,có trường hợp không tính hạch tóan lãi phải trả d) Câu b va a Câu 8: Khách hàng vay chủ động trả nợ trước hạn biếu của: a) Tốt b) Xấu c) Vừa tốt vừa xấu d) Câu a b Câu 9: Ngân hàng giải ngân khỏan cho vay chuyển khỏan chuyển vào tài khỏan tiền gửi người thụ hưởng không ngân hàng giá trị tổng kết tài sản ngân hàng sẽ: a) Không thay đổi b) Tăng lên c) Giảm d) Tất sai Câu 10: Ngân hàng giải ngân khỏan cho vay tiền mặt giá trị tổng kết tài sản ngân hàng sẽ: a) Không thay đổi b) Tăng lên c) Giảm http://nghoangvan137.blogspot.com HỌC KINH DOANH BLOG d) Tất sai Câu 11: Chỉ tiêu hình thành tài sản có Ngân hàng: a) Tiền gởi tổ chức tín dụng nước b) TSCĐ c) Tiền gởi tổ chức kinh tế dân cư d) Đầu tư vào chứng khoán e) Các khoản phải trả Câu 12: Chỉ tiêu hình thành tài sản nợ Ngân hàng: a) Tiền mặt quỹ b) Tiền gửi tổ chức tín dụng c) Dự phòng thu khó đòi + Chênh lệch đánh giá lại tài sản d) Các khoản phải thu Câu 13: Séc ko sử dụng trường hợp nào: a) Rút tiền mặt b) Chuyển tiền mặt c) Nộp tiền mặt vào Tài khoản d) Thanh toán tiền mua hàng hóa dịch vụ e) Trả tiền mặt cho người bán f) Trả nợ cho Ngân hàng g) Tất nói Câu 14: Nếu ngân hàng áp dụng phương pháp dự thu lãi, dự chi lãi loại Tài khoản sau không tính dự chi lại phải trả vào ngày cuối tháng: a) Tài khoản tiền gửi ko kỳ hạn b) Tài khoản tiền gởi có kỳ hạn c) Tài khoản tiết kiệm tất toán trước ngày cuối tháng d) Cả loại không tính dự chi trả lãi http://nghoangvan137.blogspot.com
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi tuyen dung ke toan ngan hang 367 , de thi tuyen dung ke toan ngan hang 367 , de thi tuyen dung ke toan ngan hang 367

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay