bai tap trac nghiem vat ly 12 theo dang chuyen de co dap an

142 631 1
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 09:55

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ 12 THEO DẠNG, CHUYÊN ĐỀ CÓ ĐÁP ÁN CHƢƠNG I: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA Bài :ĐẠI CƢƠNG VỀ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA I LÍ THUYẾT Câu 1: Đối với dao động tuần hoàn, khoảng thời gian ngắn mà sau trạng thái dao động vật lặp lại cũ gọi A tần số dao động B chu kì dao động C chu kì riêng dao động D tần số riêng dao động Câu 2: Chọn kết luận nói dao động điều hoà cuả lắc lò xo: A.Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian B.Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian C Quỹ đạo đoạn thẳng D Quỹ đạo đường hình sin Câu 3: Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hoà có độ lớn: A tỉ lệ với bình phương biên độ B không đổi hướng thay đổi C hướng không đổi D tỉ lệ với độ lớn li độ hướng vị trí cân Câu4: Chọn phát biểu sai nói dao động điều hoà: A Vận tốc trễ pha  /2 so với gia tốc B Gia tốc sớm pha  so với li độ C Vận tốc gia tốc ngược pha D Vận tốc sớm pha  /2 so với li độ Câu5: Đồ thị biểu diễn biến thiên vận tốc theo li độ dao động điều hoà có dạng A đường parabol B đường tròn C đường elip D đường hypebol Câu 6: Chọn câu sai nói chất điểm dao động điều hoà: A.Khi chất điểm chuyển động vị trí cân chuyển động nhanh dần B.Khi qua vị trí cân bằng, vận tốc chất điểm có độ lớn cực đại C.Khi vật vị trí biên, li độ chất điểm có giá trị cực đại D.Khi qua vị trí cân bằng, gia tốc chất điểm không Câu 7: Trong dao động điều hòa, đại lượng dao động tần số với li độ? A Vận tốc, gia tốc lực B Vận tốc, động C Động năng, lực D Vận tốc, gia tốc động Câu 8: Trong dao động điều hoà thì: A Qua vị trí cân vận tốc lớn B Vận tốc trung bình chu kỳ không C Gia tốc có độ lớn cực đại vị trí vật có li độ nhỏ Tuyensinh247.com D Tốc độ cực đại gấp lần tốc độ trung bình chu kỳ Câu Dao động học đổi chiều A Hợp lực tác dụng có độ lớn cực tiểu B Hợp lực tác dụng không C Hợp lực tác dụng có độ lớn cực đại D Hợp lực tác dụng đổi chiều Câu 10: Khi chất điểm dao động điều hòa, lực tổng hợp tác dụng lên vật theo phương dao động có A chiều hướng vị trí cân độ lớn tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân B chiều ngược chiều chuyển động vật vật chuyển động từ biên vị trí cân C độ lớn cực đại vật chuyển động qua vị trí cân độ lớn cực tiểu vật dừng lại hai biên D chiều chiều chuyển động vật vật chuyển động từ vị trí cân biên Câu 11 Trong chuyển động dao động điều hoà vật tập hợp ba đại lượng sau không thay đổi theo thời gian? A lực; vận tốc; lượng toàn phần B biên độ; tần số góc; gia tốc C động năng; tần số; lực D biên độ; tần số góc; lượng toàn phần II BÀI TẬP Dạng 1.Phƣơng trình dao động điều hòa a Đọc phƣơng trình Câu 12:Một Con lắc lò xo dao động với phương trình x = 6cos(20t) cm Xác định chu kỳ, tần số dao động chất điểm A f =10Hz; T= 0,1s B f =1Hz; T= 1s C f =100Hz; T= 0,01s D f =5Hz; T= 0,2s Câu 13 Một vật dao động điều hòa theo phương trình: x  3cos(2 t   ), x tính cm, t tính giây Gốc thời gian chọn lúc vật có trạng thái chuyển động nào? A.Đi qua Vị trí có li độ x = - 1,5 cm chuyển động theo chiều dương trục Ox B.Đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm chuyển động theo chiều âm trục Ox C.Đi qua vị trí có li độ x = 1,5 cm chuyển động theo chiều dương trục Ox D.Đi qua vị trí có li độ x = - 1,5cm chuyển động theo chiều âm trục Ox Câu 14: Phương trình dao động vật có dạng x = Acos2(  t +  /4) Chọn kết luận A Vật dao động với biên độ A/2 B Vật dao động với biên độ A C Vật dao động với biên độ 2A D Vật dao động với pha ban đầu  /4 b Viết phƣơng trình Tuyensinh247.com Câu 15: Một vật dao động điều hoà với tần số góc  = 5rad/s Lúc t = 0, vật qua vị trí có li độ x = -2cm có vận tốc 10(cm/s) hướng phía vị trí biên gần Phương trình dao động vật  )(cm) 5 )(cm) cos(5t + A x = 2 cos(5t + C x =  )(cm) 3 D x = 2 cos(5t + )(cm) B x = 2cos (5t - *Câu 16 Một vật dao động điều hoà có đồ thị hình vẽ Phương trình dao động vật là:   5 A x = 4cos(3t - 3) cm B x = 4cos(t ) cm    C x = 4cos(3t + ) cm D x = 4cos(t - ) cm Dạng Vận tốc, gia tốc dao động điều hòa a Biểu thức  Câu 17 Chất điểm dao động điều hoà với x=5cos(20t- ) (cm) có vận tốc  A.v = 100sin(20t+ ) m/s C v = 20sin(20t+/2) m/s  ) m/s  D v = -100sin(20t - ) cm/s B v = 5sin(20t - Câu 18: Phương trình dao động điều hoà chất điểm x = Acos( t  2 ) Gia tốc biến thiên điều hoà với phương trình: A.a = A  cos( t -  /3) B a = A  sin( t -  /6) C a = A  sin( t +  /3) D a = A  cos( t +  /3) Câu 19 Một vật dao động điều hòa với phương trình: x = 6sin (t +  ) (cm) Li độ vận tốc vật thời điểm t = s là: A x = 6cm; v = B x = 3 cm; v = 3 cm/s C x = 3cm; v = 3 cm/s D x = 3cm; v = -3 cm/s Câu 20 Vật dao động điều hoà theo hàm cosin với biên độ cm chu kỳ 0,5 s ( lấy p = 10 ) Tại thời điểm mà pha dao động 7 vật chuyển động lại gần vị trí cân Gia tốc vật thời điểm A – 320 cm/s2 B 160 cm/s2 C 3,2 m/s2 D - 160 cm/s2 *Câu 21 Hai vật dao động điều hòa dọc theo trục song song với vị trí cân Phương trình dao động vật x1 = A1cost (cm) x2 = A2cos(t -  ) (cm) Tuyensinh247.com Biết 32 x12 + 18 x22 = 1152 (cm2) Tại thời điểm t, vật thứ hai qua vị trí có li độ x2 = cm với vận tốc v2 = cm/s Khi vật thứ có tốc độ A 24 cm/s B 24 cm/s C 18 cm/s D 18 cm/s Câu 22: Phương trình vận tốc vật dao động điều hoà v = 120cos20t(cm/s), với t đo giây Vào thời điểm t = T/6(T chu kì dao động), vật có li độ A 3cm B -3cm C 3 cm D - 3 cm b Công thức độc tập thời gian Câu 23: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động x = 5cos(2  t +  /3)(cm) Vận tốc vật có li độ x = 3cm A 25,12cm/s B  25,12cm/s C  12,56cm/s D 12,56cm/s Câu 24: Một vật dao động điều hoà có phương trình dao động x = 5cos(2  t +  /3)(cm) Lấy  = 10 Gia tốc vật có li độ x = 3cm A -12cm/s2 B -120cm/s2 C 1,20m/s2 D - 60cm/s2 Câu 25: Một lắc lò xo treo thẳng đứng Ở vị trí cân lò xo giãn 10 cm Cho vật dao động điều hoà Ở thời điểm ban đầu có vận tốc 40 cm/s gia tốc -4 m/s2 Biên độ dao động vật (g =10m/s2) A cm B 3cm C 8cm D 3cm *Câu 26: Một chất điểm dao động điều hoà Tại thời điểm t1 li độ chất điểm x1 = 3cm v1 = -60 cm/s thời điểm t2 có li độ x2 = cm v2 = 60 cm/s Biên độ tần số góc dao động chất điểm A 6cm; 20rad/s B 6cm; 12rad/s C 12cm; 20rad/s D 12cm; 10rad/s C Cực đại , cực tiểu Câu 27 Một vật khối lượng 2kg treo vào lò xo có hệ số đàn hồi k = 5000N/m Kéo vật khỏi vị trí cân đoạn 5cm thả không vận tốc đầu Thì vận tốc cực đại là: A 230cm B 253cm/s C 0,5cm/s D 2,5m/s Câu 28: Một chất điểm dao động điều hoà với tần số 4Hz biên độ dao động 10cm Độ lớn gia tốc cực đại chất điểm A 2,5m/s2 B 25m/s2 C 63,1m/s2 D 6,31m/s2 Câu 29: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox Vận tốc vật qua vị trí cân 62,8cm/s gia tốc vị trí biên 2m/s2 Lấy  = 10 Biên độ chu kì dao động vật A 10cm; 1s B 1cm; 0,1s C 2cm; 0,2s D 20cm; 2s *Câu 30 Vật dao động điều hòa có vận tốc cực đại 3m/s gia tốc cực đại 30 (m/s2) Thời điểm ban đầu vật có vận tốc 1,5m/s tăng Hỏi vào thời điểm sau vật có gia tốc 15 (m/s2): Tuyensinh247.com A 0,05s; B 0,20s C 0,10s; D 0,15s; d Chiều vận tốc gia tốc *Câu 31: Đồ thị hình biểu diễn biến thiên li độ u theo thời gian t vật dao động điều hòa Tại điểm nào, điểm M, N, K H gia tốc vận tốc vật có hướng ngược A Điểm H B Điểm K C Điểm M D Điểm N Dạng 3.Thời gian dao động điều hòa a.Thời điểm Câu 32: Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4t +  ) cm Thời điểm thứ vật qua vị trí x = 2cm theo chiều dương A 9/8 s B 11/8 s C 5/8 s D 1,5 s Câu 33: Con lắc lò xo dao động điều hoà mặt phẳng ngang với chu kì T = 1,5 s biên độ A = 4cm, pha ban đầu 5 / Tính từ lúc t = 0, vật có toạ độ x = -2 cm lần thứ 2005 vào thời điểm nào: A 1503s B 1503,25s C 1502,25s D 1503,375s Câu 34: Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos( 10t )(cm) Thời điểm vật qua vị trí N có li độ xN = 5cm lần thứ 2009 theo chiều dương A 4018s B 408,1s C 410,8s D 401,77s Câu 35 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(t - /6)cm Thời điểm thứ 2013 vật qua vị trí cách vị trí cân đoạn 2cm là: A 4023/8 s B 503s C 503/2s D 2013/2s Câu 36 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos  t Thời điểm gia tốc vật có độ lớn nửa gia tốc cực đại là: A T/4 B 5T/12 C T/6 D T/12 b Khoảng thời gian Câu 37: Một vật dao động điều hoà có chu kì T = 4s biên độ dao động A = 4cm Thời gian để vật từ điểm có li độ cực đại điểm có li độ nửa biên độ A 2s B 2/3s C 1s D 1/3s Câu 38 Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ dao động A.Chọn gốc toạ độ O trùng vị trí cân Thời gian ngắn để chất điểm từ vị trí có li độ x = -A đến vị trí có li độ x2 =  A t1; thời gian ngắn để chất điểm từ vị trí cân tới vị trí có li độ cực đại dương A  t1 =  t2 Chọn hệ thức đúng?  t2 Tuyensinh247.com B  t1 = 10  t2 C  t1 =  t2 D  t1 =  t2 *Câu 39: Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T biên độ cm Biết chu kì, khoảng thời gian để vật nhỏ lắc có độ lớn gia tốc không vượt 100 cm/s T Lấy π = 10 Tần số dao động vật A Hz B Hz c.Số lần qua vị trí C Hz D Hz  Câu 40: Cho dao động điều hoà có phương trình dao động: x  cos 8t  (cm) đó, t đo  s Sau 3 s tính từ thời điểm ban đầu, vật qua vị trí có li độ x = -1cm lần ? A lần B lần C lần D lần Câu41 Một vật dao động theo phương trình x = 2cos(5t + /6) + (cm) Trong giây kể từ lúc vật bắt đầu dao động vật qua vị trí có li độ x = 2cm theo chiều dương lần? A lần B lần C lần D lần *Câu 42 Một chất điểm dao động điều hoà có vận tốc không hai thời điểm liên tiếp t1=2,2 (s) t2= 2,9(s) Tính từ thời điểm ban đầu ( to = s) đến thời điểm t2 chất điểm qua vị trí cân bằng: A lần B lần C lần D lần d.Hai thời điểm  Câu 43 Một vật dao động điều hòa theo phương trình : x = 10cos(4πt + )cm Biết li độ vật thời điểm t 6cm, li độ vật thời điểm t‟ = t + 0,125(s) : A 5cm B 6cm C 8cm D 5cm *Câu 44: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m vật nhỏ khối lượng m Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết thời điểm t vật có li độ 5cm, T thời điểm t+ vật có tốc độ 50cm/s Giá trị m A 0,5 kg B 1,2 kg C.0,8 kg D.1,0 kg Dạng Quãng đƣờng dao động điều hòa Câu 45: Cho vật dao động điều hoà với phương trình x = 10cos(2  t-5  /6)(cm) Tìm quãng đường vật kể từ lúc t = đến lúc t = 2,5s A 10cm B 100cm C 100m D 50cm Câu 46 Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình : x = 20cos(  t quãng đường vật từ thời điểm t1 = 0,5s đến t2 = 6s ? A 211,72 cm B 201,2cm C 101,2cm Tuyensinh247.com 3 ) (cm,s) Tính D 202,2cm Câu 47: Vật dao động điều hoà theo phương trình x = 5cos(10  t+  )(cm) Thời gian vật quãng đường S = 12,5cm kể từ thời điểm ban đầu t = A 1/15s B 2/15s C 1/30s D 1/12s Câu 48: Vật dao động điều hòa với phương trình: x = 8cos (ωt + π/2) (cm) Sau thời gian t1 = 0,5 s kể từ thời điểm ban đầu vật quãng đường S1 = 4cm Sau khoảng thời gian t2 = 12,5 s (kể từ thời điểm ban đầu) vật quãng đường: A 160 cm B 68cm C 50 cm D 36 cm *Câu 49 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Trong khoảng thời gian T/4, quãng đường lớn mà vật A A B A C A D 1,5A *Câu 50 Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 4cos(4t + /3) cm Tính quãng đường bé mà vật khoảng thời gian t = 1/6 (s): A cm B cm C 3 cm D cm Vận tốc trung bình tốc độ trung bình Câu 51 Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Trong cho kì vận tôc trung bình A B 4A/T C 2A/T D Không xác định Câu 52: Một vật dao động điều hoà với tần số f = 2Hz Tốc độ trung bình vật thời gian nửa chu kì A 2A B 4A C 8A D 10A Câu 53: Một chất điểm d.đ dọc theo trục Ox P.t dao động x = cos (20t- /2) (cm) Vận tốc trung bình chất điểm đoạn từ VTCB tới điểm có li độ 3cm : A 360cm/s B 120cm/s C 60cm/s D.40cm/s Câu 54: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Trong khoảng thời gian ngắn từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x= -A/2, chất điểm có tốc độ trung bình A 6A/ T B 4,5A/T C 1,5A/T D 4A/T Câu 55: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = A.cos(ωt) Tỉ số tốc độ trung bình vận tốc trung bình vật sau thời gian 3T/4 kể từ lúc bắt đầu dao động A 1/3 B C D ½ Câu 56 : Một chất điểm dao động điều hòa hòa ( dạng hàm cos) có chu kì T, biên độ A Tốc độ trung bình chất điểm pha dao động biến thiên từ  đến  A 3A/T B 4A/T C 3,6A/T D 6A/T *Câu 58: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có vận tốc hai thời điểm t1 = 2,8s t2 = 3,6s; vận tốc trung bình khoảng thời gian 10cm/s Biên độ dao động A.4cm B 5cm C 2cm D 3cm Tuyensinh247.com Bài CON LẮC LÒ XO I.LÍ THUYẾT Câu 59: Chu kì dao động lắc lò xo tăng lần A.biên độ tăng lần B.khối lượng vật nặng tăng gấp lần C.khối lượng vật nặng tăng gấp lần D.độ cứng lò xo giảm lần Câu 60: Trong dao động điều hòa lắc lò xo thẳng đứng lực đóng vài trò lực hồi phục A lực đàn hồi lò xo B lực quán tính vật C tổng hợp lực đàn hồi trọng lực D trọng lực Câu 61: Thế lắc lò xo treo thẳng đứng A đàn hồi B trọng trường đàn hồi C trọng trường D không Câu 62: Đối với lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà: A Lực đàn hồi tác dụng lên vật lò xo có chiều dài ngắn có giá trị nhỏ B Lực đàn hồi tác dụng lên vật lò xo có chiều dài cực đại có giá trị lớn C Lực đàn hồi tác dụng lên vật lực làm vật dao động điều hoà D Cả ba câu Câu 63 Chọn câu sai Đối với lắc lò xo nằm ngang, lực gây dao động điều hòa A có xu hướng kéo vật theo chiều chuyển động B có xu hướng kéo vật vị trí lò xo không bị biến dạng C lực đàn hồi D có xu hướng kéo vật vị trí cân Câu 64 Khi đưa lắc lò xo lên cao theo phương thẳng đứng tần số dao động điều hoà A tăng chu kỳ dao động điều hoà giảm B giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao C tăng tần số dao động điều hoà tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường D không đổi chu kỳ dao động điều hoà không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Câu 65 : Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động quỹ đạo dài BC, có vị trí cân O (B vị trí thấp nhất, C vị trí cao nhất) Nhận định sau đúng: A Khi chuyển động từ B O giảm, động tăng B Tại B, C gia tốc cực đại, lực đàn hồi lò xo cực đại C Tại vị trí cân vận tốc cực đại, lực đàn hồi lò xo nhỏ D Tại vị trí cân Câu 66: Năng lượng vật dao động điều hòa A với vật vật qua vị trí cân Tuyensinh247.com B.bằng với vật vật có li độ cực đại C tỉ lệ với biên độ dao động D.bằng với động vật có li độ cực đại Câu 67 Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Cứ chu kì dao động vật, có bốn thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thiên tần số với tần số li độ Câu 68: Chọn phát biểu Năng lượng dao động vật dao động điều hoà A biến thiên điều hòa theo thời gian với chu kì T., B biến thiên tuần hoàn theo thời gian với chu kì T/2 C động vật qua vị trí cân D vật qua vị trí cân Câu 69 Con lắc lò xo dao động điều hòa với tần số f Động lắc biến thiên tuần hoàn với tần số A 4f B 2f C f D f/2 II.BÀI TẬP Dạng 1.Chu kì tần số dao đông a.Tính chu kì tần số Câu 70 Một lắc lò xo dao động thẳng đứng Vật có khối lượng m=0,2kg Trong 20s lắc thực 50 dao động Tính độ cứng lò xo A 60(N/m) B 40(N/m) C 50(N/m) D 55(N/m) Câu 71 Khi treo vật m vào lò xo k lò xo giãn 2,5cm, kích thích cho m dao động Chu kì dao động tự vật A 1s B 0,5s C 0,32s D 0,28s Câu 72: Con lắc lò xo gồm lò xo thẳng đứng có đầu cố định, đầu gắn vật dao động điều hòa có tần số góc 10rad/s Lấy g = 10m/s Tại vị trí cân độ dãn lò xo A 9,8cm B 10cm C 4,9cm D 5cm *Câu 73: Cho lắc lò xo đặt mặt phẳng nghiêng, biết góc nghiêng   300 , lấy g = 10m/s2 Khi vật vị trí cân lò xo dãn đoạn 10cm Kích thích cho vật dao động điều hoà mặt phẳng nghiêng ma sát Tần số dao động vật A 1,13Hz B 1,00Hz C 2,26Hz D 2,00Hz b.Thay đổi chu kì tần số theo khối lƣợng Câu 74 Khi treo vật có khối lượng m = 81g vào lò xo thẳng đứng tần dao động điều hoà 10Hz Treo thêm vào lò xo vật có khối lượng m‟ = 19g tần số dao động hệ Tuyensinh247.com A 8,1Hz B 9Hz C 11,1Hz D 12,4Hz Câu 75: Khi gắn nặng m1 vào lò xo, thấy dao động với chu kì 6s Khi gắn nặng có khối lượng m2 vào lò xo đó, dao động với chu kì 8s Nếu gắn đồng thời m1 m2 vào lò xo hệ dao động với chu kì A 10s B 4,8s C 7s D 14s *Câu 76: Một lắc lò xo có độ cứng k Lần lượt treo vào lò xo vật có khối lượng: m 1, m2, m3 = m1 + m2,, m4 = m1 – m2 Ta thấy chu kì dao động vật là: T1, T2, T3 = 5s; T4 = 3s Chu kì T1, T2 A 15 (s); 2 (s) B 17 (s); 2 (s) C 2 (s); 17 (s) D 17 (s); (s) Câu 77: Trong dao động điều hòa lắc lò xo, giảm khối lượng vật nặng 20% số lần dao động lắc đơn vị thời gian A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Câu 78: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ vật nặng có khối lượng m1 Con lắc dao động điều hòa với chu kì T1 Thay vật m1 vật có khối lượng m2 gắn vào lò xo nói hệ dao ðộng ðiều hòa với chu kì T2 Nếu gắn vào lò xo vật có khối lượng m = 2m1 + 3m2 hệ dao động điều hòa với chu kì A 3T12 + 2T22 B T12 T22 + C 2T12 + 3T22 D T12 T22 + Câu 79: Khi gắn cầu m1 vào lò xo dao động với chu kì T1 = 0,4s Khi gắn cầu m2 vào lò xo dao động với chu kì T2 = 0,9s Khi gắn cầu m3 = m1m2 vào lò xo chu kì dao động lắc A 0,18s B 0,25s C 0,6s D 0,36s *Câu 80: Một lò xo có độ cứng k = 25N/m Lần lượt treo hai cầu có khối lượng m 1, m2 vào lò xo kích thích cho dao động thấy Trong khoảng thời gian: m1 thực 16 dao động, m2 thực dao động Nếu treo đồng thời cầu vào lò xo chu kì dao động chúng T =  /5(s) Khối lượng hai vật A m1 = 60g; m2 = 19g B m1 = 190g; m2 = 60g C m1 = 60g; m2 = 190g D m1 = 90g; m2 = 160g c Cắt ghép lò xo Câu 81: Cho lò xo giống nhau, treo vật m vào lò xo dao động với tần số f Nếu ghép lò xo nối tiếp với nhau, treo vật nặng m vào hệ lò xo vật dao động với tần số A f B f / C 5f D f/5 Câu 82: Hai lò xo nhẹ k1,k2 độ dài treo thẳng đứng đầu cố định, đầu có treo vật m1 m2 (m1=4m2) Cho m1 m2 dao động với biên độ nhỏ theo phương thẳng đứng, chu kì dao động chúng T1=0,6s T2=0,4s Mắc hai lò xo k1, k2 Tuyensinh247.com 10 *Câu 28: Theo thuyết tương đối, lấy c=3.108 m/s, êlectron có động nửa lượng nghỉ êlectron chuyển động với tốc độ A 2,42.108 m/s B 2,75.108 m/s C 3.108 m/s D 2,24.108 m/s *Câu 29: Một hạt có động năng lượng nghỉ Tính tốc độ Cho tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s A 1,6.108 m/s B 2,6.108 m/s C.3,6.108 m/s D 4,6.108 m/s *Câu 30: Một hạt có khối lượng nghỉ m0 chuyển động với tốc độ 0,6c (c tốc độ ánh sáng chân không Nếu tốc độ hạt tăng lên lần động tăng thêm lượng A 2m0 c B 5m0 c 12 C m0 c D m0 c 50 CHỦ ĐỀ 2: PHẢN ỨNG HẠT NHÂN Câu 1: Chọn phát biểu Phản ứng hạt nhân tuân theo định luật bảo toàn A Bảo toàn điện tích, khối lượng, lượng B Bảo toàn số nơtron, số khối, động lượng C Bảo toàn điện tích, khối lượng, động lượng, lượng D Bảo toàn điện tích, số khối, động lượng, lượng Câu 2: Trong phản ứng hạt nhân định luật bảo toàn sau A định luật bảo toàn động lượng B định luật bảo toàn số hạt nuclôn C định luật bào toàn số hạt prôtôn D định luật bảo toàn điện tích Câu 3: Phản ứng hạt nhân thực chất là: A trình dẫn đến biến đổi hạt nhân B tương tác nuclon hạt nhân C trình phát tia phóng xạ hạt nhân D trình giảm dần độ phóng xạ lượng chất phóng xạ Câu 4: Các phản ứng hạt nhân không tuân theo định luật nào? A Bảo toàn lượng toàn phần B Bảo toàn điện tích C Bảo toàn khối lượng D Bảo toàn động lượng 37 Câu 5: Cho phản ứng hạt nhân sau: 17 Cl + X  n + 37 18 Ar Hạt nhân X A 11 H B 21 D C 31T Câu 6: Cho phản ứng hạt nhân sau: 94 Be + p  X + 63 Li Hạt nhân X D 42 He A Hêli B Prôtôn C Triti D Đơteri Câu 7: Trong phản ứng hạt nhân dây chuyền, hệ số nơtron (k) có giá trị: A k > B k < C k = D k  235 Câu 8: Trong phân hạch hạt nhân 92U , gọi k hệ số nhân nơtron Phát biểu sau đúng? Tuyensinh247.com 128 A k=1 phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy B k1 phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì gây nên bùng nổ D k>1 phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy Câu 9: Sự phân hạch vỡ hạt nhân nặng A thường xuyên xảy cách tự phát thành nhiều hạt nhân nặng B thành hai hạt nhân nhẹ hấp thụ nơtron C thành hai hạt nhân nhẹ vài nơtron, sau hấp thụ nơtron chậm D thành hai hạt nhân nhẹ hơn, thường xảy cách tự phát Câu 10: Phản ứng nhiệt hạch phản ứng hạt nhân A tỏa nhiệt lượng lớn B tỏa lượng cần nhiệt độ cao thực C hấp thụ nhiệt lượng lớn D đó, hạt nhân nguyên tử bị nung nóng chảy thành nuclôn Câu 11: Phản ứng nhiệt hạch phản ứng phân hạch hai phản ứng hạt nhân trái ngược vì: A phản ửng tỏa, phản ứng thu lượng B phản ứng xảy nhiệt độ thấp, phản ứng xảy nhiệt độ cao C phản ứng tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn, phản ứng phá vỡ hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ D phản ứng diễn biến chậm, phản ứng diễn biến nhanh Câu 12: Phát biểu sau phản ứng nhiệt hạch không ? A phản ứng nhiệt hạch phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng B phản ứng xảy nhiệt độ cao (hàng trăm triệu độ) C xét lượng tỏa đơn vị khối lượng phản ứng nhiệt hạch tỏa lượng lớn nhiều phản ứng phân hạch D Phản ứng xảy nhiệt độ bình thường Câu 13: Để phản ứng nhiệt hạch xảy nhiệt độ phải đạt: A hàng nghìn độ B hàng trăm độ C hàng triệu độ D hàng trăm triệu độ Câu 14: Chọn kết luận đúng: A phản ứng phân hạch tỏa lượng phản ứng nhiệt hạch B phản ứng phân hạch tỏa lượng nhiều phản ứng nhiệt hạch C phản ứng phân hạch tỏa lượng phản ứng nhiệt hạch D phản ứng phân hạch tỏa lượng có thểt hơn, nhiều phản ứng nhiệt hạch Tuyensinh247.com 129 Câu 15: Chọn câu kết luận Nếu xét theo khối lượng nhiên liệu thì: A lượng tỏa phản ứng phân hạch nhiều lượng tỏa phản ứng nhiệt hạch B lượng tỏa phản ứng phân hạch lượng tỏa phản ứng nhiệt hạch C lượng tỏa phản ứng phân hạch lượng tỏa phản ứng nhiệt hạch D lượng tỏa phản ứng phân hạch nhiều hơn, hay lượng tỏa phản ứng nhiệt hạch Câu 16 Phản ứng phân hạch U235 dùng lò phản ứng hạt nhân bom nguyên tử Tìm khác biệt lò phản ứng bom nguyên tử A số nơtron giải phóng phản ứng phân hạch bom nguyên tử nhiều lò phản ứng B lượng trung bình nguyên tử urani giải phóng bom nguyên tử nhiều hơn lò phản ứng C lò phản ứng số nơtron gây phản ứng phân hạch khống chế D lò phản ứng số nơtron cần để gây phản ứng phân hạch nhỏ bom nguyên tử Câu 17 Tìm phát biểu sai phản ứng nhiệt hạch: A kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng toả lượng B phản ứng kết hợp toả lượng bé phản ứng phân hạch, tính theo khối lượng nhiên liệu phản ứng kết hợp toả lượng nhiều C phản ứng kết hợp toả lượng nhiều, làm nóng môi trường xung quanh nên gọi phản ứng nhiệt hạch D bom H ứng dụng phản ứng nhiệt hạch dạng phản ứng nhiệt hạch không kiểm soát Câu 18: Hạt nhân sau phân hạch? A 238 B 235 C 157 N D 239 92 U 92 U 94 Pu Câu 19: Phần lớn lượng giải phóng phân hạch là: A động nơtron phát B động mảnh C lượng phôtôn tia  D tương tác mảnh 37 Câu 20: Cho phản ứng hạt nhân 37 17Cl  p18Ar  n , khối lượng hạt nhân m(Ar) = 36,956889u, m(Cl) = 36,956563u, m(n) = 1,008670u, m(p) = 1,007276u, 1u = 931,5MeV/c Năng lượng mà phản ứng toả thu vào bao nhiêu? A toả 1,60218 MeV B thu vào 1,60218 MeV -19 C toả 2,562112.10 J D thu vào 2,562112.10-19J Tuyensinh247.com 130 30 Câu 21: Cho phản ứng hạt nhân 27 13Al 15P  n , khối lượng hạt nhân m = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn = 1,008670u, 1u = 931,5Mev/c2 Năng lượng mà phản ứng tỏa hay thu là: A thu 4,275152MeV B tỏa 2,673405MeV -13 C toả 4,277.10 J D thu 4,277.10-13J Câu 22: Cho phản ứng hạt nhân 94 Be + 11 H  X + 63 Li Hãy cho biết phản ứng tỏa lượng hay thu lượng Xác định lượng tỏa thu vào Biết mBe = 9,01219 u; mp = 1,00783 u; mLi = 6,01513 u; mX = 4,0026 u; 1u = 931,5 MeV/c2 A tỏa 2,133MeV B thu 2,133MeV C tỏa 3,132MeV D thu 3,132MeV Câu 23: Cho phản ứng hạt nhân: 31 T + 21 D  42 He + X +17,6MeV Biết NA=6,02.1023, tính lượng toả từ phản ứng tổng hợp 2g Hêli A.52,976.1023MeV B.5,2976.1023MeV C.2,012.1023MeV D.2,012.1024MeV Câu 24: Tổng hợp hạt nhân heli 24 He từ phản ứng hạt nhân 11H 37Li24He  X Mỗi phản ứng tỏa lượng 17,3 MeV Biết NA=6,02.1023, lượng tỏa tổng hợp 0,5 mol heli A 5,2.1024 MeV B 3,4.1024 MeV C 2,6.1024 MeV D 1,3.1024 MeV *Câu 25: Biết phản ứng nhiệt hạch 12 D12D23He  n tỏa lượng 3,25MeV Biết độ hụt khối 12 D mD  0,0024u 1u = 931,5MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 23 He là: A 2,57 MeV/nuclon B 1,22 MeV/nuclon C 7,72 MeV/nuclon D 0,407 MeV/nuclon *Câu 26: Chọn câu đúng: Bom nhiệt hạch (hay bom khnh khí) dùng phản ứng hạt nhân D + T   + n Hay 12 H 13H 24 He 01n Tính lượng toả có 1kmol He tạo thành vụ nổ Cho mD = 2,0136u; mT = 3,0160u; mHe = 4,0015u; mn = 1,0087; 1u = 931,5MeV/c2; NA = 6,02.1023 (mol-1) A 174,06.1013 (J) B 174,06.1010 (J) C 17,406.109 (J) D 17,4.108 (J) *Câu 27: Cho phản ứng hạt nhân: 31T 12D24He  X Biết độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He 0,009106u; 0,002491u; 0,030382u 1u=931,5 MeV/c Phản ứng tỏa hay thu lượng A thu 17,499 MeV B tỏa 20,025 MeV C tỏa 17,499 MeV D thu 15,017 MeV Tuyensinh247.com 131 *Câu 28: Hạt nhân triti dơtơri tham gia phản ứng nhiệt hạch sinh hạt nhân heli nơtrôn Cho biết độ hụt khối hạt nhân triti mT = 0,0087u, hạt nhân dơtơri mD =0,0024u, hêli mHe =0,0305u, 1u=931,5 MeV/c2 Năng lượng phản ứng tỏa là: A 18,07 MeV B 1,807 MeV C 15,21 MeV D 8,107 MeV *Câu 29: Dùng hạt prôtôn có động 1,6 MeV bắn vào hạt nhân liti ( 37 Li ) đứng yên Giả sử sau phản ứng thu hai hạt giống có động không kèm theo tia  Biết lượng tỏa phản ứng 17,4 MeV Động hạt sinh A 19,0 MeV B 15,8 MeV C 9,5 MeV D 7,9 MeV *Câu 30: Dùng hạt  bắn phá hạt nhân nitơ đứng yên thu hạt proton hạt nhân ôxi theo phản ứng: 24  147 N  178 O  11 p Biết khối lượng hạt phản ứng là: m  4,0015 u; mN  13,9992 u; mO  16,9947 u; mp= 1,0073 u 1u=931,5 MeV/c Nếu bỏ qua động hạt sinh động tối thiểu hạt  : A 1,503 MeV B 29,069 MeV C 1,211 MeV D.3,007 MeV *Câu 31: Dùng prôtôn có động 5,45 MeV bắn vào hạt nhân 94 Be đứng yên Phản ứng tạo hạt nhân X hạt α Hạt α bay theo phương vuông góc với phương tới prôtôn có động MeV Khi tính động hạt, lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử số khối chúng Năng lượng tỏa phản ứng A 3,125 MeV B 4,225 MeV C 1,145 MeV D 2,125 MeV *Câu 32: Chọn câu đúng: Hạt  có động K  = 3,51 MeV bay đến đập vào hạt nhân nhôm đứng yên gây phản ứng:  1327Al 1530P  X Biết phản ứng thu vào lượng 4,176.1013 J Lấy gần khối lượng hạt sinh theo số khối mP = 30u mx = 1u, 1u = 931,5 MeV/c2, c=3.108 m/s, biết hai hạt sinh có động Tìm vận tốc hạt nhân phốtpho (vP) hạt X(vx) A vP = 2,4.106m/s; vx = 13,2.106m/s B vP = 1,7.105m/s; vx = 9,3.105m/s C vP = 6,6.106 m/s; vx = 1,2.106m/s D vP = 1,7.106m/s; vx = 9,3.106m/s *Câu 33: Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ  biến thành hạt nhân Y Biết hạt nhân X có số khối A, hạt  phát có tốc độ v Lấy khối lượng hạt nhân số khối tính theo đơn vị u Tốc độ hạt nhân Y A 2v A4 B 4v A4 C 4v A4 D 2v A4 *Câu 34: Bắn proton vào hạt nhân 37 Li đứng yên Phản ứng tạo hai hạt nhân X giống bay với tốc độ theo phương hợp với phương tới proton góc 600 Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đon vị u số khối Tỉ số tốc độ proton tốc độ hạt nhân X A Tuyensinh247.com B C D 132 *Câu 35: Một hạt nhân X đứng yên, phóng xạ  biến thành hạt nhân Y Gọi m1 m2, v1 v2, K1 K2 tương ứng khối lượng, tốc độ, động hạt  hạt nhân Y Hệ thức sau đúng? A v1 m2 K   v2 m1 K1 B v2 m2 K1   v1 m1 K C v1 m1 K1   v2 m2 K D v1 m2 K1   v2 m1 K *Câu 36 : Hạt  có động K = 3,1MeV đập vào hạt nhân nhôm đứng yên gây phản 30 ứng 27 13Al 15P  n , khối lượng hạt nhân m = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn = 1,008670u, 1u = 931,5 Mev/c2 Giả sử hai hạt sinh có độ lớn vận tốc Động hạt n A Kn = 0,0138 MeV B Kn = 0,4128 MeV C Kn = 0,2367 MeV D.Kn =0,046 MeV *Câu 37: Hạt nhân 210 84 Po đứng yên phóng xạ  , sau phóng xạ đó, động hạt  A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân D nhỏ động hạt nhân *Câu 38: Một lò phản ứng phân hạch có công suất 200 MW Cho toàn lượng mà lò phản ứng sinh phân hạch 235U đồng vị bị tiêu hao trình phân hạch Coi năm có 365 ngày; phân hạch sinh 200 MeV; số A-vô-ga-đrô NA = 6,02.1023 mol-1 Khối lượng 235U mà lò phản ứng tiêu thụ năm A 461,6 g B 461,6 kg C 230,8 kg D 230,8 g *Câu 39: Trong phản ứng phân hạch urani U235 lượng trung bình tỏa hạt nhân bị phân hạch 200 MeV Biết NA=6,02.1023 hạt/mol, 1kg U235 phân hạch hoàn toàn tỏa lượng A 8,2.1013 J B 4,1.1013 J C 5,2.1013 J D 8,2.1010 J *Câu 40: ta dùng prôtôn có 2,0MeV vào Nhân 37 Li đứng yên thu hai nhân X có động Năng lượng liên kết hạt nhân X 28,3MeV độ hụt khối hạt 37 Li 0,0421u Cho 1u = 931,5MeV/c2, c=3.108 m/s; khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ số khối Tốc độ hạt nhân X bằng: A 1,96m/s B 2,20m/s C 2,16.107m/s D 1,93.107m/s **Câu 41: Dùng hạt  có động 7,7 MeV bắn vào hạt nhân 147 N đứng yên gây phản ứng  + 147 N  11 p + 178 O Hạt prôtôn bay theo phương vuông góc với phương bay tới hạt  Cho khối lượng hạt nhân m = 4,0015u; mp = 1,0073u; mN14 = 13,9992u mO17 = 16,9947u Biết 1u = 931,5 MeV/c2 Động hạt 178 O A 6,145 MeV Tuyensinh247.com B 2,214 MeV C 1,345 MeV D 2,075 MeV 133 **Câu 42: Pôlôni 210 84 Po phóng xạ  biến đổi thành chì Pb Biết khối lượng hạt nhân Po; ; Pb là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u 1u = 931,5 MeV Biết ban đầu Po c2 đứng yên, lấy c=3.108 m/s Vận tốc tia  A 1,67.107 m/s B 2,12.107 m/s C 1,2 107 m/s D 1,2 107 m/s **Câu 43: Hạt nhân U234 đứng yên trạng thái tự phóng xạ  tạo thành hạt X Cho lượng liên kết riêng hạt , hạt X hạt U 7,15 MeV, 7,72 MeV 7,65 MeV Lấy khối lượng hạt tính theo u xấp xỉ số khối chúng Động hạt  A 12,06 MeV B 14,10 MeV C 15,26 MeV D 13,86MeV **Câu 44: Người ta dùng hạt proton bắn vào hạt nhân 37 Li đứng yên, để gây phản ứng 1 p + 37 Li  2 Biết phản ứng tỏa lượng hai hạt  có động Lấy khối lượng hạt theo đơn vị u gần số khối chúng Góc  tạo hướng hạt  là: A Có giá trị B 600 C 1600 D 1200 **Câu 45: Cho prôtôn có động KP = 2,25MeV bắn phá hạt nhân Liti 37 Li đứng yên Sau phản ứng xuất hai hạt X giống nhau, có động có phương chuyển động hợp với phương chuyển động prôtôn góc φ Cho biết mp = 1,0073u; mLi = 7,0142u; mX = 4,0015u; 1u = 931,5 MeV/c2 Coi phản ứng không kèm theo phóng xạ gamma giá trị góc φ A 39,450 B 167,40 C 72,90 D 83,70 **Câu 46: Dùng p có động K1 bắn vào hạt nhân 49 Be đứng yên gây phản ứng: p  49 Be    36 Li Phản ứng tỏa lượng W=2,1MeV Hạt nhân 36 Li hạt  bay với động K2  3,58MeV K3  4MeV Tính góc hướng chuyển động hạt  hạt p (lấy gần khối lượng hạt nhân, tính theo đơn vị u, số khối) A 450 B 900 C 750 D 1200 **Câu 47: Cho proton có động MeV bắn hạt nhân 37 Li đứng yên sinh hai hạt X có chất giống không kèm theo xạ gamma Biết hai hạt X có động Cho mLi=7,0144u; mp=1,00728u; mX=4,0015u; 1u = 931,5 MeV/c2 Xác định góc tạo vectơ vận tốc hai hạt X A 100 B 160,40 C.120,30 D 176,70 **Câu 48: Bắn hạt proton có động Wp vào hạt nhân Beri đứng yên sinh phản ứng p + Be 2 He Li Hướng bay hạt nhân He Li hợp với góc 150 Động hạt nhân He Li 4,5 MeV Lấy tỉ lệ khối lượng tỉ lệ số khối chúng Động p Tuyensinh247.com 134 A 5,625MeV B 6,816 MeV C 7,236 MeV D 4,243 MeV 26 **Câu 49 : Mặt trời có công suất xạ 3,8.10 (W) Giả thiết sau giây mặt trời có 200 triệu heli tạo kết chu trình 12 H  24 He +2 e  Chu trình đóng góp phần trăm vào công suất xạ mặt trời Biết chu trình tỏa lượng 26,8 MeV, cho NA=6,02.1023 , lấy khối lượng mol 24 He 4g/mol A 24% B 44% C 34% D 54% **Câu 50: Bắn hạt  vào hạt nhân nguyên tử nhôm đứng yên gây phản ứng 30  27 13Al 15P  n Biết phản ứng thu lượng 2,70 MeV; giả sử hai hạt tạo thành bay với vận tốc phản ứng không kèm theo xạ gamma Lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị u có giá trị số khối chúng Động hạt  A 3,10 MeV B 2,7 MeV C 1,35 MeV D 1,55 MeV **Câu 51: Bắn hạt anpha vào hạt nhân nitơ 147 N đứng yên tạo phản ứng He147N  11 H + 17 O Phản ứng thu lượng E =1,21MeV.Giả sử hai hạt sinh có vectơ vận tốc Động hạt anpha:(xem khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần số khối nó) A.1,36MeV B.1,65MeV C 1.63MeV D 1.56MeV **Câu 52: Một tàu phá băng công suất 16MW Tàu dùng lượng phân hạch hạt nhân U235 Trung bình phân hạch tỏa 200 MeV Nhiên liệu dùng lò U làm giàu đến 12,5% (tính theo khối lượng) Hiệu suất lò 30%, biết N A=6,02.1023 hạt/mol Hỏi tàu làm việc liên tục tháng cần kg nhiên liệu (coi ngày làm việc 24 giờ, tháng tính 30 ngày) A 40,44 kg B 80,9 kg C 10,11 kg D 24,3 kg **Câu 53: Trong phản ứng phân hạch urani U235 lượng trung bình tỏa hạt nhân bị phân hạch 200 MeV Một nhà máy điện nguyên tử dùng nguyên liệu urani, có công suất 500.000 KW, hiệu suất 20% Lượng tiêu thụ hàng năm (365 ngày) nhiên liệu urani A 961kg B.1121 kg C 1352,5 kg D 1421 kg **Câu 54: Trong phản ứng dây chuyền hạt nhân 235U , phản ứng thứ có 100 hạt nhân 235 U bị phân rã hệ số nhân notron 1,6 Tính tổng số hạt nhân bị phân rã đến phản ứng thứ 101 A 5,45.1023 B 3,24.1022 C 6,88.1022 D 6,22.1023 139 94 **Câu 55: Biết U235 bị phân hạch theo phản ứng sau : 01 n 235 92 U  53 I  39Y 30 n Khối lượng hạt tham gia phản ứng: mU = 234,99332u; mn = 1,0087u; mI = 138,8970u; mY = 93,89014u; 1uc2 = 931,5MeV Nếu có lượng hạt nhân U235 đủ nhiều, giả sử ban đầu ta kích thích cho 1010 hạt U235 phân hạch theo phương trình sau phản ứng dây chuyền xảy khối hạt nhân với hệ số nhân nơtrôn k = Coi phản ứng không phóng xạ Tuyensinh247.com 135 gamma Năng lượng toả sau phân hạch dây chuyền (kể phân hạch kích thích ban đầu): A 175,85MeV B 21,27.1013MeV C 5,45.1013MeV D 8,79.1012MeV **Câu 56: Trong trình va chạm trực diện êlectrôn pôzitrôn, có huỷ cặp tạo thành hai phôtôn chuyển động theo hai chiều ngược nhau, phôtôn có lượng MeV Cho me = 0,511 MeV/c2 Động hạt trước va chạm A 1,489 MeV B 0,745 MeV C 2,98 MeV D 2,235 MeV CHỦ ĐỀ 3: PHÓNG XẠ Câu 1: Hãy chọn câu Quá trình phóng xạ hạt nhân trình A thu lượng B tỏa lượng C không thu, không tỏa lượng D có trường hợp thu, có trường hợp tỏa lượng Câu 2: Tia đâm xuyên yếu bốn tia  ,   ,   ,  là: A  B   C   D  Câu 3: Quá trình phóng xạ thay đổi cấu tạo hạt nhân? A phóng xạ  B phóng xạ   C phóng xạ   D phóng xạ  Câu 4: Hạt nơtrino xuất phóng xạ A phóng xạ  B phóng xạ   C phóng xạ   D phóng xạ  Câu 5: Phóng xạ phản ứng nhiệt hạch A phản ứng hạt nhân B phản ứng hạt nhân tỏa lượng C phản ứng hạt nhân tự phát D phản ứng tổng hợp hạt nhân Câu 6: Phóng xạ phân hạch hạt nhân A có hấp thụ nơtron chậm B phản ứng hạt nhân thu lượng C phản ứng hạt nhân tỏa lượng D phản ứng hạt nhân Câu 7: Phóng xạ mà so với hạt nhân mẹ hạt nhân tiến ô bảng hệ thống tuần hoàn phóng xạ? A  B   C   D  Câu 8: Để tăng chu kỳ bán rã phóng xạ cần: A tăng khối lượng chất phóng xạ B giảm khối lượng chất phóng xạ C tăng nhiệt độ cho chất phóng xạ Tuyensinh247.com 136 D thay đổi chu kỳ bán rã chất phóng xạ Câu 9: Khi nói tia  , phát biểu sau sai A tia  có khả đâm xuyên mạnh tia X B tia  sóng điện từ C tia  có bước sóng lớn bước sóng tia X D tia  không mang điện Câu 10: Khi nói tia  , phát biểu sau sai? A Tia  có khả đâm xuyên mạnh tia X B Tia  sóng điện từ C Tia  có tần số lớn tần số tia X D Tia  không mang điện Câu 11: Tia phóng xạ không bị lệch điện trường, từ trường là: A  B   C   D  Câu 12: Khi bay điện trường tia phóng xạ bị lệch nhiều là: A  B  C  D Cả ba tia Câu 13: Tốc độ tia  vào cỡ A 2.107 km/s B 2.104 km/s C 3.108 m/s D 106 m/s Câu 14 Chu kỳ bán rã chất phóng xạ thời gian sau đó: A tượng phóng xạ lặp lại cũ B số hạt nhân chất phóng xạ bị phân rã C độ phóng xạ tăng gấp lần D khối lượng chất phóng xạ tăng lên lần so với khối lượng ban đầu Câu 15: Chon câu sai nói tia  A bị lệch xuyên qua điện trường hay từ trường B làm ion hoá chất khí C làm phát quang số chất D có khả đâm xuyên yếu Câu 16: Chon câu sai Tia  A gây nguy hại thể B có khả đâm xuyên mạnh C không bị lệch điện trường từ trường D có bước sóng lớn tia Rơnghen Câu 17: Các tia không bị lệch điện trường từ trường A tia  tia  B tia  tia  C tia  tia Rơnghen D tia  tia Rơnghen Câu 18: Chọn câu sai nói tia  Tuyensinh247.com 137 A bị lệch điện trường nhiều tia  B xuyên qua nhôm dày cỡ mm C có vận tốc gần vận tốc ánh sáng D làm ion hóa môi trường mạnh so với tia  234 206 U biến đổi thành hạt nhân 82 Pb phóng xạ Câu 19: Hạt nhân 92 A  - B - C  D  + Câu 20: Chọn câu sai nói tia  A không mang điện tích B có chất tia X C có khả đâm xuyên lớn D có vận tốc nhỏ vận tốc ánh sáng Câu 21: Bức xạ sau có bước sóng ngắn A Tia hồng ngoại B Tia X C Tia tử ngoại D Tia  Câu 22: Chọn câu phát biểu Tia  A dòng nguyên tử hêli bị iôn hoá B dòng electron C sóng điện từ có bước sóng ngắn D Dòng hạt nhân nguyên tử hiđro Câu 23: Chọn câu sai câu sau: A tia  dòng hạt nhân nguyên tử hêli B tia  + dòng hạt có khối lượng với electron mang điện tích nguyên tố dương C tia  - dòng electron nên phóng từ hạt nhân D tia  làm ion hóa môi trường mạnh tia  Câu 24: Tính chất sau tính chất chung tia  ,  ,  ? A có khả iôn hoá môi trường B bị lệch điện trường từ trường C có tác dụng lên phim ảnh D mang lượng Câu 25: Các tia xếp theo khả xuyên thấu tăng dần ba tia xuyên qua không khí A  ,  ,  B  ,  ,  C  ,  ,  D  ,  ,  Câu 26: Phản ứng sau phản ứng hạt nhân nhân tạo 239 234 A 236 B 238 92U  n 92 U 92U  He 90Th C 24 He147N 178O11He 30 D 27 13 Al +  15 P  n Câu 27: Ban đầu có N0 hạt nhân mẫu chất phóng xạ nguyên chất có chu kỳ bán rã T Sau khoảng thời gian t=0,5T, kể từ thời điểm ban đầu, số hạt nhân chưa bị phân rã mẫu chất phóng xạ Tuyensinh247.com 138 A N0 B N0 C N0 D N0 Câu 28: Chất phóng xạ iốt 131 53 I có chu kì bán rã ngày Lúc đầu có 200g chất Sau 24 ngày, số gam iốt phóng xạ bị biến thành chất khác là: A 50g B 25g C 150g D 175g Câu 29: Ban đầu có N0 hạt nhân chất phóng xạ Giả sử sau giờ, tính từ lúc ban đầu, có 75% số hạt nhân N0 bị phân rã Chu kì bán rã chất A B C D Câu 30: Ban đầu có N0 hạt nhân đồng vị phóng xạ Sau kể từ thời điểm ban đầu, có 87,5% số hạt nhân đồng vị bị phân rã Chu kì bán rã đồng vị A 27 B C 30 D 47 Câu 31: Đồng vị X chất phóng xạ, có chu kì bán rã T Ban đầu có mẫu chất X nguyên chất, hỏi sau số hạt nhân phân rã nửa số hạt nhân X lại A 0,71T B 0,58T C 2T D T Câu 32: Ban đầu có lượng chất phóng xạ X nguyên chất, có chu kì bán rã T Sau thời gian t = 2T kể từ thời điểm ban đầu, tỉ số số hạt nhân chất phóng xạ X phân rã thành hạt nhân nguyên tố khác số hạt nhân chất phóng xạ X lại là: A Câu 33: Đồng vị B 234 92 U C D sau chuỗi phóng xạ    biến đổi thành 206 82 Pb Số phóng xa    chuỗi A phóng xạ  , phóng xạ   B phóng xạ  , phóng xạ   C 10 phóng xạ  , phóng xạ   D 16 phóng xạ  , 12 phóng xạ   *Câu 34: Trong tập hợp hạt nhân sau, chọn tập hợp mà tất hạt nhân thuộc họ phóng xạ tự nhiên? A U238; Th230; Pb208; Ra226; Po214 B Am241; Np237; Ra225; Rn219; Bi207 C Th232; Ra224; Tl206; Bi212; Rn220 D Np237; Ra225; Bi213; Tl209;Fr221 206 *Câu 35: Một chất phóng xạ pôlôni 210 84 Po phát tia  biến đổi thành chì 82 Pb Cho chu kì bán rã 210 84 Po 138 ngày Ban đầu (t=0) có mẫu pôlôni nguyên chất Tại thời điểm t 1, tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu Tại thời điểm t2=t1+276, tỉ số số hạt nhân pôlôni số hạt nhân chì mẫu A 25 B 16 C D 15 206 *Câu 36: Hạt nhân urani 238 92U sau chuỗi phân rã, biến đổi thành hạt nhân chì 82 Pb Trong trình đó, chu kì bán rã 238 92U biến thành hạt nhân chì 4,47.10 năm Một khối đá Tuyensinh247.com 139 18 phát có chứa 1,188.1020 hạt nhân 238 hạt nhân 206 92U 6,239.10 82 Pb Giả sử khối đá lúc hình thành không chứa chì tất lượng chì có mặt sản phẩm phân rã 238 92U Tuổi khối đá phát A 6,3.109 năm B 3,5.107 năm C 3,3.108 năm D 2,5.106 năm *Câu 37: Có hai mẫu chất phóng xạ A B thuộc chất có chu kỳ bán rã T = 138,2 ngày có khối lượng ban đầu Tại thời điểm quan sát , tỉ số số hạt nhân hai mẫu chất NB  2, 72 Tuổi mẫu A nhiều mẫu B NA A 199,5 ngày B 198,5 ngày C 190,4 ngày D 189,8 ngày 24  A *Câu 38: Hạt nhân 11 Mg phân rã  biến thành hạt nhân z X với chu kỳ bán rã 15 Lúc đầu mẫu Na nguyên chất Tại thời điểm khảo sát thấy tỉ số khối lượng AZ X khối lượng Na có mẫu 0,75 Hãy tìm tuổi mẫu Na A 1,112 B 2,111 C 12,11giờ D 21,11 *Câu 39: Chất phóng xạ X có chu kì bán rã T1 Chất phóng xạ Y có chu kì bán rã T2=2T1 Trong khoảng thời gian, chất phóng xạ Y có số hạt nhân lại 1/4 số hạt nhân Y ban đầu số hạt nhân X bị phân rã A 1/16 số hạt nhân X ban đầu B 15/16 số hạt nhân X ban đầu C 7/8 số hạt nhân X ban đầu D 1/8 số hạt nhân X ban đầu *Câu 40: Giả sử ban đầu có mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T biến thành hạt nhân bền Y Tại thời điểm t1 tỉ lệ hạt nhân Y hạt nhân X Tại thời điểm t2  t1  2T tỉ lệ A B C 12 D 15 *Câu 41: Chất phóng xạ X phóng xạ thành hạt nhân bền Y Tại thời điểm t người ta đo tỉ số số hạt nhân Y số hạt nhân X mẫu :1, sau 300 ngày tỉ số 23 :1 Chu kì bán rã X A 150 ngày B 200 ngày C 75 ngày D 100 ngày *Câu 42: Cho chu kì bán rã U238 4,5.10 năm, U235 7,13.108 năm Hiện quặng thiên nhiên có lẫn U238 U235 theo tỉ lệ số nguyên tử 140:1 Giả sử thời điểm hình thành trái đất tỉ lệ 1:1 Hãy tính tuổi trái đất A 3.109 năm B 4.109 năm C 109 năm D 109 năm 206 *Câu 43: Chất phóng xạ pôlôni 210 84 Po phát tia  biến đổi thành chì 82 Pb Cho chu kì bán rã 210 84 Po 138 ngày Ban đầu (t=0) có mẫu pôlôni nguyên chất Tại thời điểm t, tỉ số khối lượng Pb Po 0,4062 Tìm tuổi mẫu Po nói A 138 ngày B 276 ngày C 414 ngày D 69 ngày 210 *Câu 44: Một chất phóng xạ pôlôni 84 Po phát tia  biến đổi thành bền X với chu kì bán rã 138 ngày Tại thời điểm t thỉ số khối lượng chất X Po 103:35 Tuổi mẫu chất Tuyensinh247.com 140 A 138 ngày B 276 ngày C 414 ngày *Câu 45: Hiện urani tự nhiên chứa hai đồng vị phóng xạ số hạt 238 U Biết chu kì bán rã 1000 235 U 238 D 69 ngày 235 U 238 U , với tỷ lệ số hạt 235 U U 7,00.10 năm 4,50.10 năm Cách năm, urani tự nhiên có tỷ lệ số hạt 235 U số hạt 238 U ? 100 A 2,74 tỉ năm B 2,22 tỉ năm C.1,74 tỉ năm D 3,15 tỉ năm *Câu 46: Ngày tỉ lệ số nguyên tử U235 0,72% urani tự nhiên, lại U238 Cho biết chu kì bán rã chúng 7,04.108 năm 4,46.109 năm Tỉ lệ U235 urani tự nhiên vào thời kì trái đất tạo thánh cách 4,5 tỉ năm là: A.30,26% B.46% C.23,23% D.16% 24 *Câu 47: Trong thời gian kể từ thời điểm ban đầu t=0, lượng chất phóng xạ 11 Na có 28 10 nguyên tử bị phân rã, thời gian sau 45 (kể từ t=0) có 1,25.1027 nguyên tử bị phân rã Chu kì bán rã Na A 22,5 B 10 C 30 D 15 *Câu 48: Để xác định lượng máu bệnh nhân người ta tiêm vào máu người lượng nhỏ dung dịch chứa đồng vị phóng xạ Na24 (chu kỳ bán rã 15 giờ) có độ phóng xạ 2Ci Sau 7,5 người ta lấy 1cm3 máu người thấy có độ phóng xạ 502 phân rã/phút Thể tích máu người bao nhiêu? A 6,25 lít B.8,84 lít C.5,52 lít D 4,60 lít *Câu 49: Thành phần đồng vị phóng xạ C14 có khí có chu kỳ bán rã 5568 năm Mọi thực vật sống Trái Đất hấp thụ cacbon dạng CO chứa lượng cân C14 Trong mộ cổ, người ta tìm thấy mảnh xương nặng 18g với độ phóng xạ 112 phân rã/phút Hỏi vật hữu chết cách lâu, biết độ phóng xạ từ C14 1g xương động vật sống 12 phân rã/phút A 5934năm B 7689năm C 3246 năm D 5275 năm *Câu 50: Một mẫu phóng xạ Ra226 nguyên chất với chu kì bán rã 1570 năm Biết tổng số nguyên tử ban đầu 6,023.1023 Số nguyên tử Ra226 bị phóng xạ năm thứ 786 là: A 1,5.1020 B 1,88.1020 C 2,02.1020 D 1,24.1020 *Câu 51: Poloni Po210 chất phóng xạ  với chu kì bán rã 138 ngày (1 nguyên tử Po phóng xạ phát hạt  trở thành đồng vị bền) Một mẫu Po210 nguyên chất có khối lượng ban đầu 0,01 g Các hạt  phát hứng lên tụ điện phẳng có điện dung F , lại nối đất Biết tất hạt  sau đập vào tụ tạo thành nguyên tử He Cho NA=6,02.1023 mol-1 Sau phút hiệu điện hai tụ điện là: A 3,2V B 80 V C 20 V D 40 V **Câu 52: Để đo chu kì bán rã chất phóng xạ   , người ta dùng máy đếm xung Máy bắt đầu đếm thời điểm t = Đến thời điểm t = 7,6 ngày máy đếm n1 xung Đến thời điểm t2=2t1 máy điếm n2=1,25n1 Chu kì bán rã lượng phóng xạ Tuyensinh247.com 141 A 3,8 ngày B 7,6 ngày C 3,3 ngày D 6,6 ngày **Câu 53 Đồng vị  Si phóng xạ – Một mẫu phóng xạ  Si ban đầu thời gian phút có 190 nguyên tử bị phân rã sau thời gian phút có 17 nguyên tử bị phân rã Xác định chu kì bán rã chất A 2,6 h B 3,6 h C 4,6h D 5,6 h 206 **Câu 54: Chất phóng xạ pôlôni 210 84 Po phát tia  biến đổi thành chì 82 Pb Cho chu kì bán rã 210 84 Po 138 ngày Ban đầu (t=0) có mẫu pôlôni nguyên chất Tại thời điểm t, tỉ số số hạt nhân Pb số hạt nhân Po mẫu 4:1, sau 552 ngày tỉ số khối lượng hạt nhân Po Pb mẫu bao nhiêu, lấy khối lượng mol hạt nhân số khối chúng A 105: 8137 B 8137:105 C 1:79 D 79:1 -8 226 **Câu 55: Một hạt bụi 88 Ra có khối lượng 1,8.10 (g) nằm cách huỳnh quang 1cm Màn có diện tích 0,03cm Hỏi sau phút có chấm sáng màn, biết chu kì bán rã Ra 1590 năm: A.50 B.95 C.120 D.150 **Câu 56: Một bệnh nhân điều trị đồng vị phóng xạ, dùng tia γ để diệt tế bào bệnh Thời gian chiếu xạ lần đầu t =20 phút, sau tháng bệnh nhân phải tới bệnh viện khám bệnh tiếp tục chiếu xạ Biết đồng vị phóng xạ có chu kỳ bán rã T = tháng (t [...]... tính Câu 185: Một con lắc đơn được treo vào trần thang máy tại nơi có g = 10m/s 2 Khi thang máy đứng n thì con lắc có chu kì dao động là 1s Chu kì của con lắc khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc 2,5m/s2 là A 0,89s B 1,12s C 1,15s D 0,87s Câu 186 Một con lắc đơn được treo vào trần một thang máy chuyển động theo phương thẳng đứng Lấy g = 10m/s2 Để chu kì dao động điều hòa của con lắc tăng 2%... đang nằm cân bằng thì người ta tạo một điện trường đều E = 105 V/m trong khơng gian bao quanh con lắc có hướng dọc theo trục lò xo trong khoảng thời gian nhỏ Δt = 0,01 s và coi rằng trong thời gian này vật chưa kịp dịch chuyển Sau đó con lắc dao động với biên độ là A 10 cm B 1 cm C 2 cm D 20 cm **Câu 220(Đề ĐH – 2 012) : Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài 1 m và vật nhỏ có khối lượng 100 g mang... vận tốc của con lắc bằng khơng thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc 2,5m/s2 Con lắc sẽ tiếp tục dao động điều hòa trong thang máy với năng lượng dao động : A 150 mJ B 129 ,5 mJ C 111,7 mJ D 188,3 mJ **Câu 223 Treo con lắc đơn thực hiện dao động bé trong thang máy khi đứng n với biên độ góc 0,1rad Lấy g=9,8m/s2 Khi vật nặng con lắc đang đi qua vị trí cân bằng thì thang máy đột... A 100cm/s B 50cm/s C 50 2 cm/s D 50m/s Câu 122 Một con lắc lò xo dao động điều hồ theo phương nằm ngang với tần số góc 10 rad/s Biết rằng khi động năng và thế năng bằng nhau thì vận tốc của vật có độ lớn bằng 0,5m/s Biên độ dao động của con lắc là A 5cm B 5 2 cm C 6cm D 10 2 cm *Câu 123 Một con lắc lò xo nằm ngang có khối lượng m = 200g đang dao động theo phương thẳng đứng Chiều dài tự nhiên của... 300 C 450 D 430 Dang 5 Sự trùng phùng dao động Câu 211: Hai con lắc đơn dao động với các chu kì T1 = 6,4s và T2 = 4,8 s Khoảng thời gian giữa hai lần chúng cùng đi qua vị trí cân bằng và chuyển động về cùng một phía liên tiếp là A 11,2s B 5,6s C 30,72s D 19,2s Câu 212: Một con lắc đồng hồ có chu kì T0 = 2s và một con lắc đơn dài 1m có chu kì T chưa biết Con lắc đơn dao động nhanh hơn con lắc đồng hồ... bằng một nửa thế năng d.Chu kì tần số của động năng thế năng Câu 127 : Một con lắc lò xo dao động điều hòa Biết lò xo có độ cứng 36 N/m và vật nhỏ có khối lượng 100g Lấy 2 = 10 Động năng của con lắc biến thiên theo thời gian với tần số A 6 Hz B 3 Hz C 12 Hz D 1 Hz *Câu 128 : Một vật dao động điều hồ theo thời gian có phương trình x = A.cos2( t +  /3) thì động năng và thế năng cũng dao động tuần hồn... lò xo được treo vào thang máy đang đứng n và dao động điều hòa với biên độ 2cm Tính biên độ dao động của vật sau khi thang rơi tự do xuống dưới, biết vật đang ở biên trên thì thang bắt đầu rơi A 1cm B 2 cm C 5 cm D 4 cm **Câu 137 Trong thang máy treo một con lắc lò xo có độ cứng 25N/m, vật nặng có khối lượng 400 g Khi thang máy đứng n ta cho con lắc dao động điều hồ, chiều dài con lắc thay đổi từ 32cm...  Câu 129 : Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với phương trình x = Acost Người ta thấy cứ sau 0,5(s) động năng lại bằng thế năng thì tần số dao động con lắc sẽ là: A (rad/s) B 2(rad/s) C  (rad/s) 2 D 4(rad/s) e.Giữ lò xo *Câu 130: Con lắc lò xo dao động điều hồ theo phương ngang với biên độ A Đúng lúc lò xo giãn nhiều nhất thì người ta giữ cố định điểm chính giữa của lò xo khi đó con lắc... hòa của nó khi thang máy đứng n thì thang máy phải chuyển động đi lên A nhanh dần đều với gia tốc 0,388m/s2 B nhanh dần đều với gia tốc 3,88m/s2 C chậm dần đều với gia tốc 0,388m/s2 D chậm dần đều với gia tốc 3,88m/s2 *Câu 187 Một con lắc đơn được treo ở trần một thang máy Khi thang máy đi xuống nhanh dần đều và sau đó chậm dần đều với cùng một gia tốc thì chu kỳ dao động điều hòa của con lắc lần lượt... đang đứng n trên mặt phẳng nằm ngang Một viên bi khối lượng m = 10 g bay với vận tốc vo = 10m/s theo phương ngang đến gắn vào quả cầu và sau đó quả cầu cùng viên bi dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang Bỏ qua ma sát và sức cản khơng khí Biên độ dao động của hệ là A 5cm B 10cm C 12, 5cm D.2,5cm *Câu 143 Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật M có khối lượng 400g và lò xo có hệ số cứng 40N/m đang
- Xem thêm -

Xem thêm: bai tap trac nghiem vat ly 12 theo dang chuyen de co dap an, bai tap trac nghiem vat ly 12 theo dang chuyen de co dap an, bai tap trac nghiem vat ly 12 theo dang chuyen de co dap an

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay