Tong hop ly thuyet sinh hoc 12on thi tot nghiep vadai hoc

40 628 1
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 09:54

Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN I Gen Khái niệm - Gen đoạn ADN mang thông tin mã hoá cho chuỗi pôlipeptit hay phân tử ARN - Vd: Gen Hb mã hoá chuỗi pôlipeptit , gen tARN mã hoá cho phân tử tARN Cấu trúc chung gen cấu trúc (gen mã hóa chuỗi Polipepetit) Gen cấu trúc mã hoá prôtêin gồm vùng trình tự nuclêôtit: Vùng điều hòa Nhận biết liên kết ARN polimeraza → khởi động phiên mã Chứa trình tự Nucleotit điều hòa trình phiên mã Gen cấu trúc (gen mã hóa protein) Vùng mã hóa SV nhân sơ: gen không phân mảnh (chỉ có exon) SV nhân thực: gen phân mảnh (đoạn exon xen kẽ đoạn intron) Mang tín hiệu kết thúc: UAA, UAG, UGA Vùng kết thúc Mạch gốc 5’P 3’ OH Vùng điều hòa Mạch bổ sung Vùng mã hóa Vùng kết thúc 5’P 3’OH Nhớ nhanh mạch gốc: 3’ ông OH đào điều hòa mã hóa khúc kết thúc GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) phân 5’ P Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 II Mã di truyền Khái niệm - Mã di truyền trình tự xếp nuclêôtit gen (mạch gốc) quy định trình tự xếp axit amin prôtêin Cần nhớ Mã di truyền mã ba Với loại Nu → có 43 = 64 ba (61 ba mã hóa a.amin; ba kết thúc không mã hóa a.min:UAA, UAG, UGA) Đặc điểm (1) Mã di truyền đọc từ điểm theo chiều 3’ → 5’, theo ba, không gối lên (2) Mã di truyền có tính phổ biến (tất loài có chung mã di truyền, trừ vài ngoại lệ) (3) Mã di truyền có tính đặc hiệu: ba mã hóa a.amin (4) Mã di truyền có tính thoái hoá: aa mã hóa từ nhiều ba khác GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN Sơ lƣợc: - Thời điểm: Quá trình nhân đôi ADN pha S kì trung gian - Địa điểm: Nhân tế bào (TB nhân thực); vùng nhân (TB nhân sơ) - Mục đích nhân đôi ADN tạo nên phân tử ADN để chuẩn bị bước vào trình nguyên phân tạo chia cho tế bào - Chiều tổng hợp: 5’ – 3’ Nhân đôi ADN Diễn biến (1) Bước 1:(Tháo xoắn phân tử ADN) -Nhờ enzim tháo xoắn, mạch phân tử ADN tách dần → chạc hình chữ Y lộ mạch khuôn (2) Bước 2:(Tổng hợp mạch ADN mới) - Enzim ADN polimeraza tổng hợp mạch nhờ mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung (A – T; G – X): + Mạch tổng hợp liên tục: Có mạch khuôn chiều 3’ 5’ + Mạch tổng hợp ngắt quãng: Có mạch khuôn chiều 5’ 3’ Chúng tổng hợp theo đoạn( Okazaki) nối lại với (3) Bước 3:( phân tử ADN tạo thành) - Mỗi phân tử ADN gồm mạch: + mạch phân tử ADN ban đầu( bán bảo toàn) + mạch tổng hợp GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 PHIÊN MÃ VÀ DỊCH MÃ Phiên mã Cấu trúc chức loại ARN: (1) ARN thông tin (mARN): Mạch thẳng, làm khuôn cho trình dịch mã (2) ARN vận chuyển (tARN): Mỗi phân tử tARN có ba đối mã (anticôdon) đầu để liên kết với axit amin tương ứng Vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tham gia tổng hợp chuỗi pôlipeptit (3) ARN ribôxôm( rARN): Là thành phần kết hợp với prôtêin tạo nên ribôxôm Cơ chế phiên mã: (Tổng hợp ARN ) - Phiên mã trình tổng hợp ARN mạch khuôn ADN Diễn biến (1) ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn lộ mạch gốc có chiều 3’ - 5’ bắt đầu phiên mã ARN polimeraza trượt mạch gốc theo chiều 3’=>5’ (2) mARN tổng hợp theo chiều 5’- 3’, nu mạch gốc liên kết với nu tự theo nguyên tắc bổ sung A-U, G- X, T-A, X-G (vùng gen phiên mã song đóng xoắn ngay) (3) Khi ARN polimeraza gặp tín hiệu kết thúc dừng phiên mã Một phân tử mARN giải phóng * Lưu ý: Ở sinh vật nhân thực mARN sau tổng hợp cắt bỏ đoạn Intron, nối đoạn Exon tạo thành mARN trưởng thành sẵn sằng tham gia dịch mã * Kết quả: Tạo nên phân tử mARN mang thông tin di truyền từ gen tới ribôxôm để làm khuôn tổng hợp prôtêin Dịch mã Hoạt hoá axit amin: - Nhờ enzim đặc hiệu ATP axit amin hoạt hoá gắn với tARN tương ứng tạo axit amin- tARN( aa- tARN) Tổng hợp chuỗi pôlipeptit: - Ribôxôm gắn với mã mở đầu AUG Met-tARN (anticôdon UAX) bổ sung xác với côdon mở đầu - Các aa-tARN vận chuyển axit amin tới, anticôdon tARN bổ sung với côdon mARN Enzim xúc tác hình thành liên kết peptit axit amin - Ribôxôm dịch chuyển đến côdon tiếp tiếp tục tiếp xúc với mã kết thúc (không có axit amin vào Riboxom) dừng dịch mã hoàn tất Một chuỗi GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 Polipeptit hình thành - Nhờ enzim đặc hiệu axit amin (Met) cắt khỏi chuỗi tạo thành chuỗi polipeptit hoàn chỉnh Sau hình thành cấu trúc bậc cao thực chức sinh học Protein - Một nhóm ribôxôm (pôlixôm) gắn với mARN giúp tăng hiệu suất tổng hợp prôtêin ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG GEN Khái niệm - Điều hoà hoạt động gen điều hoà lượng sản phẩm gen tạo tế bào đảm bảo cho hoạt động sống tế bào phù hợp với điều kiện môi trường phát triển bình thường thể Điều hòa hoạt động gen mức độ phiên mã, dịch mã, sau phiên mã - Ở sinh vật nhân sơ điều hoà hoạt động gen chủ yếu mức độ phiên mã Cấu trúc opêron Lac E.Coli Opêron gen cấu trúc liên quan chức phân bố liền có chung chế điều hòa hoạt động Cấu trúc Ôperon Lac: Z,Y,A: Là gen cấu trúc mã hóa cho enzim phân giải Lactozo O: Vùng vận hành trình tự nu đặc biệt để protein ức chế liên kết ngăn cản phiên mã P: Vùng khởi động có trình tự nu để ARN polimeraza liên kết khởi động trình phiên mã Gen điều hòa không nằm Operon có vai trò điều hòa hoạt động Operon Cơ chế điều hoà Hoạt động ôpêron Lac: Khi môi trƣờng lactôzơ: gen điều hoà tổng hợp prôtêin ức chế Prôtêin ức chế gắn vào vùng vận hành (O)  gen cấu trúc không phiên mã Khi môi trƣờng có lactôzơ: Lactôzơ chất cảm ứng gắn với prôtêin ức chế  prôtêin ức chế bị biến đổi không gắn vào vùng vận hành ARN polimeraza liên kết với vùng khởi động tiến hành phiên mã  mARN Z, Y, A tổng hơp dịch mã tạo enzim phân hủy Lactozo Khi Lactozo cạn kiệt protein ức chế lại liên kết với vùng (O) trình phiên mã dừng lại GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 ĐỘT BIẾN GEN I Khái niệm dạng đột biến gen Khái niệm - Đột biến gen biến đổi cấu trúc gen, liên quan đến cặp nuclêôtit (đột biến điểm) làm thay đổi trình tự nu tạo alen - Tất gen bị đột biến với tần số thấp (10-6 – 10-4) - Thể đột biến cá thể mang gen đột biến biểu kiểu hình Các dạng đột biến gen (1) Đột biến thay cặp nuclêôtit (2) Đột biến thêm cặp nuclêôtit: Mã di truyền bi đọc sai kể từ vị trí xảy đột biến → thay đổi trình tự axit amin → thay đổi chức protein II Nguyên nhân - Bên ngoài: tác nhân vật lý (tia phóng xạ, tia tử ngoại…), hoá học (các hoá chất 5BU, NMS…) hay sinh học(1 số virut…) - Bên trong: rối loạn trình sinh lí hóa sinh tế bào III Cơ chế phát sinh đột biến gen (1) Sự kết cặp không nhân đôi ADN - Trong trình nhân đôi, kết cặp không theo nguyên tắc bổ sung → phát sinh đột biến gen Ví dụ: G* (dạng hiếm) kết hợp T: Tạo đột biến G – X thành A - T (2) Tác động tác nhân gây đột biến - Tia tử ngoại (UV): làm bazơ Timin mạch liên kết với nhau đột biến - 5-brômua uraxin ( 5BU) gây đột biến thay cặp A-T G-X A – T → A - 5BU → G – 5BU → G - X - Virut viêm gan B, virut hecpet… đột biến IV Hậu (1) Đột biến gen có hại, có lợi, vô hại (2) Phần lớn đột biến điểm thường vô hại (trung tính) (3) Tính có hại đột biến phụ thuộc môi trường, tổ hợp gen V Vai trò ý nghĩa đột biến gen Đối với tiến hoá - Đột biến gen làm xuất alen tạo biến dị di truyền phong phú nguồn nguyên liệu cho tiến hoá Đối với thực tiễn - Cung cấp nguyên liệu cho trình tạo giống nghiên cứu di truyền GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 NHIỄM SẮC THỂ VÀ ĐỘT BIẾN CẤU TRÖC NHIỄM SẮC THỂ I Cấu trúc siêu hiển vi nhiễm sắc thể  Hình thái: chứa trình tự nucleotit đặc biệt (1) Tâm động: vị trí liên kết với thoi phân bào (2) Trình tự đầu mút: bảo vệ NST, giúp NST không dính vào (3) Trình tự khởi đầu tái bản: trình tự ADN bắt đầu nhân đôi  Cấu trúc hiển vi Đoạn ADN (146 cặp Nu) + protein Histon → Nucleoxom → Sợi (đk 11nm) → Sợi chất nhiễm sắc (đk 30nm) → Sợi siêu xoắn (300nm) → Cromatic (đk 700nm) II Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Đột biến cấu trúc NST biến đổi cấu trúc NST, chất xếp lại gen NST Mất đoạn - NST bị đoạn làm giảm số lượng gen NST  thường gây chết Ví dụ: Mất đoạn NST số gây hội chứng mèo kêu - Ưng dụng: loại khỏi NST gen không mong muốn số giống trồng Lặp đoạn - Một đoạn NST lặp lại hay nhiều lần  tăng số lượng gen NST - Làm tăng giảm cường độ biểu tính trạng (có lợi có hại) Ví dụ: Lúa Đại mạch đột biến lặp đoạn → tăng hoạt tính enzim amilaza Đảo đoạn: - Một đoạn NST bị đứt đảo ngược 1800 nối lại  làm thay đổi trình tự gen NST  làm ảnh hưởng đến hoạt động gen Ví dụ: muỗi, đột biến đảo đoạn lặp lại nhiều lần → tạo nên loài Chuyển đoạn: - Sự trao đổi đoạn NST xảy NST không tương đồng (Chú thích hình bên)  thay đổi kích thước, cấu trúc gen, nhóm gen liên kết  giảm khả sinh sản Ví dụ: người, đột biến chuyển đoạn NST số 22 NST số → NST 22 ngắn → ung thư máu ác tính GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 ĐỘT BIẾN SỐ LƢỢNG NHIỄM SẮC THỂ Khái niệm: Đột biến số lượng NST thay đổi số lượng NST tế bào Gồm loại: đột biến lệch bội ( dị bội ), đột biến đa bội I Đột biến lệch bội Khái niệm: Đột biến dị bội làm thay đổi số lượng NST hay số cặp tương đồng Phân loại Bộ NST lưỡng bội: tồn -Thể mộ (2n-1): cặp NST NST cặp gồm có hình dạng tương đối giống nhau: -Thể không (2n -2) : cặp NST NST bố mẹ -Thể ba (2n +1): cặp NST thêm NST Ví dụ: 2n = 8, có NST tồn thành cặp (mỗi cặp gọi -Thể bốn (2n +4): cặp NST thêm NST cặp NST tương đồng) Cơ chế phát sinh a) Trong giảm phân - Do phân ly NST không bình thường hay số cặp kết tạo giao tử thiếu, thừa NST (n -1; n + giao tử lệch nhiễm) - Các giao tử kết hợp với giao tử bình thường  thể lệch bội b) Trong nguyên phân - Trong nguyên phân số cặp NST phân ly không bình thường hình thành tế bào lệch bội Tế bào lệch bội tiếp tục nguyên phân  phần thể có tế bào bị lệch bội  thể khảm Hậu quả: tử vong, giảm sức sống, giảm khả sinh sản… Ý nghĩa Đột biến lệch bội cung cấp nguyên liệu cho tiến hoá chọn giống II Đột biến đa bội Khái niệm - Là dạng đột biến làm tăng số nguyên lần NST đơn bội loài lớn 2n - Phân loại:  Theo NST: đa bội lẻ (3n, 5n, 7n…); đa bội chẵn (4n, 6n, 8n,…)  Theo nguồn gốc: tự đa bội (sự gia tăng số NST từ loài); dị đa bội gia tăng số NST từ loài khác nhau) Cơ chế phát sinh Tự đa bội - Dạng 3n kết hợp giao tử n với giao tử 2n (giao tử lưỡng bội) - Dạng 4n kết hợp giao tử 2n lần nguyên phân hợp tử tất cặp NST không phân ly Dị đa bội - Do tượng lai xa đa bội hoá GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 Hậu vai trò đột biến đa bội - Tế bào đa bội thường có số lượng ADN tăng gấp bội  tế bào to, quan sinh dưỡng lớn, sinh trưởng phát triển mạnh khả chống chịu tốt - Đột biến đa bội đóng vai trò quan trọng tiến hoá (hình thành loài mới) trồng trọt (tạo trồng suất cao ) GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƢỢNG DI TRUYỀN QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LY I Phƣơng pháp nghiên cứu di truyền học Menđen Phương pháp lai - Bước 1: Tạo dòng chủng tính trạng - Bước 2: Lai dòng chủng khác biệt nhiều tính trạng phân tích kết lai đời F1, F2, F3 - Bước 3: Sử dụng toán xác suất phân tích kết lai → giả thuyết, giải thích, kết - Bước 4: Chứng minh giả thuyết phép lai phân tích Phương pháp phân tích lai Menđen - Tỷ lệ phân ly F2 xấp xỉ 3:1 - Cho F2 tự thụ phấn phân tích tỷ lệ phân ly F3 Menđen thấy tỷ lệ 3: F2 thực chất tỷ lệ 1:2:1 II Hình thành học thuyết khoa học Giả thuyết Menđen - Mỗi tính trạng cặp nhân tố di truyền quy định tế bào nhân tố di truyền không hoà trộn vào - Giao tử chứa thành viên cặp nhân tố di truyền - Khi thụ tinh giao tử kết hợp với cách ngẫu nhiên Chứnh minh giả thuyết - Mỗi giao tử chứa thành viên cặp nhân tố di truyền hình thành loại giao tử loại chiếm 50% ( 0,5) - Xác suất đồng trội 0,5 x 0,5=0,25 (1/4) - Xác suất dị hợp tử 0,25+ 0,25=0,5 (2/4) - Xác suất đồng lặn 0,5X 0,5=0,25 (1/4) Quy luật phân ly - Mỗi tính trạng cặp alen quy định : có nguồn gốc từ bố, có nguồn gốc từ mẹ - Các alen bố mẹ tồn tế bào thể cách riêng rẽ không hoà trộn vào - Khi hình thành giao tử alen phân ly đồng giao tử cho 50% giao tử chứa alen 50% giao tử chứa alen III Cơ sở tế bào học quy luật phân ly: Quan niệm sau Menđen -Trong tế bào sinh dưỡng gen NST tồn thành cặp -Khi giảm phân tạo giao tử alen, NST phân ly đồng giao tử Quan niệm đại - Mỗi gen chiếm vị trí xác định NST gọi locut - Một gen tồn trạng thái khác trạng thái gọi alen GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) 10 Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HOÁ I Các chứng tiến hoá Bằng chứng giải phẫu so sánh a) Cơ quan tương đồng - Các quan loài khác bắt nguồn từ quan loài tổ tiên quan giữ chức khác Ví dụ: Chi trước mèo, cá voi, dơi, người b Cơ quan thoái hóa (cũng quan tương đồng) - Có nguồn gốc từ quan loài tổ tiên không chức tiêu giảm Ví dụ: Xương cùng, ruột thừa khôn người b) Cơ quan tương tự - Những quan thực chức không bắt nguồn từ ngồn gốc Ví dụ: cánh chim cánh ong, gai xương rồng gai hoa hồng Bằng chứng tế bào học sinh học phân tử - Các tế bào loài sinh vật sử dụng chung mã di truyền gồm 20 loại axit amin để cấu tạo nên prôtêin chứng tỏ chúng tiến hoá từ tổ tiên chung - Những loài có quan hệ họ hàng gần → trình tự nucleotit, axit amin giống ngược lại Bằng chứng trực tiếp Hoá thạch Bằng chứng tiến hóa BC tế bào sinh học phân tử Bằng chứng gián tiếp BC giải phẫu Cơ quan tƣơng đồng (cùng nguồn gốc, khác chức năng) Cơ quan thoái hóa Cơ quan tƣơng tự (cùng chức năng, khác nguồn gốc) GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) 26 Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN Nội dung a) Quần thể sinh vật - Xu hướng trì kích thước không đổi trừ có biến đổi bất thường môi trường - Số lượng sinh nhiều so với số lượng sống sót đến tuổi trưởng thành b) Biến dị - Các cá thể sinh lứa có sai khác (biến dị cá thể) biến dị di truyền cho đời sau - Tác động trực tiếp ngoại cảnh hay tập quán hoạt động động vật gây biến đổi đồng loạt theo hướng xác định tương ứng với điều kiện ngoại cảnh có ý nghĩa chọn giống tiến hoá c) Chọn lọc - Chọn lọc tự nhiên: giữ lại cá thể thích nghi với môi trường sống đào thải cá thể thích nghi - Chọn lọc nhân tạo: giữ lại cá thể có biến dị phù hợp với nhu cầu người loại bỏ cá thể có biến dị không mong muốn đồng thời chủ động tạo sinh vật có biến dị mong muốn d) Nguồn gốc loài: Các loài trái đất tiến hoá từ tổ tiên chung Ý nghĩa học thuyết Đacuyn - Nêu lên nguồn gốc loài - Giải thích thích nghi sinh vật đa dạng sinh giới -Các trình chọn lọc tác động lên sinh vật làm phân hoá khả sống sót sinh sản chúng qua tác động lên quần thể CLTN CLNT Tiến hành - Môi trường sống - Do người Đối tượng - Các sinh vật tự nhiên - Các vật nuôi trồng - Do điều kiện môi trường sống khác - Do nhu cầu khác Nguyên nhân người - Những cá thể thích nghi với môi - Những cá thể phù hợp với nhu cầu trường sống sống sót khả người sống sót khả sinh sản cao dẫn đến số lượng ngày sinh sản cao dẫn đến số lượng Nội dung tăng ngày tăng - Các cá thể thích nghi với môi - Các cá thể không phù hợp với nhu trường sống ngược lại cầu người ngược lại Thời gian - Tương đối dài - Tương đối ngắn - Sinh vật tự nhiên ngày - Vật nuôi trồng ngày đa Kết đa dạng phong phú dạng phong phú - Hình thành nên loài - Hình thành nên nòi thứ GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) 27 Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 HỌC THUYẾT TIẾN HOÁ TỔNG HỢP HIỆN ĐẠI I Quan niệm tiến hoá nguồn nguyên liệu tiến hóa Tiến hoá nhỏ - Tiến hoá nhỏ trình biến đổi cấu trúc di truyền quần thể (biến đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể) - Quy mô nhỏ: quần thể → hình thành loài Tiến hoá lớn - Là trình biến đổi quy mô lớn, trải qua hàng triệu năm, làm xuất đơn vị phân loại loài như: chi, họ, bộ, lớp, ngành * Lưu ý: Hình thành loài ranh giới tiến hóa nhỏ tiến hóa lớn Nguồn biến dị di truyền quần thể - Nguồn nguyên liệu cung cấp cho trình tiến hoá biến dị di truyền ( BDDT ) di nhập gen - Biến dị di truyền Biến dị đột biến (biến dị sơ cấp ) Biến dị tổ hợp (biến dị thứ cấp ) II Các nhân tố tiến hoá Đột biến - Đột biến làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen quần thể - Tần số đột biến nhỏ: từ 10-6 – 10-4 (nhưng thể có nhiều gen nên tần số đột biền gen lại lớn) - Đột biến gen cung cấp nguồn nguyên liệu sơ cấp cho trình tiến hoá Di - nhập gen - Di nhập gen tượng trao đổi cá thể giao tử quần thể - Di nhập gen làm thay đổi thành phần kiểu gen tần số alen quần thể, làm xuất alen quần thể Chọn lọc tự nhiên (CLTN ) - CLTN trình phân hoá khả sống sót sinh sản cá thể với kiểu gen khác quần thể - CLTN tác động trực tiếp lên kiểu hình gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, tần số alen quần thể - CLTN quy định chiều hướng tiến hoá CLTN nhân tố tiến hoá có hướng - Tốc độ thay tần số alen tuỳ thuộc vào + Chọn lọc chống gen trội + Chọn lọc chống gen lặn Các yếu tố ngẫu nhiên - Làm thay đổi tần số alen theo hướng không xác định - Sự biến đổi ngẫu nhiên cấu trúc di truyền hay xảy với quần thể có kích GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) 28 Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 thước nhỏ Giao phối không ngẫu nhiên (giao phối có chọn lọc, giao phối cận huyết, tự phối ) - Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen quần thể theo hướng tăng dần thể đồng hợp, giảm dần thể dị hợp - Giao phối không ngẫu nhiên nhân tố tiến hoá - Giao phối không ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giảm đa dạng di truyền Loài I Khái niệm loài sinh học Khái niệm - Loài hay nhóm quần thể gồm cá thể có khả giao phối với tự nhiên, cho đời có sức sống khả sinh sản lại cách li sinh sản với nhóm quần thể khác tương tự Tiêu chuẩn phân biệt - Cách li sinh sản tiêu chuẩn khách quan để phân biệt quần thể loài hay khác loài => Hai quần thể loài → cách li sinh sản→ hai loài khác - Loài thân thuộc loài có hình thái giống cách li sinh sản với + Hạn chế: - Chỉ áp dụng cho loài sinh sản hữu tính, không áp dụng cho loài SSVT - Khó nhận biết quần thể cách li sinh sản với cách li mức độ II CƠ CHẾ CÁCH LI SINH SẢN GIỮA CÁC LOÀI Cách li nơi (cùng địa lý, khác sinh cảnh) Cách li tập tính (tập tính sinh sản khác nhau) Cách li trước hợp tử Cách li mùa vụ (Mùa sinh sản khác nhau) Cách li học (Cấu tạo CQSS khác nhau) Cách li sinh sản Ngăn cản tạo lai Cách li sau hợp tử Ngăn cản tạo lai hữu thụ GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) 29 Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH LOÀI I Hình thành loài khác khu vực địa lý CL địa lí QT A QT A1 Nhân tố tiến hóa QT A2 CLTN QT A3 CLSS Khác biệt * TSAL * TSKG Loài - Cách li địa lí cách li sinh sản (mà làm cá thể quần thể có hội giao phối với nhau) Khi cách li sinh sản xuất → loài hình thành (Lưu ý: cách lí địa lí không hình thành loài mà ngăn cản cá thể giao phối với → cách li sinh sản Loài hình thành có cách li sinh sản) - Hình thành loài đường cách li địa lí gặp nhiều loài động vật có khả phát tán mạnh - Các ly địa lý có vai trò trì khác biệt vốn gen quần thể nhân tố tiến hóa tạo II Hình thành loài khu vực địa lý Cách li tập tính ĐB gen → thay đổi tập tính giao phối → khác biệt vốn gen→ CLSS→ Loài Hình thành loài khu vực địa lý Cách li sinh thái ĐV di chuyển → khác ổ sinh thái → phân hóa vốn gen → CLSS → Loài Lai xa đa bội hóa Lai xa + đa bội hóa → khác biệt NST → CLSS → Loài GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) 30 Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 NGUỒN GỐC SỰ SỐNG SỰ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG QUA CÁC ĐẠI ĐỊA CHẤT I Hóa thạch 1) Định nghĩa Hóa thạch di tích sinh vật sống thời đại trước, tồn lớp đất đá vỏ Trái Đất 2) Sự hình thành hóa thạch - Sinh vật chết→ phần mềm bị phân hủy phần cứng lại đất + Đất bao phủ ngoài, tạo khoảng trống bên > hóa thạch khuôn + Các chất khoáng lấp đầy khoảng trống, hình thành sinh vật đá > hóa thạch khuôn - Sinh vật bảo tồn nguyên vẹn băng, hổ phách, không khí khô 3) ý nghĩa - Xác định lịch sử xuất hiện, phát triển, diệt vong sinh vật - Xác định tuổi lớp đất đá chứa chúng phân tích đồng vị phóng xạ 14 C: chu kì bán rã 5730 năm → xác định tuổi 75.000 năm 238 U: chu kì bán rã 4,5 tỉ năm → xác định tuổi trăm triệu - tỉ năm - Nghiên cứu lịch sử vỏ đất II Lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất Hiện tượng trôi dạt lục địa - Là tượng di chuyển lục địa (các phiến kiến tạo) lớp dung nham nóng chảy bên nóng chảy Sinh vật đại địa chất GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) 31 Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 - Các đại: Nhớ nhanh THÁI – NGUYÊN - CỔ - TRUNG – TÂN - Các kỉ: THÁI : NGUYÊN : CỔ : Cấm Ông Si Đi Cà Cambri Ocdovic Silua Đêvon Cacbon TRUNG : Trâu Giống Khỉ Triat Jura Kreta (Phấn trắng) TÂN : Tam tứ Đệ tam Đệ tứ Phê Pecmi SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƢỜI I Quá trình phát sinh loài ngƣời đại 1.Bằng chứng nguồn gốc động vật loài người a) Sự giống người động vật có vú (thú) * Giải phẫu so sánh - Cơ quan tương tự: tay ngón, phân hóa, đẻ nuôi sữa - Cơ quan thoái hóa: ruột thừa, nếp thịt khóe mắt * Bằng chứng phôi sinh học KL: Người thú có chung nguồn gốc b.Các đặc điểm giống người vượn người ngày - Cao 1,5 – 2m - Bộ xương: 12 – 13 đôi x sườn, -6 đốt cùng, 32 - Có nhóm máu: A, B, O, AB - Bộ gen người tinh tinh giống 98% → họ hàng gần với Tinh Tinh - Kích thước, hình dạng tinh trùng; cấu tạo thai; chu kì kinh nguyệt… - Biểu lộ tình cảm vui, buồn… → Chứng tỏ: Người vượn người có nguồn gốc chung có quan hệ họ hàng Những giai đoạn trình phát sinh loài Người - Loài xuất sớm chi Homo Homo habilis - Người đại Homo sapiens loài người tồn - Từ loài vượn người cổ đại tiến hóa hình thành Homo để sau tiếp tục tiến hóa hình thành nên loài người H.Sapiens Thứ tự H.habilis  H.erectus  H.sapiens II Ngƣời đại tiến hóa văn hóa - Người đại có đặc điểm: Bộ não lớn, trí tuệ phát triển, có tiếng nói chữ viết - Bàn tay với ngón tay linh hoạt giúp chế tạo sử dụng công cụ lao động  Có khả tiến hóa văn hóa  XH ngày phát triển: từ công cụ đá  GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) 32 Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 sử dụng lửa  tạo quần áo  chăn nuôi, trồng trọt, KH – CN - Nhờ có tiến hóa văn hóa mà người nhanh chóng trở thành loài thống trị tự nhiên, có ảnh hưởng nhiều đến tiến hóa loài khác có khả điều chỉnh chiều hướng tiến hóa MÔI TRƢỜNG SỐNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI I MT sống nhân tố sinh thái Khái niệm phân loại MT a Khái niệm MT sống SV bao gồm tất nhân tố xung quanh SV, có tác động trực tiếp gián tiếp tới SV; làm ảnh hưởng đến tồn tại, sinh trưởng, phát triển hoạt động SV b Có 04 loại MT : MT cạn, MT nước, MT đất, MT SV Nồng độ O2 MT cạn cao MT nước Các nhân tố sinh thái Nhân tố sinh thái tất nhân tố MT có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới đời sống SV a Nhân tố sinh thái vô sinh: khí hậu, thổ nhưỡng, nước địa hình, b Nhân tố hữu sinh : vi SV, nấm, ĐV, TV người II Giới hạn sinh thái Giới hạn sinh thái Là khoảng giá trị xác định nhân tố sinh thái mà khoảng SV tồn phát triển - Khoảng thuận lợi : khoảng nhân tố sinh thái mức độ phù hợp cho SV sinh thực chức sống tốt - Khoảng chống chịu : khoảng nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lý SV Ổ sinh thái Ổ sinh thái loài “không gian sinh thái” mà tất nhân tố sinh thái MT nằm giới hạn sinh thái cho phép loài tồn phát triển dài lâu - Nơi ở: nơi cư trú loài GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) 33 Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ I QT SV trình hình thành QT SV QT SV Là tập hợp cá thể loài, sinh sống khoảng không gian xác định, vào thời gian định, có khả sinh sản tạo thành hệ Quá trình hình thành QT SV Các cá thể phát tán  MT  CLTN tác động  Những cá thể thích nghi  QT II Quan hệ cá thể QT SV Quan hệ hỗ trợ Là quan hệ cá thể loài nhằm hỗ trợ hoạt động sống lấy thức ăn,… - VD + Hiện tượng nối liền rễ thông + Chó rừng thường quần tụ đàn - Ý nghĩa: Giúp QT tồn ổn định, khai thác tối ưu nguồn sống, tăng khả sống sót sinh sản Quan hệ cạnh tranh Các cá thể loài cạnh tranh hoạt động sống - VD + TV cạnh tranh ánh sáng + ĐV cạnh tranh thức ăn, nơi ở, bạn tình - Ý nghĩa:+ Duy trì mật độ cá thể phù hợp QT + Đảm bảo thúc đẩy QT phát triển CÁC ĐẶC TRƢNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT I Tỉ lệ giới tính (đặc trưng quan trọng nhất) Tỉ lệ giới tính tỉ lệ số lượng cá thể đực QT - Tỉ lệ giới tính thay đổi chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố : MT sống, mùa sinh sản, sinh lý - Tỉ lệ giới tính QT đặc trưng quan trọng đảm bảo hiệu sinh sản QT điều kiện MT thay đổi II Nhóm tuổi - Có nhiều cách phân chia : Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản nhóm tuổi sau sinh sản Tuổi sinh lý thời gian sống đạt tới cá thể QT Tuổi sinh thái thời gian sống thực tế cá thể Tuổi QT tuổi bình quân cá thể QT GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) 34 Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 III Sự phân bố cá thể QT - Có kiểu phân bố với ý nghĩa cụ thể sau: + Phân bố nhóm : Các cá thể hỗ trợ chống lại điều kiện bất lợi - MT + Phân bố đồng điều : Làm giảm mức độ canh tranh cá thể QT + Phân bố ngẫu nhiên : SV tận dụng nguồn sống tiềm tàng MT IV Mật độ cá thể QT - Mật độ cá thể QT số lượng cá thể đơn vị diện tích hay thể tích QT - Mật độ cá thể QT có ảnh hưởng tới mức độ sử dụng nguồn sống MT, tới khả sinh sản tử vong cá thể V Kích thƣớc QT SV Kích thước tối thiểu kích thước tối đa Kích thước của QT số lượng cá thể (hoặc khối lượng hay lượng tích lũy cá thể) phân bố khoảng không gian QT Ví dụ: QT voi 25 con, QT gà rừng 200 - Kích thước tối thiểu số lượng cá thể mà QT cần có để trì phát triển - Kích thước tối đa giới hạn cuối số lượng mà QT đạt được, phù hợp với khả cung cấp nguồn sống MT Những nhân tố ảnh hưởng tới kích thước QT SV a Mức độ sinh sản QT Là số lượng cá thể QT sinh đơn vị thời gian b Mức tử vong QT Là số lượng cá thể QT bị chết đơn vị thời gian c Phát tán cá thể QT Phát tán xuất cư nhập cư - Xuất cư tượng số cá thể rời bỏQT đến nơi sống - Nhập cư tượng số cá thể nằm QT chuyển tới sống QT VI Tăng trƣởng QT - Điều kiện MT thuận lợi: Tăng trưởng theo tiềm sinh học (đường cong tăng trưởng hình chữ J) - Điều kiện MT không hoàn toàn thuận lợi: Tăng trưởng QT giảm (đường cong tăng trưởng hình chữ S) VII Tăng trƣởng QT ngƣời - Dân số giới tăng trưởng liên tục suốt trình phát triển lịch sử - Dân số tăng nhanh nguyên nhân chủ yếu làm cho chất lượng MT giảm sút  ảnh hưởng đến chất lượng sống người GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) 35 Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 BIẾN ĐỘNG SỐ LƢỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT I Biến động số lƣợng cá thể Biến động số lượng cá thể QT tăng giảm số lượng cá thể Biến động theo chu kì Là biến động xảy thay đổi có chu kì điều kiện MT Biến động số lượng không theo chu kì Là biến động xảy thay đổi bất thường MT tự nhiên hay hoạt động khai thác tài nguyên mức người gây nên II Nguyên nhân gây biến động điều chỉnh số lƣợng cá thể QT Nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể QT a Do thay đổi nhân tố sinh thái vô sinh (khí hậu, thổ nhưỡng) - Nhóm nhân tố vô sinh tác động trực tiếp lên SV mà không phụ thuộc vào mật độ cá thể QT nên gọi nhóm nhân tố không phụ thuộc mật độ QT b Do thay đổi nhân tố sinh thái hữu sinh (cạnh tranh cá thể đàn,kẻ thù ăn thịt) - Nhóm nhân tố hữu sinh bị chi phối mật độ cá thể QT nên gọi nhóm nhân tố sinh thái phụ thuộc mật độ QT Sự điều chỉnh số lượng cá thể QT - QT sống MT xác định có xu hướng tự điều chỉnh số lượng cá thể cách làm giảm làm tăng số lượng cá thể QT - Điều kiện sống thuận lợi  QT tăng mức sinh sản + nhiều cá thể nhập cư tới  kích thước QT tăng - Điều kiện sống không thuận lợi  QT giảm mức sinh sản + nhiều cá thể xuất cư  kích thước QT giảm Trạng thái cân QT Trạng thái cân QT trạng thái số lượng cá thể ổn định phù hợp với khả cung cấp nguồn sống MT QUẦN XÃ SINH VẬT VÀ MỘT SỐ ĐẶC TRƢNG CƠ BẢN CỦA QUẦN XÃ I Khái niệm quần xã SV Quần xã SV tập hợp QT SV thuộc nhiều loài khác nhau, sống không gian thời gian định - Các SV quần xã gắn bó với thể thống quần xã có cấu trúc tương đối ổn định II Một số số đặc trƣng quần xã Đặc trưng thành phần loài quần xã Thể qua: GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) 36 Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 a Số lượng loài số lượng cá thể loài: mức độ đa dạng quần xã, biểu thị biến động, ổn định hay suy thoái quần xã b Loài ưu loài đặc trưng - Loài ưu loài có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn hoạt động chúng mạnh - Loài đặc trưng loài có quần xã loài có số lượng nhiều hẳn loài khác quần xã Đặc trưng phân bố cá thể không gian quần xã Có kiểu phân bố: - Phân bố theo chiều thẳng đứng - Phân bố theo chiều ngang Tuỳ thuộc vào nhu cầu sống loài giúp giảm bớt mức độ cạnh tranh, tận dụng nguồn sống III Quan hệ loài quần xã Các mối quan hệ sinh thái (Nghiên cứu bảng 40 SGK) - Quan hệ hỗ trợ : đem lại lợi ích hại cho loài khác Gồm mối quan hệ: Cộng sinh, hội sinh, hợp tác - Quan hệ đối kháng : quan hệ bên loài lợi bên loài bị hại, gồm mối quan hệ : Cạnh tranh, ký sinh, ức chế - cảm nhiễm, SV ăn SV khác Hiện tượng khống chế sinh học Khống chế sinh học tượng số lượng cá thể loài bị khống chế mức định không tăng giảm thấp tác động mối quan hệ hỗ trợ đối kháng loài quần xã DIỄN THẾ SINH THÁI I Khái niệm diễn sinh thái Diễn sinh thái trình biến đổi quần xã qua giai đoạn, tương ứng với biến đổi MT II Các loại diễn sinh thái Diễn nguyên sinh Diễn nguyên sinh diễn khởi đầu từ MT chưa có SV - Quá trình diễn diễn theo giai đoạn sau: + Giai đoạn tiên phong : Hình thành quần xã tiên phong + Giai đoạn : Hiai đoạn hỗn hợp, gồm quần xã thay đổi + Giai đoạn cuối : Hình thành quần xã ổn định Diễn thứ sinh Diễn thứ sinh diễn xuất MT có quần xã SV sống - Quá trình diễn diễn theo sơ đồ sau: + Giai đoạn đầu: Giai đoạn quần xã ổn định + Giai đoạn giữa: Giai đoạn gồm quần xã thay đổi + Giai đoạn cuối: Hình thành quần xã ổn đinh khác quần xã bị suy thoái GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) 37 Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 III Nguyên nhân gây diễn Nguyên nhân bên : Do tác động mạnh mẽ ngoại cảnh lên quần xã Nguyên nhân bên : cạnh trang gay gắt loài quần xã IV Tầm quan trọng việc nghiên cứu diễn sinh thái Giúp: - Khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên - Khắc phục biến đổi bất lợi MT HỆ SINH THÁI I Khái niệm hệ sinh thái Hệ sinh thái bao gồm quần xã SV sinh cảnh quần xã VD Hệ sinh thái ao, hồ, đồng ruộng, rừng…… Hệ sinh thái hệ thống sinh học hoàn chỉnh tương đối ổn định nhờ SV tác động lẫn đồng thời tác động qua lại với thành phần vô sinh II Các thành phấn cấu trúc hệ sinh thái Gồm có thành phần : Thành phần vô sinh (sinh cảnh ) + Các yếu tố khí hậu + Các yếu tố thổ nhưỡng + Nước xác SV MT Thành phần hữu sinh (quần xã SV ) Tuỳ theo chức dinh dưỡng hệ sinh thái chúng xếp thành nhóm: + SV sản xuất: TV … + SV tiêu thụ: ĐV … + SV phân giải:Vi SV, nấm, giun đất … III Các kiểu hệ sinh thái Trái Đất Gồm hệ sinh thái tự nhiên hệ sinh thái nhân tạo Hệ sinh thái tự nhiên Hệ sinh thái cạn Hệ sinh thái nước Hệ sinh thái nước Hệ sinh thái nước mặn Hệ sinh thái nhân tạo Hệ sinh thái nhân tạo đóng góp vai trò quan trọng sống người người phải biết sử dụng cải tạo1 cách hợp lí Hệ sinh thái nhân tạo người có bổ sung số yếu tố để hệ sinh thái tồn tại, phát triển B BỔ SUNG Hệ sinh thái nhân tạo có độ đa dạng thấp so với hệ sinh thái tự nhiên GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) 38 Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 TRAO ĐỔI VẬT CHẤT TRONG HỆ SINH THÁI I Trao đổi vật chất quần xã SV Chuỗi thức ăn - Một chuỗi thức ăn gồm nhiều loài có quan hệ dinh dưỡng với loài mắt xích chuỗi - Trong chuỗi thức ăn, mắt xích vừa có nguồn thức ăn mắt xích phía trước, vừa nguồn thức ăn mắt xích phía sau - Trong hệ sinh thái có hai loại chuỗi thức ăn: + Chuỗi thức ăn gồm SV tự dưỡng, sau đến ĐV ăn SV tự dưỡng tiếp ĐV ăn ĐV VD Ngô → chuột → cú mèo → VSV + Chuỗi thức ăn gồm SV phân giải mùn bã hữu cơ, sau đến loài ĐV ăn SV phân giải tiếp ĐV ăn ĐV VD Giun đất → lươn → cá → VSV Lưới thức ăn - Lưới thức ăn gồm nhiều chuỗi thức ăn có nhiều mắt xích chung - Quần xã SV đa dạng thành phần loài lưới thức ăn quần xã phức tạp Bậc dinh dưỡng Tập hợp loài SV có mức dinh dưỡng hợp thành bậc dinh dưỡng - Trong quần xã có nhiều bậc dinh dưỡng: + Bậc dinh dưỡng cấp (SV sản xuất, SV phân giải) + Bậc dinh dưỡng cấp (SV tiêu thụ bậc 1) + Bậc dinh dưỡng cấp (SV tiêu thụ bậc 2) ………………………………………………… II Tháp sinh thái Tháp sinh thái bao gồm nhiều hình chữ nhật xếp chồng lên nhau, hình chữ nhật có chiều cao nhau, chiều dài khác biểu thị độ lớn bậc dinh dưỡng - Ý nghĩa : Để xem xét mức độ dinh dưỡng bậc dinh dưỡng toàn quần xã - Có ba loại tháp sinh thái : tháp số lượng, tháp sinh khối, tháp lượng (chính xác nhất) CHU TRÌNH SINH ĐỊA HÓA VÀ SINH QUYỂN I Trao đổi vật chất qua chu trình sinh địa hóa Chu trình sinh địa hoá chu trình trao đổi chất tự nhiên - Một chu trình sinh địa hoá gồm có phần: tổng hợp chất, tuần hoàn vật chất tự nhiên, phân giải lắng đọng phần vật chất đất, nước II Một số chu trình sinh địa hoá O2, CO2, H2O, SV tự dưỡng (trong MT) SV phân giải SV dị dưỡng Hợp chất hữu (Protêin,gluxit,lipit) GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) 39 Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 Chu trình cacbon - Cacbon vào chu trình dạng cabon điôxit (CO2) - TV lấy CO2 để tạo chất hữu thông qua quang hợp - Khi sử dụng phân hủy hợp chất chứa cacbon, SV trả lại CO2 nước cho MT - Nồng độ khí CO2 bầu khí tăng gây thiên tai Trái Đất Chu trình nitơ - TV hấp thụ nitơ dạng muối amôn (NH4+) nitrat (NO3-) - Các muối hình thành tự nhiên đường vật lí, hóa học sinh học - Nitơ từ xác SV trở lại MT đất, nước thông qua hoạt động phân giải chất hữu vi khuẩn, nấm,… - Hoạt động phản nitrat vi khuẩn trả lại lượng nitơ phân tử cho đất, nước bầu khí Chu trình nước - Nước mưa rơi xuống đất, phần thấm xuống mạch nước ngầm, phần tích lũy sông , suối, ao , hồ,… - Nước mưa trở lại bầu khí dạng nước thông qua hoạt động thoát nước bốc nước mặt đất III Sinh Khái niệm sinh Sinh toàn SV sống lớp đất, nước không khí trái đất Các khu sinh học sinh Tập hợp hệ sinh thái tương tự địa lý, khí hậu SV làm thành khu sinh học (biôm) Có khu sinh học chủ yếu: - Khu sinh học cạn: đồng rêu đới lạnh, rừng thông phương Bắc - Khu sinh học nước ngọt: khu nước đứng khu nước chảy - Khu sinh học biển: + Theo chiều thẳng đứng: SV nổi, ĐV đáy, + Theo chiều ngang: vùng ven bờ vùng khơi DÕNG NĂNG LƢỢNG TRONG HỆ SINH THÁI I Dòng lƣợng hệ sinh thái Phân bố lượng trái đất - Mặt trời nguồn cung cấp lượng chủ yếu cho sống Trái Đất - SV sản xuất sử dụng tia sáng nhìn thấy(50% xạ) cho quang hợp - Quang hợp sử dụng khoảng 0,2-0,5% tổng lượng xạ để tổng hợp chất hữu Dòng lượng hệ sinh thái - Trong hệ sinh thái lượng truyền chiều từ SVSX qua bậc dinh dưỡng, tới MT Vật chất trao đổi qua chu trình sinh địa hóa - Càng lên bậc dinh dưỡng cao lượng giảm (theo quy luật hình tháp sinh thái) GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) 40 [...]... Giới hạn sinh thái Là khoảng giá trị xác định của một nhân tố sinh thái mà trong khoảng đó SV có thể tồn tại và phát triển - Khoảng thuận lợi : là khoảng của các nhân tố sinh thái ở mức độ phù hợp cho SV sinh thực hiện các chức năng sống tốt nhất - Khoảng chống chịu : khoảng của các nhân tố sinh thái gây ức chế cho hoạt động sinh lý của SV 2 Ổ sinh thái Ổ sinh thái của một loài là “không gian sinh thái”... hưởng của nhiều yếu tố như : MT sống, mùa sinh sản, sinh lý - Tỉ lệ giới tính của QT là đặc trưng quan trọng đảm bảo hiệu quả sinh sản của QT trong điều kiện MT thay đổi II Nhóm tuổi - Có nhiều cách phân chia : 1 Nhóm tuổi trước sinh sản, nhóm tuổi sinh sản và nhóm tuổi sau sinh sản 2 Tuổi sinh lý là thời gian sống có thể đạt tới của một cá thể trong QT 3 Tuổi sinh thái là thời gian sống thực tế của... giống nhau nhưng cách li sinh sản với nhau + Hạn chế: - Chỉ áp dụng cho loài sinh sản hữu tính, không áp dụng cho loài SSVT - Khó nhận biết được 2 quần thể cách li sinh sản với nhau và cách li ở mức độ nào II CƠ CHẾ CÁCH LI SINH SẢN GIỮA CÁC LOÀI Cách li nơi ở (cùng địa lý, khác sinh cảnh) Cách li tập tính (tập tính sinh sản khác nhau) Cách li trước hợp tử Cách li mùa vụ (Mùa sinh sản khác nhau) Cách... tại, sinh trưởng, phát triển và những hoạt động của SV b Có 04 loại MT là : MT trên cạn, MT nước, MT đất, MT SV Nồng độ O2 ở MT cạn cao hơn MT nước 2 Các nhân tố sinh thái Nhân tố sinh thái là tất cả những nhân tố MT có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống SV a Nhân tố sinh thái vô sinh: khí hậu, thổ nhưỡng, nước và địa hình, b Nhân tố hữu sinh : vi SV, nấm, ĐV, TV và con người II Giới hạn sinh. .. nhân tố sinh thái vô sinh (khí hậu, thổ nhưỡng) - Nhóm các nhân tố vô sinh tác động trực tiếp lên SV mà không phụ thuộc vào mật độ cá thể trong QT nên còn được gọi là nhóm nhân tố không phụ thuộc mật độ QT b Do sự thay đổi các nhân tố sinh thái hữu sinh (cạnh tranh giữa các cá thể cùng đàn,kẻ thù ăn thịt) - Nhóm các nhân tố hữu sinh luôn bị chi phối bởi mật độ cá thể của QT nên gọi là nhóm nhân tố sinh. .. niệm loài sinh học 1 Khái niệm - Loài là 1 hay 1 nhóm các quần thể gồm các cá thể có khả năng giao phối với nhau trong tự nhiên, cho ra đời con có sức sống và khả năng sinh sản nhưng lại cách li sinh sản với các nhóm quần thể khác tương tự 2 Tiêu chuẩn phân biệt - Cách li sinh sản là tiêu chuẩn khách quan để phân biệt 2 quần thể là cùng loài hay khác loài => Hai quần thể cùng loài → cách li sinh sản→... cả các nhân tố sinh thái của MT nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài đó tồn tại và phát triển dài lâu - Nơi ở: là nơi cư trú của một loài GV Phan Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) 33 Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 QUẦN THỂ SINH VẬT VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC CÁ THỂ TRONG QUẦN THỂ I QT SV và quá trình hình thành QT SV 1 QT SV Là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong... truyền và việc sàng lọc trước sinh - Là hình thức chuyên gia di truyền đưa ra các tiên đoán về khả năng đứa trẻ sinh ra mắc 1 tật bệnh di truyền và cho các cặp vợ chồng lời khuyên có nên sinh con tiếp theo không, nếu có thì làm gì để tránh cho ra đời những đứa trẻ tật nguyền - Kỹ thuật : chuẩn đoán đúng bệnh, xây dựng phả hệ người bệnh, chuẩn đoán trước sinh - Xét nghiệm trước sinh: Là xét nghiệm phân tích... thời có thể chủ động tạo ra các sinh vật có các biến dị mong muốn d) Nguồn gốc các loài: Các loài trên trái đất đều được tiến hoá từ một tổ tiên chung 2 Ý nghĩa của học thuyết Đacuyn - Nêu lên được nguồn gốc các loài - Giải thích được sự thích nghi của sinh vật và đa dạng của sinh giới -Các quá trình chọn lọc luôn tác động lên sinh vật làm phân hoá khả năng sống sót và sinh sản của chúng qua đó tác động... Thanh Huy _ THPT Nguyễn Du (BRVT) 26 Lý thuyết ôn thi Tốt nghiệp & Đại học – Năm 2013 HỌC THUYẾT LAMAC VÀ HỌC THUYẾT ĐACUYN 1 Nội dung chính a) Quần thể sinh vật - Xu hướng duy trì kích thước không đổi trừ khi có biến đổi bất thường về môi trường - Số lượng con sinh ra nhiều hơn so với số lượng con sống sót đến tuổi trưởng thành b) Biến dị - Các cá thể sinh ra trong cùng 1 lứa có sự sai khác nhau (biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop ly thuyet sinh hoc 12on thi tot nghiep vadai hoc, Tong hop ly thuyet sinh hoc 12on thi tot nghiep vadai hoc, Tong hop ly thuyet sinh hoc 12on thi tot nghiep vadai hoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay