MỘT SỐ BÀI TẬP PHÂN HÓA HƯỚNG TỚI KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017

13 171 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 09:47

Một số bài tập hay và khó hướng tới kì thi THPT QG 2017.Bài tập Kim loại tác dụng với axit hay và khó.Bài tập về Este hay và khó.Bài tập về Điện phân.Phương pháp giải các dạng bài tập khó.tổng hợp 20 câu bài tập kèm lời giải chi tiết (theo đánh giá chủ quan là ở mức phân loại với xu hướng đề 2017). 20/11 Luyn thi THPT QUC GIA HểA HC-PHM CễNG TUN T (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus Qu MT S BI TP PHN HểA HNG TI K THI THPT QUC GIA 2017 Nhõn dp k nim ngy Hin Chng Nh Giỏo Vit Nam Em xin gi li kớnh chỳc n cỏc quý thy cụ ó dỡu dt em n bn ũ tri thc Kớnh chỳc quý thy cụ di sc khe! Gi õy em cng ó c gi l Thy ri thỡ em thờm trõn trng nhng bi hc thy cụ ó bi p cho em! Thay cho li TRI N em biờn son v tng hp 20 cõu bi kốm li gii chi tit (theo ỏnh giỏ ch quan l mc phõn loi vi xu hng 2017) gi n cỏc em hc sinh Vi em ngh giỏo n nh mt cỏi duyờn v thnh cụng ca hc trũ chớnh l nim vui giỏ tr khụng ong m ca ngi lm thy Chỳc cỏc bn hc sinh hc tt v luụn vui! [Ch : Kim loi/hp cht cha kim loi phn ng vi axit] Cõu 1: Cho 5,6 gam hn hp X gm Mg v MgO cú t l mol tng ng l : tan va dung dch hn hp cha HCl v KNO3 Sau phn ng thu c 0,224 lớt khớ N2O (ktc) v dung dch Y ch cha mui clorua Bit cỏc phn ng hon ton Cụ cn cn thn Y thu c m gam mui Giỏ tr ca m l A 20,51 B 18,25 C 23,24 D 24,17 Hng dn gii Cỏc bn cn bit: Khi hn hp kim loi (hoc cú cha kim loi) m xut hin cỏc kim loi hot ng mnh nh Mg, Al, Zn tỏc dng vi HNO3 m sn phm kh l khớ khụng núi l sn phm kh nht thỡ nhiu kh nng s cú sn phm kh l NH4+ Vi mt toỏn hc nu khụng NH4+ thỡ quỏ trỡnh tớnh ton s mol NH4+ = bi ny ta d dng cú th kim tra bng BTE thy cú NH4+ Theo BTE ta cú: n 2n Mg 0, mol > n 0,01 0,08 cú NH e cho e nhận khí BTE NH 0, 0, 08 0, 015 mol Khi ú ta cú: N O 0, 01 mol HCl BTNT Mg Mg 0,1 0, 08 0,18 mol KNO Mg 0,1 mol 5, gam K m gam Y MgO 0, 08 mol NH 0, 015 mol Cl BTNT N KNO 0, 01 0, 015 0, 035 mol Do Y ch cha mui clorua khụng cha NO3 nN/N2O nN/NH4 20 11: Ngy Hin chng Nh Giỏo Vit Nam Tri õn n tt c cỏc Quý Thy/Cụ v cỏc hc trũ ca mỡnh ó phn ng m mỡnh ó chn! Luyn thi THPT QUC GIA HểA HC-PHM CễNG TUN T (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus BTNT K BTĐT Cl 0,18 0,035 0,015 0, 41 mol K+ Y = 0,035 mol Vy m 0,18 24 0,035 39 0,015 18 0, 41 35,5 20,51 gam Cõu 2: Cho gam bt Mg vo dung dch hn hp KNO3 v H2SO4, un nh iu kin thớch hp n phn ng xy hon ton thu c dung dch X cha m gam mui v 1,792 lớt hn hp khớ Y (ktc) gm khớ khụng mu ú cú khớ hoỏ nõu ngoi khụng khớ v cũn li 0,44 gam cht rn khụng tan Bit t hi ca Y i vi H2 l 11,5 Giỏ tr ca m gn nht vi giỏ tr no sau õy? A 28 B 29 C 31 D 36 Hng dn gii 0, 44 Rn khụng tan l Mg d Mg phn ng = = 0,19 mol 24 MY = 23 khớ cũn li l H dd X khụng cha NO Khớ húa nõu ngoi khụng khớ l NO Cú Mg + sn phm khớ khụng núi l sn phm kh nht dd X cú th cha NH 0,19 0, 06 0, 02 Kiờm tra bng BTE ta cú: NH 0, 02 mol NO 0, 06 mol Y H 0, 02 mol KNO3 H SO Mg 0,19 mol Mg 0,19 mol K X NH 0, 02 mol SO BTNT N BTNT K KNO3 0,02 0,06 0,08 mol K+ = 0,08 mol Do X khụng cha NO3 nờn 0,19 0, 08 0, 02 p dng bo ton in tch dd X SO24 0, 24 mol gần 31 gam Vy m = 0,19 24 + 0,08 39 + 0,02 18 + 0,24 96 = 31,08 gam Cõu 3: Cho 8,28 gam hn hp rn X gm Mg v MgO tỏc dng hon ton vi 100 ml dung dch HNO 0,6M v HCl aM, sau phn ng thu c dung dch Y ch cha cỏc mui trung hũa v 0,672 lớt (ktc) khớ NO2 Cho t t n d dung dch NaOH vo dung dch thỡ thy cú 0,51 mol NaOH phn ng Phn trm lng ca Mg hn hp X gn giỏ tr no nht sau õy? A 28,5% B 42,8% C 14,3% D 71,4% Hng dn gii NO2 0, 03 mol Mg Na 0,51 mol Mg x mol NH y mol NaOH = 0,51 mol NO 0, 03 y dd Y MgO phản ứng tối đa NO3 0, 03 y 8,28 gam Cl 0,1a mol Cl 0,1a mol dung dịch sau HNO3 HCl = = 0,06 mol 0,1a mol p dng bo ton nguyờn t N, ta cú: NO3 0,06 0,03 y (0,03 y) mol Mt khỏc, ta cú: nH 0,06 0,1a 0,03 10y nMgO nMgO = (0,05a 5y) mol Khi ú, theo gi thuyt, ỏp dng BTE v bo ton in tớch dung dch sau, ta cú: 24x 40 (0, 05a 5y) 8, 28 gam x 0, 095 mol 0, 095 24 y 0, 02 mol % Mg 100 27,54% 2x (0, 03 8y) mol 8, 28 (0, 03 y) 0,1a 0,51 mol a 20 11: Ngy Hin chng Nh Giỏo Vit Nam Tri õn n tt c cỏc Quý Thy/Cụ v cỏc hc trũ ca mỡnh ó phn ng m mỡnh ó chn! Luyn thi THPT QUC GIA HểA HC-PHM CễNG TUN T (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus Cõu 4: Hũa tan ht m gam Cu vo dung dch gm Fe(NO3)3 v HCl (dựng d HCl) thu c V lớt khớ ktc v dung dch X Cho tip 19,2 gam Cu vo dung dch X, sau phn ng hon ton thy cũn d 6,4 gam cht rn, lc b cht rn, em cụ cn phn dung dch thu c mui hn hp mui Y Cho Y vo dung dch AgNO3 d ta thu c 183 gam kt ta Bit rng sn phm kh nht ca HNO3 l khớ NO Giỏ tr ca m l A 21,6 B 32,0 C 19,2 D 28,8 Hng dn gii Phõn tớch + chộm giú: Bi ny rt hay vic hiu ỳng , cũn ó hiu thỡ vic gii rt nh nhng Theo ú, ta cn hiu ỳng s nh sau: (1) ó rt tng minh cho dựng d HCl, cỏi quan trng l hiu nú sao? Trong Húa hc lng cht dựng d cú ngha l s cũn li sau kt thỳc phn ng Nh vy hiu thỡ chc chn 100% dung dch X cú HCl cũn d (ngha l cú H+ d) (2) Ti õy thỡ ny sinh l cú hay khụng cú NO3- dung dch X Vic cú hay khụng NO3- X s r bi toỏn theo hng khỏc nhau: + Nu khụng NO3- thỡ ú thờm Cu thờm vo ch phn ng vi Fe3+ Khi ú t mol Cu nFe(NO3)3 ban u + Nu cú NO3- thỡ ngoi vic phn ng vi Fe3+, anh Cu cũn bn phn ng vi H+, NO3- sinh NO na Ti sinh NO ? Vỡ núi ri NO l sn phm kh nht ca N+5 ri Trong din t ca bi cho Cu vo X khụng cú núi sinh khớ nhng khụng th kt lun l nú khụng cú NO c Mun bit cú hay khụng thỡ phi chng minh (3) Cú bn s hi vy X luụn cú HCl d, cho AgNO3 d vo cú sinh khớ NO khụng? Thỡ m bo rng l khụng cú vỡ ó núi l em cụ cn dung dch X HCl ó bay hi ht H+ Túm li mu cht cõu ny l vic chng mỡnh rng X cú NO 3- hay khụng? Chng minh c thỡ mi tớnh tip c Cu 2Fe3 2Fe2 Cu Fe(NO3 )3 0, mol Theo ú nu X khụng cú NO3- thỡ mol : 0, 0, BTNT N Do X khụng cú NO3- NO 0, 1, mol HCl ó phn ng = 4nNO = 4,8 mol mAgCl = 4,8 143,5 = 688,8 gam > 183 gam (Vụ lý) thỡ l X cú NO3-, vy lỳc ú Gi x l s mol Cu tham gia vi cỏc quỏ trỡnh trờn NO HCl Fe(NO ) 3 NO Fe Cu CuCl2 x mol AgNO3 AgCl Cu Cu = 0,3 mol ddX Y m gam = ? F e Cl y mol H Ag y NO 183 gam Cu = 0,1 mol = y mol p dng bo ton nguyờn t Cl, ta cú: nAgCl = 2x + 2y Do H+ d nờn tng s mol NO sinh c tớnh theo nNO3- = nNO = 3y mol (2x 2y) 143,5 108y 183 gam x 0,5 mol Theo gi thuyt vo bo ton mol electron, ta cú 2x 3y y y 0,1 mol BTNT Cu mCu (0,5 0,1 0,3) 64 19, gam 20 11: Ngy Hin chng Nh Giỏo Vit Nam Tri õn n tt c cỏc Quý Thy/Cụ v cỏc hc trũ ca mỡnh ó phn ng m mỡnh ó chn! Luyn thi THPT QUC GIA HểA HC-PHM CễNG TUN T (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus Cõu 5: X l hn hp rn gm Mg, NaNO3 v FeO (trong ú oxi chim 26,4% v lng) Hũa tan ht m gam X 2107 gam H2SO4 loóng, nng 10% thu c dung dch Y ch cha mui sunfat trung hũa v 11,2 lớt (ktc) hn hp khớ NO, H2 cú t so vi H2 l 6,6 Cụ cn dung dch sau phn ng c rn khan Z v 1922,4 gam H2O Phn trm lng FeO X gn giỏ tr no nht sau õy? A 50% B 12% C 33% D 40% Hng dn gii NO 0,2 mol Khí H 0,3 mol Mg X NaNO3 FeO H SO4 H O = = 2,15 mol Mg2 Y NH SO 2,15 mol 2107 gam 1896,3 gam %mO = 26,4% H O sinh = Na Fe Fe3 1922, 1896,3 1, 45 mol 18 Phõn tớch - Hiu - nh hỡnh hng gii quyt theo t tng cú gỡ lm ly + T cỏc d kin: cú Mg, khớ NO khụng núi l sn phm kh nht cú NH4+ + Cú khớ H2 sinh dung dch Y khụng cha NO3- (iu ny bi rt t t ó núi hn l ch cha mui sunfat ri, khụng t t thỡ cú th suy c) + Trong cỏc bi toỏn cú sinh NH4+ thỡ vic nh lng nú rt quan trng Do NH4+ gn lin vi N v H, N rừ rng l ang vy cu cỏnh l BTNT H Tht vy, ỏp dng bo ton nguyờn t H, ta cú: n H SO n H n H O sinh n NH 2 2,1 0,3 1, 45 0,2 mol Cú NH4+ ri thỡ theo quỏn tớnh va BTNT H ri thỡ gi BTNT N (c suy ngh n gin l cú gỡ, gn NH lin vi gỡ thỡ lm ú NH4+ gn lin vi N v H, BTNT H ri khụng lm luụn vi N) BTNT N NaNO nNO nNH 0,2 0,2 0,4 mol Nh vy ó cú NaNO3: anh ny cũn gn lin vi Na, O vic x lý tỡm Na khụng kh thi vỡ ch dung dch Y ỏm ion õm u vo l t phỏ game Vy ch cũn liờn quan n O, thỡ cũn cho gi thuyt v %mO l nh m_hn hn Oxi NaNO3 ó cú, oxi cũn li FeO, t hi th O ny tham gia phn ng to? thỡ l chi vi H+ Vy thỡ khụng s dng mi liờn h ca H+ nh? Theo ú, ta cú: n H phản ứng = nO + n NO + n H + 10 n NH 2,15 0,2 0,3 10 0,2 0,45 mol (0, 45 0, 3) 16 100 gam T gi thuyt %mO ta cú: m X 0,264 nO n FeO 0, 45 72 gần 33% 100 32, 4% 100 Cõu 6: Hn hp X gm Mg, Fe2O3 v CuO ú oxi chim 20% v lng Cho m gam hn hp X tỏc dng vi 0,1 mol khớ CO un núng, sau mt thi gian thu c cht rn Y v hn hp khớ Z cú t hi so vi H2 l 18 Cho cht rn Y phn ng hon ton vi dung dch HNO3 d, thu c dung dch T v 24,64 lớt khớ NO2 (sn phm kh nht ca N+5, ktc) Cụ cn dung dch T thu c 3,9m gam hn hp mui khan Giỏ tr ca m l A 48 B 60 C 40 D 35 %mFeO 20 11: Ngy Hin chng Nh Giỏo Vit Nam Tri õn n tt c cỏc Quý Thy/Cụ v cỏc hc trũ ca mỡnh ó phn ng m mỡnh ó chn! Luyn thi THPT QUC GIA HểA HC-PHM CễNG TUN T (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus Mg m gam X Fe O3 CuO Hng dn gii CO dư 0, 05 mol Z CO 0, 05 mol NO 1,1 mol Fe3 Mg CO = 0,1 mol Fe Mg Cu HNO3 Y O 3,9m gam T Fe3 NO3 Cu Cu O Phõn tớch bi toỏn + chộm giú: + u tiờn d dng ta xỏc nh c hn hp khớ Z gm CO d v CO2, t ú tớnh c s mol tng khớ Cha quen thỡ cỏc bn bm h BTNT C v lng (t t Z) cũn quen ri thỡ ta cú th d dng M CO M CO2 nhm bng mt c nCO d = nCO2 M Z +5 + Nhỡn bng mt trờn ton quỏ trỡnh thỡ ch cú Mg, CO v N (trong HNO3) thay i s oxi húa 1,1 0, 05 Vy ỏp dng BTE ta cú: nMg nCO phản ứng nNO2 Mg 0,5 mol nCO2 + Lu ý cỏc bi cú d kin sau mt thi gian thỡ thụng thng c hiu l cỏc phn ng xy khụng hon ton Theo gi thuyt v % mO mO 0, 2m gam mMg Fe Cu 0,8m gam M theo gi thuyt ta cú: mT mMg Fe Cu m NO 3,9m gam m NO 3,1m gam 3 0,8m gam Ti õy ta cú th gii quyt bi toỏn theo hng tip cn sau: Hng 1: d kin NO3 va tỡm ú nm dung dch vy ta ngh ti BTT cho dung dch T BTĐT 2nMg 3nFe3 2nCu nNO Li nhỡn bng mt ta thy Fe3+, Cu2+ ban u X i ht v T m X thỡ ta li cú: 0, 2m 0, 2m 3,1m Vậy 0,5 m 40 gam 3nFe3 2nCu 2nO2 mol 16 16 62 Hng 2: nu khụng nhỡn c theo hng thỡ ta cú th ngha ti BTNT N (ti ngh ti nú thỡ n gin l va tỡm anh NO3 m anh ny dớnh dỏng ti N nờn cú gỡ ta lm ú) BTNT N nHNO nNO nNO Vy giỏ nh cú HNO l ngon n ri nh? Theo 3 Vy phi tớnh c nHNO3 m tớnh nHNO3 thỡ ta cú biu thc nH+ gỡ nh? ! Tng gỡ ch cỏi ny thỡ d quỏ ri, ta cú: nH 2nO2trong Y 2nNO2 t0 CO + [O]trong oxit CO2 0, 2m nO2trong Nhc li: Y 16 0, 05 mol 0, 05 0, 05 mol : 0, 2m nHNO3 0, 05 1,1 16 SHIFT SOLVE BTNT N 0, 2m 0, 05 1,1 1,1 3,1m m 40 gam 62 16 Comment: L mỡnh ch gii cỏch thụi nhng Vn ụn vừ luyn nờn mỡnh trỡnh by thờm hng di nhng giỳp cỏc bn gi li c kin thc ó hc Mt bi m cỏc bn bit khai thỏc tt thỡ bi c i cỏi hc Cỏc bn chu khú xem li li phõn tớch + chộm giú trờn ụn thờm nhộ! 20 11: Ngy Hin chng Nh Giỏo Vit Nam Tri õn n tt c cỏc Quý Thy/Cụ v cỏc hc trũ ca mỡnh ó phn ng m mỡnh ó chn! Luyn thi THPT QUC GIA HểA HC-PHM CễNG TUN T (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus [Ch : Phn ng to kt ta Ag v AgCl] Cõu 7: Hũa tan ht 21,76 gam hn hp gm Fe, Fe3O4 va Fe2O3 vo dung dch HCl thu c 2,688 lớt khớ H2 (ktc) v dung dch X cha cỏc mui, ú FeCl3 cú lng 13,0 gam Cho AgNO3 d vo dung dch X thu c m gam kt ta Giỏ tr ca m l A 103,32 B 111,96 C 129,24 D 120,60 Hng dn gii V mt kin thc: + im nhn ca bi nm bi toỏn liờn quan n Fe (cú tỏc dng vi tỏc nhõn cú Cl- õy l HCl) sau ú thu dung dch ri ly dung dch ú tỏc dng vi AgNO3 d ngh kt ta gm AgCl v Ag AgCl : tính theo Cl Ag Cl Cn bit Ag+ dựng d nờn Fe3 Ag : tính theo Fe2 Ag Fe Lu ý: trỡnh t gii toỏn thỡ thụng thng s tỡm AgCl trc (vỡ anh ny thng d xi hn) + Túm li: cú ng nh lng Ag sinh t phn ng Ag+ + Fe2+ Fe3+ + Ag l (1) Nu khụng sinh khớ NO tớnh c nFe2+ thỡ nAg = nFe2+ (2) Nu cú khớ NO sinh BTE lỳc ú n_e cho = nAg + n_e nhn ca tỏc nhõn khỏc + Do X ó cho nFeCl3 = 0,08 mol th thỡ bi ny s tớnh c nFeCl2 + Nh vy ta ang cn tỡm nFeCl2 ngha l nFeCl2 gn vi n, hn hp u gm cht m theo quỏn tớnh nhiu bn t ln lt s mol cỏc cht na l thờm n, ú bi toỏn vi n thỡ rt trõu bũ + Nh vy cn quy bi toỏn cho s n l ớt nht Nhc li vi hn hp cú cha oxit kim loi ú phn ng vi HCl (hay H2SO4 loóng) thỡ luụn cho bn cht l O2 2H H2 O Nh vy bn cht quy hn hp u cho lũi anh OXI l ngon lnh nht Theo ú ta cú: H 0,12 mol AgCl Fe = a mol HCl 21,76 gam FeCl c mol AgNO3 dư ddX Ag O b mol FeCl 0,08 mol dd sau Fe3 + Trỡnh t ta tỡm nAgCl trc, ú t hi Cl- chui t õu ra? t HCl M H+ HCl phn ng vi hn hp u thỡ cú cỏc nhim v cn phi lm sau: 2H H2 2H O2 H2 O mol : 2b b mol : 0,24 0,12 T gi thuyt, ỏp dng bo ton nguyờn t Fe v bo ton nguyờn t Cl, ta cú: 56a 16b 21,76 gam a 0,32 mol nCl 0,24 0,08 0,72 mol a c 0,08 b 0,24 mol nHCl 2b 0,24 2c 0,08 c 0,24 mol nFe 0,24 mol Vy m mAgCl mAg 0,72 143,5 0,24 108 129,24 gam Cõu 8: Cho m gam hn hp X gm Cu v Fe2O3 vo dung dch HCl, sau phn ng hon ton thu c dung dch Y cha hai cht tan v cũn li 0,2m gam cht rn cha tan Tỏch b phn rn, cho dung dch AgNO3 d vo dung dch Y thu c 86,16 gam kt ta Giỏ tr ca m l A 17,92 B 20,16 C 22,40 D 26,88 Hng dn gii Hiu s liu, sau phn ng cũn li 0,2m rn khụng tan phn tan i = m 0,2m = 0,8m gam CuCl 2FeCl Cu 2FeCl3 Do dung dch cha cht tan nờn cú phn ng: a 2a mol : 20 11: Ngy Hin chng Nh Giỏo Vit Nam Tri õn n tt c cỏc Quý Thy/Cụ v cỏc hc trũ ca mỡnh ó phn ng m mỡnh ó chn! Luyn thi THPT QUC GIA HểA HC-PHM CễNG TUN T (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus AgNO3 Cu AgCl 6a mol HCl CuCl2 a mol Vy ta cú s sau: 0,8m 86,16 gam Ag 2a mol Fe2 O3 FeCl2 2a mol Theo gi thuyt, ta cú: 6a 143,5 + 2a 108 = 86,16 gam 0,08 mol p dng bo ton nguyờn t Cu v Fe, ta cú: 0,08 64 + 0,08 160 = 0,8m m 22, gam Cõu 9: 16,8 gam phụi st ngoi khụng khớ mt thi gian, thu c 21,6 gam hn hp rn X gm Fe v cỏc oxit st Hũa tan ht X dung dch HCl loóng d, thu c 1,344 lớt khớ H2 (ktc) v dung dch Y Cho dung dch AgNO3 d vo dung dch Y, kt thỳc phn ng thy thoỏt 0,03 mol khớ NO (sn phm kh nht); ng thi thu c m gam kt ta Giỏ tr ca m l A 130,26 B 128,84 C 132,12 D 126,86 Hng dn gii H 0,06 mol 16,8 Fe 56 0,3 mol NO = 0,03 mol O2 HCl Fe 21,6 gam AgNO3 ddY AgCl 16,8 gam O 21,6 16,8 0,3 mol 16 Ag Do Y + AgNO3 d cú sinh khớ NO nH Y = nNO 0,03 0,12 mol Vy nHCl ó dựng = nO nH2 nH Y = 0,3 0,06 0,12 0,84 mol BTNT Cl AgCl = 0,84 mol p dng bo ton mol electron, ta cú: nFe = nO + nH2 nNO nAg Ag 0,3 0,3 0,06 0,03 0,09 mol m 0,84 143,5 0,09 108 130,26 gam Cõu 10: t chỏy hn hp gm 1,92 gam Mg v 4,48 gam Fe vi hn hp khớ X gm clo v oxi, sau phn ng ch thu c hn hp Y gm cỏc oxit v mui clorua (khụng cũn khớ d) Hũa tan Y bng mt lng va 120 ml dung dch HCl 2M, thu c dung dch Z Cho dung dch Z tỏc dng hon ton vi lng d AgNO3, thu c 56,69 gam kt ta Phn trm th tớch ca clo hn hp X gn giỏ tr no nht sau õy? A 56% B 54% C 52% D 76% Hng dn gii Cl2 = x mol O = y mol Mg AgCl Fe AgNO3 Mg 0, 08 mol HCl = 0,24 mol X Z (0,24 + 2x) mol Fe 0, 08 mol Cl 2x mol Ag z mol O 2y mol 56,69 gam 3+ Do AgNO3 d sau phn ng thu c Fe nH Mt khỏc X phn ng va vi HCl nO = 2y = = 0,12 mol y = 0,06 mol Khi ú ỏp dng bo ton mol electron v gi thuyt, ta cú: 0, 08 0, 08 2x 0, 06 z x 0, 07 mol 0, 07 ne cho ne nhận %VCl 100 53,85% 0, 07 0, 06 z 0, 02 mol 143,5 (0, 24 2x) 108z 56, 69 gam [Ch : Kim loi kim kim th] Cõu 11: Dung dch X cha 0,375 mol K2CO3 v 0,3 mol KHCO3 Thờm t t dung dch cha 0,525 mol HCl vo dung dch X c dung dch Y v V lớt CO2 (ktc) Thờm dung dch nc vụi d vo dung dch Y thy to thnh m gam kt ta Giỏ tr ca m v V l A 3,36 v 17,50 B 8,4 v 52,50 C 3,36 v 52,50 D 6,72 v 26,25 20 11: Ngy Hin chng Nh Giỏo Vit Nam Tri õn n tt c cỏc Quý Thy/Cụ v cỏc hc trũ ca mỡnh ó phn ng m mỡnh ó chn! Luyn thi THPT QUC GIA HểA HC-PHM CễNG TUN T (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus Hng dn gii CO 0,375 mol Ta cú: X n 0,375 0,3 1, 05 mol HCO3 0,3 mol Khi thờm t t HCl vo X thỡ ta hiu rng ú chớnh l quỏ trỡnh H+ trung hũa phn in õm X Mt khỏc ó cú khớ CO2 thoỏt nờn dung dch Y khụng cha CO32 BTĐT HCO Y = 1,05 0,525 0,525 mol BTNT C nCO (0,375 0,3) 0,525 0,15 mol V 0,15 22, 3,36 lít Ca(OH)2 dư nCaCO3 nHCO3 0,525 mol m 0,525 100 52,50 gam Cõu 12: Cho dung dch hn hp X cha Ca(HCO3)2 v Mg(HCO3)2 tỏc dng vi 100 ml dung dch Na2CO3 2M, thu c 11,36 gam kt ta Y v dung dch Z Nh rt t t dung dch HCl 1M vo dung dch Z, khuy u cho n xut hin bt khớ thỡ thy th tớch dung dch HCl 1M ó dựng l 80 ml Mt khỏc, cụ cn dung dch X ri nung n lng khụng i thu c m gam cht rn Cỏc phn ng xy hon ton Giỏ tr ca m l A 7,84 B 5,76 C 6,08 D 5,44 Hng dn gii CO3 Nh t t HCl vo dung dch Z thy ht 0,08 mol HCl thỡ cú bt khớ thoỏt dung dch Z HCO3 Gii thớch ko cú bn khụng hiu? Hỡ hỡ H CO32 HCO3 lượng cần dùng đến giai đoạn sinh khí mol : 0, 08 0, 08 H HCO3 CO2 H O giai đoạn bọt khí thoát Ca + Mg = 4,16 gam CaCO3 11,36 gam CO32 0, 0, 08 0,12 mol MgCO3 Na CO = 0,2 mol Ca(HCO3 ) X Mg(HCO3 ) 2 Na 0, mol HCl = 0,08 mol dd Z : CO32 0, 08 mol CO2 HCO3 CaO to nung đến khối lượng không đổi MgO p dng bo ton in tớch cho dung dch Z ta cú: HCO3 0, 0,08 0, 24 mol = n HCO3 X Quỏ trỡnh cụ cn ri nung X n lng khụng i nh sau: Nung đến khối lượng không đổi t 2HCO3 CO32 Giai đoạn đun sôi đến cạn BTĐT nO2 t O2 0, 24 0,12 mol mRắn mCa mMg mO 4,16 0,12 16 6,08 gam Comment: cỏc mui hirocacbonat u kộm bn vi nhit, d b phõn hy un núng to thnh mui cacbonat v gii phúng khớ CO2 Cỏc mui cacbonat ca kim loi kim th thỡ b phõn hy nhit cao, cũn mui cacbonat ca kim loi kim (Na2CO3, K2CO3) thỡ bn vi nhit! 20 11: Ngy Hin chng Nh Giỏo Vit Nam Tri õn n tt c cỏc Quý Thy/Cụ v cỏc hc trũ ca mỡnh ó phn ng m mỡnh ó chn! Luyn thi THPT QUC GIA HểA HC-PHM CễNG TUN T (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus Cõu 13: Hũa tan hon ton m gam hn hp X gm Na2CO3 v NaHCO3 vo nc thu c dung dch X Nh rt t t 100 ml dung dch hn hp HCl 0,4M v H2SO4 0,3M vo dung dch X, khuy u thu c 0,896 lớt CO2 (ktc) v dung dch Y Cho dung dch Y tỏc dng vi mt lng d dung dch Ba(OH)2 thu c 18,81 gam kt ta Cỏc phn ng xy hon ton Giỏ tr ca m l A 9,28 B 9,72 C 11,40 D 13,08 Hng dn gii NaHCO3 = x mol Na CO = y mol CO 0, 04 mol Na HCl 0, 04 mol BaSO 0, 03 mol Ba(OH)2 Cl 0, 04 mol X H SO 0, 03 mol BaCO3 0, 06 mol SO 0, 03 mol 0,1 mol H HCO BTĐT nNa+ = 0,06 + 0,03 + 0,04 = 0,16 mol HCO3 nBaCO3 0,06 mol x 2y nNa 0,16 mol x 0, 04 mol Khi ú ỏp dng bo ton nguyờn t Na v C, ta cú: y 0, 06 mol x y 0, 04 0, 06 0,1 mol m = 0,04 84 + 0,06 106 = 9, 72 gam Cõu 14: Hũa tan ht m gam hn hp X gm Na, K, Ba vo 400 ml dung dch HCl 0,6M v H 2SO4 0,2M Kt thỳc phn ng thy thoỏt 5,824 lớt khớ H2 (ktc); ng thi thu c dung dch Y v 18,64 gam kt ta Cụ cn dung dch Y thu c (0,8m + 5,288) gam rn khan Giỏ tr ca m l A 28,44 B 28,04 C 27,86 D 29,12 Hng dn gii Do nSO4 nBaSO4 dung dch Y khụng cha SO24 H 0, 26 mol HCl = 0,24 mol BaSO 0, 08 mol Na H SO = 0,08 mol Na m gam K OH Ba dd Y K Cl 0, 24 mol Ba (0,8m + 5,288) gam Do nH2 0,52 mol > nH 0, 24 0,08 0, mol Vy H2 cũn c sinh bi quỏ trỡnh kh H2O ca cỏc kim loi 2H 2e H2 0, mol : 0, H O 1e OH H mol : 0,12 (0, 26 0, 2) Mt khỏc, ta cú: mKim loại Y (m 0, 08 137 ) gam mBa/BaSO4 Khi ú: mY m 0,08 137 0, 24 35,5 0,12 17 0,8m 5, 288 m 28, 44 gam 20 11: Ngy Hin chng Nh Giỏo Vit Nam Tri õn n tt c cỏc Quý Thy/Cụ v cỏc hc trũ ca mỡnh ó phn ng m mỡnh ó chn! Luyn thi THPT QUC GIA HểA HC-PHM CễNG TUN T (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus [Ch : Este] Cõu 15: X l este n chc; Y l este hai chc (X, Y u no v mch h) un núng 36,96 gam hn hp E cha X, Y cn dựng 520 ml dung dch NaOH 1M, thu c hn hp F gm ancol cú cựng s nguyờn t cacbon v hn hp cha a gam mui A v b gam mui B (MA < MB) t chỏy ton b F thu c 14,336 lớt khớ CO2 (ktc) v 17,28 gam nc T l ca a : b gn giỏ tr no nht sau õy? A 1,9 B 0,6 C 1,8 D 0,5 Hng dn gii A Muối B X (1-COO, k = 1) NaOH = 0,52 mol 36, 96 gam E O2 CO2 0, 64 mol Y (2-COO, k = 2) F: Ancol số C H O 0, 96 mol k =0 k Do este u no nờn ancol cng u no (k = 0) nF = 0,96 0,64 = 0,32 mol ancol có số C nOH = nNsOH nF CF a + b = 0,32 BT OH a mol C2 H5 OH 0,12 mol 0, 64 + 2b = nOH = nNaOH = 0,52 mol 0, 32 C2 H (OH)2 0, mol X : R COOC2 H5 0,12 mol 36, 96 gam MX 0,12 MY 0, 36,96 gam Y : (R COO) C H 0, mol 2 M X 88 CH3 COOC2 H5 0,12 mol MODE TABLE M Y 132 HCOO C2 H OOCCH3 = 0,2 mol a mHCOONa 0, 68 gần 0,5 0,51 b mCH3COONa (0,12 0, 2) 82 Cõu 16: t chỏy hon ton 18,6 gam hn hp X cha hai este u no, n chc, mch h thu c CO v H2O cú tng lng l 48,36 gam Mt khỏc un núng 18,6 gam X vi dung dch NaOH va , thu c hn hp Y gm ancol v hn hp cha a gam mui A v b gam mui B (MA < MB) Chuyn húa ton b Y thnh anehit ri cho tỏc dng vi dung dch AgNO3/NH3 d (un núng) thu c 71,28 gam Ag T l ca a : b gn giỏ tr no nht sau õy? A 1,0 B 0,5 C 1,2 D 0,6 Hng dn gii CO O2 48,36 gam H O AgNO /NH 18, gam X (k = 1) NaOH [O] 3 Ag 0, 66 mol Y = ancol : RCH OH RCHO A a gam Muối B b gam 48,36 = 0,78 mol 44 18 18, 12 0, 78 0, 78 p dng nh lut bo ton lng, ta cú: nO X = = 0,48 mol 16 nO X Do este u n chc u mang nguyờn t oxi nX = = 0,24 mol Mt khỏc, cỏc este n chc ancol u n chc cỏc anehit cng u n chc nAg nX = nY = n_anehit = 0,24 mol < = 0,33 mol cú HCHO Do hai este u no, n chc, mch h (k = 1) nờn nCO2 = nH2O = 20 11: Ngy Hin chng Nh Giỏo Vit Nam Tri õn n tt c cỏc Quý Thy/Cụ v cỏc hc trũ ca mỡnh ó phn ng m mỡnh ó chn! Luyn thi THPT QUC GIA HểA HC-PHM CễNG TUN T (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus CH3 OH a mol Este C1 HCHO a mol Vy anehit RCHO b mol RCH OH b mol Este C a b 0, 24 mol a 0, 09 mol Theo gi thuyt tng s mol anehit v s mol Ag, ta cú: 4a 2b 0, 66 mol b 0,15 mol p dng bo ton nguyờn t C, ta cú: C1 0,09 + C2 0,15 = nCO2 = 0,78 mol a mHCOONa 0, 09 68 MODE TABLE C1 HCOOCH3 0, 497 C CH COOC H b mCH COONa 0,15 82 Comment: C2 = (C4H8O2) cú ng phõn nhng hn hp X thy phõn thu c ancol v mui nờn suy gc axit ca C4H8O2 phi khỏc HCOO- v gc ancol phi khỏc khỏc CH3-, ú ch cú CH3COOC2H5 l tha Cõu 17: Hn hp E cha este X (CnH2n 6O4) v este Y (CmH2m 4O6) u mch h Hiro húa hon ton 41,7 gam E cn dựng 0,18 mol H2 (Ni, t0) t chỏy hon ton 41,7 gam E thu c 18,9 gam nc Mt khỏc un núng 0,18 mol E vi lng KOH va thỡ thu c m gam hn hp mui ca cỏc axit cacboxylic n chc v hn hp cha ancol u no Giỏ tr ca m l A 44,6 B 41,8 C 43,4 D 43,2 Hng dn gii H2 = 0,18 mol X : Cn H 2n O (2-COO, k = 4) E O2 CO Y : Cm H 2m O6 (3-COO, k = 3) H O 1, 05 mol 41,7 gam Do Y cú oxi, k = Y l este chc, khụng no cú CC Tng Vn T Y cú oxi, k = nờn Y l nH = 0,09 mol Khi ú ỏp dng nh lut bo ton lng v mi liờn h ca bt bóo hũa k, ta cú: 12nCO2 1, 05 16 (4 0, 09 6nY) 41, gam nCO2 1, 62 mol nY 0,15 mol nCO2 1, 05 0, 09 2nY este no, chc T ú d dng ta cú: nX = BTNT C C 0,09 C 0,15 1,62 MODE TABLE CX X Y CY (HCOO)3 C3 H5 + Do thớ nghim thy phõn ch thu c cỏc mui ca axit n chc nờn X c to bi axit n chc CH CH COO C2 H OOC CH CH v ancol chc X l CH C COO C2 H OOC CH CH3 + Cỏc bn cn bit l dự cỏc bn cú ng nhn cụng thc cu to no ca X i chng na thỡ khụng nh hng n kt qu bi toỏn vỡ lng mui l khụng i gc ancol l nh + tng quỏt mỡnh dựng BTKL nhộ! 0,18 mMuối 41, (0, 09 0,15 3) 56 0, 09 62 0,15 92 43, gam 0, 24 mC H (OH) mC H (OH) mKOH Cõu 18: X, Y, Z l este u n chc v mch h (trong ú X, Y u no, MY = MX + 14; Z khụng no cha mt liờn kt C=C) t chỏy 14,64 gam hn hp E cha X, Y, Z cn dựng 0,76 mol O2 Mt khỏc un núng 14,64 gam E vi dung dch NaOH va thu c mt ancol T nht v hn hp mui Dn ton b T qua bỡnh ng Na d thy lng bỡnh tng 8,1 gam; ng thi thu c 2,016 lớt khớ H (ktc) T l mol ca cỏc mui cú lng phõn t tng dn l A : : B : : C : : D : : 20 11: Ngy Hin chng Nh Giỏo Vit Nam Tri õn n tt c cỏc Quý Thy/Cụ v cỏc hc trũ ca mỡnh ó phn ng m mỡnh ó chn! Luyn thi THPT QUC GIA HểA HC-PHM CễNG TUN T (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus X x mol (k = 1) 14, 64 gam E Y y mol (k = 1) Z z mol (k = 2) MY MX 14 Hng dn gii O2 = 0,76 mol CO H O Na m bình tăng 8,1 gam R'OH NaOH H = 0,09 mol hỗn hợp muối Ta cú, nE = nCOO = nNaOH = nROH = 2nH2 = 0,18 mol mbình tăng 8,1 0,18 M R 'OH 46 (C H5 OH) 0,18 Do hn hp E u n chc nO E = 0,36 mol p dng nh lut bo ton lng v bo ton nguyờn t O, ta cú: 44nCO2 18nH O (14, 64 0, 76 32) gam CO2 0, 64 mol k 2nCO2 nH O (0,36 0, 76 2) mol H O 0, mol Do Z cha mt ni ụi C=C v gc ancol l C2H5- CZ BTNT C C 0,14 C 0, 04 0, 64 mol C 0, 64 0, 04 X,Y X,Y Z 0,14 z 0, 04 mol x y 0,14 mol 3,14 X HCOOC2 H5 Mt khỏc gc ancol l C2H5- CX CX,Y 3,14 Y CH3 COOC2 H5 Cỏc bn ý tỡnh luõn chuyn ny Cú nhng iu mỡnh x lý Húa Hc ny nú ging nh thc t ngoi i ca ta vy ú? Cú vay t cú tr? Cú phi õy iu kin CZ ó giỳp ta tỡm c X, Y nh vy thỡ iu kin ca X, Y cng phi tr l tỡm CZ ch nh? Cũn khụng thỡ hỡnh dung nh ỏ búng vy ú, phi chuyn qua chuyn li ch c mỡnh gi búng khụng chuyn cho thỡ chi vi d ?, tỡnh ny l Z chuyn cho X, Y thỡ gi X, Y chuyn li Z BTNT C C 0,14 C 0, 04 0, 64 mol C 0, 64 0,14 5,5 X,Y Z Z 0, 04 CZ = (CH2=CHCOOC2H5) HCOONa 0,12 mol x y 0,14 mol x 0,12 mol Khi ú CH3 COONa 0, 02 mol 3x 4y (0, 64 0, 04 5) mol y 0, 02 mol CH CHCOONa 0, 04 mol [Ch : in phõn] Cõu 19: in phõn vi in cc tr dung dch cha 0,2 mol Cu(NO3)2, cng dũng in 2,68A, thi gian t (gi), thu c dung dch X Cho 14,4 gam bt Fe vo X, thu c khớ NO (sn phm kh nht ca N+5) v 13,5 gam cht rn Bit cỏc phn ng xy hon ton v hiu sut ca quỏ trỡnh in phõn l 100% Giỏ tr ca t l A 0,60 B 1,00 C 0,25 D 1,20 Hng dn gii Cu2 14,4 gam Fe 13,5 gam rắn đpdd Cu(NO3 )2 t giờ, I = 2,68A dung dịch X H NO (spk nhất) NO 0,2 mol Ti catot: Ti anot: Cu2 2e Cu x 2x H O 2e 2H O2 2x 2x 20 11: Ngy Hin chng Nh Giỏo Vit Nam Tri õn n tt c cỏc Quý Thy/Cụ v cỏc hc trũ ca mỡnh ó phn ng m mỡnh ó chn! Luyn thi THPT QUC GIA HểA HC-PHM CễNG TUN T (0938.934.492)-facebook.com/tuantu.itus Cu2 0,2 x mol dung dịch X H =2x mol 4H NO3 3e NO 2H O 2x mol 0,5x mol NO 0,4 mol Do sau phn ng thu c cht rn, dự l Fe d hay Cu thỡ dung dch thu c ch cha Fe2+ BTE 2n Fe phản ứng n Cu2 3n NO n Fe phản ứng 0,2 0,25x mol 0,2x 0,5x Vy m rắn sau phản ứng 64 (0,2 x) 14,4 56 0,2 0,25x 13,5 gam x = 0,05 mol mCu Ta có: n e mFe dư t giây F 96500 It 0,05.2.26,8 t h Với F 2,68 t F = 26,8 Cõu 20: Tin hnh in phõn 100 gam dung dch cha 0,2 mol FeCl3; 0,1 mol CuCl2 v 0,16 mol HCl (vi hai in cc tr) n cú khớ bt u thoỏt c hai in cc thỡ dng in phõn em phn dung dch cho tỏc dng ht vi 150 gam dung dch cha AgNO3, kt thỳc phn ng thu c 90,08 gam kt ta v dung dch Y cha mt mui nht cú nng a% Giỏ tr ca a gn nht vi giỏ tr no sau õy ? A 34,5 B 33,5 C 30,5 D 35,5 Hng dn gii + Hiu : in phõn n cú khớ bt u thoỏt c hai in cc thỡ ngng in phõn ti HCl in phõn thỡ ngng vỡ HCl in phõn s sinh c khớ in cc Khi ú theo th t in phõn, ta cú: Fe3 1e Fe2 0, 0, 0, Fe2 0,2 mol Catot : Cu 2e Cu dung dch sau in phõn gm H 0,16 mol 0,1 0, 0,1 Cl 0,56 mol 2Cl 2e Cl Anot : 0, 0, 0, (Lu ý: cỏch s mol Cl dung dch cú th da vo bo ton in tớch hoc BTNT Cl) Fe2 0,2 mol AgCl 90,08 gam AgNO3 H2 O Khi ú H 0,16 mol Ag 150 gam dung dịch Fe(NO3 )3 + Cl 0,56 mol 0,2 mol sản phẩm khử (N, O) BTNT Cl AgCl 0,56 mol n 90,08 0,56 143,5 0,09 mol Ag 108 BTNT Ag BTNT N n n AgNO3 0,09 0,56 0,65 mol N sản phẩm khử 0,65 0,02 0,05 mol BTNT H n H2 O n H BTNT O n 0,08 mol O sản phẩm khử 0,65 0,2 0,08 0,07 mol Do dung dch ch cha mt mui nht nờn khụng cú NH4NO3 (hin nhiờn), vy sn phm kh ca N+5 l cht khớ m dung dịch sau phản ứng 100 150 0,2 71 0,1 64 (0,05 14 0,07 16) 90,08 137,5 gam Cl2 từ đp Cu từ đp sản phẩm khử khí AgCl, Ag 0,2 242 gần C%Fe(NO3 )3 35,5% 100 35,2% 137,5 Si Gũn, 19/11/2016: Phm Cụng Tun Tỳ 20 11: Ngy Hin chng Nh Giỏo Vit Nam Tri õn n tt c cỏc Quý Thy/Cụ v cỏc hc trũ ca mỡnh ó phn ng m mỡnh ó chn!
- Xem thêm -

Xem thêm: MỘT SỐ BÀI TẬP PHÂN HÓA HƯỚNG TỚI KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017, MỘT SỐ BÀI TẬP PHÂN HÓA HƯỚNG TỚI KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017, MỘT SỐ BÀI TẬP PHÂN HÓA HƯỚNG TỚI KỲ THI THPT QUỐC GIA 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay