20 chuyen de boi duong hoc sinh gioi mon hoa lop 9

134 210 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 09:46

CHUYấN 1: DY HOT NG HO HC CA KIM LOI í ngha: K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt + O2: nhit thng nhit cao Khú phn ng K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Tỏc dng vi nc Khụng tỏc dng vi nc nhit thng K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt Tỏc dng vi cỏc axit thụng thng gii phúng Hidro K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Khụng tỏc dng Cu Ag Hg Au Pt Kim loi ng trc y kim loi ng sau mui K Ba Ca Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H Cu Ag Hg Au Pt H2, CO khụng kh c oxit kh c oxit cỏc kim loi ny nhit cao Chỳ ý: Cỏc kim loi ng trc Mg phn ng vi nc nhit thng to thnh dd Kim v gii phúng khớ Hidro Tr Au v Pt, cỏc kim loi khỏc u cú th tỏc dng vi HNO3 v H2SO4 c nhng khụng gii phúng Hidro PHNG PHP I S Trong cỏc phng phỏp gii cỏc bi toỏn Hoỏ hc phng phỏp i s cng thng c s dng Phng phỏp ny cú u im tit kim c thi gian, gii cỏc bi toỏn tng hp, tng i khú gii bng cỏc phng phỏp khỏc Phng phỏp i s c dựng gii cỏc bi toỏn Hoỏ hc sau: a Gii bi toỏn lp CTHH bng phng phỏp i s Thớ d: t chỏy mt hn hp 300ml hirocacbon v amoniac oxi cú d Sau chỏy hon ton, th tớch khớ thu c l 1250ml Sau lm ngng t hi nc, th tớch gim cũn 550ml Sau cho tỏc dng vi dung dch kim cũn 250ml ú cú 100ml nit Th tớch ca tt c cỏc khớ o iu kin nh Lp cụng thc ca hirocacbon Bi gii Khi t chỏy hn hp hirocacbon v amoniac oxi phn ng xy theo phng trỡnh sau: 4NH3 + 3O2 -> 2N2 + 6H2O (1) CxHy + (x + O2 -> xCO2 + H2O (2) yy) 42 Theo d kin bi toỏn, sau t chỏy amoniac thỡ to thnh 100ml nit Theo PTHH (1) sau t chỏy hon ton amoniac ta thu c th tớch nit nh hn ln th tớch amoniac hn hp ban u, vy th tớch amonac cha cú phn ng l 100 = 200ml Do ú th tớch hiro cỏcbon cha cú phn ng l 300 - 200 = 100ml Sau t chỏy hn hp to thnh (550 - 250) = 300ml, cacbonnic v (1250 - 550 - 300) = 400ml hi nc T ú ta cú s phn ng: y CxHy + (x + ) O2 -> xCO2 + H2O 100ml 300ml 400ml Theo nh lut Avogaro, cú th thay th t l th tớch cỏc cht khớ tham gia v to thnh phn ng bng t l s phõn t hay s mol ca chỳng CxHy + 5O2 -> 3CO2 + H2O => x = 3; y = Vy CTHH ca hydrocacbon l C3H8 b Gii bi toỏn tỡm thnh phn ca hn hp bng phng phỏp i s Thớ d: Ho tan nc 0,325g mt hn hp gm mui Natriclorua v Kaliclorua Thờm vo dung dch ny mt dung dch bc Nitrat ly d - Kt ta bc clorua thu c cú lng l 0,717g Tớnh thnh phn phn trm ca mi cht hn hp Bi gii Gi MNaCl l x v mKCl l y ta cú phng trỡnh i s: x + y = 0,35 (1) PTHH: NaCl + AgNO3 -> AgCl + NaNO3 KCl + AgNO3 -> AgCl + KNO3 Da vo PTHH ta tỡm c lng ca AgCl mi phn ng: M143 mAgCl = x = x = x 2,444 AgCl 58 ,5 M143 mAgCl = y = y = y 1,919 NaCl AgCl 74kcl ,5 => mAgCl = 2,444x + 1,919y = 0,717 M (2) x + y = 0,325 T (1) v (2) => h phng 2,444 x + 1,919 y = 0,717 trỡnh Gii h phng trỡnh ta c: x = 0,178 y = 0,147 0,178 => % NaCl = 100% = 54,76% % KCl = 100% - % NaCl = 100% - 0,325 54,76% = 45,24% Vy hn hp: NaCl chim 54,76%, KCl chim 45,24% PHNG PHP P DNG NH LUT BO TON NGUYấN T V KHI LNG a/ Nguyờn tc: Trong phn ng hoỏ hc, cỏc nguyờn t v lng ca chỳng c bo ton T ú suy ra: + Tng lng cỏc cht tham gia phn ng bng tng lng cỏc cht to thnh + Tng lng cỏc cht trc phn ng bng tng lng cỏc cht sau phn ng b/ Phm vi ỏp dng: Trong cỏc bi toỏn xy nhiu phn ng, lỳc ny ụi khụng cn thit phi vit cỏc phng trỡnh phn ng v ch cn lp s phn ng thy mi quan h t l mol gia cỏc cht cn xỏc nh v nhng cht m cho Bi Cho mt lung khớ clo d tỏc dng vi 9,2g kim loi sinh 23,4g mui kim loi hoỏ tr I Hóy xỏc nh kim loi hoỏ tr I v mui kim loi ú Hng dn gii: t M l KHHH ca kim loi hoỏ tr I PTHH: 2M + Cl2 2MCl 2M(g) (2M + 71)g 9,2g 23,4g Ta cú: 23,4 x 2M = 9,2(2M + 71) Suy ra: M = 23 Kim loi cú lng nguyờn t bng 23 l Na Vy mui thu c l: NaCl Bi 2: Ho tan hon ton 3,22g hn hp X gm Fe, Mg v Zn bng mt lng va dung dch H2SO4 loóng, thu c 1,344 lit hiro ( ktc) v dung dch cha m gam mui Tớnh m? Hng dn gii: MSO4 + H2 PTHH chung: M + H2SO4 1,344 nHSO = nH= = 0,06 mol 24 22 ,4 ỏp dng nh lut BTKL ta cú: mMui = mX + m HSO- m H= 3,22 + 98 * 24 0,06 - * 0,06 = 8,98g Bi 3: Cú lỏ st lng bng v bng 11,2g Mt lỏ cho tỏc dng ht vi khớ clo, mt lỏ ngõm dung dch HCl d Tớnh lng st clorua thu c Hng dn gii: PTHH: 2Fe + 3Cl2 2FeCl3 (1) Fe + 2HCl FeCl2 + H2 (2) Theo phng trỡnh (1,2) ta cú: nFeCl = nFe = = 0,2mol 1123,2 nFeCl = nFe = = 0,2mol 56 S mol mui thu c hai phn ng trờn bng nhng lng mol phõn t ca FeCl3 ln hn nờn lng ln hn mFeCl= 127 * 0,2 = 25,4g 23 mFeCl= 162,5 * 0,2 = 32,5g Bi 4: Ho tan hn hp mui Cacbonnat kim loi hoỏ tr v bng dung dch HCl d thu c dung dch A v 0,672 lớt khớ (ktc) Hi cụ cn dung dch A thu c bao nhiờu gam mui khỏc nhau? Bi gii: Bi 1: Gi kim loi hoỏ tr II v III ln lt l X v Y ta cú phng trỡnh phn ng: XCO3 + 2HCl -> XCl2 + CO2 + H2O (1) Y2(CO3)3 + 6HCl -> 2YCl3 + 3CO2 + 3H2O (2) S mol CO2 thoỏt (ktc) phng trỡnh v l: 0,672 = 0,03mol 22,4 nCO2 = Theo phng trỡnh phn ng v ta thy s mol CO2 bng s mol H2O n H 2O = nCO2 = 0,03mol n HCl = 0,03.2 = 0,006mol v Nh vy lng HCl ó phn ng l: mHCl = 0,06 36,5 = 2,19 gam m XCl + m YCl3 Gi x l lng mui khan () Theo nh lut bo ton lng ta cú: 10 + 2,19 = x + 44 0,03 + 18 0,03 => x = 10,33 gam Bi toỏn 2: Cho 7,8 gam hn hp kim loi Al v Mg tỏc dng vi HCl thu c 8,96 lớt H2 ( ktc) Hi cụ cn dung dch thu c bao nhiờu gam mui khan Bi gii: Ta cú phng trỡnh phn ng nh sau: Mg + 2HCl -> MgCl2 + H2 2Al + 6HCl -> 2AlCl3 + 3H2 S mol H2 thu c l: nH = 8,96 = 0,4mol 22,4 Theo (1, 2) ta thy s mol HCL gp ln s mol H2 Nờn: S mol tham gia phn ng l: n HCl = 0,4 = 0,8 mol S mol (s mol nguyờn t) to mui cng chớnh bng s mol HCl bng 0,8 mol Vy lng Clo tham gia phn ng: mCl = 35,5 0,8 = 28,4 gam Vy lng mui khan thu c l: 7,8 + 28,4 = 36,2 gam PHNG PHP TNG, GIM KHI LNG a/ Nguyờn tc: So sỏnh lng ca cht cn xỏc nh vi cht m gi thit cho bit lng ca nú, t lng tng hay gim ny, kt hp vi quan h t l mol gia cht ny m gii quyt yờu cu t b/ Phm v s dng: i vi cỏc bi toỏn phn ng xy thuc phn ng phõn hu, phn ng gia kim loi mnh, khụng tan nc y kim loi yu dung sch mui phn ng, c bit cha bit rừ phn ng xy l hon ton hay khụng thỡ vic s dng phng phỏp ny cng n gin hoỏ cỏc bi toỏn hn Bi 1: Nhỳng mt st v mt km vo cựng mt cc cha 500 ml dung dch CuSO4 Sau mt thi gian ly hai kim loi cc thỡ mi cú thờm Cu bỏm vo, lng dung dch cc b gim mt 0,22g Trong dung dch sau phn ng, nng mol ca ZnSO gp 2,5 ln nng mol ca FeSO Thờm dung dch NaOH d vo cc, lc ly kt ta ri nung ngoi khụng khớ n lng khụng i , thu c 14,5g cht rn S gam Cu bỏm trờn mi kim loi v nng mol ca dung dch CuSO4 ban u l bao nhiờu? Hng dn gii: PTHH (1) Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu (2) Zn + CuSO4 ZnSO4 + Cu Gi a l s mol ca FeSO4 Vỡ th tớch dung dch xem nh khụng thay i Do ú t l v nng mol ca cỏc cht dung dch cng chớnh l t l v s mol Theo bi ra: CM ZnSO = 2,5 CM FeSONờn ta cú: nZnSO= 2,5 nFeSO Khi lng st tng: (64 - 56)a = 8a (g) Khi lng km gim: (65 - 64)2,5a = 2,5a (g) Khi lng ca hai kim loi tng: 8a - 2,5a = 5,5a (g) M thc t bi cho l: 0,22g Ta cú: 5,5a = 0,22 a = 0,04 (mol) Vy lng Cu bỏm trờn st l: 64 * 0,04 = 2,56 (g) v lng Cu bỏm trờn km l: 64 * 2,5 * 0,04 = 6,4 (g) Dung dch sau phn ng v cú: FeSO4, ZnSO4 v CuSO4 (nu cú) Ta cú s phn ng: NaOH t 0, kkdu FeSO4 Fe(OH)2 Fe2O3 a a a2 (mol) a223 mFeO = 160 x 0,04 x = 3,2 (g) NaOH d CuSO4 b Cu(OH)2 CuO b 20 t b (mol) mCuO = 80b = 14,5 - 3,2 = 11,3 (g) b = 0,14125 (mol) Vy nCuSO ban u = a + 2,5a + b = 0,28125 (mol) 0,28125 CM CuSO = = 0,5625 M 0,5 Bi 2: Nhỳng mt st nng gam vo 500 ml dung dch CuSO4 2M Sau mt thi gian ly lỏ st cõn li thy nng 8,8 gam Xem th tớch dung dch khụng thay i thỡ nng mol/lit ca CuSO dung dch sau phn ng l bao nhiờu? Hng dn gii: S mol CuSO4 ban u l: 0,5 x = (mol) PTHH (1) Fe + CuSO4 FeSO4 + Cu mol mol 56g 64g lm st tng thờm 64 - 56 = gam M theo bi cho, ta thy lng st tng l: 8,8 - = 0,8 gam Vy cú = 0,1 mol Fe tham gia phn 0,8 ng, thỡ cng cú 0,1 mol CuSO4 tham gia phn ng S mol CuSO4 cũn d : - 0,1 = 0,9 mol 04,9 Ta cú CM CuSO = = 1,8 M Bi 3: Dn V lit CO2 (ktc) vo dung 0,5 dch cha 3,7 gam Ca(OH)2 Sau phn ng thu c gam kt ta Tớnh V? Hng dn gii: Theo bi ta cú: 3,7 S mol ca Ca(OH)2 = = 0,05 mol 74 S mol ca CaCO3 = = 0,04 mol 100 PTHH CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O Nu CO2 khụng d: Ta cú s mol CO2 = s mol CaCO3 = 0,04 mol Vy V(ktc) = 0,04 * 22,4 = 0,896 lớt Nu CO2 d: CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O 0,05 0,05 mol 0,05 Ca(HCO3)2 CO2 + CaCO3 + H2O 0,01(0,05 - 0,04) mol Vy tng s mol CO2 ó tham gia phn ng l: 0,05 + 0,01 = 0,06 mol V(ktc) = 22,4 * 0,06 = 1,344 lớt Bi 4: Ho tan 20gam hn hp hai mui cacbonat kim loi hoỏ tr v bng dung dch HCl d thu c dung dch X v 4,48 lớt khớ ( ktc) tớnh lng mui khan thu c dung dch X Bi gii: Gi kim loi hoỏ tr v ln lt l A v B ta cú phng trỡnh phn ng sau: A2CO3 + 2HCl -> 2ACl + CO2 + H2O (1) BCO3 + 2HCl -> BCl2 + CO2 + H2O (2) S mol khớ CO2 ( ktc) thu c v l: nCO2 = 4,48 = 0,2mol 22,4 Theo (1) v (2) ta nhn thy c mol CO bay tc l cú mol mui cacbonnat chuyn thnh mui Clorua v lng tng thờm 11 gam (gc CO l 60g chuyn thnh gc Cl2 cú lng 71 gam) Vy cú 0,2 mol khớ bay thỡ lng mui tng l: 0,2 11 = 2,2 gam Vy tng lng mui Clorua khan thu c l: M(Mui khan) = 20 + 2,2 = 22,2 (gam) Bi 5: Ho tan 10gam hn hp mui Cacbonnat kim loi hoỏ tr v bng dung dch HCl d thu c dung dch A v 0,672 lớt khớ (ktc) Hi cụ cn dung dch A thu c bao nhiờu gam mui khỏc nhau? Bi gii Mt bi toỏn hoỏ hc thng l phi cú phn ng hoỏ hc xy m cú phn ng hoỏ hc thỡ phi vit phng trỡnh hoỏ hc l iu khụng th thiu Vy ta gi hai kim loi cú hoỏ tr v ln lt l X v Y, ta cú phn ng: XCO3 + 2HCl -> XCl2 + CO2 + H2O (1) Y2(CO3)3 + 6HCl -> 2YCl3 + 3CO2 + 3H2O (2) S mol cht khớ to chng trỡnh (1) v (2) l: 0,672 = 0,03 mol n CO = 22,4 Theo phn ng (1, 2) ta thy c m m ==60 71gg; COCl mol CO2 bay tc l cú mol mui Cacbonnat chuyn thnh mui clorua v lng tng 71 - 60 = 11 (gam) ( ) S mol khớ CO2 bay l 0,03 mol ú lng mui khan tng lờn: 11 0,03 = 0,33 (gam) Vy lng mui khan thu c sau cụ cn dung dch m (mui khan) = 10 + 0,33 = 10,33 (gam) Bi 6: Ho tan 20gam hn hp hai mui cacbonat kim loi hoỏ tr v bng dung dch HCl d thu c dung dch X v 4,48 lớt khớ ( ktc) tớnh lng mui khan thu c dung dch X Bi gii: Gi kim loi hoỏ tr v ln lt l A v B ta cú phng trỡnh phn ng sau: A2CO3 + 2HCl -> 2ACl + CO2 + H2O (1) BCO3 + 2HCl -> BCl2 + CO2 + H2O (2) S mol khớ CO2 ( ktc) thu c v l: nCO2 = 4,48 = 0,2mol 22,4 Theo (1) v (2) ta nhn thy c mol CO bay tc l cú mol mui cacbonnat chuyn thnh mui Clorua v lng tng thờm 11 gam (gc CO l 60g chuyn thnh gc Cl2 cú lng 71 gam) Vy cú 0,2 mol khớ bay thỡ lng mui tng l: 0,2 11 = 2,2 gam Vy tng lng mui Clorua khan thu c l: M(Mui khan) = 20 + 2,2 = 22,2 (gam) Bi 6: Nhỳng mt kim loi M hoỏ tr II vo 0,5 lit dd CuSO4 0,2M Sau mt thi gian phn ng, lng M tng lờn 0,40g nng CuSO4 cũn li l 0,1M a/ Xỏc nh kim loi M b/ Ly m(g) kim loi M cho vo lit dd cha AgNO3 v Cu(NO3)2 , nng mi mui l 0,1M Sau phn ng ta thu c cht rn A lng 15,28g v dd B Tớnh m(g)? Hng dn gii: a/ theo bi ta cú PTHH + M + CuSO4 MSO4 Cu (1) S mol CuSO4 tham gia phn ng (1) l: 0,5 ( 0,2 0,1 ) = 0,05 mol tng lng ca M l: mtng = mkl gp - mkl tan = 0,05 (64 M) = 0,40 gii ra: M = 56 , vy M l Fe b/ ta ch bit s mol ca AgNO3 v s mol ca Cu(NO3)2 Nhng khụng bit s mol ca Fe (cht kh Fe Cu Ag (cht oxh mnh) 0,1 0,1 ( mol ) Ag Cú Tớnh oxi hoỏ mnh hn Cu nờn mui AgNO3 tham gia phn ng vi Fe trc PTHH: Fe(NO3)2 Fe + 2AgNO3 + 2Ag (1) Fe(NO3)2 Fe + Cu(NO3)2 + Cu (2) Ta cú mc so sỏnh: - Nu va xong phn ng (1): Ag kt ta ht, Fe tan ht, Cu(NO3)2 cha phn ng Cht rn A l Ag thỡ ta cú: mA = 0,1 x 108 = 10,8 g - Nu va xong c phn ng (1) v (2) thỡ ú cht rn A gm: 0,1 mol Ag v 0,1 mol Cu mA = 0,1 ( 108 + 64 ) = 17,2 g theo cho mA = 15,28 g ta cú: 10,8 < 15,28 < 17,2 vy AgNO3 phn ng ht, Cu(NO3)2 phn ng mt phn v Fe tan ht mCu to = mA mAg = 15,28 10,80 = 4,48 g Vy s mol ca Cu = 0,07 mol Tng s mol Fe tham gia c phn ng l: 0,05 ( p ) + 0,07 ( p ) = 0,12 mol Khi lng Fe ban u l: 6,72g PHNG PHP LM GIM N S Bi toỏn 1: (Xột li bi toỏn ó nờu phng phỏp th nht) Ho tan hn hp 20 gam hai mui cacbonnat kim loi hoỏ tr I v II bng dung dch HCl d thu c dung dch M v 4,48 lớt CO ( ktc) tớnh lng mun to thnh dung dch M Bi gii Gi A v B ln lt l kim loi hoỏ tr I v II Ta cú phng trỡnh phn ng sau: A2CO3 + 2HCl -> 2ACl + H2O + CO2 (1) BCO3 + 2HCl -> BCl2 + H2O + CO2 (2) S mol khớ thu c phn ng (1) v (2) l: nCO3 = 4,48 = 0,2mol 22,4 Gi a v b ln lt l s mol ca A2CO3 v BCO3 ta c phng trỡnh i s sau: (2A + 60)a + (B + 60)b = 20 (3) Theo phng trỡnh phn ng (1) s mol ACl thu c 2a (mol) Theo phng trỡnh phn ng (2) s mol BCl2 thu c l b (mol) Nu gi s mui khan thu c l x ta cú phng trỡnh: (A + 35.5) 2a + (B + 71)b = x (4) Cng theo phn ng (1, 2) ta cú: nCO = 0,2(mol ) a+b= (5) T phng trỡnh (3, 4) (Ly phng trỡnh (4) tr (5)) ta c: 11 (a + b) = x - 20 (6) Thay a + b t (5) vo (6) ta c: 11 0,2 = x - 20 => x = 22,2 gam Bi toỏn 2: Ho tan hon ton gam hn hp kim loi bng dung dch HCl thu c dung dch A v khớ B, cụ cn dung dch A thu c 5,71 gam mui khan tớnh th tớch khớ B ktc Bi gii: Gi X, Y l cỏc kim loi; m, n l hoỏ tr, x, y l s mol tng ng, s nguyờn t l P, Q ta cú: 2X + 2n HCl => 2XCln = nH2 (I) 2Y + 2m HCl -> 2YClm + mH2 (II) Ta cú: xP + y Q = (1) x(P + 35,5n) + y(Q + 35,5m) = 5,71 (2) Ly phng trỡnh (2) tr phng trỡnh (1) ta cú: x(P + 35,5n) + y(Q + 35,5m)- xP - yQ = 0,71 => 35,5 (nx + my) = 0,71 nH = (lớt) ( xn + my ) Theo I v II: => th tớch: V = nx + my = 0,71 22,4 = 0,224 355.2 PHNG PHP DNG BI TON CHT TNG NG a/ Nguyờn tc: Khi bi toỏn xy nhiu phn ng nhng cỏc phn ng cựng loi v cựng hiu sut thỡ ta thay hn hp nhiu cht thnh cht tng ng Lỳc ú lng (s mol, lng hay th tớch) ca cht tng ng bng lng ca hn hp b/ Phm vi s dng: Trong vụ c, phng phỏp ny ỏp dng hn hp nhiu kim loi hot ng hay nhiu oxit kim loi, hn hp mui cacbonat, hoc hn hp kim loi phn ng vi nc Bi 1: Mt hn hp kim loi kim A, B thuc chu kỡ k tip bng h thng tun hon cú lng l 8,5 gam Hn hp ny tan ht nc d cho 3,36 lit khớ H2 (ktc) Tỡm hai kim loi A, B v lng ca mi kim loi Hng dn gii: PTHH 2A + 2H2O 2AOH + H2 (1) 2B + 2H2O 2BOH + H2 (2) t a = nA , b = nB 3,36 ta cú: a + b = = 0,3 (mol) (I) 22 8M,5,4 trung bỡnh: = = 28,33 0M,3 Ta thy 23 < = 28,33 < 39 Gi s MA < MB thỡ A l Na, B l K hoc ngc li mA + mB = 23a + 39b = 8,5 (II) T (I, II) ta tớnh c: a = 0,2 mol, b = 0,1 mol Vy mNa = 0,2 * 23 = 4,6 g, mK = 0,1 * 39 = 3,9 g Bi 2: Ho tan 115,3 g hn hp gm MgCO v RCO3 bng 500ml dung dch H2SO4 loóng ta thu c dung dch A, cht rn B v 4,48 lớt CO (ktc) Cụ cn dung dch A thỡ thu c 12g mui khan Mt khỏc em nung cht rn B ti lng khụng i thỡ thu c 11,2 lớt CO2 (ktc) v cht rn B1 Tớnh nng mol/lit ca dung dch H2SO4 loóng ó dựng, lng ca B, B v lng nguyờn t ca R Bit hn hp u s mol ca RCO3 gp 2,5 ln s mol ca MgCO3 Hng dn gii: Thay hn hp MgCO3 v RCO3 bng M cht tng ng CO3 PTHH CO3 + H2SO4 SO4 + CO2 + H2O M (1) 0,2 0,2 0,2 0,2 10 X Hng dn: 2,688 1/ S mol cỏc cht = = 0,12 mol ,4 522 ,376 nx = = 0,24 mol mx = 9,12 0,12 16 = 7,2 22,4 7,2 => Mx = = 30 0,24 2/ Cỏc PTHH cú th xy gm: CH4 + 2O2 -> CO2 + 2H2O (1) yz xCO2 + H2O CxHyOz + (x + - )O2 -> (2) CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + H2O (3) CO2d + H2O + BaCO3 -> Ba(HCO3)2 (4) Xy trng hp: a, Trng hp 1: CO2 thiu -> khụng cú PTHH(4) 70 ,92 nnBaCO = = = 0,36 mol CO 24 = = 0,12 mol Do ú lng CO2 X n,CH lng CO2 CH4 to theo PT (1) 0197 to = 0,36 - 0,12 = 0,24 mol Nh 0,24 vy s nguyờn t C X = = 12 + y + 16z = 30 hay y + 16z = 18 Cp nghim nht z = v y = O => CTPT l CH2O CTCT l H -C H b, Trng hp 2: CO2 d cú PTHH (4) Lỳc ú n CO2 = 0,48 + ( 0,48 - 0,36 ) = 0,6 mol d nCO 0,48 mol X to = 0,6 - 0,12 = -> nguyờn t C X = = 0,48 0,24 ta cú 12 + y + 16z = 30 24 + y + 16z = 30 y + 16z = Cp nghim nht z = ; y = CTPT l C2H6 CTCT l Bi 7: t chỏy hon ton hn hp khớ gm hidrocacbon cú cụng thc tng quỏt CnH2n v C mH2m + (4 m 1); (4 n 2) cn dựng 35,2g khớ O2 Sau phn ng thu c 14,4g H 2O v lng khớ CO2 cú th tớch bng th tớch ca hn hp khớ ban u a Tớnh % th tớch ca hn hp khớ ban u b Xỏc nh CTPT v CTCT c th cú ca cỏc hidrocacbonat núi trờn 23 n = =1,1 mol 35 O,22 32 120 142,O H 18 n = = 0,8 mol Gi a, b ln lt l s mol ca Ta cú PTHH CnH2n +O2 n CO2 + n H2O a na na hirocacbon CnH2n v CmH2m + 3n 3na CmH2m + + m CO2 + (m +1)H2O (3m + 1)O 3m2+ 1) b () b mb 2) (m+1)b n = na + (m+1)b = 0,8 (2) n CO2 = na + mb = (a+b) (3m 3na O+2 1) H 2O n = + b = 1,1 (1) (3) Gii h PT ta c a = 0,2 b = 0,1 % CnH2n =0,2/0,3 x 100% 66,7% a % CmH2m + = 100% - 66,7% = 33,3 % 7 b na + mb = ( a +b) 0,2n + 0,1m = x 0,3 2n + m = n m Cỏc hirocacbon cú CT: C2H4 v C3H8 C3H6 v CH4 Bi 8: Cho hn hp A gm C 2H4 v C2H2 Ly 2,96g hn hp A em t chỏy hon ton thu c m1g CO2 v m2g H2O Ly 0,616 lớt A(ktc) cho phn ng vi lng d nc Brụm thy cú 6,8g Br2 tham gia phn ng (phn ng xy hon ton) a, Vit PTP b, Tớnh % theo lng v theo th tớch ca mi hirocacbon A c, Tớnh m1 v m2 a) (1 im) C2H4 + O2 2CO2 + 2H2O (1) C2H2 + O2 2CO2 + H2O (2) C2H4 + Br2 C2H4Br2 (3) C2H2 + 2Br2 C2H2Br4 (4) 6,08,616 b) v n hỗnnhợp = 0,=0425 0,0275 molmol Br A= = 160 22,4 Gi s mol C2H4 l a mol C2H2 l b mol 121 { a + b = 0,0275 C H a = 0,0125mol Theo PT (3) v { a + 2b = 0,0425 b = 0,015mol (4) ta cú h PT: mtrong 0,0275 mol hn hp : 0,0125.28 = 0,35 g mtrong 0,0275 mol hn hp : C H 0,015.26 = 0,39g Tng lng = 0,35 + 0,39 = 0,74 g T l 2,96g : 0,616 lớt = 2,96 : 0,74 = 4:1 S mol C2H4 v C2H2 2,96 g hn hp l: C H = 0,0125.4 = 0,05mol n C H = 0,015.4 = 0,06 mol n 0,05 % C2H4 theo V bng: 100% = 45,45% 0,11 % C2H2 theo V bng 100%- 45,45% = 54,55% 0,05.28 % C2H4 theo m bng 100% = 47,3% 2,96 % C2H2 theo m bng 100%- 47,3%= 52,7% c, Tớnh m1, m2 Theo PT (1) v (2): n= 2n+ 2n = 0,1 + 0,12 = 0,22 CCO H242 (mol) m1 = 0,22.44= 9,68(g) n = 2n+ 2n = 2.0,05 + 0,06 = 0,16 CH22HO42 (mol) m2 = 0,16.18 = 2,88(g) Bi 9: Cho 3,36 lớt hn hp khớ A (KTC) gm hiro cacbon X cú cụng thc C nH2n + v hiro cacbon Y (cụng thc C mH2m) i qua bỡnh nc Brom d thy cú gam brom tham gia phn ng Bit 6,72 lớt hn hp A nng 13 gam, n v m tho mn iu kin: n; m Tỡm cụng thc phõn t hiro cacbon X; Y Hng dn: Cho hn hp khớ qua dd nc brom X: CnH2n + + Br2 Khụng phn ng Y: CmH2m + Br2 CmH2mBr2 Gi s mol X, Y hn hp ln lt l a v b ta cú: 3,36 a + b = = 0,15 (mol) nY = nBrom = b = = 0,05 (mol 228,4 a = 0,1 mol 160 Theo lng hn hp: (14n + 2)0,1 + 14m 0,05 = 13 3,36 = 6,5 6,72 Rỳt gn: 2n + m = Vỡ cn tho mn iu kin n; m ( m, n nguyờn dng) Ch hp lớ n = m = Vy cụng thc phõn thc phõn t X l C3H8; Y l C3H6 122 Bi 10: Mt hn hp gm khớ Metan, Etilen cú th tớch lớt c trn ln vi lớt khớ Hiro ri nung n 2500C cú bt kn xỳc tỏc cho n phn ng kt thỳc Sau tr li nhng iu kin lỳc u V nhit v ỏp sut th tớch tng cng ch cũn li lớt c dn qua dung dch nc Brom Hi 1) Dung dch Brom cú b mt mu khụng ? 2) Tớnh thnh phn % theo th tớch ca CH4 v C2H4 hn hp lỳc u 3) Nu thay C2H4 bng cựng th tớch ca C2H2 thỡ sau phn ng th tớch tng cng bng bao nhiờu ? Hng dn: a) Khi trn hn hp khớ CH4; C2H4 vi khớ H2 n phn ng kt thỳc cú ngha phn ng ó xy hon ton Ni v ch cú C2H4 phn ng vi H2 PTHH : C2H4+ H2 C2H6 t0 Theo phn ng ta cú n C2H4 = nH2 M theo bi : nC2H4 < nH2 nờn sau phn ng cú H2 (d) v CH4 ; C2H6 l nhng cht khụng phn ng vi dd Brom Nờn Brom khụng mt mu b) Theo phn ng trờn : Vh hp gim = VC2H4 ó phn ng => VC2H4 = + - = (lớt) % C2H4 = 100% = 40% % CH4 = 100% - 40% = 60% Ni c) Nu thay C2H4 + 2H2 C2H6 t0 Theo PTHH : VH2 = 2VC2H2 = 2.2 = (l) => VH2 (d) = - = (lớt) Vhh = +2 + = (lớt) Bi 11: Hp cht hu c A ch cha hai nguyờn t X v Y t chỏy hon ton m gam A thu c ỳng m gam H2O A cú phõn t khong 150 < M < 170 a X v Y l nguyờn t gỡ? b Xỏc nh cụng thc n gin nht (cụng thc ú t l s nguyờn t ca cỏc nguyờn t l ti gin) v cụng thc phõn t ca A Hng dn: - Nờu c vỡ A l hp cht hu c nờn X v Y phi cú mt nguyờn t l C Mt khỏc t A thu c H2O Vy X v Y l C v H - Vit c phng trỡnh tng quỏt: y CxHy + (x +)O2 xCO2 + H2O 24y a a - Lp c h thc a(mol) C xHy => 2y a(mol) H2O 9.a.y => M = 9y M MA = v MHO = = 18 => a.MA = m A y a Vỡ 150 < M < 170 nờn 16 < y < 19 a 123 Ta cú: y 16 17 18 19 MA 145 156 162 171 Vỡ nu M = 156, y = 17 thỡ x = 11,5 (loi) Vy ch cú y = 18, x = 12 v M = 162 l phự hp Cụng thc phõn t ca A l: C12H18 Cụng thc n gin nht l: (C2H3)n Bi 12: Hn hp khớ B cha mờtan v axetilen Cho bit 44,8 lớt hn hp B nng 47g Tớnh % th tớch mi khớ B t chỏy hon ton 8,96 lớt hn hp B v cho tt c sn phm hp th vo 200ml dung dch NaOH 20% (D = 1,2 g/ml) Tớnh nng % ca mi cht tan dung dch NaOH sau hp th sn phm chỏy Trn V lớt hn hp B vi V' Hirụcacbon X (cht khớ) ta thu c hn hp khớ D nng 271g, trn V' lớt hn hp khớ B vi Vlớt Hirocacbon X ta thu c hn hp khớ E nng 206g Bit V' - V = 44,8 lớt Hóy xỏc nh cụng thc phõn t ca Hirocacbon X Cỏc th tớch khớ u o iu kin tiờu chun Hng dn: Gi n l s mol C2H2 mol hn hp B ta cú phng trỡnh v lng mol: MB = 26n +16 (1 - n) = 47/2 = 23,5 => n = 0,75 tc axetilen= 75%, mờtan = 25% Cỏc phng trỡnh: 2C2H2 + 5O2 4CO2+2H2O (1) CH4+ 2O2 CO2+2H2O (2) Tớnh nB = 0,4 mol , ú cú 0,3mol C2H2 v 0,1mol CH4 Theo cỏc phn ng : 1;2: Tng mol CO2 = 0,3 x + 0,1 x = 0,7 mol Tng mol H2O = 0,3 x + 0,1 x = 0,5 mol S mol NaOH = 200x ,2 x 20 /100x40 = 1,2mol Vỡ: s mol CO2< s mol NaOH < x s mol CO2 Do ú to thnh mui : CO2+ 2NaOH Na2CO3 + H2O (3) CO2 +NaOH NaHCO3 (4) Gi a, b ln lt l s mol Na2CO3 v NaHCO3 Ta cú: a + b = 0,7 => a = 0,5mol Na2CO3 2a +b = 1,2 b = 0,2mol NaHCO3 Khi lng dung dch NaOH sau hp th CO2 vH2O l: 124 200x 1,2+ 0,7 x 44 + 0,5 x 18 = 279,8 g Vy % N2CO3 =106 x 0,5 x 100/279,8 = 18,94% % NaHCO3 = 84 x 0,2 x 100/279,8 = 6% 3- Ta cú cỏc phng trỡnh v hn hp D v E: V 23,5 + V' M = 271 (a) 22,4 22,4 V' 23,5 + V M = 206 (b) 22,4 22,4 Mt khỏc: V' - V = 44,8 lớt (c) Trong ú: M l lng phõn t ca HirocacbonX T (a), (b) v (c) gii ta c M = 56 Gi cụng thc X l CXHY ta cú: 12 x + y = 56 Suy cụng thc ca X l C4H8 Bi 13: Hn hp X (ktc) gm mt ankan v mt anken Cho 3,36 (l) hn hp X qua bỡnh nc Brom d thy cú 8(g) Brụm tham gia phn ng Bit 6,72 (l) hn hp X nng 13(g) 1, Tỡm cụng thc phõn t ca ankan v anken, bit s nguyờn t cacbon mi phõn t khụng quỏ 2, t chỏy hon ton 3,36 (l) hn hp X v cho tt c sn phm chỏy hp th vo dung dch NaOH (d), sau ú thờm BaCl2 d thỡ thu c bao nhiờu (g) cht kt ta? Hng dn: t CTPT ca X, Y ln lt l CnH2n + v CmH2m iu kin: n v m ( m, n nguyờn dng) Cho hn hp khớ qua dd nc brom X: CnH2n + + Br2 Khụng phn ng Y: CmH2m + Br2 CmH2mBr2 Gi s mol X, Y hn hp ln lt l a v b ta cú: 3,36 a + b = = 0,15 (mol) nY = nBrom = b = = 0,05 (mol 228,4 a = 0,1 mol 160 Theo lng hn hp: (14n + 2)0,1 + 14m 0,05 = 13 = 3,36 6,5 6,72 Rỳt gn: 2n + m = Vỡ cn tho iu kin: n v m ( m, n nguyờn dng) Ch hp lớ n = m = Vy cụng thc phõn thc phõn t X l C3H8; Y l C3H6 2/ Ta cú cỏc PTHH xy ra: C3H8 + 5O2 > 3CO2 + 4H2O 0,1 0,3 mol 2C3H6 + 9O2 -> 6CO2 + 6H2O 125 0,05 0,15 mol CO2 + 2NaOH -> Na2CO3 + H2O 0,45 0,9 0,45 mol BaCl2 + Na2CO3 > BaCO3 + 2NaCl 0,45 0,45 -> 0,45 mol mrn = 0,45 197 = 88,65g CHUYấN 19: TNH CHT - IU CH ANCOL Cụng thc phõn t tng quỏt v cụng thc phõn t ca cht tng ng vi hn hp ru Cụng thc mt cht Cụng thc cht tng ng Ru no: CnH2n + 2Ox x n ; n, x N* C H2 + 2O < nx Ru no n chc: CnH2n + 2O C H2 + 2O >1 n C H2 + 2- 2O >3 nk Ru cha no no, mch h, cú k ni v n chc CnH2n + 2kO n 3, n, k N* Cỏc phn ng ca ru: Phn ng vi kim loi kim: 2R(OH)n + 2nM > 2R(OM)n + nH2 2R-OH + 2M > 2R-OM + H2 R(OH)n : Ru n chc, R-OH: Ru n chc Phn ng vi axit: R-OH + H-Br -> R-Br + H2O - Phn ng tỏch nc: CnH2n + 1-OH -> CnH2n + H2O Phn ng ete hoỏ ca ru n chc, ta cú: S mol ete = 1/2 s mol ca ru tham gia phn ng Hn hp ru b ete hỏo s to ete Phn ng chỏy ca ru no hay ete no C H2 + 2O + (3 + -)/2 > CO2 + ( + nx 1)H2O 126 nx n n xmol n xmol ( + 1)x mol H qu: Ru no hay ete no chỏy > s mol H2O > s mol CO2 V s mol ru no hay ete no tham gia phn ng = s mol H2O s mol CO2 Bi ỏp dng: Bi 1: t chỏy 3,075 gam hn hp ru no n chc k tip dóy ng ng Sn phm thu c ln lt cho qua bỡnh ng H2SO4 c v bỡnh ng KOH rn Tớnh lng cỏc bỡnh ny tng lờn, bit rng nu cho lng ru trờn tỏc dng vi Na thy thoỏt 0,672 lớt H2 (ktc) Lp cụng thc phõn t ca ru Bi gii Gi l s nguyờn t cacbon trung bỡnh n ca ru Ta cú CTPT tng ng ca ru l C H2+ 1OH Phn ng t chỏy: (1) t C H2+ 1OH + O2 CO2 + ( + 1) H2O 3n n Khi cho sn phm thu c qua bỡnh ng H2SO4 thỡ H2O b hp th v qua bỡnh ng KOH thỡ CO2 b gi li theo phng trỡnh (2) CO2 + 2KOH K2CO3 + H2O Phn ng ru tỏc dng vi Na (3) 2C H2+ 1OH + 2Na 2C H2+ 1ONa + H2 n Theo (3) s mol hn hp ru l 0,672 nhh = 2.nH= = 0,06 (mol) 22 3,M 075 n,4 hh = = 51,25 = 14 + 18 ,n06 suy ra: C2H5OH v C3H7OH = 2,375 Vỡ ru k tip nờn Theo (1) ta cú: Khi lng bỡnh tng = mHO = 0,06(2,375 + 1).18 = 3,645 g Khi lng bỡnh tng = mCO= 0,06 2,375 44 = 6,27 g Bi 2: A l hn hp gm ru Etylic v axit hu c k tip cú dng CnH2n+1COOH v Cn+1H2n+3COOH Cho 1/2 hn hp A tỏc dng ht vi Na thoỏt 3,92 lớt H2 (ktc) t 1/2 hn hp A chỏy hon ton, sn phm chỏy c hp th ht vo dung dch Ba(OH)2 d thỡ cú 147,75g kt ta v lng bỡnh Ba(OH) tng 50,1 g a, Tỡm cụng thc axit trờn b, Tỡm thnh phn hn hp A 3,92 = = 0,175 (mol) 22,4 PT phn ng: 2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2 (1) 2CnH2n+1 COOH +2Na 2C nH 2n+1COONa + H2 (2) 2Cn+1H2n+3 COOH +2Na 2Cn+1H2n+3COONa + H2 nH 127 (3) Bin lun theo tr s trung bỡnh Tng s mol cht 1/2 hn hp = 0,175.2= 0,35 (mol) t0 C2H6O + 3O2 2CO2 + 3H2O (4) t0 CxH2xO2 + O2 xCO2 + xH2O 3x (5) 2,75 0,75 (mol) Cht kt ta l BaCO3 nBaCO3 = = 147 (6) PT: CO2 + Ba(OH)2 BaCO3 + H2O 197 Theo PT (6) ta cú: nCO2 = nBaCO3 = 0,75 (mol) mCO2 = 0,75 x44 = 33(g) mH2O = m tng - mCO2 mH2O = 50,1 - 33 = 17,1 (g) ,1 17 nH2O = = 0,95 (mol) 18 T PT (4) ta thy ngay: S mol ru C2H5OH = 0,95 - 0,75 = 0,2 ( mol) Theo PT (4) ta thy s mol CO2 to l nCO2 = 2.nC2H5OH = 2.0,2 = 0,4 (mol) Suy ra: a xớt chỏy to 0,75 - 0,4 = 0,35 (mol CO2) T PT (4) ta thy nH2O = 3.nC2H5OH = 3.0,2 = 0,6 (mol) Suy axit chỏy to ra: 0,95 - 0,6 = 0,35 mol H2O Vi s mol 2axit = 0,35 - 0,2 = 0,15 x = 0,35 : 0,15 = 2,33 (x l s mol trung bỡnh gia n+1 v n+2) axit l CH3COOH v C2H5COOH Gi s mol CH3COOH, C2H5COOH 1/2 A l a, b Theo phng trỡnh t chỏy ta cú: S mol ca axit = 0,15mol = a + b nCO2 sinh = 2a + b = 0,35 Gii ta cú: a = 0,1; b = 0,05 Vy hn hp cú 0,2 mol CH3COOH l 12 g v 0,10 mol C2H5COOH l 7,4g Bi 3: Hn hp A gm 0,1 mol Ru Etylic v a mol Ru X cú cụng thc l: CnH2n(OH)2 Chia A thnh phn bng Phn cho tỏc dng ht vi Na thy bay 2,8lớt khớ Hirụ ( KTC) Phn th em t chỏy hon ton thu c 8,96 lớt khớ CO2 ( KTC) v b g nc a/ Tỡm cỏc giỏ tr ca a, b? b/ Xỏc nh cụng thc phõn t, vit cụng thc cu to ca X, bit rng mi nguyờn t C ch liờn kt c vi nhúm OH? Hng dn: Cỏc phn ng xy 2C2H5OH + 2Na 2C2H5ONa + H2 (1) CnH2n(OH)2 + Na CnH2n(ONa)2 + H2 (2) 128 to C2H5OH + O2 CO2 + H2O to 3n CnH2n(OH)2 + O2 n CO2 + (n+1) H2O Theo phn ng (1), (2) ta cú: a,18 n H2 = + = = 0,125 (mol) a = 0,2 20 mol 22,,24 22 Theo phn ng (3), (4): ,96 ,,21 n CO2 = + n = = 0,4 (mol) n = 800 222,4 Theo phn ng (3), (4): 00,,21 n H2O = + = 0,55 (mol) m H2O = b = 0,55 18 = 9,9g Cụng thc phõn t ca X l: C3H8O2 hay C3H6(OH)2 Cụng thc cu to hp cht l: CH2 - CH - CH3 CH2 - CH2 - CH2 (3) (4) OH OH OH OH Bi : t chỏy hon ton 23g mt ru no n chc A, thu c 44g CO2 v 27g H2O a/ Xỏc nh CTPT, CTCT ca A b/ Hn hp X gm A v B l ng ng ca Cho 18,8g hn hp X tỏc dng vi Na d, thu c 5,6 lit H2 (ktc) Xỏc nh CTPT, CTCT ca A, B v tớnh thnh phn % theo lng ca A, B X c/ t chỏy hon ton hn hp X ri cho ton b sn phm i qua bỡnh ng dung dch Ca(OH)2 d, thu c 35g kt ta Tớnh lng hn hp X em t chỏy Hng dn : a/ S mol CO2 = mol v s mol ca H 2O = 1,5 mol Nhn thy s mol ca H 2O > s mol ca CO2 -> Ru A l ru no nHO : nCO = = 1,5 > n = CTPT ca A n +2 l C2H6O v CTCT l CH3 CH2 OH b/ Gi CTPT TB ca A v B l C H2 + nn 1OH, a l s mol ca ru tng ng m = (14 + 18)a = 18,8 (*) n 2C H2 + 1OH + 2Na > 2C H + n 1ONa + H2 a(mol) a/2(mol) S mol H2 = a/2 = 5,6/22,4 = 0,25 > a = 0,5 mol Thay a = 0,5 vo (*) > = 1,4 Vy n n < < n + (n nguyờn dng v n 1) Vy ru B ch cú nguyờn t C, B l CH3 OH t s mol ca CH3 OH l x, s mol ca CH3 CH2 OH l y x + y = a = 0,5 32x + 46y = 18,8 Gii phng trỡnh ta c: x = 0,3 v y = 0,2 -> mCHOH = 0,3 32 = 9,6g -> % 23 mCHOH = 51,06% v % mCH- CH- OH = 48,94% c/ 129 2C H2 + 1OH + O2 > 2CO2 + 2( n + 1) H2O a mol a mol n CO2 + Ca(OH)2 > CaCO3 + H2O a mol a mol n S mol ca CaCO3 = a = 35 : 100 = n 0,35 mol > a = 0,35 : = 0,35 : 1,4 = 0,25 Ta cú: mX = (14 + 18)a = 14a + 18a = n 14.0,35 + 18.0,25 = 9,4g Bi 5: - Trong bỡnh kớn 150 0C cha hn hp khớ gm th tớch axetilen v th tớch oxi t chỏy axetilen bng chớnh khớ oxi bỡnh Sau phn ng kt thỳc a bỡnh v nhit ban u thỡ ỏp sut bỡnh thay i nh th no? - Trn 12,4 g hn hp hai ru CH3OH v C2H5OH vi g axit CxHyCOOH ri em t thỡ thu c 13,44 l khớ CO2 (KTC) Nu em g oxit trờn trung ho bi dung dch KOH 0,5 M thỡ cn 100 ml DD KOH a Tỡm CTHH ca axit trờn b Tớnh % lng hn hp ru ban u c Vit PTHH cỏc phn ng Este hoỏ gia cỏc cht trờn Hng dn: - 1500C nc th hi Gi V l th tớch ca C2H2 thỡ VO = 2V Th tớch hn hp C2H2 v O2 bỡnh bng 3V PTHH: 2C2H2(k) + 5O2(k) 4CO2(k) + 2H2O(h) mol mol mol mol Vl 2,5 V l 2Vl Vl xl Vl yl zl 84 x= y= z = V VCH cũn d = V - = V 13 184 Vhh sau phn ng = ( + + ) = VV 100% Gi ỏp sut bỡnh lỳc u l ỏp sut bỡnh sau phn ng l a % VnPd ỏp dng cụng thc = = V nPs13 Ta cú: a = = 86,7 (%) 100 l: Vy ỏp sut khớ bỡnh gim i 100 % - 86,7 % = 13,3 % a- Tỡm CTHH ca axit: nKOH = 0,5 0,1 = 0,05 (mol) PTHH: CxHyCOOH (dd) + KOH (dd) CxHyCOOK (dd) + H2O (l) 130 0,05 mol 0,05 mol 3xy MCHCOOH = = 60 0,05 12 x + y + 45 = 60 12x + y = 15 x = v y = > CTHH ca axit l: CH3COOH b Tớnh phn lng ca hn hp ru ban u: 13,244 Nco = = 0,6 (mol) Gi x, y ln lt l s mol CH3OH v 22,4 C2H5OH hn hp (x, y > 0) PTHH: t chỏy hn hp 2CH3OH (l) + 3O2 (k) 2CO2(k) + 4H2O (h) x mol x mol C2H5OH (l) + 3O2 (k) CO2 (k) + 3H2O (h) y mol 2y mol CH3COOH (l) + 2O2 (k) CO2 (k) + 2H2O (h) 0,05 mol 0,1 mol Tng s mol CO2: 2y + x + 0,1 = 0,6 2y + x = 0,5 Khi lng hn hp hai ru bng 12,4 gam 46 y + 32 x = 12,4 suy x = 0,1 mol v y = 0,2 mol 0,1.32 % CH3OH = 100% 25,8 % % C2H5OH = 100% - 25,8 % = 74,2% 12,4 c Phn ng ESTE hoỏ: H2SO4(c), t0 CH3COOH (l) + C2H5OH (l) CH3COOC2H5 (l) + H2O (l) H2SO4(c), t0 CH3COOH (l) + CH3OH (l) CH3COOCH3 (l) + H2O (l) CHUYấN 20: TNH CHT, IU CH AXIT V ESTE Cụng thc phõn t tng quỏt ca axit v este a chc no, mch h CnH2n + 2kO2k vi k: nhúm chc COOH hay C O H v n, k thuc N* = 1, 2, O Hn hp: C H2 + - 2O2 vi , > nk k = 1: -> este v axit u n chc no cú cụng thc phõn t l: CnH2nO2 vi axit thỡ n v este thỡ n Hn hp: C H2O2 vi axit thỡ > v n este thỡ > 131 Nu mt hai gc ru hoc axit l n chc thỡ este mch h Nu ru v axit u a chc thỡ este mch vũng Axit v este u tỏc dng vi dung dch kim gi chung l phn ng x phũng hoỏ, u to mui kim ca axit hu c RCOOH RCOOM + H2O R C O R/ + MOH > RCOOM + R/OH O Este cú phn ng thu phõn mụi trng axit H2SO4 to ru v axit Phn ng chỏy ca axit v este n chc no u to CO2 v H2O cú s mol bng Tng quỏt, mt cht cú cụng thc phõn t l CnH2nOx v mch h thỡ CnH2nOx cú mt ni cụng thc cu to v chỏy to CO2 v H2O cú s mol bng Bi toỏn ỏp dng: Bi 1: t chỏy 3(g) mt hp cht hu A c khụng khớ thu c 4,4g CO2 v 1,8g H2O a Xỏc nh CTPT ca hp cht hu c A Bit rng t ca A so vi H2 l 30 Vit CTCT cú th cú ca A b Nu em ton b lng khớ CO2 trờn tỏc dng vi 100 ml dd NaOH 1,5M thỡ thu c mui gỡ? Tớnh lng ca mi mui Hng dn; a.Vỡ t chỏy hp cht hu c A thu c CO2 v H2O nờn chc chn A phi cha hai nguyờn t l C v H cú th cú O S mol sn phm => => n H 2O 4,1,4.12 nmCC ==n0CO = 0=,11mol ,2 g nCO = = 0,1mol 44 1,8 = = 0,1mol => n H = 2n H 2O = 0,2mol => m H = 0,2.1 = 0,2 g 18 mC + m H = 2,4 + 0,2 = 2,6( g ) < m A = g Ta cú: Do ú A phi cha nguyờn t O mO = m A (mC + m H ) = (1,2 + 0,2) = 1,6( g ) 1,6 nO = = 0,1(mol ) nC : n H : nO =16 0,1 : 0,2 : 0,1 = : : T l : Cụng thc n gin nht ca A l CH2O t cụng thc tng quỏt ca A l ( CH2O)n cú mA =30n Theo cụng thc dA/= 30.2 = 60 =>30n H = 60 => n = Vy cụng thc phõn t ca A l C2H4O2 n NaOH = 0,1.1,5 = 0,15mol b Phng trỡnh phn ng: CO2 + NaOH NaHCO3 Trc phn ng: 0,1 0,15 Phn ng: 0,1 0,1 132 Sau phn ng : 0,05 0,1 NaOH Na2CO3 + H2O Tip tc cú phn ng: NaHCO3 + Trc phn ng: 0,1 0,05 0,05 0,05 Sau phn ng 0,05 0,05 Ta thu c mui: NaHCO3 v Na2CO3 cú lng l: m NaHCO3 = 0,05.84 = 4,2 g m Na CO = 0,05.106 = 5,3 g Bi 2: t chỏy hon ton 4,4g hp cht hu c Y cha C, H, O cn va 5,6 lớt khớ ễxi (KTC), thu c khớ CO2 v hi nc vi th tớch bng a) Xỏc nh cụng thc phõn t ca Y, bit rng lng phõn t ca Y l 88 vc b) Cho 4,4gam Y tỏc dng hon ton vi mt lng va dung dch NaOH sau ú lm bay hi hn hp thu c m1 gam hi ca mt ru n chc v m2 gam mui ca mt A xit hu c n chc S nguyờn t cỏc bon ru v A xớt thu c bng Hóy xỏc nh cụng thc cu to v tờn gi ca Y Tớnh lng m1 v m2 Hng dn: a/ Gi cụng thc phõn t ca cht Y l CxHyOz Phn ng t chỏy Y: t0 yz H2O CxHyOz + (x+-)O2 xCO2+ (1) 24y 0.05x (0.05mol) 0.25mol 0.05 5.46.4 Tớnh nY= ; nO2= ==00.25 5mol (mol ) 2288 y nCO2=0.05x ; nH2O=0.05 Vỡ th tớch CO2bng th tớch hi nc, ú ta cú: y 0.05x = 0.05 y=2x (2) 2yz nO2=(x+- )0.05=0.25 (3) 24 (4) Thay (2) vo (3) ta cú: 3x -z=10 Khi lng phõn t ca Y=12x+y+16z =88 (5) T cỏc phng trỡnh (2,3,4,5) ta cú: x = ; y = 8; z = Vy cụng thc phõn t ca Y l: C4H8O2 b/ Phn ng vi NaOH + mui(m2gam) nờn Y phi l mt este vỡ Vỡ Y(C4H8O2) + NaOH Ru (m1gam) nguyờn t cỏc bon axit = = s nguyờn t cacbon ru =s nguyờn t C Do ú cụng thc ca ru l C2H5OH ì vi m1= 0.0546 = 23g Cụng thc axớt l CH3COOH Vi m2= ì 0.05 82 =4.1g CH3COONa Bi 3: t chỏy hon ton gam cht A, thu c 2,24 lớt CO ( ktc) v 1,8g nc T hi ca A so vi Mờtan l 3,75 Tỡm cụng thc cu to ca A bit A tỏc dng c vi NaOH Hng dn: Ta cú 133 n CO = 2,24 = 0,1mol 22,4 mO = - (1,2 + 0,2) = 1,6g mC = 1,2g 1,8 nH O = = 0,1mol m H = 0,2g 18 t cụng tỏc ca A l: CxHyO2, theo bi ta cú: MA = 3,75 16 = 60 (g) 12y y 162 60 Ta cú: = = = 1,2 0,2 1,6 Gii ta c: x = 2, y = 4, z = CTTQ ca A l: C2H4O2 A Cú cỏc CTCT: CH3COOH v HCOOC2H5 Vỡ A phn ng c vi NaOH nờn A cú th l CH 3COOH v HCOOC2H5 (axit axetic) * CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O * HCOOCH3 + NaOH HCOONa + CH3OH 134 [...]... dd C là 29% nên ta có phương trình: m 30 70xy H2SO4(trong dd C) = + = 29 (I) 100 Theo bài ra thì: y = 2,5x (II) Giải hệ (I, II) được: x% = 20% và y% = 50% 1,dd 27) % m b/ nH2SO4( trong 50ml dd C ) = = = 29C(50 100 98 0,18 79 mol 100.M n BaCl2 = 0,2 mol > nH2SO4 Vậy axit phản ứng hết m BaSO4 = 0,18 79 233 = 43,78g Dung dịch còn lại sau khi tách hết kết tủa có chứa 0,3758 mol HCl và 0,2 – 0,18 79 = 0,0121... độ 5,78% Xác định công thức của oxit trên Hướng dẫn: Đặt công thức của oxit là RO PTHH: RO + H2SO4 > RSO4 + H2O (MR + 16) 98 g (MR + 96 )g 30 Giả sử hoà tan 1 mol (hay MR + 16)g RO Khối lượng dd RSO4(5,87%) = (MR + 16) + (98 : 4 ,9) .100 = MR + 201 6 M R + 96 C% = 100% = 5,87% M R + 201 6 Giải phương trình ta được: MR = 24, kim loại hoá trị II là Mg Đáp số: MgO Bài 7: Hoà tan hoàn toàn một oxit kim loại... 2,5M C% = 8,36% Bài 3: Cho 200 g SO3 vào 1 lít dung dịch H2SO4 17%(D = 1,12g/ml) được dung dịch A Tính nồng độ % dung dịch A Đáp số: C% = 32 ,98 5% Bài 4: xác định lượng SO3 và lượng dung dịch H2SO4 49% cần lấy để pha thành 450g dung dịch H2SO4 83,3% Đáp số: Khối lượng SO3 cần lấy là: 210g Khối lượng dung dịch H2SO4 49% cần lấy là 240g Bài 5: Xác định khối lượng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy để khi hoà tan... dịch H2SO4 49% cần lấy là 240g Bài 5: Xác định khối lượng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy để khi hoà tan vào đó 47g K2O thì thu được dung dịch 21% Đáp số: Khối lượng dung dịch KOH 7 ,93 % cần lấy là 352 ,94 g Bài 6: Cho 6,9g Na và 9, 3g Na2O vào nước, được dung dịch A(NaOH 8%) Hỏi phải lấy thêm bao nhiêu gam NaOH có độ tinh khiết 80%(tan hoàn toàn) cho vào để được dung dịch 15%? Đáp số: - Khối lượng NaOH có... 27,5% mỗi dung dịch bao nhiêu gam trộn vào nhau để được 500ml dung dịch NaOH 21,5%, D = 1,23g/ml? Đáp số: Dung dịch NaOH 27,5% cần lấy là 3 19, 8g và dung dịch NaOH 15% cần lấy là 295 ,2g Bài 4: Trộn lẫn 150ml dung dịch H2SO4 2M vào 200 g dung dịch H2SO4 5M (D = 1,29g/ml) Tính nồng độ mol/l của dung dịch H2SO4 nhận được Đáp số: Nồng độ H2SO4 sau khi trộn là 3,5M Bài 5: Trộn 1/3 (l) dung dịch HCl (dd A)... NaOH thì trung hoà hoàn toàn 20ml dung dịch H 2SO4 Nếu lấy 20ml dung dịch H2SO4 tác dụng với 2,5g CaCO3 thì muốn trung hoà lượng axit còn dư phải dùng hết 10ml dung dịch NaOH ở trên Đáp số: Nồng độ mol/l của dd H2SO4 là 1,5M và của dd NaOH là 1,0M Bài 13: Tính nồng độ mol/l của dung dịch HNO3 và dung dịch KOH Biết 20ml dung dịch HNO3 được trung hoà hết bởi 60ml dung dịch KOH 20ml dung dịch HNO3 sau khi... hay H2O, hoặc chất tan A nguyên chất) cần lấy đặt cùng hàng ngang Bài toán áp dụng: Bài 1: Phải thêm bao nhiêu gam H2O vào 200 g dung dịch KOH 20% để được dung dịch KOH 16% Đáp số: mH2O(cần thêm) = 50g Bài 2: Có 30g dung dịch NaCl 20% Tính nồng độ % dung dịch thu được khi: Pha thêm 20g H2O Cô đặc dung dịch để chỉ còn 25g Đáp số: 12% và 24% Bài 3: Tính số ml H2O cần thêm vào 2 lit dung dịch NaOH 1M để... do thay đổi nhiệt độ dung dịch bão hoà cho sẵn, ở bước 2 ta phải đặt ẩn số là số mol(n) 16 Bài 1: ở 120C có 1335g dung dịch CuSO4 bão hoà Đun nóng dung dịch lên đến 90 0C Hỏi phải thêm vào dung dịch bao nhiêu gam CuSO4 để được dung dịch bão hoà ở nhiệt độ này Biết ở 120C, độ tan của CuSO4 là 33,5 và ở 90 0C là 80 Đáp số: Khối lượng CuSO4 cần thêm vào dung dịch là 465g Bài 2: ở 850C có 1877g dung dịch... NO Biết hỗn hợp khí có tỉ khối d = 1, 195 Xác định trị số x? Hướng dẫn giải: Theo bài ra ta có: nFe : nMg = 1 : 2 (I) và 56nFe + 24nMg = 10,4 (II) Giải phương trình ta được: nFe = 0,1 và nMg = 0,2 Sơ đồ phản ứng Fe, Mg + HNO3 > Fe(NO3)3 , Mg(NO3)2 + N2O, NO + H2O 0,1 và 0,2 x 0,1 0,2 a và b (mol) Ta có: 44a3,+3630b a + b = = 0,15 và = 1, 195 -> a (a 22 + b,4) 29 = 0,05 mol và b = 0,1 mol Số mol HNO3... 3 c/ CM(HNO) = 7 ,94 M 3 Bài 2: Hãy tính nồng độ mol/l của dung dịch thu được trong mỗi trường hợp sau: a/ Hoà tan 20g NaOH vào 250g nước 2 Cho biết DHO = 1g/ml, coi như thể tích dung dịch không đổi b/ Hoà tan 26,88 lít khí hiđro clorua HCl (đktc) vào 500ml nước thành dung dịch axit HCl Coi như thể dung dịch không đổi c/ Hoà tan 28,6g Na2CO3.10H2O vào một lượng nước vừa đủ để thành 200 ml dung dịch Na2CO3
- Xem thêm -

Xem thêm: 20 chuyen de boi duong hoc sinh gioi mon hoa lop 9, 20 chuyen de boi duong hoc sinh gioi mon hoa lop 9, 20 chuyen de boi duong hoc sinh gioi mon hoa lop 9

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay