Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh hải dương

109 98 0
  • Loading ...
1/109 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 09:41

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐOÀN THỊ THÙY LINH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐOÀN THỊ THÙY LINH CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƢƠNG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN ĐỨC HIỆP Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập Các số liệu, tƣ liệu đƣợc dựa nguồn tin cậy, có thực dựa thực tế tiến hành khảo sát Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm công trình nghiên cứu LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới PGS.TS Trần Đức Hiệp, ngƣời tận tình hƣớng dẫn khoa học cho thực đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy, cô khoa Kinh tế Chính trị, Trƣờng Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội cung cấp kiến thức cần thiết để hỗ trợ hoàn thành luận văn Xin chân thành cám ơn lãnh đạo cán có liên quan Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Hải Dƣơng, Sở Công Thƣơng tỉnh Hải Dƣơng, Ban Quản lý KCN tỉnh Hải Dƣơng, Cục Thống kê tỉnh Hải Dƣơng, quan tâm, tạo điều kiện thời gian giúp đỡ cung cấp số liệu cần thiết trình thực luận văn Cám ơn gia đình hỗ trợ tinh thần thời gian để tập trung hoàn thành luận văn thời gian qua./ MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Những công trình khoa học nghiên cứu liên quan đến đề tài 1.1.2 Đánh giá chung vấn đề đặt cần nghiên cứu 1.2 Cơ sở lý luận việc triển khai thực sách phát triển công nghiệp hỗ trợ 1.2.1 Các khái niệm 1.2.2 Quy trình nội dung triển khai thực sách phát triển CNHT 13 1.2.3 Các tiêu chí đánh giá kết triển khai sách CNHT 22 1.2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực sách phát triển CNHT 24 1.3 Kinh nghiệm số địa phƣơng việc triển khai thực thi sách công nghiệp hỗ trợ học cho tỉnh Hải Dƣơng 26 1.3.1 Kinh nghiệm số địa phương thực sách phát triển CNHT 26 1.3.2 Bài học rút cho tỉnh Hải Dương thực sách phát triển CNHT 31 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Phƣơng pháp kế thừa, khảo cứu tài liệu 34 2.2 Phƣơng pháp vấn sâu điều tra khảo sát 34 2.2.1 Chọn mẫu điều tra 34 2.2.2 Phương pháp vấn sâu 35 2.2.3 Phương pháp điều tra khảo sát 36 2.2.4 Kết vấn khảo sát 37 2.2.5 Phương pháp phân tích số liệu 37 2.3 Các phƣơng pháp nghiên cứu khác .38 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƢƠNG .39 3.1 Khái quát công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hải Dƣơng 39 3.1.1 Một số tình hình chủ yếu sản xuất công nghiệp 39 3.1.2 Thực trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Hải Dương 42 3.2 Các văn pháp quy hƣớng dẫn thực sách phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2011-2015 47 3.3 Thực trạng triển khai thực sách phát triển CNHT tỉnh giai đoạn 2011 đến năm 2015 49 3.3.1 Về việc ban hành văn đạo cấp, ngành 49 3.3.2 Về công tác phối hợp tỉnh với Bộ, ngành trung ương sở, ban, ngành tỉnh 52 3.4 Hạn chế nguyên nhân 60 3.4.1 Một số hạn chế chủ yếu 61 3.4.2 Nguyên nhân hạn chế 63 CHƢƠNG 4: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VIỆC TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƢƠNG 66 4.1 Quan điểm triển khai sách phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016-2020 địa bàn tỉnh Hải Dƣơng 66 4.1.1 Bối cảnh quốc tế nước ảnh hưởng đến phát triển CNHT triển khai thực sách phát triển CNHT 66 4.1.2 Quan điểm 70 4.2 Đề xuất giải pháp hoàn thiện việc triển khai sách phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2016-2020 72 4.2.1 Từng bước hoàn thiện máy thực sách phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương 72 4.2.2 Rà soát văn sách phát triển CNHT trung ương địa phương để ban hành văn hướng dẫn thực địa bàn tỉnh 73 4.2.3 Xây dựng nhanh chóng triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền công nghiệp hỗ trợ sách phát triển công nghiệp hỗ trợ hiệu quả, thiết thực 75 4.2.4 Quan tâm cân đối bố trí kinh phí đảm bảo cho hoạt động triển khai thực sách phát triển công nghiệp hỗ trợ 77 4.2.5 Tập trung thực số sách phát triển công nghiệp hỗ trợ với nội dung cụ thể sau: 78 4.3 Kiến nghị Chính phủ bộ, ngành 81 KẾT LUẬN .83 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85 PHỤ LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghĩa CNCT CNH - HĐH Công nghiệp hóa – đại hóa CNHT Công nghiệp hỗ trợ CQ QLNN Cơ quan quản lý nhà nƣớc DN Doanh nghiệp DN FDI Doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa DNTN Doanh nghiệp nƣớc FTA Free Trade Agreement ( Hiệp định thƣơng mại tự do) 10 HĐND Hội đồng nhân dân 11 NK Nhập 12 SP CNHT Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 13 SX Sản xuất 14 TPP Công nghiệp chế tạo Trans-Pacific Strategic Economic Parnership Agreement (Hiệp định đối tác chiến lƣợc kinh tế xuyên Thái Bình Dƣơng) 15 UBND Uỷ ban nhân dân 16 VDF VietNam Development Forum ( Diễn đàn phát triển Việt Nam) 17 WTO Word Trade Orgnization (Tổ chức thƣơng mại giới) 18 XK Xuất i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Nội dung Bảng 2.1 Kết thực khảo sát doanh nghiệp 37 Bảng 3.1 Sản phẩm công nghiệp chủ yếu giai đoạn 2011-2014 41 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Bảng 3.4 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 GTSXCN ngành CNHT khí chế tạo phân theo nhóm ngành (theo giá hành) GTSXCN ngành CNHT điện- điện tử phân theo nhóm ngành (theo giá hành) GTSXCN ngành CNHT dệt may-da giầy phân theo nhóm ngành (theo giá hành) Tổng hợp dự án đầu tƣ vào CNHT giai đoạn 2011-2014 Tổng hợp cho vay lĩnh vực sản xuất xuất CNHT địa bàn tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2010-2013 Số lƣợng doanh nghiệp CNHT địa bàn tỉnh Hải Dƣơng năm 2014 theo lĩnh vực hoạt động Giá trị xuất KCN tỉnh Hải Dƣơng giai đoạn 2011-2014 ii Trang 44 45 47 56 57 58 60 DANH MỤC CÁC HÌNH STT Bảng Hình 1.1 Hình 3.1 Hình 3.2 Nội dung Các bƣớc trình thực sách GTSXCN địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2014 (giá so sánh 2010) Tỷ lệ nội địa hóa số lĩnh vực CNHT địa bàn tỉnh Hải Dƣơng năm 2015 iii Trang 15 40 59 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Ban quản lý Khu công nghiệp tỉnh Hải Dƣơng, 2011-2014 Báo cáo kết hoạt động Hải Dƣơng Trƣơng Chí Bình, 2011 Phát triển CNHT ngành điện tử gia dụng Việt nam Luận án Tiến sĩ Đại học Kinh tế quốc dân Bộ Công Thƣơng, 2014 Quyết định số 9028/QĐ-BCT ngày 08/10/2014, Phê duyệt chiến lược công Quy hoạch tổng thể phát triển CNHT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Hà Nội: Công báo Diễn đàn phát triển Việt Nam, 2006 Công nghiệp phụ trợ Việt Nam góc nhìn nhà sản xuất Nhật Bản Hà Nội: Nxb Thống kê Phan Huy Đƣờng, 2015 Chính sách xã hội vấn đề lựa chọn theo hướng phát triển bền vững Hà Nội: Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Hữu Hải, 2013 Đại cương Chính sách công Hà Nội: Nhà xuất Chính trị Quốc gia Hà Thị Hƣơng Lan, 2014 Công nghiệp hỗ trợ số ngành Việt Nam Luận án tiến sĩ Học viện Hành quốc gia Lê Chi Mai, 2001 Những vấn đề sách qui trình sách Hồ Chí Minh: NXB Đại học quốc gia TP HCM Kenichi Ohno, 2008 Đối tác monozuki Việt Nam-Nhật Bản công nghiệp hỗ trợ Diễn đàn phát triển Việt Nam 10 Lê Xuân Sang Nguyễn Thị Thu Huyền, 2011 Chính sách thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ: Lý luận, thực tiễn định hƣớng cho Việt Nam Hội thảo phát triển CNHT Việt Nam, Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ƣơng, tháng 10 năm 2011 11 Sở Công Thƣơng tỉnh Hải Dƣơng, 2011-2014 Báo cáo kết hoạt động năm Hải Dƣơng 85 12 Sở Kế hoạch Đầu tƣ tỉnh Hải Dƣơng, 2011-2015 Báo cáo tình hình thu hút đầu tư địa bàn tỉnh Hải Dương năm Hải Dƣơng 13 Thủ tƣớng Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, 2011 Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011, sách phát triển số ngành công nghiệp hỗ trợ Hà Nội: Công báo 14 Thủ tƣớng Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, 2011 Quyết định số 1483/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011, Ban hành danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển Hà Nội: Công báo 15 Thủ tƣớng Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, 2012 Quyết định 1556/QĐTTg ngày 17/10/2012, Phê duyệt đề án “ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ” Hà Nội: Công báo 16 Thủ tƣớng Chính phủ nƣớc CHXHCN Việt Nam, 2012 Quyết định số 1043/2013/QĐ-TTg ngày 1/7/2013, Phê duyệt chiến lược công nghiệp hóa Việt Nam khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản Hà Nội: Công báo 17 Tổng Cục Thống kê, 2014 Thực trạng doanh nghiệp tỉnh Hải Dương qua kết điều tra giai đoạn 2002-2012 Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 18 Tổng Cục Thống kê, 2015 Niên giám thống kê tỉnh Hải Dương năm 2014 Hà Nội: Nhà xuất Thống kê 19 Trƣờng đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Khoa học quản lý, 2000 Giáo trình sách kinh tế-xã hội Hà Nội: NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội 20 Trƣờng Đại học Ngoại thƣơng Hà Nội, 2010 Báo cáo tổng kết đề tài Chính sách phát triển CNHT Việt Nam đến năm 2020 Hà Nội 21 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng, 2012, Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Hải Dương giai đoạn 2011-2020 Hải Dƣơng 22 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng, 2015, Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Hải Dƣơng 86 23 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng, 2014, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2014, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 Hải Dƣơng 24 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng, 2015, Báo cáo tình hình thực nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm, giai đoạn 2011-2015 Hải Dƣơng 25 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng, 2014, Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 31/12/2014, phê duyệt Đề án ưu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất xuất sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ Hải Dƣơng Tiếng nƣớc 26 Fischer, eds, 2007 Handbook of public policy analysis theory, politic and method:CRC Press 27 Kennichi Ohno, 2007 Buiding supporting industries in Viet Nam Vol.1: Viet Nam Development Forum 28 Michael Hill, ed, 2002 Implementing public policy: Governance in theory and in practice London: SAGA Publication 29 Municipal reseach and services center Washinton, 1999 Local goverment policy-Making process Report No-5 87 PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIÊP TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Kính gửi Quý Doanh nghiệp! Để có sở đánh giá khách quan hoạt động triển khai, thực sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ quan quản lý nhà nƣớc địa bàn tỉnh Hải Dƣơng phục vụ việc thực đề tài “Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn tỉnh Hải Dƣơng”, tác giả tiến hành khảo sát, thu thập thông tin số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ địa bàn tỉnh Chúng cam kết khẳng định thông tin doanh nghiệp cung cấp Phiếu cung cấp thông tin phục vụ cho mục đích nghiên cứu ngƣời triển khai khảo sát Nhƣ̃ng dƣ̃ kiê ̣n thu thâ ̣p đƣơ ̣c chỉ đƣơ ̣c s dụng lần cho công việc phân tích, tổ ng hơ ̣p, s đƣa kiến nghị mô ̣t cách tổ ng quát báo cáo k ết nghiên cƣ́u Danh tính câu trả lời của doanh nghiệp đƣợc giữ kín Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Quý Doanh nghiệp ! * Đối với câu hỏi có nhiều lựa chọn đề nghị khoanh tròn vào câu chọn trả lời I Thông tin chung doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp: Sản phẩm chính: ………………………………………………………… Sản phẩm phụ: …………………………………………………………… Nguồn nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất (ƣớc lƣợng %): - Nhập khẩu: ………………………………………………………………… - Nội địa: …………………………………………………………………… Tổng chi phí loại nguyên vật liệu, khấu hao máy móc, nhà xƣởng, tiền lƣơng,…) chiếm khoảng % tổng doanh thu bán hàng: - …………% II Đánh giá sách phát triển công nghiệp hỗ trợ đƣợc triển khai địa bàn tỉnh Hải Dƣơng Doanh nghiệp có đƣợc nhận đƣợc ƣu đãi, hỗ trợ nhà nƣớc dành cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (DNCNHT): - Có - Không Hỗ trợ doanh nghiệp nhận đƣợc (đề nghị ghi rõ loại hình hỗ trợ): ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Có thể quy đổi giá trị khoản hỗ trợ bằng: - Mức tuyệt đối (Triệu đồng): ……………………………………… - Mức tƣơng đối (ƣớc lƣợng % giá trị so với tổng nguồn vốn):…… Tác động sau nhận đƣợc hỗ trợ nhà nƣớc với sản xuất sản phẩm CNHT doanh nghiệp: a) Căn b) Vừa phải c) Ít, không đáng kể d) Hoàn toàn không III Những đề xuất, kiến nghị doanh nghiệp chế, sách DNCNHT: Hỗ trợ vay vốn sản xuất với lãi suất thấp Hỗ trợ miễn, giảm thuế (xin ghi rõ loại thuế miễn, giảm): Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, nghiên cứu phát triển Hỗ trợ thông tin doanh nghiệp liên kết sản xuất, thông tin thị trƣờng Hỗ trợ đào tạo lao động Hỗ trợ mặt sản xuất Hỗ trợ tƣ vấn pháp luật Các đề xuất, kiến nghị khác: NGƢỜI TRẢ LỜI (Có thể ký ghi rõ họ tên không) PHỤ LỤC 2: CÂU HỎI PHỎNG VẤN LẤY Ý KIẾN SÂU VỀ CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƢƠNG – ĐỐI TƢỢNG: CÁN BỘ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP Kính gửi Ông/Bà! Để có sở đánh giá khách quan hoạt động triển khai, thực sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ quan quản lý nhà nƣớc địa bàn tỉnh Hải Dƣơng phục vụ việc thực đề tài “Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn tỉnh Hải Dƣơng”, tác giả tiến hành vấn lấy ý kiến số doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ địa bàn tỉnh Trƣớc bắt đầu, xin khẳng định số điều nhƣ sau: Toàn danh tính câu trả lời Ông/Bà đƣợc giữ kín tuyệt đối Nhƣ̃ng dƣ̃ kiê ̣n thu thâ ̣p đƣơ ̣c chỉ đƣơ ̣c s dụng lần cho công việc phân tić h , tổ ng hơ ̣p, s đƣa kiến nghị mô ̣t cách tổ ng quát báo cáo k ết nghiên cƣ́u Các câu hỏi tập trung vào hiểu biết, trải nghiệm cá nhân Ông/Bà với tƣ cách ngƣời quản lý doanh nghiệp.Kính mong Ông/Bà trả lời câu hỏi với tinh thần khách quan Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Ông/Bà ! PHẦN I: PHẦN THÔNG TIN CHUNG Họ tên ngƣời đƣợc vấn: Chức vụ (xin ghi rõ): Địa liên hệ: Lĩnh vực hoạt động Doanh nghiệp Cơ khí, chế tạo Điện-điện tử Da giầy Dệt may Lắp ráp ô tô Lĩnh vực khác Vui lòng ghi rõ PHẦN II: PHẦN PHỎNG VẤN LẤY Ý KIẾN Câu 1: Ông/Bà có nhận đƣợc thông tin tìm hiểu chế sách hỗ trợ phát triển công nghiệp địa bàn tỉnh Hải Dƣơng Cụ thể sách công nghiệp hỗ trợ đƣợc quy định Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 Thủ tƣớng Chính phủ sách phát triển số ngành công nghiệp hỗ trợ Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 UBND tỉnh Hải Dƣơng phê duyệt Đề án ƣu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất xuất sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ? Nếu có đề nghị đánh giá số ƣu nhƣợc điểm sách này? Câu 2: Ông/Bà đánh giá hoạt động quy hoạch, kế hoạch để phát triển công nghiệp hỗ trợ? Câu 3: Ông/Bà đánh giá sách hỗ trợ tài nhƣ vốn, thuế, tín dụng hỗ trợ đất đai để phát triển công nghiệp hỗ trợ ? Câu 4: Ông/Bà đánh giá sách hỗ trợ công nghệ nguồn nhân lực để phát triển công nghiệp hỗ trợ? Câu 5: Ông/Bà đánh giá sách hỗ trợ phát triển thị trƣờng, kết nối đối tác để phát triển công nghiệp hỗ trợ? Câu 6: Ông/Bà đánh giá biện pháp, chế triển khai sách phát triển công nghiệp hỗ trợ? Câu 7: Ông/Bà vui lòng cho biết vài kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thời gian tới Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà ! PHỤ LỤC 3: CÂU HỎI PHỎNG VẤN LẤY Ý KIẾN SÂU VỀ CÁC CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƢƠNG – ĐỐI TƢỢNG: CÁN BỘ LÀM CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TẠI MỘT SỐ SỞ NGÀNH CỦA TỈNH Kính gửi Ông/Bà! Để có sở đánh giá khách quan công tác QLNN sách phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ địa bàn tỉnh Hải Dƣơng phục vụ việc thực đề tài “Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn tỉnh Hải Dƣơng”, tác giả tiến hành vấn lấy ý kiến sâu cán bộ, chuyên viên làm công tác QLNN số sở ngành địa bàn tỉnh Trƣớc bắt đầu, xin khẳng định số điều nhƣ sau: Toàn danh tính câu trả lời Ông/Bà đƣợc giữ kín tuyệt đối Nhƣ̃ng dƣ̃ kiê ̣n thu thâ ̣p đƣơ ̣c chỉ đƣơ ̣c s dụng lần cho công việc phân tích , tổ ng hơ ̣p, s đƣa kiến nghị mô ̣t cách tổ ng quát báo cáo k ết nghiên cƣ́u Các câu hỏi tập trung vào hiểu biết, trải nghiệm cá nhân Ông/Bà với tƣ cách cán quản lý Nhà nƣớc liên quan đến lĩnh vực đƣợc vấn Kính mong Ông/Bà trả lời câu hỏi với tinh thần khách quan Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Ông/Bà ! PHẦN I: PHẦN THÔNG TIN CHUNG Họ tên ngƣời đƣợc vấn: Chức vụ Tên đơn vị công tác: PHẦN II: PHẦN PHỎNG VẤN LẤY Ý KIẾN Câu 1: Đề nghị Ông/Bà đánh giá trạng phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn tỉnh Hải Dƣơng? Câu 2: Ông/Bà vui lòng đánh giá kết quả, số ƣu nhƣợc điểm sách phát triển công nghiệp hỗ trợ đƣợc triển khai địa bàn tỉnh Hải Dƣơng Cụ thể sách công nghiệp hỗ trợ đƣợc quy định Quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24/2/2011 Thủ tƣớng Chính phủ sách phát triển số ngành công nghiệp hỗ trợ Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 UBND tỉnh Hải Dƣơng phê duyệt Đề án ƣu tiên vốn tín dụng phục vụ phát triển sản xuất xuất sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp hỗ trợ? Câu 3: Đề nghị Ông/Bà đánh giá ƣu nhƣợc điểm nguyên nhân quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp hỗ trợ? Câu 4: Đề nghị Ông/Bà đánh giá ƣu nhƣợc điểm nguyên nhân sách hỗ trợ vốn, thuế, đất đai thu hút đầu tƣ phát triển công nghiệp hỗ trợ? Câu 5: Đề nghị Ông/Bà đánh giá ƣu nhƣợc điểm nguyên nhân sách hỗ trợ công nghệ, nguồn nhân lực phát triển công nghiệp hỗ trợ? Câu 6: Đề nghị Ông/Bà đánh giá ƣu nhƣợc điểm nguyên nhân sách hỗ trợ phát triển thị trƣờng, kết nối đối tác phát triển công nghiệp hỗ trợ? Câu 7: Đề nghị Ông/Bà đánh giá ƣu nhƣợc điểm nguyên nhân hoạch định triển khai sách phát triển công nghiệp hỗ trợ đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu sách phát triển công nghiệp hỗ trợ thời gian tới Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà !
- Xem thêm -

Xem thêm: Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh hải dương , Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh hải dương , Chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay