Các dạng bài tập về amin

4 193 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/11/2016, 09:38

Dạng 1: Số đồng phân của amin đơn chứcDạng 2: So sánh tính bazơ của các aminDạng 3: Xác định số nhóm chứcDạng 4 : Xác đinh công thức của amin dựa vào phản ứng cháyDạng 5: Cho amin tác dụng với dd muối của kim loại Dạng 6: Cho amin tác dụng với HCl: Các dạng tập amin Dạng 1: Số đồng phân amin đơn chức Với amin no, đơn chức mạch hở : CnH2n + 3N Tổng số công thức cấu tạo ( n -1 ) Tổng số công thức cấu tạo bậc : 2( n – 2) Tổng số công thức cấu tạo bậc : Ví dụ: Cho amin no đơn chức có %N = 23,72% Tìm số đồng phân bậc amin A B.2 C.3 D.4 PP: amin no đơn chức => CT: CnH2n+3N MN.100% 14.100%  %N =   23,72% Giải n = Ma 14n  17  CT : C3H7N2 => Có đồng phân bậc Dạng 2: So sánh tính bazơ amin (Rthơm)3N < (R thơm)2NH < RthơmNH2 < NH3 < Rno NH2 < (Rno)2NH < (Rno)3N Chú ý với gốc Rno cồng kềnh ảnh hưởng không gian lớn làm cản trở trình H tiến lại gần nguyên tử N nên (Rno)2NH < (Rno)3N không + Ví dụ 1: So sánh tính bazơ hợp chất hữu sau: NH3 , C2H5NH2 , CH3NH2 , C6H5NH2 , (C6H5)2NH , (C2H5)2NH , C6H5 CH2NH2 ? (C2H5)2NH > C2H5NH2 > CH3NH2 > NH3 > C6H5> CH2NH2 > C6H5NH2 > (C6H5)2NH Ví dụ 2: Cho chất: (1) amoniac (2) metylamin (3) anilin (4) dimetylamin Tính bazơ tăng dần theo thứ tự sau đây? A (1) < (3) < (2) < (4) B (3) < (1) < (2) < (4) C (1) < (2) < (3) < (4) D (3) < (1) < (4) < (2) Amoniac : NH3 ; metyamin : CH3NH2 ; anilin : C6H5NH2 ; dimetyl amin : CH3 – NH – CH3 Dựa vào tính chất : anilin có vòng benzen(gốc phenyl) => Tính bazo yếu NH3 mức trung gian > C6H5NH2 Amin bậc I (CH3NH2) < Amin bậc (NH3 – NH –NH3) => Thư tự : C6H5NH2 < CH3 < CH3NH2 số chức = Ví dụ: Để trung hòa 50 ml dd amin no , (trong amin có nguyên tử Nito ) cần 40 ml dd HCl 0,1 M CM đimetyl amin dùng : A.0,08M B.0,04M C.0,02M D.0,06M Amin có N => amin có số chức = ADCT : namin = nHCl/2 = 0,002 mol => CM amin = 0,04 M Dạng : Xác đinh công thức amin dựa vào phản ứng cháy Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html để học hóa tốt 1/2 y t y  CxHyNt +  x   O2  xCO2 + H2O + N2 4 2  nO phản ứng = nCO2 + H2O Đốt amin no chức ta có : mamin = mC + mH + mN Lưu ý: Khi đốt cháy amin ngoài không khí thì: nN2 sau phản ứng = nN2 sinh từ phản ứng đốt cháy amin + nN2 có sẵn không khí Ví dụ 1: Đốt cháy hoàn toàn amol hh X gồm amin no đơn chức liêm tiếp thu 5,6 lít CO2 (đktc) 7,2 g H2O Giá trị a : A 0,05 mol B.0,1 mol C.0,15 mol D.0,2 mol Tìm CT amin ? Lời giải AD CT : namin = (nH2O – nCO2)/1,5 = (0,4 – 0,25)/1,5 = 0,1 mol nCO 0,25   2,5 => Amin có CT : CnH2n+1NH2 CT amin : n = na 0,1 n = n = :C2H5NH2 C3H7NH2 Ví dụ : Đốt cháy hoàn toàn V lit amin X lượng O2 đủ tạo 8V lit hỗn hợp gồm khí CO2, N2 nước ( thể tích khí đo điều kiện Amin X tác dụng HNO2 nhiệt độ thường tạo khí N2 X A CH3-CH2-CH2-NH2 B CH2=CH-CH2-NH2 C CH3-CH2-NH-CH3 D CH2=CH-NH-CH3 Lời giải Do X tác dụng HNO2 nhiệt độ thường tạo N2, nên X amin bậc ( loại C, D) Đặt X : CxHyN C3HyNt + (x + y/4 )O2 V 3CO2 + H2O + 3V N2 V Ta : 3V + + V = 8V suy y = suy raCTPT X : C3H9N chọn A Ví dụ : Đốt cháy hoàn toàn amin X thu 4,48 lit CO2 (đkc) 6,3 gam nước Tính thể tích không khí tối thiểu để đốt X ? A 24 lit B 34 lit C 43 lit D 42 lit Lời giải Ta có Nên suy Vkhông khí = 5.22,4.0,375 = 42lit Dạng 5: Cho amin tác dụng với dd muối kim loại Một số muối dễ tạo kết tủa hidroxit với dd amin Ví dụ: AlCl3 + 3CH3NH2 + 3H2O  Al(OH)3  + 3CH3NH3Cl Lưu ý: Tương tự NH3 amin cũng tạo phức chất tan với Cu(OH)2, Zn(OH)2, AgCl… Ví dụ: Khi sục khí CH3NH2 tới dư vào dd CuCl2 ban đầu xuất kết tủa Cu(OH)2 màu xanh nhạt, sau kết tủa Cu(OH)2 tan CH3NH2 dư tạo thành dd phức [Cu(CH3NH2)4](OH)2 màu xanh thẫm Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html để học hóa tốt 2/2 2CH3NH2 + CuCl2 + H2O  Cu(OH)2 + 2CH3NH3Cl Cu(OH)3 + 4CH3NH2  [Cu(CH3NH2)4](OH)2 Dạng 6: Cho amin tác dụng với HCl: (PP Giải tập dùng tăng giảm khối lượng) Với amin A, có a nhóm chức, giả sử amin bậc I R(NH2)n + a HCl  R(NH3Cl)a Số chức amin: a = nH Cl nA Định luật bảo toàn khối lượng cho ta : mamin + mHCl = mmuối Định luật tăng giảm khối lương cho ta : Lưu ý : thông thường ta giải amin no, vô nghiệm xét trường hợp khác Ví dụ: cho 10 gam amin đơn chức X tác dụng HCl dư thu 15 gam muối Số công thức cấu tạo X ? A B C D Lời giải CnH2n +1NH2 + HCl CnH2n +1NH3Cl Số mol amin = số mol HCl = MX = 14n + 17 = mol = 73 suy n = suy số công thức cấu tạo = 2( – 1) = chọn A BÀI TẬP ÁP DỤNG Câu Cho dung dịch chứa 9,3 gam amin đơn chức tác dụng với dung dịch FeCl dư thu 10,7 gam kết tủa Vậy amin là: A C2H7N B C4H11N C C3H9N D CH5N Câu Cho amin đơn chức X tác dụng với HNO3 loãng thu muối amoni Y nitơ chiếm 22,95% khối lượng Vậy công thức phân tử amin : A CH5N B C4H11N C C2H7N D C3H9N Câu Đốt cháy hoàn toàn m(g) hỗn hợp gồm amin thu 3,36 lít CO2 (đktc) ; 5,4 (g) H2O 1,12 lít khí N2 (đktc) Giá trị m : A 3,6 B 3,8 C D 3,1 Câu Amin X đơn chức X tác dụng với HCl thu muối Y có công thức RNH2Cl Trong muối Y, clo chiếm 32,42% khối lượng Hãy cho biết X có công thức cấu tạo? A B C D Câu Để trung hòa 100,0 gam dung dịch chứa amin X đơn chức nồng độ 7,2% cần dùng 100,0 ml dung dịch H2SO4 0,8M Vậy công thức amin X : A C3H9N B C4H11N C C2H7N D CH5N Cho 100 ml dung dịch amin X đơn chức nồng độ 1M vào 100 ml dung dịch HCl 0,8M, sau cô Câu cạn dung dịch sau phản ứng thu 6,52 gam chất rắn khan Vậy công thức amin ban đầu là: A C3H9N B C6H7N C CH5N D C2H7N Câu Cho axit cacboxylic no, đơn chức X tác dụng với amin no, đơn chức Y thu muối amoni cacbon chiếm 36,59% khối lượng Có cặp X, Y thỏa mãn? A B C D Câu Để trung hòa dung dịch chứa 14,9 gam hỗn hợp hai amin no, đơn chức dãy đồng đẳng cần 200,0 ml dung dịch H2SO4 0,75M Vậy công thức hai amin là: A C4H11N C5H13N B C3H9N C4H11N C CH5N C2H7N D C2H7N C3H9N Câu Cho 20,0 gam hỗn hợp gồm ba amin đơn chức, tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 1M, cô cạn dung dịch thu 31,68 gam hỗn hợp muối Thể tích dung dịch HCl dùng là: A 360 ml B 240 ml C 320 ml D 180 ml Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html để học hóa tốt 3/2 Câu 10 Cho amin đơn chức X tác dụng với HCl thu muối Y có công thức RNH3Cl Cho 3,26 gam Y tác dụng với dung dịch AgNO3 thu 5,74 gam kết tủa Vậy công thức amin là: A C3H9N B C6H7N C C2H7N D C3H7N Câu 11 Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X thu 1,68 lít CO2; 2,025 gam H2O 0,28 lít N2 (đktc) Vậy công thức phân tử amin là: A C3H9N B CH5N C C6H7N D C2H7N Câu 12 Hỗn hợp X gồm amin O2 (lấy dư so với lượng phản ứng) Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X thu 105 ml hỗn hợp khí gồm CO2, nước, O2 N2 Cho hỗn hợp khí qua dung dịch H2SO4 đặc thấy 91 ml Tiếp tục cho qua dung dịch KOH đặc thấy 83 ml Vậy công thức amin cho là: A CH5N B C3H9N C C2H7N D C4H12N2 Câu 13 Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức thu sản phẩm cháy gồm CO2, nước N2 N2 chiếm 6,25% thể tích sản phẩm cháy Vậy công thức amin là: A C4H11N B C3H9N C CH5N D C2H7N Câu 14 Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức thu sản phẩm cháy gồm CO2, H2O N2 theo tỉ lệ mol CO2 : H2O = : Vậy công thức phân tử X là: A C3H9N B C3H7N C C6H7N D C2H7N 15 Đốt cháy hoàn toàn a mol amin X thu b mol CO ; c mol H O Câu 2 t mol N2 Trong c = a + b + t Hãy cho biết X thuộc dãy đồng đẳng sau đây? A amin no B amin thơm C amin không no D amin dị vòng Câu 16 Hỗn hợp X gồm amin đơn chức O2 có tỷ lệ mol : Đốt cháy hoàn toàn amin O2 sau sản phẩm cháy qua dung dịch NaOH đặc, dư, khí thoát có tỷ khối so với H2 15,2 Vậy công thức amin là: A C3H9N B C2H5N C CH5N D C2H7N Câu 17 Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam amin no, đơn chức phải dùng hết 10,08 lít khí oxi (đktc) Công thức amin : A C4H11N B C3H9N C CH5N D C2H7N Câu 18 Khi đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X, thu 8,4 lít khí CO2, 1,4 lít khí N2 (các thể tích khí đo đktc) 10,125 gam H2O Công thức phân tử X (cho H = 1, O = 16)Chọn đáp án A C3H7N B C3H9N C C4H9N D C2H7N Câu 19 Cho 0,4mol amin no đơn chức tác dụng với dd HCl (vừa đủ) thu 32,6g muối CTPT amin là: A CH3NH2 B C2H5NH2 C C3H7NH2 D C4H9NH2 Câu 20 Đốt cháy hoàn toàn amin no đơn chức, bậc I, mạch hở thu tỉ lệ mol CO2 H2O 4:7 Tên gọi amin là: A Etyl amin B đimetylamin C etyl metyl amin D propyl amin ĐÁP ÁN D 11 A D 12 C B 13 B C 14 B C 15 A D 16 D B 17 C D 18 D C 19 B 10 C 20 A Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/hoc-truc-tuyen-mon-hoa-c49.html để học hóa tốt 4/2
- Xem thêm -

Xem thêm: Các dạng bài tập về amin, Các dạng bài tập về amin, Các dạng bài tập về amin

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay